14 Şubat 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28913

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“6292 sayılı Kanun uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca 5543 sayılı İskân Kanununa göre gerçekleştirilecek nakil ve yerleştirme işlemlerindeki hak sahipliği değerlendirmelerinde; 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, ailelerin geçim imkânlarını kayıp edip etmediklerine bakılmaz ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentlerindeki hükümler uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 26/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.