5 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28904

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN

EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.