6 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28905

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enstitüdeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakların giriş sınavlarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enstitüdeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

b) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

c) Giriş sınavı: Enstitüdeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakları belirlemek üzere yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ç) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,

e) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,

f) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Enstitüdeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 taban puanı esas alınarak atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katından fazla olmamak üzere belirlenir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavı duyurusunda; başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri, başvuru yeri ve şekli, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi, KPSSP3 taban puanı ve giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, giriş sınavının tarihi, saati, yeri ve şekli, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Enstitünün internet sitesinde en az bir defa yayımlanır.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 taban puanını almış olmak.

c) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavı başvurusunda istenecek belgeler ve başvuru usulü

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Enstitüden veya Enstitünün internet sitesinden temin ederek dolduracakları giriş sınavı başvuru formu.

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

ç) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

e) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Enstitü tarafından da onaylanabilir.

(3) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen adrese ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde Enstitü internet sitesi üzerinden yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, KPSSP3 puanları ile birlikte Enstitünün internet sitesinde yayımlanır.

Sınav Komisyonu

MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, başkan yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, hukuk müşavirleri ile avukatlar arasından seçilecek başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri, Sınav Komisyonunun doğal üyesidir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler, Yönetim Kurulu kararındaki sıraya göre Sınav Komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(3) Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.  Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(4) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 11– (1) Sınav Komisyonu, her türlü giriş sınavı hazırlık çalışmalarını yapar. Giriş sınavının Enstitü tarafından yapılması halinde sınav sorularının hazırlanması, cevapların değerlendirilmesi, sonuçların ilan edilmesi, itirazların incelenerek karara bağlanmasında görevli ve yetkilidir.

Yazılı sınav ve değerlendirme

MADDE 12– (1) Yazılı sınav, klasik veya test şeklinde yapılır ve aşağıdaki konuları kapsar:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Sınai Mülkiyet Hukuku.

(2) Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav konularının hangi ağırlıkta değerlendirmeye tâbi olacağı giriş sınavı duyurusunda belirtilir. Enstitü gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

(3) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına ya da üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da üniversitelere yaptırılması halinde sınava ilişkin hususlar protokolle belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tutanak, Sınav Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, kapalı ve mühürlü zarf içinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Sınav sorularını içeren kapalı ve mühürlü zarf, sınav salonunda adayların huzurunda açılır ve soru kâğıtları adaylara dağıtılır.

(5) Sınav sonunda adayların cevap kâğıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Komisyonu başkanına teslim edilir.

(6) Sınav Komisyonu, cevap kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kâğıdı Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(7) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarı sırasına göre hazırlanan liste, cevapların değerlendirilmesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Enstitünün internet sitesinde ve duyuru panosunda yayımlanır.

(8) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile aynı puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

(9) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Enstitünün internet sitesinde ve duyuru panosunda yayımlanır.

Sözlü sınav ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) 12 nci maddede yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından, (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde başarı notu,  yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur ve başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarı sırasına göre hazırlanan liste, cevapların değerlendirilmesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Enstitünün internet sitesinde ve duyuru panosunda yayımlanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile aynı sayıda yedek adaydan oluşan liste, Başkanın onayına sunulur. Başkan tarafından onaylanan liste Enstitünün internet sitesinde ve duyuru panosunda yayımlanır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren altı ay geçerlidir.

(3) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(4) Adaylar, sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından, varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Enstitüce saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan yapacakları yazılı başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildiride belirtilen süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

Atama

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre atanır. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan, herhangi bir nedenle ataması yapılamayan veya ataması yapılıp göreve başlamayan ya da görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Süresi içinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddeleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.