29 Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28897

YARGITAY KARARI

Yargıtay Başkanlığından:

Sayı: 2014 / 1

Karar Günü: 24 / 01 / 2014

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 27.12.2013 tarih, 38 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 24.01.2014 Cuma günü saat: 09.00’da 306 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Ali Alkan’ın Başkanlığında toplandı.

 

A)    Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

HUKUK DAİRELERİ

2012'den Devreden Dosya Sayısı

2013'de Gelen Dosya Sayısı

2013'de Çıkan Dosya
Sayısı

2014'e Devreden  Dosya Sayısı

Hukuk Genel Kurulu

652

2.463

1.801

1.314

1.Hukuk Dairesi

3.069

22.478

18.639

6.908

2.Hukuk Dairesi

11.031

26.927

30.788

7.170

3.Hukuk Dairesi

1.465

21.402

18.437

4.430

4.Hukuk Dairesi

7.703

19.329

20.855

6.177

5.Hukuk Dairesi

4.388

30.760

24.368

10.780

6.Hukuk Dairesi

4.722

17.054

17.493

4.283

7.Hukuk Dairesi

3.252

27.744

24.274

6.722

8.Hukuk Dairesi

4.722

24.314

20.434

8.602

9.Hukuk Dairesi

44.021

17.150

35.271

25.900

10.Hukuk Dairesi

10.376

25.510

26.183

9.703

11.Hukuk Dairesi

11.608

18.758

23.808

6.558

12.Hukuk Dairesi

6.631

36.438

40.968

2.101

13.Hukuk Dairesi

5.100

33.736

33.340

5.495

14.Hukuk Dairesi

1.804

16.882

16.035

2.651

15.Hukuk Dairesi

3.641

7.100

7.174

3.567

16.Hukuk Dairesi

775

14.632

13.807

1.600

17.Hukuk Dairesi

6.420

21.500

18.485

9.435

18.Hukuk Dairesi

2.399

21.082

18.456

5.025

19.Hukuk Dairesi

4.001

19.423

20.000

3.424

20.Hukuk Dairesi

4.238

11.249

12.349

3.138

21.Hukuk Dairesi

12.222

22.700

25.165

9.757

22.Hukuk Dairesi

10.089

38.310

31.021

17.378

23.Hukuk Dairesi

1.251

9.540

8.374

2.417

Hukuk Daireleri

Toplam Dosya Sayısı

165.580

506.481

507.525

164.535

 

B)     Ceza Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

CEZA DAİRELERİ

2012'den Devreden Dosya Sayısı

2013'de Gelen Dosya
Sayısı

2013'de Çıkan Dosya
Sayısı

2014'e Devreden  Dosya Sayısı

Ceza Genel Kurulu

355

841

644

552

1.Ceza Dairesi

5.050

6.344

8.245

3.149

2.Ceza Dairesi

14.893

37.257

31.392

20.758

3.Ceza Dairesi

32.350

32.691

49.006

16.035

4.Ceza Dairesi

38.425

42.450

34.112

46.763

5.Ceza Dairesi

8.205

17.315

12.667

12.853

6.Ceza Dairesi

48.959

35.827

25.795

58.991

7.Ceza Dairesi

19.997

23.635

25.316

18.315

8.Ceza Dairesi

21.778

20.178

30.206

11.750

9.Ceza Dairesi

5.748

18.503

17.505

6.746

10.Ceza Dairesi

38.197

14.247

11.725

40.719

11.Ceza Dairesi

24.556

27.439

20.262

31.733

12.Ceza Dairesi

19.092

30.410

31.316

18.186

13.Ceza Dairesi

25.113

36.593

41.808

19.898

14.Ceza Dairesi

18.690

11.896

14.143

16.443

15.Ceza Dairesi

20.056

33.295

21.108

32.243

Toplam Ceza Daireleri

341.464

388.921

375.250

355.134

 

 

 

 

 

Yargıtay Genel Toplam

507.044

895.402

882.775

519.669

 

Hukuk ve Ceza Dairelerinin İş durum çizelgeleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ

1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

2) İhtisas Alanı;

2.1) Yargıtay Hukuk Daireleri, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.

2.2) Her Hukuk Dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

3) Temel Görev;

3.1) Her Hukuk Dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.

3.2) Hukuk Dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.

