5 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28904

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN

MİKTAR BAKIMINDAN FAZLA VEYA ÖZEL TESİS TERTİBATI GEREKTİREN

EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanı yürütür.