29 Ocak 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28897

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

YKSEKRETM KURUMLARI YNETC, RETM ELEMANI VE

MEMURLARI DSPLN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Yksek Disiplin Kurulu tanm ile Disiplin Kurullar balkl tanm ksmnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yksek Disiplin Kurulu: Yksekretim Genel Kurulunu,

a- Yksekretim Kurulunda: Genel Sekreterin bakanlnda 1. Hukuk Maviri, Personel, Strateji Gelitirme ile dari ve Mali ler Dairesi Bakanlarndan teekkl eden kurulu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (f) bentleri ile (g) bendinin birinci paragraf yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki () ve (p) bentleri eklenmitir.

- Bilimsel tartma ve aklamalar dnda, yetkili olmad halde basna, haber ajanslarna veya radyo ve televizyon kurumlarna resmi konularda bilgi veya deme vermek,

p- Yazl uyarya ramen kurullar toplamamak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (g), (h) ve (j) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi yrrlkten kaldrlm ve (v) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik alma, snav gibi retim almalarnn yaplmasna engel olmak, grevlileri, rencileri eitim-retim alan dna kartmak, grev yaplmasna engel olmak, rencileri bu tr davranlara tevik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yaplacak hareketlere her ne suretle olursa olsun itirak etmek,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu Grevinden karma

Madde 11 Aadaki disiplin sularn ileyenlere kamu grevinden karma cezas verilir. Kamu grevinden karma cezas alanlar yksekretim kurumlarnda retim mesleini icra edemezler.

Kamu grevinden karma cezasn gerektiren fiil ve haller unlardr:

a- deolojik, siyasi, ykc, blc amalarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumlarn huzur, skun ve alma dzenini bozmak; boykot, igal, engelleme, ii yavalatma ve grev gibi eylemlere katlmak ya da bu amalarla toplu olarak greve gelmemek, bunlar tahrik ve tevik etmek, yardmda bulunmak,

b- Yasaklanm her trl yayn veya siyasi veya ideolojik amal bildiri, afi, pankart, bant ve benzerlerini basmak, oaltmak, datmak veya bunlar i yerine veya i yerindeki eya zerine yazmak, resmetmek ve asmak, tehir etmek veya szl ideolojik propaganda yapmak,

c- zinsiz veya kurumlarnca kabul edilebilir zr olmakszn bir yl iinde toplam olarak devaml statde olanlar iin 20 gn greve gelmemek, ksmi statde olanlar iin 80 saat devamszlk gstermek,

- Sava, olaanst hal veya genel afetlere ilikin konularda amirlerinin verdii grev veya emirleri yerine getirmemek,

d- Amirine, maiyetindekilere, i arkadalarna veya rencilere fiili tecavzde bulunmak,

e- Kamu hizmeti veya retim eleman sfat ile badamayacak nitelik ve derecede yz kzartc ve utan verici hareketlerde bulunmak,

f- Yetki almadan gizli belgeleri aklamak,

g- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananlar grev mahallinde gizlemek,

- Yurt dnda Devletin itibarn drecek veya grev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranlarda bulunmak,

h- 5816 sayl Atatrk Aleyhine lenen Sular Hakknda Kanuna aykr fiilleri ilemek,

- Kanun d kurululara ye olmak, bu kurulularda faaliyet yapmak veya yardmda bulunmak,

i- Yksekretim kurumlarnn almalarn sekteye uratacak nitelikte bir disiplin suuna niversite rencilerini veya mensuplarn tevik veya tahrik etmek,

j- Uyuturucu madde kullanmak,

k- yerinde veya bal yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eyasna el koyma, bilerek postalarn ama ve benzeri eylemleri dzenlemek, bakalarn bu yolda kkrtmak veya bu gibi eylemlerde grev almak,

l- Tehditle bir kimseyi veya grubu su saylan bir eylemi dzenlemeye veya byle bir eyleme katlmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil gstermeye veya suu yklenmeye zorlamak veya zorlamaya kkrtmak,

