31 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28899

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

SERMAYE PYASASI KURULU DENETM USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu hkmleri kapsamnda Sermaye Piyasas Kurulunun hesap, ilem ve faaliyetlerinin i denetimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Sermaye Piyasas Kurulunun i denetim faaliyetinin amac, Bakann sorumluluu, i denetiler, i denetinin grev, yetki ve sorumluluklar ile i denetim esaslarn kapsar. Personel hakkndaki idari soruturmalar bu Ynetmelik kapsamnda deildir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sermaye Piyasas Kanununun 130 uncu maddesinin altnc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen,

a) Bakan: Sermaye Piyasas Kurulu Bakann,

b) deneti: Bakan tarafndan grevlendirilen, Kurulun i denetim grevini yrten meslek personelini,

c) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

d) Kurul Karar Organ: Kurul Bakan ve yelerinden oluan Kurulu,

e) Meslek personeli: Kanunun 127 nci maddesinin birinci fkrasnda tanmlanan personeli,

ifade eder.

KNC BLM

Denetim Faaliyeti

denetim faaliyetinin amac

MADDE 4 (1) denetim faaliyeti, Kurul almalarna deer katmak ve gelitirmek iin kaynaklarn ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel gvence salama ve danmanlk faaliyetidir.

(2) denetim, zellikle risk ynetimi, kontrol ve ynetim srelerini gelitirmede Kurula yardmc olmak zere bir danmanlk hizmeti salar. Danmanlk hizmeti, Kurulun hedeflerini gerekletirmeye ynelik faaliyetlerinin ve ilem srelerinin sistemli ve dzenli bir biimde deerlendirilmesi ve gelitirilmesine ynelik nerilerde bulunulmasdr.

Bakann sorumluluu

MADDE 5 (1) Bakan, i denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:

a) denetileri seer ve grevlendirir.

b) denetilerin grevlerini bamsz ve tarafsz bir ekilde yerine getirmeleri iin gereken tm nlemleri alr.

c) denetim kapsamna giren konularda, i denetilere gerekli bilgi ve belgelerin salanmas amacyla, birimler arasnda etkin iletiim kurulmasn salar. denetim raporlarnda dzeltilmesi ve iyiletirilmesi nerilen konular deerlendirir ve gerekli nlemleri alr.

) denetilerin mesleki yeterliliinin gelitirilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

NC BLM

Denetiler, Denetinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve alma Esaslar

deneti

MADDE 6 (1) denetiler, Bakan tarafndan grevlendirilen iki veya daha fazla meslek personelinden oluur.

(2) denetim sresi ve raporun teslim tarihi denetim alan ve konularnn okluu, arl, grevlendirilen meslek personeli says dikkate alnarak i denetilerin grevlendirme onaylarnda belirtilir. denetim sreci ierisinde i denetim kapsamnda deiiklik yaplabilmesi iin Bakann yazl onay gereklidir. denetim kapsamnn geniletilmesi durumunda i denetim sresi veya grevlendirilen i deneti says yeniden gzden geirilebilir.

(3) denetiler mazeretlerini Bakana bildirmek kaydyla i denetim grevinden ayrlabilir. Bu durumda ivedilikle yeni grevlendirme yaplr.

denetinin grevleri

MADDE 7 (1) denetim srasnda i deneti aadaki grevleri yerine getirir:

a) Kurulun hesap, ilem ve muhasebe kaytlarnn doruluk ve tamln incelemek,

b) Kurulun harcamalarnn, mal ilemlere ilikin karar ve tasarruflarnn, Kurul ama ve politikalarna, programlarna ve stratejik planlarna uygunluunu denetlemek ve deerlendirmek,

c) Bilgi sistemlerinin srekliliini ve gvenilirliini incelemek, kontrol ve gelitirilmesi konusunda neriler sunmak,

) Bakan tarafndan gerekli grlen hallerde i srelerine ilikin incelemeler yaparak Kurulun hizmet kalitesinin artrlmasna ilikin nerilerde bulunmak,

d) Denetim srasnda veya denetim sonularna gre soruturma almasn gerektirecek bir duruma rastlandnda, Bakana yazl olarak bildirmek.