3.3) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

B) ORTAK HÜKÜMLER

1) Bu işbölümüne ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 21/01/2013 tarihli Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca dairelerin görevinde olup henüz temyiz incelemesi sonuçlanmayan dosyaların temyiz incelemeleri aynı daireler tarafından tamamlanır. Ancak 7.Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu kadastro hukukundan kaynaklanan dava dosyaları 16.Hukuk Dairesine devredilir; kadastro dosyalarından geri çevirme yapılan dosyalar ile 7.Hukuk Dairesinin 2013 yılı iş bölümünde 3.Hukuk Dairesine devrettiği işlere ilişkin dosyalar ve geri çevirmelerin temyiz incelemesi devredilen dairece yapılır.

2) Bu işbölümü kararına göre görevli hale gelen daire, işbölümü kararının alındığı tarihte esasına kayıtlı bulunan ve görevli hale geldiği dosyaların temyiz incelemesini yapar; dosyanın ilk geliş tarihinde görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.

3) Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez. Ancak, geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Yargıtay'a ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte temyiz incelemesiyle görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez.

4) Temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara ilişkin karar düzeltme istemlerinin incelemesi aynı daire tarafından tamamlanır.

5) Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, sözkonusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.

6) Daireler, öninceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Dairenin ihtisas alanı ile ilgili bir konuda duruşma günü vermiş olması halinde görevsizlik kararı verilmez. Daire, ihtisas alanı ile ilgili bulunmayan bir konuda duruşma günü vermiş ise, duruşma gününün verilmiş olması görevsizlik kararı verilmesine engel teşkil etmez. Bu durumda, duruşma gününden önce dosyanın görevli daireye ulaşması temin edilir ve duruşma günü gelecek tarafların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak, duruşma yapılmış ve taraflarca işbölümüne yönelik bir itirazda bulunulmamışsa görevsizlik kararı verilmez.

7) Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyiz inceleme görevi, asıl davaya bakacak olan daireye aittir.

8) Temyize konu davada eski yasa maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan yasa maddelerinin değişmesi halinde, yeni yasanın karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.

9) Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

10) Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanununda yazılı özel sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin yasada yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

11) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

12) Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı HMK'nın 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.

13) İşbölümünde 1/2 paylaşım esası getirilen daireler arasında iş paylaşımı:

13.1) O gün ya da hafta içinde gelen ve 1/2 paylaşıma konu dosyalar esasa kaydedilmeksizin nöbetçi olan dairede toplanır ve eşit iki gruba ayrıldıktan sonra kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp diğer daireye liste halinde teslim edilir.

13.2) Bu dairelerce daha önce bozulan dosyalarda, bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine verilen kararların temyiz incelemesi bozma kararını veren daire tarafından yapılır; bu dosyalar paylaşıma dâhil edilmez.

13.3) Paylaşıma dâhil işlerden olmadığı halde, paylaşıma dâhil gibi müstakilen görevli olmayan daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen görevli daireye teslim edilir.

14) Yargıtay 5. ve 18. Hukuk Daireleri arasında kamulaştırma davalarına ilişkin dosyaların paylaşımı:

14.1) İki daire arasında görev bölüşümüne esas olan iller aşağıda sıralandığı şekilde iki grup halinde belirlenmiştir:

Birinci Grup: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

İkinci Grup: Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak.

14.2) Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine bir liste ekinde teslim edilir.

15) Yargıtay 7 nci, 9 uncu ve 22. Hukuk Daireleri arasında iş hukuku temel görevine ilişkin dosyaların paylaşımı:

15.1) Dosyaların paylaşımına esas olan iller aşağıda üç grup halinde gösterilmiştir:

Birinci Grup: Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

İkinci Grup: Adıyaman, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova.

Üçüncü Grup: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Bilecik. Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir,  Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

15.2) Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine bir liste ekinde teslim edilir.

15.3) Bozma, geri çevirme, maddi hatanın düzeltilmesi ve direnme kararı üzerine gelen dosyaların incelenmesi aynı daire tarafından yapılır; bu dosyalar yanlış daireye gönderilmiş ise esasa kaydedilmeksizin görevli dairesine liste ekinde teslim edilir.

 

16) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılır.

  Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.

  İş bölümü değerlendirmesinde, aksine açıkça hüküm bulunmadığı sürece kararı veren mahkemenin sıfatı dikkate alınmaz.

 

C) HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili

1) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

Hatırlatma:

·       Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KK m.12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne,

·       Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,

·       Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne, kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme görevi ise 14. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne ait bulunmaktadır.

3) Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları ( (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Cemaat Vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar

Hatırlatma:

·       Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

11) Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) 4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Medeni Hukuk

Temel Görev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)

1) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka ve eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

·       Mal rejiminden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne ait bulunmaktadır .

2) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

Hatırlatma:

·       Hısımlık kısmının 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayırımlarında yer alan ( m. 282 ila 320: Kocanın babalığı, tanıma ve babalık, evlat edinme) hükümlerden kayanaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,

·       Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dayanılarak alınan tedbirler,

4) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanuna göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanundan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar,

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, tazminat)

1) Kararı veren mahkemenin sıfatına ve arada sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sebepsiz zenginleşmeden (TBK m. 77 ila 82) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nın 65 vd maddeleri, TMK m. 369 vb) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Estetik amaçlı ameliyatlar ile diş tedavi, protez vb yapımından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

6) Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

10) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

11) 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

12) Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne,

·       Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

·       Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

8) Orman Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) 3530 sayılı Tahkim Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

10) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma

·       Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne ait bulunmaktadır.

11) Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13) Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Ortak hükümler bölümünün 16. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.

14) Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

15) İcra ve İflas Kanununun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16) 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev : Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat

1) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “Birinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,

·       Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “Birinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.

3) İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) 775 sayılı Gecekondu Kanunundan Kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

 

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Kira Hukuku

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·      Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) 2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

 

 

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı :  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev :  İş Hukuku

1) Aşağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan ve iş hukuku dairelerine özgü birinci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:

1.1) 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:

·       4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine ait bulunmaktadır.

1.2) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

1.3) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

1.4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

1.5) 854 sayılı Deniz İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

1.6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

1.7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

1.8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,

1.9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

1.10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

Temel Görev : Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku

1) Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1., 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak iptal ve tescili istemiyle açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

5) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

7) 4721 sayılı TMK'nın “Miras Hukuku” (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. HD'ne ait bulunmaktadır.

·       4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

·       Miras ilişkisinden kaynaklanan paylaşma ve ortaklığın giderilmesi (TMK m. 642) davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14. HD'ne ait bulunmaktadır.

8) 4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

9) 4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) ler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) 2004 sayılı İİK'nın 24 vd maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

12) İİK'nın 96 vd maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar

13) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalar hakkında, Ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü 2. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:

1) 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:

·       4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine aittir.

2) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

3) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku

1)  1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,

      1.2) Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tesbit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

2.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.3) 5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.6) 2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu" ndan kaynaklanan davalar,

2.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.8) 2829 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun" dan kaynaklanan davalar,

2.9) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

2.10) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

2.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

2.12) Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Acente, Şirketler (Anonim, Limited, Kollektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Poliçe, Bono, Çek ve diğerleri), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ve ilişkilerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       6098 sayılı TBK'nın 502 vd maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne,

·       Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) ile TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 17. HD'ne,

·       Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır

2) TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969, TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

Hatırlatma:

·       Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne,

·       Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameler İle 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku

1) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;

Hatırlatma:

·       Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 6. HD'ne,

·       İlamlı icra yoluyla yapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri bırakılması talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.H.D.’ne,

·       İlamlı icra ile ilgili haczedilemezlik şikayetleri üzerine verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.H.D.’ne,

·       İİK'nın 96 vd maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,

·       İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne,

·       İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11.CD'ne ait bulunmaktadır.

2) İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3) Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4) 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu İcra Mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

5) Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

6) Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku

1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

·       6102 sayılı TTK'nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. HD'ne,

·       Eser sözleşmesinden kaynaklanan davaların (yukarıda yazılı ve 3. HD.nin görevi dışında kalan)sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 15. HD'ne,

·       Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,

·       Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne,

·       Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

·        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla getirilen   eser , taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.

3) İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 11 nci, 15 nci ve 19. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar,

5) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılan davalar ile üye işyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu verilen kararlar 19. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır,

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev : Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi

1) Sınırlı ayni haklara (TMK 779 vd) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma ;

·       Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

4) Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar:

·   Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,

·   Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

·   Tahsis kararlarına dayalı elatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,

·   İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

Hatırlatma:

·   Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevii 1. HD'ne ait bulunmaktadır.

·   Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.

5) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

13) Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14) Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16) İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

·       3194 sayılı İmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Eser Sözleşmeleri

İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne,

·       Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev : Kadastro Hukuku,

1) 2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu Kadastro Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar

Hatırlatma:

·       Hazinenin ya da Orman İdaresinin taraf olup, çekişmeli taşınmazın orman olduğu iddiasında bulunduğu davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 20. HD'ne,

2) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastrosu"ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,

4) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı yasanın 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı yasanın 8. maddesi ile eklenen) Ek-4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

9) 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

·       İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

10) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan tazminat, Sigorta Hukuku, Merci Tayini

1) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar,

2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

4) Adli Yargı içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),

5) İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6) TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. HD'ne ait bulunmaktadır.

7) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

8) Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar,

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

Temel Görev : Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kişiler Hukuku, Hısımlık, Vesayet

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

2) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Yasanın 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. HD'ne,

·       Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. HD'ne ait bulunmaktadır.

5) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

·       Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. HD'ne ait bulunmaktadır.

6) 4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,

8) 4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

10) Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 vd maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Yasasına tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

12) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

14) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15) Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku

1) Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma ;

·       Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

·       Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,

Hatırlatma:

·       Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK'nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 4. HD'ne ait bulunmaktadır.

3) Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;

3.1) İİK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

3.2) İİK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

3.3) İİK'nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların temyiz inceleme görevi 6. HD'ne,

·       Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.

4) Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. HD'ne,

·       Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne,

·       Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm vekararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır

5) Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6) Faktoring Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

7) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılan davalar ile üye işyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

·       5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici mahkemelerince verilen kararlar 13. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev :Orman Hukuku, Hâkimin reddi

1) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı yasanın 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

2) Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı yasanın 30/2. maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

4) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,

YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku

1) Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

2) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

3) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

4) İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

5.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.3) 5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.6) 2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu" ndan kaynaklanan davalar,

5.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.8) 2829 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun" dan kaynaklanan davalar,

5.9) 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

5.10) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

5.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

5.12) Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar,

5.13) Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tesbit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü 3. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar:

1) 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

Hatırlatma:

·       4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine aittir.

2) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

3) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

5) 854 sayılı Deniz İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

1) Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

3) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

4) Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar.

5) Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

6) Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

7) 2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

8) 2004 sayılı İİK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,

9) 2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

 

                II) YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

 

   A) ORTAK HÜKÜMLER

1)       Bu iş bölümündeki düzenlemeler,  yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerlidir.

2)       İş bölümünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle düzenlenen tebliğnameler, iş bölümündeki düzenlemeler esas alınarak  görevli Ceza Dairesine gönderilir.

3)       Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce esasına kayıtlı bulunan işleri kendisi sonuçlandırır.

4)       Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce kendisine gelip bozma veya başka nedenlerle Daire dışına  gönderdiği işlerden kendisine  geri gelenlere bakar.

5)       Ceza Daireleriyle ilgili görevlendirmede, eylemlerin nitelendirilmesi ve suç unsurlarının değiştirilerek başka bir suça dönüştürülmesi halinde, görevin belirlenmesinde yeni düzenlemedeki suç vasfına bakılır.

6)       Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması halinde, temyiz incelemesi 7. C.D. Tarafından yapılır.

 

                B) CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

 

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 81......Kasten öldürme

Madde 82......Nitelikli haller

Madde 83......Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 84......İntihara yönlendirme

Madde 87/4...Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi

 

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147 .....Hırsızlık(ikide biri 2014 yılı için)

Madde 165...Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, (Tamamı)

Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler

 

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 86...Kasten yaralama

Madde 87...Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Dördüncü fıkra hariç)

Madde 88...Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

6831 sayılı Yasaya aykırılıktan kaynaklanan işler

 

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 97...Terk

Madde 98...Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Madde 106...Tehdit

Madde 107...Şantaj

Madde 108..Cebir

Madde 111...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 112...Eğitim ve öğretimin engellenmesi

Madde 113...Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

Madde 114...Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

Madde 115...İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

Madde 116..Konut dokunulmazlığını bozmak

Madde 117...İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118...Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

Madde 119...Ortak hüküm

Madde 120...Haksız arama

Madde 121...Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

Madde 122...Ayırımcılık,

Madde 123..Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 124...Haberleşmenin engellenmesi

Madde 125..Hakaret

Madde 126..Mağdurun belirlenmesi

Madde 127..İsnadın ispatı

Madde 128..İddia ve savunma dokunulmazlığı

Madde 129..Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

Madde 130..Kişinin hatırasına hakaret

Madde 131..Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Madde 181...Çevrenin kasten kirletilmesi

Madde 182...Çevrenin taksirle kirletilmesi

Madde 183...Gürültüye neden olma

Madde 184...İmar kirliliğine neden olma

 

