28 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28896

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK PYASASI BALANTI VE SSTEM KULLANIM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, gerek ve tzel kiilerin elektrik iletim veya datm sistemine balanmalar ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarn kullanmalarna ilikin usul ve esaslar dzenler.

(2) Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik hkmleri kapsamndaki retim tesisleri ile Organize Sanayi Blgelerinin Elektrik Piyasas Faaliyetlerine likin Ynetmelik hkmleri kapsamndaki OSB katlmclarnn sisteme balants ve sistem kullanmna ilikin hususlar bu Ynetmeliin kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Balant anlamas: Bir retim irketi, datm irketi ya da tketicinin iletim sistemine ya da datm sistemine balant yapmas iin yaplan genel ve zel hkmleri ieren anlamay,

b) Balant hatt: Balant noktasndan kullanm yerine kadar olan hatt,

c) Balant noktas: letim tesislerinin ve datm gerilim seviyesinden bal retim ve tketim tesislerine ait alt sahalarnn bittii noktadan sonraki nihayet direini ve alak gerilim seviyesinden bal tketicilerin yap bina giri noktasn,

) Datm: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altndaki hatlar zerinden naklini,

d) Datm irketi: Belirlenen bir blgede elektrik datm ile itigal eden tzel kiiyi,

e) Datm tesisi: letim tesislerinin ve datm gerilim seviyesinden bal retim ve tketim tesislerine ait alt sahalarnn bittii noktadan sonraki nihayet direinden, alak gerilim seviyesinden bal tketicilerin yap bina giri noktalarna kadar, bina giri ve saya aras hari, elektrik datm iin tehiz edilmi tesis ve tehizat ile datm irketince tehiz edilen ya da devralnan sayalar,

f) Enterkonneksiyon: letim ve datm sistemlerinin toplamndan oluan ulusal elektrik sisteminin dier bir lkeye ait elektrik sistemine balanmasn,

g) Enterkonneksiyon kullanm anlamas: Uluslararas enterkonneksiyon hatlarn kullanan retim irketleri ve tedarik irketleri ile bu hatlar ileten iletim veya datm irketleri arasnda yaplan ve enterkonneksiyon hatlarnn kullanm ile ilgili esas ve usulleri ieren anlamay,

) letim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV zerindeki hatlar zerinden naklini,

h) letim tesisi: retim veya tketim tesislerinin 36 kV st gerilim seviyesinden bal olduu retim veya tketim tesisi alt sahasndan sonraki nihayet direinden itibaren iletim alt sahalarnn orta gerilim fiderleri de dhil olmak zere datm tesislerinin balant noktalarna kadar olan tesisleri,

) lgili mevzuat: Elektrik piyasasna ilikin kanun, ynetmelik, lisans, tebli, genelge ve Kurul kararlarn,

i) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununu,

j) Kullanc: letim veya datm sistemine balanan ya da bu sistemleri veya enterkonneksiyon hatlarn kullanan gerek veya tzel kiiyi,

k) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

l) Kurul: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunu,

m) Lisans: Tzel kiilere piyasada faaliyet gsterebilmeleri iin Kanun uyarnca verilen izni,

n) nlisans: retim faaliyetinde bulunmak isteyen tzel kiilere, retim tesisi yatrmlarna balamalar iin gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alnabilmesi iin belirli sreli verilen izni,

o) OSB: Kurumdan lisans almak suretiyle datm veya retim faaliyetlerinde bulunma hakk elde eden organize sanayi blgesi tzel kiiliini,

) zel direkt hat: Yaplacak sistem kontrol anlamas hkmlerine gre retim lisans sahibi bir tzel kiinin retim tesisi ile mterileri ve/veya itirakleri arasnda elektrik enerjisi naklinin salanabilmesi veya retim lisans sahibinin snrda yer alan illerde kurduu retim tesisinde rettii elektrii iletim veya datm sistemine balant tesis etmeden ihra edebilmesi amacyla, iletim veya datm ebekesi dnda ulusal iletim veya datm sistemi iin geerli standartlara uygun olarak tesis edilerek iletilen hatt,

p) Sistem kontrol anlamas: TEA veya datm irketi ile zel direkt hattn mlkiyet sahibi veya iletmecisi olan zel hukuk hkmlerine tabi tzel kii arasnda, iletim ve datm sistemlerinin kararllnn ve iletme btnlnn korunmasn salayan hkmleri ieren ve zel hukuk hkmlerine gre yaplan anlamay,

r) Sistem kullanm anlamas: Bir retim irketi, tedarik lisans sahibi irket veya tketicinin iletim sistemini ya da datm sistemini kullanmna ilikin genel hkmleri ve ilgili kullancya zg koul ve hkmleri ieren anlamay,

s) Tedariki: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite salayan retim irketleri ile tedarik lisansna sahip irketi,

) Tedarik irketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satlmas, ithalat, ihracat ve ticareti faaliyetleri ile itigal edebilen tzel kiiyi,

t) TEA: Trkiye Elektrik letim Anonim irketini,

u) Tketici: Elektrii kendi kullanm iin alan kiiyi,

) retim irketi: Sahip olduu, kiralad, finansal kiralama yoluyla edindii veya iletme hakkn devrald retim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi retimi ve rettii elektriin satyla itigal eden zel hukuk hkmlerine tabi tzel kiiyi,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte geen dier kavram ve ksaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

KNC BLM

Genel Esaslar

Balant ve sistem kullanm haklar

MADDE 4 (1) Gerek veya tzel kiilerin, iletim ve datm sistemine balant ve sistem kullanm talepleri, TEA ve datm irketi tarafndan eit taraflar arasnda ayrm gzetilmeksizin karlanr.

(2) Serbest tketici nitelii kazanm bir tketicinin tedarikisini seme serbestisine hibir surette mdahale edilemez ve serbest tketicilerin sisteme balant ve sistem kullanm haklar engellenemez.

(3) Gerek veya tzel kiilerin, TEA veya datm irketi tarafndan iletilmekte olan iletim veya datm sistemlerine balants ve sistem kullanm hakknda;

a) Balant yaplmas ngrlen tarihte, balant yaplmak istenen noktada ebekenin teknik zelliklerinin yetersiz olmas,

b) Balant yaplmas ngrlen tesisin projesinde, sisteme balantyla ilgili olarak Elektrik Piyasas ebeke Ynetmelii, Elektrik Piyasas Datm Ynetmelii ve ilgili dier mevzuatta yer alan standartlarn salanamamas,

c) Yaplmas istenilen balant ve elektrik enerjisi nakil ileminin kamu hizmeti ykmllklerini engellediinin, TEA veya datm irketi tarafndan gerekeleriyle belgelenmesi,

) Balant yaplmas ngrlen tesisin projesi iin gerekli olmas durumunda, gerilim dm, harmonik, elektromanyetik giriim, fliker seviyesi gibi deerlerin, ebekeye giri veya k noktasnda ve iletim ve datm kademelerinde, ilgili mevzuatta belirlenen snrlar karlamamas durumu,

d) Balant yaplmas ngrlen tesisin, sistem elektrik enerjisinin kalitesini, ilgili mevzuatta yer alan standartlarn dna karmas durumu,

e) Rzgar veya gne enerjisine dayal retim tesisi balant taleplerinde, talep edilen balant noktasna oranla ekonomik adan daha uygun ve daha dk sistem kayb salayan balant noktasnn varl durumu,

hari olumsuz gr verilemez.

(4) TEA ve datm irketinin sisteme balant ve sistem kullanm hakkndaki olumsuz grlerinin gerekelendirilmesi zorunludur. Sisteme balant ve sistem kullanm hakkndaki olumsuz gr gerekelerinin Kurum tarafndan yaplan veya yaptrlan inceleme sonucunda Kurul tarafndan uygun bulunmamas halinde, TEA veya datm irketi, bavuru sahibi ile balant ve sistem kullanm anlamalarn imzalamakla ykmldr.

(5) Sisteme balantnn, balant yaplmas talep edilen nokta itibaryla bu maddede yer alan koullardan herhangi biri nedeniyle mmkn olmamas durumunda, TEA veya datm irketi tarafndan bir baka balant noktas teklif edilebilir.

