18 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28917

YNETMELK

Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanlndan:

TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII BLG EDNME

HAKKI UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, gerek ve tzel kiilerin bilgi edinme hakkn kullanmalarna ilikin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununun Trkiye Byk Millet Meclisi (TBMM) Bakanlnda uygulanmasna dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, TBMM Bakanlnn bilgi edinme hakk kapsamndaki almalarna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayl Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl dari Tekilat Kanununun 27 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bavuru sahibi: Kanun ile bu Ynetmelik kapsamnda bilgi edinme hakkn kullanarak TBMM Bakanlna bavuran gerek ve tzel kiileri,

b) Belge: lgili birimlerin sahip olduklar Kanun kapsamndaki yazl, basl veya oaltlm dosya, evrak, kitap, dergi, bror, ett, mektup, program, talimat, kroki, pln, film, fotoraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her trl bilgi, haber ve veri tayclarn,

c) Bilgi: lgili birim kaytlarnda yer alan Kanun kapsamndaki her trl veriyi,

) Bilgi veya belgeye eriim: stenen bilgi veya belgenin niteliine gre, ilgili birimce bavuru sahibine sz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasnn verilmesini, bunun mmkn olmad durumlarda bavuru sahibinin bilgi veya belgenin asln inceleyerek not almasna veya ieriini grmesine ya da iitmesine izin verilmesini,

d) Bro: Bilgi Edinme Brosunu,

e) Genel Sekreter: TBMM Bakanl Genel Sekreterini,

f) lgili birim: 6253 sayl Kanunun belirtilen hizmet birimlerini, TBMM Bakanlk Divan Kararyla oluturulan birim amirlikleri ile TBMM Bakanl oluruyla kurulan birimleri,

g) Kanun: 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununu,

ifade eder.

KNC BLM

Bro, lgili Birimlerin Alacaklar Tedbirler,

Bavuru Usul ve Bavurularn leme Konulmas

Bro

MADDE 5 (1) Bilgi edinme hakknn etkin kullanlabilmesi ve bilgi veya belgelere eriimin zamannda salanabilmesi amacyla Basn, Yayn ve Halkla likiler Bakanl bnyesinde bir Bro kurulur. Broda yeteri kadar personel grevlendirilir.

(2) Bro, bilgi edinme bavurularyla ilgili ilemleri yapar.

(3) Broda grevli personel, bilgi edinme bavurusunda bulunan kiilere yardmc olmak ve Kanun kapsamnda sahip olduklar haklar kullanabilmeleri konusunda yol gstermekle ykmldr.

(4) Bro, Kanunun 30 uncu maddesi gereince TBMM Bakanlna yaplan bilgi edinme bavurularna ilikin bir nceki yla ait raporu hazrlayarak, her yl ubat aynn sonuna kadar Bilgi Edinme Deerlendirme Kuruluna gnderir.

(5) Bro, Genel Sekreterin uygun grmesi halinde organizasyonunu, grevlerini, verilen hizmetleri, istatistiki bilgileri internet sayfas zerinden kamuoyunun bilgisine sunabilir.

lgili birimlerin alacaklar tedbirler

MADDE 6 (1) lgili birimler, Bro tarafndan kendilerine iletilen bavurularn takibinin yaplmas, verilecek cevabn ieriinin belirlenmesi ve srelerin izlenmesinden sorumlu asgari birer personel grevlendirir. Bu personele gerekli eitim program uygulanr. Sz konusu personel, kendi birimleriyle ilgili bilgi edinme bavurusuna konu olabilecek bilgi ve belgelerin birer kopyasn dosya dzeni ierisinde derleyerek hazr bulundurur.

(2) lgili birimler varsa organizasyonlarna, grev ve hizmetlerine ilikin bilgileri, tantma veya eitim amal brorleri ve yaynlar Broya gnderir.

Bavuru usul

MADDE 7 (1) Bilgi edinme bavurusu, gerek kiiler tarafndan bavuru sahibinin ad, soyad, imzas, oturma yeri veya i adresi; tzel kiiler tarafndan tzel kiinin unvan, adresi, yetkili kiinin imzas ve yetki belgesini ieren dilekeyle, ahsen, belgegeer, posta veya elektronik posta ile yaplabilir.

(2) Elektronik posta ile yaplan bavurularda ayrca, gerek kiiler iin bavuru sahibinin T.C. kimlik numaras; tzel kiiler iin ise yetkili kiinin yetki belgesi ve T.C. kimlik numaras aranr.