(2) denetim, birinci fkrada belirtilen denetim alanlarndan bir veya birkan kapsayacak ekilde yaplr. denetimin hangi alanlarda uygulanaca grevlendirmede belirtilir.

denetinin yetkileri

MADDE 8 (1) deneti, grevinde bamszdr ve i denetiye, i denetim grevi srecinde, baka yeni bir grev verilemez ve yaptrlamaz.

(2) deneti, grevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aadaki yetkilere sahiptir:

a) denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dhil her trl bilgi ve belgenin ibrazn talep etmek, gerekli durumlarda ilgili belgelerin bir rneini almak,

b) denetim faaliyetlerinin gerei olarak Kurul personelinden yardm almak, yazl ve szl bilgi istemek, Bakann onay ile Kurul dndan bilgi temin etmek,

c) denetim faaliyetinin gerektirdii ara, gere ve elektronik donanmlar ile dier imknlardan yararlanmak.

) denetimi engelleyici tutum, davran ve hareketleri Bakana yazl olarak bildirmek.

d) Kurul ii yazma yapmak.

denetinin sorumluluklar

MADDE 9 (1) deneti, grevlerini yerine getirirken aadaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata ve Kurulun etik kurallarna uygun hareket etmek,

b) denetim faaliyeti kapsamnda olmamakla birlikte tespit edilen aykrlklar Bakana yazl olarak bildirmek,

c) Verilen grevin tarafsz ve bamsz olarak yaplmasna engel olan durumlarn bulunmas halinde, durumu Bakana yazl olarak bildirmek,

) denetim raporlarnda kantlara dayanmak ve deerlendirmelerinde objektif olmak,

d) denetim esnasnda elde ettii bilgilerin gizliliini korumak.

denetim esaslar

MADDE 10 (1) Kurulun i denetimi yllk olarak yaplr. denetime ilikin grevlendirme, denetimi yaplacak ilgili yln Ocak ay iinde Kurul zel Brosu tarafndan hazrlanarak Bakann onayna sunulur. Grevlendirmede Bakann denetlenmesini istedii konular da belirtilir.

(2) denetiler i denetim sonucunda ulatklar tespit, deerlendirme ve nerilerini i denetim raporu dzenleyerek dorudan Bakana sunulmak zere ilgili yl izleyen ubat ay sonuna kadar Kurul zel Brosuna teslim ederler. Rapor ve ekleri Kurul zel Brosunda saklanr. Rapor Kurul Karar Organnca karar alnmasn gerektiren bir hususu iermesi halinde Bakan tarafndan grlmek zere Kurul Karar Organna sunulur ve gerei iin ilgili birimlere gnderilir.

(3) Raporun tesliminde karlalabilecek gecikmeye kar Bakan oluru ile aya kadar ek sre verilebilir. Yllk raporlarda nceki yla ilikin raporlarda yer alan neri ve eletirilerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediine de yer verilir.

(4) denetilerin hazrlayacaklar rapor tamamlanncaya kadar Bakan hari hi kimse raporun ierii hakknda bilgi sahibi olmak isteyemez, raporla ilgili emir veya telkinde bulunamaz.

DRDNC BLM

Ynetmelikte Hkm Bulunmayan Haller, Yrrlk ve Yrtme

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan ya da aklk bulunmayan konularda, genel hkmlere gre karar vermeye, uygulamay dzenlemeye ve ynlendirmeye Bakan yetkilidir.

Dzenleyici lemler

GEC MADDE 1 (1) 2014 ylna ynelik i denetime ilikin grevlendirme bu Ynetmeliin yaymndan itibaren 1 ay iinde yaplr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinden itibaren yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.