(6) letim veya datm sistemine balant yapmak isteyen gerek veya tzel kiilerin, TEA veya datm irketi tarafndan kendilerine iletim veya datm sistemine balant ve sistem kullanm konusunda;

a) Adil koullarn teklif edilmedii,

b) Ayrmclk yapld,

c) Gsterilen gerekelerin yetersiz olduu,

gibi hususlardaki itirazlar Kurum tarafndan incelenerek, bavuru tarihinden itibaren azami altm gn ierisinde sonuca balanr. retim tesislerine ilikin itirazlar Kurul kararyla sonulandrlr.

retim tesisleri iin verilen balant grleri

MADDE 5 (1) TEA veya datm irketleri tarafndan, retim tesislerinin iletim veya datm sistemlerine balants hakknda bu Ynetmelik kapsamnda verilen grler, Kanunun 23 nc maddesi erevesinde verilmi kabul edilir.

(2) TEA ve datm irketleri, her yl takip eden be ve on yl iin olmak zere sistemlerine balanabilecek blgesel retim tesisi kapasitelerini 1 Nisan tarihine kadar kendi internet sayfalarnda yaymlar. Bu ekilde yaymlanan blgesel kapasiteler dnda retim tesislerine balant gr verilmez. Arz gvenliinin salanmas amacyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ve piyasada rekabetin gelitirilmesi amacyla Kurum tarafndan talep edilmesi hlinde, TEA ve datm irketleri, belirledikleri kapasiteleri ve balant noktalarnn saysn sistem koullarn dikkate alarak artrmakla ykmldr.

NC BLM

letim Sistemine Balant ve Sistem Kullanm

Balant ve sistem kullanm anlamalar

MADDE 6 (1) letim sistemine balanmak ve iletim sistemini kullanmak isteyen datm irketleri, OSBler ve tketiciler TEAޒa bavurur. TEA balant bavurusunu bu Ynetmelik ve Elektrik Piyasas ebeke Ynetmeliinde belirlenen usul ve esaslara gre inceler ve balant bavurusu hakkndaki grn bavuru tarihinden itibaren krk be gn ierisinde gerekeleri ile birlikte bavuru sahibine yazl olarak bildirir.

(2) retim tesislerinin iletim sistemine balants ve sistem kullanm hakkndaki bavurular Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliinin 15 inci maddesi erevesinde yaplr. TEA bavuru kapsamndaki retim tesisinin balanmas talep edilen trafo merkezi ile balant kapasitesine ilikin bu Ynetmelik ve Elektrik Piyasas ebeke Ynetmelii kapsamnda oluturulan grn, bildirim tarihinden itibaren krk be gn ierisinde sonulandrarak Kuruma sunar.

(3) letim sistemine ayn balant noktasndan balanmak zere birden fazla bavuru olmas ve bavurularn tmnn karlanmasnn mmkn olmamas halinde tm bavuru sahipleri durum hakknda bilgilendirilir ve bu kapsamda srasyla;

a) Datm irketi tarafndan yaplan bavuruya,

b) OSB datm lisans sahibi tzel kii tarafndan yaplan bavuruya,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesislerine ilikin bavuruya,

) Yerli doal kaynaklara dayal retim tesislerine ilikin bavuruya,

ncelik tannr. Dier hallerde, bavuru srasna gre ilem yaplr.

(4) letim sistemine balanmas uygun grlen retim tesislerine ilikin bavurularda bavuru sahibi, retim lisansna bavurmadan evvel nlisans sresi ierisinde balant ve sistem kullanm anlamalar iin TEAޒa bavurmak zorundadr.

(5) TEA, iletim sistemine balanmas uygun bulunan bavuru sahibi ile EK-1de gsterildii ekilde balant anlamasn ve sistem kullanm anlamasn yapar. Balant ve sistem kullanmna ilikin olarak TEA ve kullanc arasnda bu Ynetmelik uyarnca TEA tarafndan hazrlanan ve Kurul tarafndan onaylanan standart nitelikteki balant ve sistem kullanm anlamalar kullanlr. Bu anlamalarn genel hkmlerinde, Kurul onay olmakszn deiiklik yaplamaz. Kurul, gerektiinde bu anlamalarn genel hkmlerinde deiiklik yapabilir.

(6) letim sistemine bal olduu halde TEA ile balant ve sistem kullanm anlamas imzalamayan gerek ve tzel kiiler, Kurul tarafndan onaylanan sistem kullanm ve sistem iletim bedelini TEAޒa demekle ykmldr. TEAޒn bildirimine ramen balant ve sistem kullanm anlamalarn imzalamak zere bavuruda bulunmayan gerek ve tzel kiilere ait retim ve tketim tesislerinin iletim sistemi ile irtibat TEA tarafndan be i gn ncesinde bildirim yaplmak suretiyle kesilir.

Anlama gc

MADDE 7 (1) Kullancya balant ve sistem kullanm anlamalarnda tahsis edilen kapasite, kullancnn anlama gcn oluturur. letim sistemine balant noktasndan alnan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami deeri, balant ve sistem kullanm anlamalarnda belirtilen anlama gcn aamaz.

(2) Kullancnn anlama gcn ihlal etmesi halinde sistem kullanm anlamasnda dzenlenmi bulunan yaptrmlar uygulanr. retim tesisinin TEA tarafndan verilen acil durum talimat nedeniyle anlama gcn ihlal etmesi halinde bu fkra hkm uygulanmaz.

(3) TEA, iletim sisteminin gvenlii zerinde risk oluturacak ekilde anlama gcn aan kullancy, ihlalin sonlandrlmas iin uyarr. retim irketleri, uyar bildirimini ald tarih itibaryla, dier kullanclar ise uyar bildiriminin alnmasndan itibaren otuz gn ierisinde anlama gc ihlalini sonlandrmakla ykmldr. Bu ykmlln yerine getirilmemesi halinde ilgili kullancnn elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluan maliyetler, ilgili kullanc tarafndan karlanr.

(4) TEA, iletim sistemini olumsuz ynde etkileyecek ekilde anlama gcnn zerinde elektrik enerjisi alnmamas ve verilmemesi iin otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

(5) TEAޒn kullancyla yapt sistem kullanm anlamasnda taahht ettii kapasiteyi salayamamas durumunda, oluacak zararlarn tazminine ilikin hkmler sistem kullanm anlamasnda dzenlenir.

(6) Kullanc, anlama gcn artrmak zere, ayn fiyatlandrma yl ierisinde drder aylk eit dnemlerde ve her dnemde bir defa olmak zere en fazla defa sistem kullanm anlamasnda deiiklik yaplmasn talep edebilir. Kullanc, sistem kullanm anlamas deitirilmeden anlama gcn aamaz. TEA, kullancnn anlama gcn artrmaya ilikin talebi hakkndaki grn, bavurunun alnd tarihten itibaren krk be gn ierisinde kullancya bildirir. Bu srenin sonuna kadar herhangi bir gr verilmemesi halinde kullancnn talebi kabul edilmi saylr.

(7) Kullancnn anlama gcn drmeye ynelik talebi; bu talebin, ancak ilgili olduu yldan bir nceki yln Eyll aynn ilk gnne kadar yaplm olmas halinde deerlendirmeye alnr.

(8) retim tesisinin kurulu gcnn deitirilmesine bal olarak yaplan anlama gc deiiklii talepleri hakkndaki ilgili mevzuat hkmleri sakldr.

letim sistemi mlkiyet snrlar

MADDE 8 (1) retim veya tketim tesislerinin 36 kV st gerilim seviyesinden bal olduu retim veya tketim tesisi alt sahasndan sonraki nihayet direinden itibaren iletim alt sahalarnn orta gerilim fiderleri de dhil olmak zere datm tesislerinin balant noktalarna kadar olan tesisler iletim sistemi mlkiyet snrn oluturur.

(2) retim veya tketim tesisinin iletim sistemine balantsnn, bir baka retim veya tketim tesisine ait alt sahas zerinden yaplmas hlinde balant yaplan fiderin kullanm hakk, iletme ve bakm TEAޒa aittir. Ancak, TEA bu tr tehizatlarn iletme ve bakmn ilgili retim veya tketim sahibi kiilere bedeli karlnda grdrebilir.

letim sisteminden ayrlma

MADDE 9 (1) Kullanc, iletim sistemine bal tesis ve tehizatn sistemden ayrmak suretiyle iletim sistemi kullanmn sona erdirmek istediinde, en az iki ay nceden TEAޒa yazl bildirimde bulunur.