(3) Bavurular ahsen veya kanun temsilci araclyla Broya, postayla Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl Genel Sekreterlii (Bilgi Edinme Brosu) adresine, elektronik postayla TBMM Bakanl nternet sitesinde yaynlanan form araclyla Bronun elektronik posta adresine veya bu Ynetmelie ekli (1) ve (2) sayl bavuru formlar kullanlarak Bronun belgegeer numarasna yaplr.

stenecek bilgi veya belgelerin nitelii

MADDE 8 (1) Bilgi edinme bavurusu, ilgili birimlerin ellerinde bulunan veya grevleri gerei bulunmas gereken bilgi ya da belgelere ilikin olmaldr.

(2) Konusu TBMM Ktphanesi ve Arivinde bulunan belgelere ilikin olan bavurular, 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl Ktphane ve Ariv Ynetmelii hkmlerine gre deerlendirilir.

Bavurularn deerlendirilmesi, kabul ve ileme konulmas

MADDE 9 (1) Bavuru dilekeleri veya formlar, 7 nci maddedeki artlar tayp tamadklar kontrol edildikten sonra Bro tarafndan kabul edilir ve evrak kaytlar yaplr.

(2) 7 nci maddede belirtilen unsurlar iermeyen bavuru dilekeleri veya formlar ileme konulmaz ve durum bavuru sahibine bildirilir.

(3) Bro dndaki herhangi bir birime ulaan ve bilgi edinme kapsamnda olduu anlalan bavuru dilekeleri veya formlar, ileme konulmadan Broya gnderilir.

(4) Kanunda bilgi edinme hakknn istisnalar olarak dzenlenen konularda yaplan bilgi edinme bavurular reddedilir; reddin gerekesi ve buna kar bavurulabilecek yollar ve bavuru sreleri, bavurana ayrca bildirilir.

NC BLM

Bavurularn Ynlendirilmesi ve Cevaplandrlmas, Bilgi veya

Belgelere Eriim Sreleri ve Eriim cretleri

Bavurularn dier kurum ve kurululara ynlendirilmesi

MADDE 10 (1) stenen bilgi veya belge, TBMMnin faaliyet alan dnda baka bir kurum veya kuruluta bulunuyorsa, bavuru dilekesi veya formu, istenen bilgi ve belgenin bulunduu kurum ve kuruluun bilgi edinme birimine Bro tarafndan gnderilir ve durum ilgiliye onbe i gn iinde bildirilir.

Bavurularn ilgili birimlere ynlendirilmesi ve cevaplandrlmas

MADDE 11 (1) lgili birimler Kanun kapsamnda yaplan bavurular, bu Ynetmelikte belirtilen hususlar dahilinde cevaplandrr.

(2) Bavuruya cevap verecek birime, bavuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiini belirten bir st yaz hazrlanr; st yazya bavurunun asl, elektronik posta ile gelmise bir kts eklenerek en ge iki i gn ierisinde gnderilir. Bu tr yazlarn hzl bir ekilde ilgili birimlere iletilmesi iin gerekli yetki devri ilemleri ilgili mevzuata uygun olarak yaplr.

(3) Btn bavurular olumlu veya olumsuz olarak mutlaka cevaplandrlr; bavuru sahibine verilen cevabn bir sureti, yaznn ekleri hari olmak zere ayrca Broya gnderilir.

(4) Bavuru ieriinin birden fazla birimi ilgilendirmesi durumunda kendisine bavuru dilekesi veya formu gnderilen birim, dier birimlerin grev alanna giren bilgi ve belgeleri bu birimlerden isteyerek cevap verir.

(5) Bro tarafndan bavurunun gnderildii birim, bavuru konusunun kendi faaliyet alanna girmemesi durumunda, bavuruyu ilgili birime gndererek Broya bilgi verir.

(6) Milletvekillerine verilen cevaplar Genel Sekreter tarafndan, ieriinde tereddt oluan cevaplar ise bir st makam tarafndan imzalanr.

(7) Bavurulara, elektronik posta veya belgegeerle cevap verilebilecei gibi, istenilen bilgi ve belgenin niteliine gre yazl olarak da cevap verilebilir.

Bilgi veya belgelere eriim sreleri

MADDE 12 (1) Bavuru zerine istenen bilgi veya belgeye eriim onbe i gn iinde salanr. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, baka bir birimden salanmas veya bavuru ieriinin baka kurum ve kurululardan gr alnmas durumunda, bilgi veya belgeye eriim sresi otuz i gnne karlr. Bu durum, gerekeli olarak bavuru sahibine onbe i gnlk srenin bitiminden nce bildirilir.

