18 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28917

TEBL

Maliye Bakanlndan:

GELR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 286)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun2 21 inci maddesinde deiiklik yaplm olup, bu deiiklie ilikin aklamalar bu Tebliin konusunu oluturmaktadr.

1. Yasal dzenleme

6322 sayl Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fkras 1/1/2013 tarihinden sonra elde edilen haslatlara uygulanmak zere, aadaki ekilde deitirilmitir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancn yllk beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin zerinde haslat elde edenlerden, beyan gerekip gerekmediine baklmakszn ayr ayr veya birlikte elde ettii cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlarnn gayri safi tutarlar toplam 103 nc maddede yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin yer alan tutar aanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Ayrca, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-a maddesinde, kazan ve iratlarn istisna hadleri iinde kalan ksm iin yllk beyanname verilmeyecei, dier gelirler iin beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyecei belirtilmitir.

2. stisnann uygulanmas

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine gre, binalarn mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim ylnda elde edilen haslatn belli bir ksmnn gelir vergisinden istisna olduu hkm altna alnm olup, sz konusu istisnann uygulanmas da belli artlara balanmtr.

Buna gre, istisna haddi zerinde haslat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanlamayacaktr. Mkellefler, idarece herhangi bir tespit yaplmadan nce, sresinde beyan etmedikleri veya sresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kira gelirlerini, pimanlk ve slah hkmleri dahil olmak zere kendiliklerinden sresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan etmeleri halinde de sz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

2.1. Ticari, zirai veya mesleki kazancn yllk beyanname ile bildirmek zorunda olanlar iin istisna uygulamas

Ticari, zirai veya mesleki kazancn yllk beyannameyle bildirmek zorunda olanlar sz konusu istisnadan yararlanamayacaklardr.

2.2. cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve irat elde edenler iin istisna uygulamas

Gelir Vergisi Kanununun mezkr maddesinde 6322 sayl Kanunla yaplan deiiklikle, istisna haddinin zerinde haslat elde edenlerden, anlan Kanunun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin yer alan tutarn (2013 yl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alnmak zere 94.000 TL) zerinde cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve irat elde edenler sz konusu istisnadan yararlanamayacaklardr.

Mesken kira gelirine istisna uygulanp uygulanmayacana ynelik tutarn tespitinde cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlarn, ayr ayr veya birlikte elde edilmesine baklmakszn, elde edilen kazan ve iratlarn brt tutarlarnn toplam dikkate alnacaktr. Sz konusu tutarn tespitinde, saylan bu kazan ve iratlarn beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazan ve iratlara herhangi bir istisna uygulanp uygulanmamasnn nemi bulunmamaktadr.

Dier taraftan, istisna haddinin altnda elde edilen mesken kira gelirleri, cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlar toplamnn anlan Kanunun 103 nc maddesinde yer alan tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar ap amadna baklmakszn yllk gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Sz konusu istisna tutar, 284 seri nolu Gelir Vergisi Genel Teblii3 ile 2013 takvim ylnda elde edilen kira gelirlerine uygulanmak zere 3.200 TL olarak tespit edilmitir.

Mesken kira gelirinin yannda cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve irat elde edenlerin, mesken kira geliri istisnasndan yararlanp yaralanamayacana ilikin rneklere aada yer verilmi olup, rneklerde verilen gelirler brt tutarlar ile dikkate alnmtr.

rnek 1- Bay (A), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 5.000 TL kira geliri ile birlikte tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi 40.000 TL iyeri kira geliri ve 40.000 TL mevduat faizi elde etmitir.

Bay (A)nn elde ettii kira gelirine istisna uygulanp uygulanmayaca, 2013 ylnda elde edilen kira gelirinin istisna haddi zerinde olmas artyla, beyan edilip edilmeyeceklerine baklmakszn ayr ayr veya birlikte mkellefin elde etmi olduu varsa cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlarnn gayrisafi tutarlar toplamnn Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar ap amadna baklarak tespit olunacaktr.

Buna gre, Bay (A)nn 2013 yl ierisinde elde ettii 5.000 TLlik mesken kira gelirinin istisna haddi zerinde olmas nedeniyle, istisnadan yararlanlp yararlanlamayacann tespitinde bu tutar da hesaplamaya katlacak olup, elde edilen tm gelir (kazan ve iratlar) toplamnn da 94.000 TLyi amas durumunda istisnadan yararlanlmas sz konusu olmayacaktr.

Dolaysyla, 2013 yl ierisinde elde ettii gelir toplam (40.000 + 40.000 + 5.000 =) 85.000 TL, 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) amadndan Bay (A)nn elde ettii kira geliri iin istisna uygulanacaktr.

rnek 2- Bayan (B), 2013 ylnda konut olarak kiraya verdii dairesinden 95.000 TL kira geliri elde etmitir.