(2) TEA ile kullanc, farkl bir sre iin mutabk kalmadklar takdirde, sistemle balantnn fiziki olarak kesilmesini takip eden alt ay ierisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlklarn kaldrr.

(3) letim sisteminden ayrlma talebinde bulunan kullancnn, ayrlma tarihinden itibaren bir yl ierisinde ayn noktadan iletim sistemine yeniden balanma talebinde bulunmas durumunda; bu kullanc, ayrlma tarihinden yeniden balanma tarihine kadar olan sreyi kapsayan zaman dilimi iin nceki anlama gc zerinden ilgili dnemin sistem kullanm ve sistem iletim fiyatlarna gre hesaplanan bedeli, sisteme yeniden balanma bedeli olarak demekle ykmldr.

DRDNC BLM

Datm Sistemine Balant ve Sistem Kullanm

Balant bavurusu

MADDE 10 (1) Datm sistemine balant bavurusunda bulunmak isteyen gerek ve tzel kiiler, bulunduklar datm blgesindeki datm irketine mracaat eder.

(2) Birinci fkra kapsamnda balant talebinde bulunan bavuru sahibi;

a) Tapu kaydn ve onayl elektrik projesini,

b) mar alan ierisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine gre yap kullanma iznini,

c) Ky yerleik alanlar ve civar ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayl mar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine gre yap kullanma iznini,

) mar ve ky yerleim alanlar dnda bulunanlar, evre ve ehircilik l Mdrlklerinden verilecek yap kullanma iznine ilikin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanm yerleri iin mevzuat kapsamnda ilgili mercilerden alnacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayl Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi ve Hazine Adna Orman Snrlar Dna karlan Yerlerin Deerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarm Arazilerinin Sat Hakknda Kanun hkmleri kapsamndaki yerler iin alnan izin belgesini,

f) na halindeki yaplar iin 3194 sayl mar Kanunu hkmleri uyarnca alnan yap ruhsatn,

g) lgili mevzuatn zorunlu klmas halinde istenecek dier belgeleri,

datm irketine ibraz eder.

(3) Datm sistemine balanmak ve datm sistemini kullanmak suretiyle elektrik enerjisi retim faaliyetinde bulunmak isteyen tzel kiinin datm sistemine balants hakknda bu Ynetmelik, Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii ve Elektrik Piyasas Datm Ynetmelii hkmleri uygulanr. Datm irketi tarafndan balant grnn oluturulmas ve sisteme balant yaplmasnda srasyla yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisleri ile yerli doal kaynaklara dayal retim tesislerine ncelik tannr.

(4) Kullanm amacyla snrl bir sre iin, datm sistemine geici balant yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerek veya tzel kiiler, elektrik projesini ve kullanm amacnn gerektirdii izin belgesini ibraz etmek kaydyla bavuruda bulunur.

Baka bir datm blgesine yaplan balant bavurusu

MADDE 11 (1) Datm sistemine balanmak isteyen retim veya tketim tesislerine ilikin balant bavurularnn, bu tesislerin bulunduu datm blgesindeki datm irketine yaplmas esastr.

(2) Datm irketi, lisansna kaytl olan datm blgesinde kurulmak istenen retim veya tketim tesislerinin balant taleplerini, kendi datm blgesi snrlar ierisinde karlamay teknik veya ekonomik olarak uygun bulmamas halinde, bu durumu gerekeleri ile birlikte yazl olarak bavuru sahibi gerek veya tzel kiilere ve Kuruma, tketim tesislerine ilikin bavurularda saha etd gerektirmeyen hallerde bavuru tarihinden itibaren on i gn, saha etd gerektiren hallerde ise bavuru tarihinden itibaren yirmi i gn; retim tesislerine ilikin bavurularda ise her durumda bavuru tarihinden itibaren krkbe gn ierisinde bildirir.

(3) Balant talebi ikinci fkra kapsamnda uygun bulunmayan bavuru sahibi gerek veya tzel kiiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gn ierisinde, sisteme balantnn teknik veya ekonomik olarak uygun olduunu dndkleri balant noktasnn bulunduu baka bir datm blgesine balant yaplmas iin Kuruma bavuruda bulunabilirler. Kurum, bu kapsamdaki balant bavurularn ilgili datm irketine bildirir. Balant bavurusu, sz konusu datm irketi tarafndan deerlendirilerek, alnan karar bavuru sahibi gerek veya tzel kiiye ve Kuruma ikinci fkrada belirtilen sreler ierisinde bildirilir:

a) Balant bavurusunun karlanmasnn kabul edilmesi halinde, bavuru sahibi retim veya tketim tesisinin balants bu datm irketi tarafndan yaplr.

b) Balant bavurusunun, teknik veya ekonomik olarak uygun bulunmamas halinde ilgili datm irketi, bu durumu ikinci fkrada belirtilen sreler ierisinde ilgili gerek veya tzel kiilere ve Kuruma bildirir.

(4) nc fkrann (a) bendi kapsamndaki balant bavurular bu Ynetmelik hkmleri erevesinde tketim tesisleri asndan, ilgili datm irketi tarafndan; retim tesisleri asndan Kurul karar ile sonulandrlr. nlisans bavurusunda bulunan veya nlisans sahibi tzel kiilerin bu madde kapsamndaki balantlar, Kurul tarafndan uygun bulunmas halinde mmkndr.

Balant ve sistem kullanm anlamalar

MADDE 12 (1) Gerek veya tzel kiilerin, datm sistemine balant talebinin datm irketi tarafndan bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde karlanmas ve balant anlamas yaplarak hizmet verilmesi esastr.

(2) Balant iin yaplan bavuru, datm irketi tarafndan, datm sisteminin mevcut durumu erevesinde genileme yatrm veya yeni yatrmn gerekli olmas hususlar da dikkate alnarak deerlendirilir.

(3) Balant talebinde bulunulan tketim tesisleri asndan;

a) Datm sisteminin mevcut durumunun balant talebinin karlanmas iin uygun olmas halinde, datm irketi ile bavuru sahibi arasnda balant anlamas imzalanr.

b) Datm sisteminin mevcut durumunun balant talebinin karlanmas iin uygun olmamas ve genileme yatrm veya yeni yatrmn gerekli olmas durumunda; saha etd gerektirmeyen hallerde bavuru tarihinden itibaren on i gn, saha etd gerektiren hallerde ise bavuru tarihinden itibaren yirmi i gn ierisinde, balant talebinin karlanabilecei makul bir sre, gerekeleri ile birlikte bavuru sahibine yazl olarak bildirilir. Bavuru sahibinin sz konusu sreye itiraz hakk sakl olup, bu konuda Kuruma bavurabilir. Bavuru, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde Kurum tarafndan deerlendirilir. Datm irketi tarafndan verilen gre ilikin gerekelerin Kurum tarafndan uygun grlmemesi halinde, datm irketi ile bavuru sahibi arasnda Kurum tarafndan ngrlen sre ierisinde balant anlamas imzalanr.

c) Bavuru sahibinin (b) bendi kapsamnda haksz bulunmas veya balant talebinin karlanabilmesi iin datm irketi tarafndan bildirilen srenin bavuru sahibi tarafndan uzun bulunmas ve balant talebinin datm tesisi yaplarak karlanabilir olmas halinde gerekli yatrm bavuru sahibi tarafndan stlenilebilir. Bu durumda datm tesisinin projesinin hazrlanmas bavuru sahibinin sorumluluunda olup, projenin hazrlanabilmesine ilikin ett iin gerekli olan tm bilgiler datm irketi tarafndan salanr. Datm tesisinin projesinin, tamamlanmasn mteakip onay ilemlerinin ilgili mevzuat kapsamnda yaplmas salanr. Projenin onaylanmas durumunda, datm irketi ile bavuru sahibi arasnda, datm tesisine ilikin finansman ve balant koullar gibi hususlarn dzenlendii tesis yapm szlemesi imzalanr. Yaplan szleme hkmleri, 21 inci madde erevesinde onaylanan metodolojiye aykr olamaz.

(4) Datm sistemine balanmas uygun grlen retim tesislerine ilikin bavurularda bavuru sahibi, retim lisansna bavurmadan evvel nlisans sresi ierisinde balant ve sistem kullanm anlamalar iin datm irketine bavurmak zorundadr.

