14 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28913

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK

KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE POLİSİKLİK AROMATİK

HİDROKARBON SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE

ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU

KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-monokloropropan 1,2-diol (3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

b) 333/2007/EC sayılı Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-MCPD ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel,

olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğde geçen;

a) 3-MCPD: 3 monokloropropan 1,2-diolü,

b) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Birincil  (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını,

d) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,

e) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

f) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

g) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen ve parti ve alt partileri temsil eden numuneyi,

ğ) PAH: Polisiklik aromatik hidrokarbonları,

h) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

ı) PTFE: Politetrafloretileni,

i) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 4 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; ek-1’de yer alan hükümlere göre numune alınır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 5 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; ek-2’de yer alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 15/8/2011 tarihli ve 28026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-diol ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No:2011/31) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.   

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.