Eriim cretleri

MADDE 13 (1) Eriimine imkn salanan bilgi veya belgelerin ilk otuz sayfasnn kopyalar iin postalama maliyeti dahil herhangi bir cret alnmaz.

(2) Otuz sayfay geen metin kopyalar ile CD, DVD veya video kaseti kopyalanmasn gerektiren talepler iin inceleme, aratrma, kopyalama, postalama ve dier maliyet unsurlarnn belirlenmesinde, Kurumda belgelerin oaltlmasna ilikin belirlenmi cretlendirme kriterleri ve ekli esas alnr. Bavuru sahibi kendisine bildirilen creti belirtilen hesaba yatrr ve alnd belgesini ahsen, posta, belgegeer veya elektronik posta ile Broya iletir.

(3) lgili birim, eriim salanacak bilgi veya belgelerin, eriim maliyeti tutar ve demenin yaplaca yer hakknda bavuru sahibini ve Broyu bavuru tarihinden itibaren onbe i gn iinde, istenen bilgi veya belgenin, baka bir birimden salanmas durumunda, otuz i gn iinde bilgilendirir. demenin yapldna dair belgeyi alan Bro derhal ilgili birimi bilgilendirir. Bu bildirim onbe ve otuz i gnlk cevap verme sresini durdurur.

(4) Bavuru sahibi, sresi iinde demeyi gerekletirdiini gsterir belgeyi sunmad takdirde, talebinden vazgemi saylr. Bu durumda bavuru, Bro ve ilgili birim tarafndan ilemden kaldrlr.

DRDNC BLM

Bilgi Edinme Hakknn Snrlar, Duyuru, Denetim ve Son Hkmler

Bilgi edinme hakknn snrlar

MADDE 14 (1) Bilgi edinme hakknn kullanlmas, Kanunun 15 ila 28 inci maddeleri ile bu Ynetmeliin 2, 7, 8 ve 9 uncu maddelerindeki snrlamalara tabidir.

Denetim

MADDE 15 (1) Bilgi edinme hakknn kullanm kapsamndaki almalarn zamannda ve mevzuat gereklerine uygun yrtlmesi sreci, Genel Sekreterlik tarafndan denetlenir.

Hkm bulunmayan haller ile uygulanacak dier hkmler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmasna likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 17 (1) 1/4/2006 tarihli ve 26126 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl Bilgi Edinme Hakk Uygulama Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan yrtr.

 

Ek-1

BLG EDNME BAVURUSU FORMU

(Gerek Kiiler in)

Bavurann ad ve soyad: *

 

 

T.C. kimlik numaras:*

 

 

Yazma adresi: *

 

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon numaras:

 

 

Belgegeer numaras:

 

Bavurunun cevaplanma ekli

Posta Elektronik posta Belgegeer

4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu gereince istediim bilgi veya belgeler aada belirtilmitir. Gereini arz ederim.

Bilgi veya Belge stemi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aklamalar:

1. Elektronik bavurunun ileme alnabilmesi iin (*) iaretli alanlar mutlaka doldurulmaldr.

2. Elektronik posta veya belgegeer ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasz yazlmaldr.

3. TBMM ile ilgili, ak, anlalr ve somut bir belge veya bilgi istemi olmaldr.

 

 

Ek-2

BLG EDNME BAVURUSU FORMU

(Tzel Kiiler iin)

Tzel kiinin unvan:*

 

 

Tzel kiinin adresi:*

 

 

Tzel kiilik adna bavurann T.C. kimlik numaras:*

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon numaras:

 

Belgegeer numaras:

 

Bavurunun cevaplanma ekli

Posta Elektronik posta Belgegeer

 

4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu gereince bilgi veya belge istemim aada belirtilmitir. Gereini arz ederim.

Bilgi veya Belge stemi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aklamalar:

1. Elektronik bavurunun ileme alnabilmesi iin (*) iaretli alanlar mutlaka doldurulmaldr.

2. Elektronik posta veya belgegeer ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasz yazlmaldr.

3. Tzel kii adna bavuran kiinin yetki belgesinin bir kopyas bavuruya eklenmelidir. Elektronik ortamda yaplan bavurularda, belgenin taranm kopyas bavuru formuyla birlikte gnderilmelidir.

4. TBMM ile ilgili, ak, anlalr ve somut bir belge veya bilgi istemi olmaldr.