(5) Datm sistemine geici balant yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerek veya tzel kii ile datm irketi arasnda kullanm amacyla snrl bir sreyi ieren balant anlamas imzalanr.

(6) Datm irketi, bu Ynetmelik ve Elektrik Piyasas Datm Ynetmelii hkmleri uyarnca datm sistemine balanmas uygun bulunan bavuru sahibi ile EK-1de gsterildii ekilde balant anlamasn ve sistem kullanm anlamasn yapar. Datm sistemine balanmas uygun bulunan tketicilere ilikin sistem kullanm anlamas, bu tketicilerin tedarikileri ile yaplr. Balant ve sistem kullanmna ilikin olarak datm irketi ve kullanc arasnda bu Ynetmelik uyarnca datm irketleri tarafndan hazrlanan ve Kurul tarafndan onaylanan standart nitelikteki balant ve sistem kullanm anlamalar kullanlr. Bu anlamalarn genel hkmlerinde, Kurul onay olmakszn deiiklik yaplamaz. Kurul, gerektiinde bu anlamalarn genel hkmlerinde deiiklik yapabilir.

(7) Tketicilere elektrik enerjisi veya kapasitesi temin etmek zere tedarikiler tarafndan yaplan sistem kullanm anlamas bavurularnda aadaki hkmler uygulanr:

a) Elektrik enerjisi veya kapasite satnn yaplaca tketicilerin yer ald her bir datm blgesi iin ayr bavuruda bulunulur.

b) Datm irketinin, yaplan bavurularn deerlendirilmesi srasnda talep edebilecei ilave bilgiler, talebin tebli edildii tarihi izleyen be gn ierisinde datm irketine verilir.

c) Datm irketi, bavuru tarihinden itibaren on i gn veya ek bilgi talep edilmesi halinde yirmi gn ierisinde, sistem kullanm anlamas iin ngrebilecei zel hkmleri hazrlar ve bavuru sahibi tzel kiiye gnderir.

) Bavuru sahibi tzel kiiler, talep edilen zel hkmlere ilikin grlerini, tebli tarihinden itibaren be i gn ierisinde datm irketine yazl olarak bildirir.

d) Taraflarn mutabakat halinde, sistem kullanm anlamas imzalanr ve imzalanan anlamann bir rnei kullancya verilir.

(8) Kurul onay alnmak kouluyla, grevli tedarik irketi ve datm irketi arasnda farkl bir sistem kullanm anlamas dzenlenebilir.

Sisteme balant yaplmas

MADDE 13 (1) Balant anlamas yapm olan kullancnn tketici olmas halinde datm sistemine balantnn yaplabilmesi iin, tketicinin tedarik irketi ile perakende sat szlemesi veya ikili anlama yaptnn datm irketine tevsik edilmesi gereklidir.

(2) Balant anlamasnn imzalanmasn takiben ve anlamada yer alan sre ierisinde gerekli balant varlklar tesis edilir.

(3) Gerekli balant varlklarnn tesisinin tamamland tarihten itibaren;

a) mar yerleim alannda i gn ierisinde,

b) mar yerleim alan dnda be i gn ierisinde,

kullanc tarafndan tesis edilen l cihazlar ve devrelerinin ilgili blmleri datm irketince mhrlenir ve datm irketi tarafndan tesis edilen sayacn okumas yaplarak tespit edilen ilk endeks deeri alnarak sisteme balant yaplmas hakknda tutanak dzenlenmek suretiyle kullancnn datm sistemine balants gerekletirilir.

Anlama gc

MADDE 14 (1) Kullancya balant anlamasnda tahsis edilen kapasite, kullancnn anlama gcn oluturur. Datm sistemine balant noktasndan alnan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami deeri, balant anlamasnda belirtilen anlama gcn aamaz.

(2) Kullancnn anlama gcn ihlal etmesi halinde balant anlamasnda dzenlenmi bulunan yaptrmlar uygulanr. retim tesisinin TEA tarafndan verilen acil durum talimat nedeniyle anlama gcn ihlal etmesi halinde bu fkra hkm uygulanmaz.

(3) Datm irketi, datm sisteminin gvenlii zerinde risk oluturacak ekilde anlama gcn aan kullancy, ihlalin sonlandrlmas iin uyarr. retim irketleri, uyar bildirimini ald tarih itibaryla, dier kullanclar ise uyar bildiriminin alnmasndan itibaren otuz gn ierisinde anlama gc ihlalini sonlandrmakla ykmldr. Bu ykmlln yerine getirilmemesi halinde ilgili kullancnn elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluan maliyetler, ilgili kullanc tarafndan karlanr.

(4) Datm irketi, elektrik datmn olumsuz ynde etkileyecek ekilde anlama gcnn zerinde elektrik enerjisi alnmamas ve verilmemesi iin otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

(5) Datm irketinin, kullanclarla yapt balant anlamalarnda taahht ettii kapasiteyi salayamamas durumunda oluacak zararlarn tazminine ilikin hkmler balant anlamasnda dzenlenir.

(6) Tketici anlama gcn artrmak zere, bir tadilat projesiyle birlikte balant anlamasnda deiiklik yaplmasn talep edebilir. Datm irketi, tketicinin sunduu tadilat projesini inceler ve inceleme sonular ile uygulamaya esas cevabn onbe gn ierisinde kullancya yazl olarak bildirir. Anlama gcnn artrlmasnn uygun bulunmas halinde, balant anlamas yaplan ilemleri ierecek ekilde tadil edilir. Bu ykmlln yerine getirmeyen tketicilere usulsz elektrik enerjisi tketimine ilikin ilgili mevzuat hkmleri uygulanr. Bir takvim yl ierisinde en fazla defa g art yaplabilir.

(7) Balant gcndeki artn herhangi bir maliyet getirmesi halinde, 26 nc madde erevesinde ilem yaplr.

(8) Bu madde kapsamnda tketicilere ilikin olarak yaplan anlama gc deiiklikleri hakknda, datm irketi tarafndan anlama gc deiikliini takip eden be i gn ierisinde ilgili tketicinin tedarikisine yazl olarak bilgi verilir.

(9) retim tesisinin kurulu gcnn deitirilmesine bal olarak yaplan anlama gc deiiklii talepleri hakkndaki ilgili mevzuat hkmleri sakldr.

Datm tesisi snrlar

MADDE 15 (1) Datm irketi ile kullanc arasndaki tesis ve tehizatn mlkiyet snrlar aada belirtildii ekildedir:

a) Datm sistemine bal retim tesislerinde, retim tesisi alt sahasndan sonraki nihayet direi ile retim tesisi alt sahas arasndaki gevek balant hari, enerji datm hatlar ile retim tesisi alt sahasna irtibatl yer alt kablo tesisi datm tesisidir.

b) Datm sistemine bal tketiciler asndan, balant noktasndan kullanm yerine kadar olan tesis ve tehizat tketicinin mlkiyetindedir. Balant noktas dahil olmak zere balant noktasndan itibaren hattn geri kalan ksm datm tesisidir. l tesisi ve sayalar; trafolu tketiciler iin tketim trafosu 630 kVA altnda olan trafolarn sekonder ana barasnn giri tarafnda, trafo gc 630 kVA ve zerinde olan tketiciler iin tketici tesislerindeki indirici trafonun giri tarafnda, alak gerilim tketicileri iin tketimin balad anahtarlama tehizatnn giri ksmnda (kofre ve benzeri) yer alr.

(2) retim veya tketim tesisinin datm sistemine balantsnn; bir baka retim veya tketim tesisine ait alt sahas zerinden veya bir datm hattna girdi-kt eklinde yaplmas hlinde, mtereken kullanlan veya girdi-kt yaplan alt sahas veya iki ayr datm tesisine iki ayr hat ile balanan retim veya tketim tesisine ait alt sahas datm sisteminin bir parasdr. Ancak, bu fkra kapsamndaki datm tesislerinin iletme ve bakm, ilgili retim veya tketim tesisi sahibi kiilere grdrlebilir.

(3) Datm faaliyetlerinde kullanlmak zere, datm irketi tarafndan sorumlu olduu datm blgesinde, TEAޒtan uygun gr alnarak ve Kurulca onaylanan yatrm plannda ayrca belirtilerek yaplan 154 kV gerilim seviyesindeki tesisler datm tesisidir. Bu tesislerin kurulumu ve iletilmesi ile ilgili usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenir.