m- Haksz edindii mal varln gizlemek ve kurumu yanltmak amacyla mal beyannda bulunmamak ya da ayn amala geree aykr mal beyannda bulunmak, haksz mal edinmek, mal varl ile geliri arasnda uygunsuzluk olmas halinde mal varlnn kaynan aklayamamak,

n- Bir bakasnn bilimsel eserinin veya almasnn tmn veya bir ksmn kaynak belirtmeden kendi eseri gibi gstermek.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Disiplin cezas verilmesine sebep olmu bir fiil veya halin cezalarn zlk dosyasndan karlmasna ilikin sre iinde tekerrrnde bir derece ar ceza uygulanr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 16 Gemi hizmetleri srasnda almalar olumlu olan veya dl veya baar belgesi alan ynetici ve retim elemanlar ile memurlar ve dier personel iin verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b - Kamu grevinden karma cezasnda alt ay iinde disiplin kovuturmasna,

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Rektrlerin grevden uzaklatrlabilmesi iin Yksekretim Genel Kurulunun karar arttr. Btn grevden uzaklatrma kararlar atamaya yetkili amirlere ve Yksekretim Kuruluna bildirilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan niversite retim mesleinden veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan niversite retim mesleinden veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlm ve (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d - Kamu grevinden karma cezas disiplin amirlerinin bu yoldaki istei zerine, Yksek Disiplin Kurulu karar ile verilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yksek Disiplin Kurulu olarak Yksekretim Genel Kurulunun toplant nisab on drt kiidir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu grevinden karma cezas iin disiplin amirleri tarafndan yaptrlan soruturmaya ait dosya, Yksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami alt ay iinde bu kurulca, karara balanr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 43 Yksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyalarn incelenmesinde, gerekli grd takdirde, ilgilinin zlk dosyasn ve her nevi evrak incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tank ve bilirkii dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keif yapmaya veya yaptrmaya yetkilidir.

Hakknda kamu grevinden karma cezas istenenler, soruturma evrakn inceleme, tank dinletme, disiplin kurulunda szl veya yazl olarak kendisi veya vekili vastasyla savunma yapma hakkna sahiptirler.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Aylktan kesme cezas, cezann verili tarihini takip eden aybanda uygulanr. Verilen disiplin cezalar st disiplin amirine, kamu grevinden karma cezas btn niversite rektrlklerine ve ayrca Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 47 Disiplin amirleri tarafndan verilen uyarma, knama ve aylktan kesme cezalarna kar itiraz, kiinin bal olduu kurumdaki disiplin kuruluna yaplabilir. Kiinin itiraznn grlecei toplantya cezay veren disiplin amiri katlamaz. Bu ekilde kurulun oluturulamamas halinde bir st disiplin kurulu yetkilidir.

Kademe ilerlemesinin durdurulmas cezasna, kiinin bal olduu yksekretim kurumu araclyla Yksek Disiplin Kuruluna itiraz yaplabilir. lgili yksekretim kurumu itiraza ilikin dileke ve soruturma dosyasn 7 gn ierisinde Yksekretim Kuruluna iletmekle ykmldr.

Bu Ynetmelikte yer alan disiplin cezalarna kar idari yarg yoluna bavurulabilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kaldrlan cezalar zlk dosyasndan karlr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Disiplin Cezalarnn Bir Sre Sonra zlk Dosyasndan karlmas

Madde 49 Disiplin cezalar zlk dosyasna ilenir. Kamu grevinden karma cezasndan baka bir disiplin cezasna arptrlm olanlar uyarma ve knama cezalarnn uygulanmasndan 5 sene, dier cezalarn uygulanmasndan 10 sene sonra atamaya yetkili amire bavurarak, verilmi olan cezalarnn zlk dosyasndan silinmesini isteyebilir.

Ceza alan kiinin, yukarda yazlan sreler ierisindeki davranlar, bu istei hakl klacak nitelikte grlrse, isteinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar zlk dosyasna ilenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulmas cezasnn zlk dosyasndan karlmasnda disiplin kurulunun mtalas alndktan sonra yukardaki fkra hkm uygulanr.

MADDE 23 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 24 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.