BEŞİNCİ  CEZA DAİRESİ

Madde 235...İhaleye fesat karıştırma

Madde 236...Edimin ifasına fesat karıştırma

Madde 237...Fiyatları etkileme,

Madde 238...Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

Madde 239...Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,

Madde 240...Mal veya hizmet satımından kaçınma,

Madde 241...Tefecilik,

Madde 242...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 247...Zimmet

Madde 248...Etkin pişmanlık

Madde 249...Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 250...İrtikap

Madde 251...Denetim görevinin ihmali

Madde 252...Rüşvet

Madde 253...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 254...Etkin pişmanlık

Madde 255...Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama

Madde 256...Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 257...Görevi kötüye kullanma,

Madde 258...Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259...Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260...Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261...Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ,

Madde 262...Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 263...Kanuna aykırı eğitim kurumu,

Madde 264...Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

Madde 265...Görevi yaptırmamak için direnme,

Madde 266...Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

Yargı yeri belirlemeleri,

Dava Nakli

 

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 142 (Önceki yıllardan derdest olan dosyalar)

Madde 148...Yağma (Tamamı)

Madde 149....Nitelikli yağma (Tamamı)

Madde 150....Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler

 

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

Özel Ceza Yasalarından veya Kabahatler Yasası'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar

 

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 94....İşkence,

Madde 95....Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96....Eziyet ,

Madde 154..Hakkı olmayan yere tecavüz ,

Madde 163..Karşılıksız Yararlanma

Madde 170.....Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Madde 171.....Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,

Madde 172.....Radyasyon yayma,

Madde 173.....Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

Madde 174.....Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175...Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,

Madde 176....İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

Madde 177...Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

Madde 178....İşaret ve engel koymama,

Madde 199...Kıymetli damgada sahtecilik,

Madde 200...Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

Madde 201....Etkin pişmanlık,

Madde 202....Mühürde sahtecilik ,

Madde 213...Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ,

Madde 214....Suç işlemeye tahrik,

Madde 215....Suçu ve suçluyu övme,

Madde 216....Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

Madde 217....Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 218...Ortak hüküm,

Madde 243..Bilişim sistemine girme

Madde 244..Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 245..Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 246..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına ilişkin işler

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya ilişkin işler

Bu işbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve Türk Ceza Yasasından kaynaklanan tüm diğer suçlar

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 76....Soykırım

Madde 77....İnsanlığa karşı suçlar

Madde 78....Örgüt

Madde 79....Göçmen kaçakçılığı

Madde 80....İnsan ticareti

Madde 219..Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

Madde 220..Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Madde 221..Etkin pişmanlık

Madde 222..Şapka ve Türk harfleri

Madde 267...İftira

Madde 268...Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

Madde 269...Etkin pişmanlık

Madde 270...Suçu üstlenme

Madde 271...Suç uydurma

Madde 272...Yalan tanıklık,

Madde 273...Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,

Madde 274...Etkin pişmanlık

Madde 275...Yalan yere yemin

Madde 276...Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

Madde 277...Yargı görevi yapanı etkileme,

Madde 278...Suçu bildirmeme,

Madde 279...Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

Madde 280...Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281...Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

Madde 282...Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 283...Suçluyu kayırma,

Madde 284...Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 285...Gizliliğin ihlali,

Madde 286...Ses ve görüntülerin kayda alınması

Madde 287...Genital muayene,

Madde 288...Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

Madde 289...Muhafaza görevini kötüye kullanma

Madde 290...Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

Madde 291...Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

Madde 292...Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Madde 293...Etkin pişmanlık

Madde 294...Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295...Muhafızın görevini kötüye kullanması

Madde 296...Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

Madde 297...İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

Madde 298...Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Madde 299..Cumhurbaşkanına hakaret

Madde 300..Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

Madde 301..Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Madde 302...Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak

Madde 303...Düşmanla işbirliği yapmak,

Madde 304...Devlete karşı savaşa tahrik

Madde 305...Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

Madde 306...Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307...Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

Madde 308...Düşman devlete maddi ve mali yardım

Madde 309..Anayasayı ihlal

Madde 310..Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı

Madde 311..Yasama organına karşı suç

Madde 312..Hükümete karşı suç

Madde 313..Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan

Madde 314..Silahlı örgüt

Madde 315..Silah sağlama

Madde 316..Suç için anlaşma

Madde 317..Askeri komutanlıkların gaspı

Madde 318..Halkı askerlikten soğutma

Madde 319..Askerleri itaatsizliğe teşvik

Madde 320..Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

Madde 321..Savaş zamanında emirlere uymama

Madde 322..Savaş zamanında yükümlülükler

Madde 323..Savaşta yalan haber yayma

Madde 324..Seferberlikle ilgili görevin ihmali

Madde 325..Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü

Madde 326..Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

Madde 327..Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 328..Siyasal veya askeri casusluk