Datm sisteminden ayrlma

MADDE 16 (1) Balant anlamasnda yer alan adresteki datm sistemine bal tesis ve tehizat var olduu srece, balant anlamas yrrlkte kalr ve bu tesisteki kullanc deiiklii halinde yeni bir balant anlamas yaplmas talep edilmez. Kullancnn datm sistemine bal tesis ve tehizatn sistemden ayrma ve datm sistemini kullanmn sona erdirme hakk sakldr.

(2) Kullanc, datm sistemine bal tesis ve tehizatn sistemden ayrmak istediinde en az drt ay, datm sistemi kullanmn sona erdirmek istediinde ise en az iki ay nceden datm irketine yazl bildirimde bulunur. Bu hkm, elektrik enerjisi veya kapasitesi tedarik ettii tketiciler adna sistem kullanm anlamas imzalayan tedarikilerle bu amala imzalanan sistem kullanm anlamalarna uygulanmaz.

(3) Datm irketi ile kullanc, farkl bir srenin uygulanmas iin mutabk kalmadklar takdirde, sistemle balantnn fiziki olarak kesilmesini takip eden drt ay ierisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlklarn kaldrr.

BENC BLM

Enterkonneksiyon Kullanm ve zel Direkt Hat Tesisi

Enterkonneksiyon kullanm anlamas

MADDE 17 (1) Enterkonneksiyon hatlaryla elektrik enerjisi veya kapasitesi ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen retim irketleri ve tedarik irketleri ile elektrik enerjisi veya kapasitesi ithalat faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik irketleri Elektrik Piyasas thalat ve hracat Ynetmeliinde belirlenen usul ve esaslara gre enterkonneksiyon hatlarn ileten TEA veya ilgili datm irketine bavurur.

(2) TEA ve ilgili datm irketi, bavuru sahibinin bavurusunu, Elektrik Piyasas thalat ve hracat Ynetmeliinde belirlenen usul ve esaslara gre deerlendirir ve gerekli artlar salayan bavuru sahibi ile EK-1de gsterildii ekilde enterkonneksiyon kullanm anlamas imzalar.

zel direkt hat tesisi

MADDE 18 (1) retim faaliyeti gsteren tzel kii, lisans kapsamndaki retim tesisi ile mterileri, itirakleri veya serbest tketiciler arasnda zel direkt hat tesis etmeyi talep edebilir.

(2) zel direkt hat tesis edilmesi, retim faaliyeti gsteren tzel kii ile TEA veya datm irketi arasnda yaplacak sistem kontrol anlamas ile mmkndr. Sistem kontrol anlamas, retim faaliyeti gsteren tzel kiinin balant ve sistem kullanm anlamalarn imzalad tzel kii ile yaplr.

(3) Datm irketiyle yaplan sistem kontrol anlamas kapsamndaki zel direkt hat, ancak retim tesisi ile zel direkt hattan yararlanacak tketicinin mlkiyetindeki saha zerinde kurulabilir. TEA ile yaplan sistem kontrol anlamas kapsamndaki zel direkt hattn tesisinde bu art aranmaz.

(4) zel direkt hattn, ulusal iletim ve datm ebekesi dnda ve bu ebekeler iin geerli standartlara uygun olarak tesis edilmesi zorunludur. zel direkt hattn kurulmas ve iletilmesi iin gerekli olan her trl tesis, tehizat ve tanmaz bavuru sahibi tarafndan edinilir.

(5) zel direkt hat tesis edilmesi halinde, tketicinin retim tesisinin barasndan ayrlmas durumunda gerekli olacak kapasite, sistem kontrol anlamasnn taraf olan TEA veya datm irketi tarafndan emreamade tutulur.

(6) zel direkt hat tesis edilmesi, serbest tketicilerin tedarikilerini seebilmelerine engel tekil etmez. zel direkt hatla bal olan bir serbest tketicinin tedarikisini deitirmek istemesi durumunda, tketim tesisinin bu Ynetmelik hkmleri erevesinde iletim veya datm sistemine balants yaplr ve zel direkt hat ile olan balants kesilir.

(7) retim faaliyeti gsteren tzel kiinin retim tesisinde rettii elektrik enerjisini iletim veya datm sistemine kmamak kaydyla sahip olduu, kiralad, finansal kiralama yoluyla edindii veya iletme hakkn devrald tketim tesisinin ihtiyacn karlamak zere kurulan tesis ve tehizat zel direkt hat saylmaz. Bu kapsamdaki tesis ve tehizat iin sistem kontrol anlamas imzalanmaz ve emreamade kapasite tutulmaz.

Sistem kontrol anlamas

MADDE 19 (1) retim faaliyeti gsteren tzel kiinin zel direkt hat tesis etme talebi, TEA veya datm irketi tarafndan talebin alnd tarihten itibaren otuz gn ierisinde deerlendirilir. zel direkt hat tesisi talebinin olumlu deerlendirilmesi halinde, retim faaliyeti gsteren tzel kii ile TEA veya datm irketi arasnda sistem kontrol anlamas imzalanr.

(2) retim faaliyeti gsteren tzel kii ile TEA veya datm irketi arasnda imzalanan sistem kontrol anlamasnda, iletim ve datm sistemlerinin kararllnn ve iletme btnlnn korunmasn salayan hkmlere yer verilir. retim faaliyeti gsteren tzel kii ile TEA veya datm irketi arasnda imzalanan balant ve sistem kullanm anlamalarnda yer alan hkmlerin, iletim ve datm sistemlerinin kararllnn ve iletme btnlnn korunmas iin TEA veya datm irketi tarafndan yeterli grlmesi halinde sistem kontrol anlamasna ilikin hkmler balant anlamasna ek olarak dzenlenebilir.

(3) zel direkt hat tesis edilmesi halinde TEA veya datm irketi tarafndan tketicinin retim tesisinin barasndan ayrlmas durumunda gerekli olacak emreamade tutulan kapasite iin retim faaliyeti gsteren tzel kii tarafndan TEA veya datm irketine aada belirtilen esaslar erevesinde bir bedel denir:

a) Emreamade tutulan kapasite iin datm irketine denecek bedelin hesaplanmasna ilikin fiyatlar ile usul ve esaslar, datm irketi tarafndan belirlenerek her tarife dnemine ilikin tarife nerileriyle birlikte Kuruma sunulur ve Kurul onay ile uygulamaya konulur. Emreamade tutulan kapasite bedelinin denmesine ilikin usul ve esaslar bu Ynetmelik hkmleri erevesinde sistem kontrol anlamas ve/veya balant anlamasnda dzenlenir.

b) retim faaliyeti gsteren tzel kiinin TEA ile imzalad veya imzalayaca sistem kullanm anlamasnda yer alan anlama gc, tutulmas gereken emreamade kapasite miktar dikkate alnarak belirlenir ve retim faaliyeti gsteren tzel kii iin aylk olarak hesaplanacak iletim sistemi sistem kullanm ve sistem iletim bedelleri emreamade kapasite bedelini de ierir.

ALTINCI BLM

Kullanc Tarafndan Tesis Edilen letim ve Datm Varlklar

letim varlklar

MADDE 20 (1) retim ve tketim tesislerinin iletim sistemine balanabilmesi iin yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme balanabilmesi iin yeni iletim hatlarnn yaplmasnn gerekli olduu hllerde; bu tesislerin yapm iin TEAޒn yeterli finansmannn olmamas veya zamannda yatrm planlamas yaplamamas durumlarnda, sz konusu yatrmlar, bu tesise balant talebinde bulunan tzel kii veya kiilerce mtereken yaplabilir veya finanse edilebilir. Bu kapsamda yaplan tesis ve hatlarn mlkiyeti ve iletme sorumluluu TEAޒa aittir.

(2) Mtereken yaplacak iletim tesislerinin yatrmlar, ilgili tzel kiiler tarafndan, bu kiilerin balant ve sistem kullanm anlamalarnda belirtilen anlama gleri orannda paylalarak karlanr. Konuya ilikin usul ve esaslar TEA tarafndan belirlenir.

(3) Mtereken veya mnferiden yaplacak iletim tesisine ilikin geri demeye esas yatrm tutar, TEA tarafndan hazrlanp Kurul tarafndan onaylanan metodolojiye gre hesaplanr.