Bayan (B)nin elde ettii konut kira geliri (95.000 TL), 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) atndan elde edilen kira geliri iin istisna uygulanmayacaktr.

rnek 3- Bay (C), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi 16.000 TL iyeri kira geliri ve 75.000 TL cret geliri elde etmitir.

Elde edilen gelir toplamnn (4.000 + 16.000 + 75.000 =) 95.000 TL, 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) amas nedeniyle, 4.000 TLlik konut kira geliri bakmndan istisna uygulanmas sz konusu olmayacaktr.

rnek 4- Bay (D), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 3.000 TL kira geliri, tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL cret geliri elde etmitir.

Bay (D)nin elde etmi olduu kira geliri 2013 yl bakmndan ngrlen 3.200 TLlik istisna haddinin altnda kaldndan, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceinin tespiti bakmndan mkellefin elde etmi olduu menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ve cret geliri toplamnn Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yer alan tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar ap amadna ayrca baklmayacaktr. Dolaysyla Bay (D), elde etmi olduu sz konusu mesken kira geliri istisna tutarnn altnda kaldndan, bu gelir iin beyanname vermeyecektir.

rnek 5- Bayan (E), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 2.500 TL kira geliri, tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi 20.000 TL i yeri kira geliri, birinci iverenden 45.000 TL, ikinci iverenden ise 30.000 TL cret geliri elde etmitir.

Bayan (E)nin elde etmi olduu konut kira geliri 2013 yl bakmndan ngrlen 3.200 TLlik istisna haddinin altnda kaldndan, bu kira geliri yllk gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir.

rnek 6- Bay (F), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 5.000 TL kira geliri, orta olduu anonim irketten tamam tevkif yoluyla vergilendirilmi 100.000 TL kr pay elde etmitir.

Her ne kadar anonim irketlerden elde edilen kr paynn yars Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesine gre gelir vergisinden istisna olsa da bu tutarn tamam mesken kira gelirine istisna uygulanp uygulanmayacana ynelik kyaslamaya esas tutarn tespitinde dikkate alnacaktr. Buna gre elde edilen gelir toplamnn, (100.000+5.000 =) 105.000 TL, 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) amas nedeniyle, 5.000 TLlik konut kira geliri bakmndan istisna uygulanmas sz konusu olmayacaktr.

rnek 7- Bayan (G), 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 5.000 TL kira geliri, birinci iverenden 20.000 TL, ikinci iverenden ise 15.000 TL cret geliri ve gayrimenkul satndan kaynakl 60.000 TL deer art kazanc elde etmitir.

Her ne kadar 2013 yl bakmndan gayrimenkul satndan elde edilen deer art kazancnn 9.400 TLsi Gelir Vergisi Kanununun mkerrer 80 inci maddesine gre gelir vergisinden istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanp uygulanmayacana ynelik kyaslamaya esas tutarn tespitinde istisna dlmeden nceki tutarn tamam dikkate alnacaktr. Buna gre elde edilen gelir toplamnn, (5.000 + 20.000 + 15.000 + 60.000 =) 100.000 TL, 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) amas nedeniyle, 5.000 TLlik konut kira geliri bakmndan istisna uygulanmas sz konusu olmayacaktr.

rnek 8- Kamu kurumunda aylk brt 4.490 TL maala alan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, 60.140 TL emekli ikramiyesi alm ve kendisine 2.700 TL emekli ayl balanmtr. Ayrca 2013 ylnda, konut olarak kiraya verdii dairesinden 7.500 TL kira geliri elde etmitir.

Bay (H)nn elde ettii kira gelirine istisna uygulanp uygulanmayaca, 2013 ylnda elde edilen kira gelirinin istisna haddi zerinde olmas artyla, beyan edilip edilmeyeceklerine baklmakszn ayr ayr veya birlikte mkellefin elde etmi olduu varsa cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlarnn gayrisafi tutarlar toplamnn Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar ap amadna baklarak tespit olunacaktr.

Bay (H)nn 2013 yl ierisinde elde ettii 7.500 TLlik mesken kira gelirinin istisna haddi zerinde olmas nedeniyle, istisnadan yararlanlp yararlanlamayacann tespitinde bu tutar da hesaplamaya katlacak olup, elde edilen tm gelir (kazan ve iratlar) toplamnn da 94.000 TLyi amas durumunda istisnadan yararlanlmas sz konusu olmayacaktr.

Buna gre, 2013 yl ierisinde elde ettii gelir toplam [(6 x 4.490) + 60.140 + (6 x 2.700) + 7.500 =] 110.780 TL, 2013 yl bakmndan Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin belirlenen tutar (94.000 TL) amas nedeniyle, 7.500 TLlik konut kira geliri bakmndan istisna uygulanmas sz konusu olmayacaktr.

Tebli olunur.

 

1 15/6/2012 tarih ve 28324 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 6/1/1961 tarih ve 10700 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 31/12/2012 tarih ve 28514 (4. mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.