Madde 329..Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

Madde 330..Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

Madde 331..Uluslararası casusluk

Madde 332..Askeri yasak bölgelere girme

Madde 333..Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

Madde 334..Yasaklanan bilgileri temin

Madde 335..Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini

Madde 336..Yasaklanan bilgileri açıklama

Madde 337..Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama

Madde 338..Taksir sonucu casusluk fiilerinin işlenmesi

Madde 339..Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Madde 340..Yabancı devlet başkanına karşı suç

Madde 341..Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

Madde 342..Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

Madde 343..Karşılıklılık koşulu

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasasından kaynaklanan suçlar

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Yasa

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Yasası

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası

4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası

5253 sayılı Dernekler Yasası

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya ilişkin işler

07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Yasa ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Yasaya göre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı yasa uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler

 

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 185..Zehirli madde katma

Madde 186..Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

Madde 187..Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

Madde 188..Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 189..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 190..Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Madde 191..Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

Madde 192..Etkin pişmanlık

Madde 193..Zehirli madde imal ve ticareti

Madde 194..Sağlık için tehlikeli madde temini

Madde 195..Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

Madde 196..Usulsüz ölü gömülmesi

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Yasaya ilişkin işler

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yasaya ilişkin işler

6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

 

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 203...Mühür bozma

Madde 204..Resmi belgede sahtecilik

Madde 205..Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 206..Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

Madde 207..Özel belgede sahtecilik

Madde 208..Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 209..Açığa imzanın kötüye kullanılması

Madde 210..Resmi belge hükmünde belgeler

Madde 211..Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 212..İçtima

213 sayılı Vergi Usul Yasasından kaynaklanan işler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar

 

 

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 85..Taksirle öldürme

Madde 89..Taksirle yaralama

Madde 90..İnsan üzerinde deney

Madde 91..Organ ve doku ticareti

Madde 92..Zorunluluk hali

Madde 93..Etkin pişmanlık

Madde 132..Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 133..Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Madde 134..Özel hayatın gizliliğini ihlal

Madde 135..Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 136..Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 137..Nitelikli haller

Madde 138..Verileri yok etmeme,

Madde 139..Şikâyet

Madde 140..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 179..Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Madde 180..Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasasından kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK'nun 141-144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147 .....Hırsızlık(ikide biri, 2014 yılı için)

Madde 160....Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (Tamamı)

Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler

 

ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 99..Çocuk düşürtme

Madde 100..Çocuk düşürme

Madde 101..Kısırlaştırma

Madde 102..Cinsel saldırı

Madde 103..Çocukların cinsel istismarı

Madde 104..Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 105..Cinsel taciz

Madde 109..Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Madde 110..Etkin pişmanlık

Madde 111..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 223..Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

Madde 224..Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Madde 225..Hayasızca hareketler

Madde 226..Müstehcenlik

Madde 227..Fuhuş

Madde 228..Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 229..Dilencilik

Madde 230..Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

Madde 231..Çocuğun soybağını değiştirme

Madde 232..Kötü muamele

Madde 233..Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

Madde 234..Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 151...Mala zarar verme,

Madde 152..Mala zarar vermenin nitelikli halleri,

Madde 153..İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,

Madde 155..Güveni kötüye kullanma,

Madde 156..Bedelsiz senedi kullanma,

Madde 157..Dolandırıcılık,

Madde 158..Nitelikli dolandırıcılık,

Madde 159..Daha az cezayı gerektiren hal,

Madde 161..Hileli iflas,

Madde 162..Taksirli iflas,

Madde 164..Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,

Madde 166..Bilgi vermeme,

Madde 167, 168, 169..Ortak hükümler,

6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

III)  1- Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen işbölümü kararının 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girebilmesi için 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 6110 sayılı yasayla değişik 14/son maddesi uyarınca Ocak ayı içinde Resmi Gazete de yayımlanmasının sağlanmasına;

2- Kabul edilen iş bölümü kararının;

a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne,

b)  Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına,

c) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,  

3- Kararın kitapçık halinde basılıp mahkemelere gönderilmek, Yargıtay, HSYK ve Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına,

24/01/2014 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.