(4) Metodoloji erevesinde hesaplanan tutar, ilgili tzel kii veya kiiler ile TEA arasnda yaplacak bir tesis szlemesi ile balant ve sistem kullanm anlamalar erevesinde geri denir. Hesaplanan tutara ilikin geri demeler, aylk eit taksitler halinde yaplr. Geri demeler, yaplan iletim tesis ve hatlarna ilikin geici kabul tutanann TEA tarafndan onayland ay takip eden aydan itibaren balar ve bu tarihten itibaren en fazla on yl ierisinde tamamlanr.

(5) Vadesinde geri denmeyen aylk taksitlere ilikin tutara, vade tarihinden itibaren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanun hkmlerine gre belirlenen kanuni faiz oran uygulanr.

Datm varlklar

MADDE 21 (1) retim ve tketim tesislerinin datm sistemine balanabilmesi iin, sistem kullanm asndan kapasitenin yetersiz olmas nedeniyle, genileme yatrm veya yeni yatrm yaplmasnn gerekli olduu ve yeterli finansmann mevcut olmad hallerde, sz konusu yatrm datm irketi adna, balant yapmak isteyen gerek veya tzel kii tarafndan ilgili mevzuat kapsamndaki teknik standartlar salanarak yaplabilir veya finanse edilebilir.

(2) Datm irketi talebin karlanabilecei tarihi, talebin yapld tarihten itibaren be yl gememek zere balant yapmak isteyen gerek veya tzel kiiye bildirir.

(3) Bu durumda gerekleen yatrma ait bedel, datm irketi tarafndan balant grnde verilen balant talebinin karlanabilecei tarihteki yl ierisinde en fazla oniki aylk taksitte, yatrm yapan veya finanse eden gerek veya tzel kiiye, muhataba ulalamamas halinde tesisin bulunduu yerdeki en yakn banka ya da PTT ubesine, hak sahip veya sahipleri adna yatrlarak denir. Datm tesisinin geici kabulnn, datm irketinin balanty karlayabileceini ngrd tarihten sonra yaplmas halinde deme geici kabln yapld tarihi takip eden yl balar. Datm irketi ilgili datm tesisini, varlk kaytlarna demenin yapld tarihte ekler.

(4) Yaplacak olan yatrmla ilgili iin balangcndan kesin kabulnn yaplmasna kadar gerekletirilecek i ve ilemler, alnabilecek avanslar, yatrm bedelinin hesaplanmas, denmesi ve alnacak teminatlar ile ilgili olarak datm irketleri tarafndan teklif edilen ve Kurul tarafndan onaylanan metodoloji kullanlr.

(5) Bu madde hkmleri uyarnca yaplan datm tesisinin datm irketi tarafndan geici kabulnn yapld ay takip eden aydan itibaren, geri demenin yaplaca ilk taksit tarihine kadar geri demesi yaplmam tutar Tketici Fiyat Endeksi orannda gncellenir. Vadesinde geri demesi yaplmam taksitlere ilikin tutara, vade tarihinden itibaren 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanun hkmlerine gre belirlenen kanuni faiz oran uygulanr.

YEDNC BLM

Ortak Hkmler

deme ykmll

MADDE 22 (1) Kullanc, Kurum tarafndan iletim, datm, ithalat veya ihracat faaliyetine ilikin olarak onaylanan tarifeler zerinden hesaplanan bedeller ile ithalat ve ihracat faaliyetine ilikin Elektrik Piyasas thalat ve hracat Ynetmeliinde ngrlen dier bedelleri TEA ve datm irketine demekle ykmldr. Datm sistemine balanan kullanclardan onaylanan tarifeler kapsamnda alnan balant bedeli, bir defaya mahsus olmak zere ve ilk balant anlamas yaplmas esnasnda tahsil edilir ve geri denmez.

(2) TEA ve datm irketi, kullancya tahmini bir bedel tahakkuk ettirdii takdirde, kesinleen bedel zerinden gerekli dzeltmeleri yapar.

(3) Balant varlklarnn iletme ve bakm masraflar, balant snrlar dahilinde ilgili taraflarca karlanr.

(4) Zamannda denmeyen borlarn tahsiline ilikin hususlar, balant anlamas, sistem kullanm anlamas ve enterkonneksiyon kullanm anlamas kapsamnda dzenlenir.

Veri salama ykmll

MADDE 23 (1) Kullanc, Kurum onayna sunulacak balant, sistem kullanm ve sistem iletim bedelleri ile ilgili mevzuat kapsamnda tahsil edilen dier bedellerin hesaplanabilmesi iin TEA ve datm irketi tarafndan talep edilen verileri salamakla ykmldr.

(2) TEA ve datm irketi, bu kapsamda edindikleri veriler ile grevlerini yrtrken sahip olduklar dier her trl veriyi amacna uygun olarak kullanmak zorundadr.

Teminatlar

MADDE 24 (1) letim ve datm sistemlerine balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm kapsamnda kullanclardan aadaki teminatlar alnr:

a) Balant anlamalar kapsamnda; sisteme balant yaplmasnn TEA veya datm irketi tarafndan ilave yatrm gerektirdii hallerde ya da sistem kullanm asndan kapasitenin yetersiz olmas nedeniyle genileme yatrm veya yeni yatrm yaplmasnn gerekli olduu ve yeterli finansmann mevcut olmamas veya zamannda yatrm planlamas yaplamamas durumlarnda, sz konusu yatrmlarn, balant talebinde bulunan tzel kii veya kiilerce mnferiden veya mtereken yapld veya finanse edildii hallerde mali ykmllklerin gerekletirilmesi iin gereken teminatlar.

b) Sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalar kapsamnda; 22 nci maddede tanmlanm olan deme ykmllklerinin teminat altna alnabilmesini teminen, sistem kullanm anlamas ve enterkonneksiyon kullanm anlamasnda belirlenen teminatlar.

(2) Teminata ilikin belgeler, balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalarnn imzalanmas aamasnda dier belgelerle birlikte kullanc tarafndan TEA veya datm irketine sunulur.

deme prosedr

MADDE 25 (1) TEA veya datm irketi, her trl vergi ve ykmllkler de ilave edilmi olan ayrntl deme bildirimini, takip eden ay ierisinde sistem kullanm anlamas veya enterkonneksiyon kullanm anlamasnn taraf olan kullancya gnderir.

(2) Kullanc, deme bildiriminin tebli edildii gn izleyen onbe gn ierisinde bildirimde yer alan tutar, TEA veya datm irketine der. demede gecikilen sre iin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde ngrlen gecikme zamm uygulanr.

(3) Maddi hatalar dnda, deme bildirimi ieriine yaplan itiraz demeyi durdurmaz. TEA veya datm irketinin hatas nedeniyle fazla denmi olan tutara, deme bildiriminin tebli edildii tarihten itibaren onbe gn ierisinde itirazda bulunulabilir. tirazn ksmen veya tamamen hakl bulunmas halinde fazla denen tutar, deme tarihinden itibaren 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanan gecikme zamm ile birlikte kullancya iade edilir.

Tadilat

MADDE 26 (1) Balant anlamasnda belirlenen sahaya zg teknik ve fiziki artlarda iletme esnasnda herhangi bir deiiklik veya yenilemenin, anlamann her iki tarafn da etkilemesi durumunda, deiiklik ya da yenileme ilemi tadilat olarak kabul edilir.

(2) TEA veya datm irketi ya da kullanc, tadilatn gerekli olduu durumlarda balant anlamasnn dier tarafna tadilat talebinde bulunur.

(3) Tadilat talebinin TEA veya datm irketi tarafndan yaplmas halinde:

a) TEA veya datm irketi, yaplmas nerilen tadilatn ayrntlarn ve tadilatn gerekletirilmesi iin ngrlen tarihi ve sreyi ieren tadilat teklifini ilgili kullanclara ezamanl olarak gnderir.

b) Kullanc, tadilat teklifine ilikin grlerini, tadilat teklifinin tebli edildii tarihten itibaren onbe gn ierisinde TEA veya datm irketine bildirir.

c) TEA veya datm irketi, kullancnn grlerini de dikkate alarak otuz gn ierisinde tadilat kapsamn belirler ve ilgili kullancya tebli eder. TEA veya datm irketi ile kullanc arasndaki tadilat kapsamna ilikin anlamazlklarda bu Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Tadilat talebinin iletim veya datm sistemine bal kullanc tarafndan yaplmas halinde:

a) Kullanc, yaplmas nerilen tadilatn ayrntlarn ve tadilatn gerekletirilmesi iin ngrlen tarihi ve sreyi ieren tadilat teklifini TEA veya datm irketine gnderir.

b) TEA veya datm irketi; tadilat talebinden etkilenmesi muhtemel dier kullanclarn da grlerini almak suretiyle tadilat teklifini, tadilat teklifinin tebli edildii tarihten itibaren altm gn ierisinde karara balar ve kullancya tebli eder. TEA veya datm irketi ile kullanc arasndaki tadilat kapsamna ilikin anlamazlklarda 35 inci madde hkmleri uygulanr.

(5) Tadilat talebinin kullanc tarafndan yaplmas halinde, iletim veya datm sisteminde kapasite art yatrm gerektiren tadilatlarda, balant noktasna kadar olan ksmn maliyeti TEA veya datm irketi tarafndan, balant noktasndan itibaren kullanm yerine kadar olan ksmn maliyeti ise kullanc tarafndan karlanr. Dier hallerde oluan maliyetler kullanc tarafndan karlanr.

(6) Tadilat talebinin TEA veya datm irketi tarafndan yaplmas halinde balant hatt ve kullanc tesisleri dahil olmak zere tm maliyetler TEA veya datm irketi tarafndan karlanr.

Kullanc balantsnn veya enerjisinin kesilmesi

MADDE 27 (1) TEA ve datm irketi, aada belirtilen artlarn gereklemesi durumunda, kullancnn tesis ve tehizatnn balantsn veya kullancnn enerjisini kesebilir:

a) Balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalar ile ilgili mevzuat hkmleri gereince enerji kesilmesini gerektiren durumlar.

b) letim veya datm sisteminin herhangi bir blmnn veya enterkonneksiyon hattnn TEA veya datm irketi tarafndan test ve kontrolnn, tadilatnn, bakmnn, onarmnn ya da geniletilmesinin gerektirdii durumlar.

c) Mcbir sebep hallerinden birine bal durumlar.

) Can ve mal emniyetinin salanmasnn gerektirdii durumlar.

d) letim veya datm sistemini ya da enerji alnan veya verilen baka bir sistemi etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arzas ya da acil durumlar.

e) letim sistemine bal retim irketleri ve tketiciler ile datm sistemine bal retim irketlerinin sistem kullanm ve/veya sistem iletim bedellerine ilikin deme ykmlln yerine getirmedii durumlar.

(2) Birinci fkrann (a) bendi kapsamnda yaplacak kesintilerde, TEA ve datm irketi kullancya en az be gn nceden; birinci fkrann (b) bendi kapsamnda yaplacak kesintilerde TEA kullancya en az be gn nceden, datm irketi ise, datm sistemine bal olarak retim faaliyeti gsteren tzel kiiye en az be gn nceden, datm sistemine alak ve yksek gerilim seviyesinden balanan tketicilere de en az iki gn nceden, birinci fkrann (e) bendi kapsamnda yaplacak kesintilerde TEA ve datm irketi kullancya en az yedi gn nceden bildirimde bulunur. Dier bentler kapsamnda enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mmkn olmas halinde kullancnn kesinti yaplmadan nce bilgilendirilmesi zorunludur.

(3) Enerji kesintisine neden olan durum ortadan kalktktan sonra kullancya ait tesis ve tehizat mmkn olan en ksa srede yeniden enerjilendirilir.

(4) Kullancnn bir balant noktasnda enerjisinin kesilmesini yazl olarak talep etmesi halinde, sz konusu talep, kullancyla varlan mutabakata gre TEA veya datm irketi tarafndan yerine getirilir.

(5) TEA ve datm irketinin, kullancnn yazl istei zerine veya kullancdan kaynaklanan nedenlere dayal enerjiyi kesme ve tekrar verme ilemleri ile ilgili olarak yapt harcamalar, kullanc tarafndan karlanr.

Eriim ve mdahale hakk

MADDE 28 (1) Kullanc, mlkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak zere; balant, iletim ve datm sistemi varlklarnn tesisi, iletmesi, bakm, kontrol, test edilmesi, sklmesi ve sayalara zaman snrlamas olmakszn eriim amacyla TEA ve datm irketine gerekli izni salar.

(2) Kullanc yukarda saylan haklar tapu siciline masraflarn kendisi karlayarak TEA veya datm irketi lehine tescil ettirebilir. Balant anlamasnda bir hkm yoksa kira iin bedel alnmaz.

(3) Bir balant anlamas taraf, temsilcileri, alanlar ve davet ettii sair kimseler hibir ekilde balant anlamasnn dier tarafnn tesis ve tehizatna, aadaki haller dnda, ilgili tarafn izni olmakszn mdahalede bulunamaz:

a) Can ve mal emniyetinin salanmas iin yaplmas gereken acil durum mdahaleleri,

b) TEA ve datm irketinin, iletim ve datm sistemini ilgili mevzuat uyarnca iletebilmek amacyla yapaca mdahaleler.

(4) lgili mevzuat uyarnca TEA'a ait trafo merkezlerinde datm irketi tarafndan yaplacak enerji analizr ve kompanzasyon tesisleri iin TEA tarafndan uygun bulunmas kouluyla tesislere eriim iin gerekli izin verilir.

(5) TEAޒa ait trafo merkezlerinde bulunan datm fiderlerinde arza durumlarna mnhasr olmak zere datm irketince ama kapama talep edilmesi halinde, bu talep ebeke gvenliini sekteye uratmayacak ekilde yazl, elektronik imza, faks gibi yntemlerden herhangi biriyle karlanabilir.

Devir, temlik ve rehin

MADDE 29 (1) Kullanclarn balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalar kapsamndaki haklarnn veya ykmllklerinin, bakalarna devir, temlik ve rehnine ilikin hususlar ilgili anlamalarda dzenlenir.

Hizmet alm

MADDE 30 (1) TEA ve datm irketi ile kullanc, nceden birbirlerinin yazl onayn almakszn, taraf olduklar balant ve sistem kullanm anlamalar kapsamndaki ykmllklerini ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak hizmet alm yoluyla bakalarna grdrebilir. Hizmet alm yoluna gidilmesi, balant ve sistem kullanm anlamalar ile bu Ynetmelik kapsamndaki ykmllklerin devri anlamna gelmez. Hizmet alm yapan kullanc, bu durumu uygulamann balamasndan en az i gn nceden TEA veya datm irketine yazl olarak bildirir.

Gizlilik

MADDE 31 (1) Balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalarnn taraflar, bu Ynetmeliin uygulanmas sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya baka bir yolla sahip olduklar ve akland takdirde ticari ilikilere zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulmas iin gerekli tedbirleri almak ve bu bilgileri kendi itirakleri veya hissedarlar olan tzel kiiler dhil nc ahslara aklamamak ve ilgili mevzuat ile ngrlen hususlar dnda kullanmamakla ykmldr.

Geree aykr beyan

MADDE 32 (1) Balant yaplacak tesisin mlkiyetine ilikin olarak geree aykr beyanda bulunulduunun tespit edilmesi halinde, TEA veya datm irketi tarafndan talep sahibinden balant anlamas yapld tarihteki beyann kantlayc belgeleri i gn ierisinde sunmas istenir. Balant anlamas yapld tarihteki beyann kantlayc bir belgeyi sunmayan talep sahibine, geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda yaplacak ilemler uygulanr.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilen talep sahibinin balant anlamas ve varsa sistem kullanm anlamas iptal edilir.

(3) Talep sahibinin balant anlamasnda mlkiyet durumunu geree aykr olarak beyan etmesi sonucu TEA veya datm irketinin urad zararlar talep sahibi tarafndan karlanr.

(4) Bu madde hkmleri, mahiyetine uygun olduu lde, geree aykr beyanda bulunarak TEA veya ilgili datm irketi ile enterkonneksiyon kullanm anlamas imzalayanlar hakknda da uygulanr.

Mcbir sebepler

MADDE 33 (1) Balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalarnn taraflar; anlamalar ve bu Ynetmelik kapsamndaki herhangi bir ykmll Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliinin 35 inci maddesinde belirtilen mcbir sebep olaylar sonucunda yerine getiremedii takdirde, mcbir sebep olaynn ya da etkilerinin devam ettii ve ykmlln yerine getirilmesini engelledii sre boyunca, etkilenen ykmllkler ertelenir veya askya alnr.

(2) Mcbir sebep nedeniyle ykmlln yerine getiremeyen kullanc, mcbir sebebe yol aan koullar, olayn oluumunu ve tahmini sresini aklayan mcbir sebep bildirim raporunu, mcbir sebebin sresi boyunca ykmllklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldrmak iin ald nlemleri ve gncel bilgileri ieren dzenli raporlar TEA veya datm irketine gndermek zorundadr.

Feragat

MADDE 34 (1) Kullanclar yazl olarak haklarndan feragat etmedikleri srece, bu Ynetmelik ile balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalar kapsamndaki haklarn kullanlmasndaki gecikme bu haklara herhangi bir ekilde zarar vermez ve bu haklardan feragat edildii anlamna gelmez. Bir hakkn ksmen kullanlmas, bu hakkn veya baka bir hakkn ileride kullanmn engellemez.

Anlamazlklarn zm

MADDE 35 (1) TEA, datm irketi ve lisans sahibi kullanclar; balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalarnn hkmleri veya anlama hkmlerinde yaplacak deiiklikler zerinde mutabakata varamamalar halinde, oluan ihtilaflarn zm iin ncelikle Kuruma bavuruda bulunabilirler. Sz konusu bavuru, Kurul tarafndan ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda ve bavuru tarihinden itibaren altm gn ierisinde sonulandrlr.

(2) Birinci fkra kapsamnda, balant, sistem kullanm ve enterkonneksiyon kullanm anlamalarnn uygulamasndan doan anlamazlklar grevli ve yetkili mahkemelerde zlr.

Bildirimler

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik uyarnca Kurum tarafndan yaplan bildirimler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine uygun olarak yaplr.

SEKZNC BLM

Dier Hkmler

Tketici mlkiyetindeki datm tesisleri

MADDE 37 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nceki dnemde tesis edilmi olup, bir veya daha fazla tketicinin kullanmnda bulunan datm tesisleri Kurul tarafndan belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatrm plannda ngrlen sre erevesinde datm irketleri tarafndan devralnr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren nceki dnemde tketici tarafndan tesis edilmi olan datm tesislerinin iletme, bakm, onarm datm irketince yaplr. Bu hkm kapsamndaki tesislerde iyiletirme ve yenileme yatrm gerekmesi halinde datm irketi devir alma ilemlerinin balatlmas ile birlikte yatrm gerekletirir.

retim tesislerinin balantsn salayan hatlarn datm irketine devri

MADDE 38 (1) Herhangi bir datm merkezine balanmadan dorudan iletim tesisi alt sahalarnn datm gerilimi seviyesindeki fiderlerine balanmas Kurul tarafndan uygun grlerek sadece ilgili retim tesisinin ebekeye balanmas amacyla tesis edilmi olan hatlar, bu hatlar retim faaliyeti gsteren baka bir tzel kii tarafndan da kullanlana ya da datm sistemi ile irtibatlanana kadar, bu hatlar tesis eden tzel kii tarafndan iletilir.

(2) Tesis edilen hatlarn retim faaliyeti gsteren baka bir tzel kii tarafndan kullanlmas veya datm sistemi ile irtibatlanmas halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili blgede sorumlu olan datm irketine devredilir. Bu madde kapsamnda tesis edilen hatlarn bedelleri, 37 nci madde kapsamnda belirlenen usul ve esaslara gre tespit edilir. Datm irketi ile bu hatlar devreden tzel kii arasnda balant ve sistem kullanm anlamalar imzalanr. Tespit edilen bedel ile kamulatrma iin yaplan harcamalar sistem kullanm anlamas erevesinde datm tarifesi bedelinden dlerek ilgili tzel kiiye geri denir.

(3) Hatlarn karakteristiinin belirlenmesi, proje onay, ett ve kontrol, geici kabul ve benzeri hizmetler ilgili mevzuat hkmleri uyarnca yerine getirilir. Bu hizmetlerin bedelleri retim faaliyeti gsteren tzel kiiler tarafndan karlanr.

(4) Bu madde kapsamndaki hatlar iin kamulatrma yaplm ise Kurum, devir gerekletirilmeden nce kamulatrlan tanmazlarn devri konusunda Maliye Bakanlnn grn alr.

Atflar

MADDE 39 (1) 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda letim ve Datm Sistemlerine Balant ve Sistem Kullanm Hakknda Teblie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

DOKUZUNCU BLM

Geici ve Son Hkmler

Kullanc tarafndan tesis edilen iletim ve datm varlklarna ilikin metodoloji

GEC MADDE 1 (1) 20 nci maddenin nc fkras uyarnca TEA tarafndan hazrlanacak olan kullanc tarafndan tesis edilen iletim varlklarnn geri demelerine ilikin metodoloji, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren iki ay ierisinde Kuruma sunulur.

(2) 21 inci maddenin drdnc fkras uyarnca datm irketleri tarafndan teklif edilecek olan kullanc tarafndan tesis edilen datm varlklarnn geri demelerine ilikin metodoloji, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren iki ay ierisinde Kuruma sunulur.

Mahsup yntemiyle geri deme

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nceki dnemde; retim ve tketim tesislerinin iletim veya datm sistemine balanabilmesi iin, sistem kullanm asndan kapasitenin yetersiz olmas nedeniyle, genileme yatrm veya yeni yatrm yaplmasnn gerekli olmas ve yeterli finansmann mevcut olmamas dolaysyla TEA veya datm irketi adna, balant yapmak isteyen gerek veya tzel kii tarafndan yaplm veya finanse edilmi olup da, buna ilikin gerekleen yatrma ilikin toplam harcama tutar, iletim veya datm tarifesinden mahsup edilmek suretiyle karlanan yatrmlarn geri demesine, gerekleen yatrma ilikin toplam harcama tutarnn tamam karlanana kadar ayn yntem ile devam edilir.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren on yl ierisinde bu madde kapsamndaki gerekleen yatrma ilikin toplam harcama tutarlarnn geri demesi tamamlanamad takdirde, bakiye tutar ilgili gerek veya tzel kiilere onuncu yln sonunda defaten denir.

Yrrlk

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

EK-1 Balant, Sistem Kullanm ve Enterkonneksiyon Kullanm Anlamalar

 

 

Anlama Taraflar

TEA ve Datm irketine Yaplacak demelerin Nitelii

Balant Anlamas

TEA letim Sistemine Dorudan Bal retim irketi

 

TEA letim Sistemine Dorudan Bal Tketici

 

TEA Datm irketi

 

TEA letim Sistemine Dorudan Bal OSB

 

Datm irketi Datm Sistemine Bal retim irketi

Datm Balant Bedeli

Datm irketi Tketici

Datm Balant Bedeli

Datm irketi Datm Sistemine Dorudan Bal OSB

Datm Balant Bedeli

 

 

 

Sistem Kullanm Anlamas

TEA Datm irketi

letim Sistemi Kullanm Bedeli

letim Sistemi letim Bedeli

TEA letim Sistemine Dorudan Bal retim irketi

letim Sistemi Kullanm Bedeli

letim Sistemi letim Bedeli

 

 

TEA letim Sistemine Dorudan Bal Tketici

letim Sistemi Kullanm Bedeli

letim Sistemi letim Bedeli

TEA letim Sistemine Dorudan Bal OSB

letim Sistemi Kullanm Bedeli

letim Sistemi letim Bedeli

Datm irketi Datm Sistemine Bal retim irketi

Datm Sistemi Kullanm Bedeli

Datm irketi Tedarik irketi

Datm Sistemi Kullanm Bedeli

(letim Sistemi Kullanm Bedeli)

(letim Sistemi letim Bedeli)

Datm irketi Datm Sistemine Bal Serbest Tketiciye Dorudan Sat Yapan retim irketi

Datm Sistemi Kullanm Bedeli

(letim Sistemi Kullanm Bedeli)

(letim Sistemi letim Bedeli)

Enterkonneksiyon
Kullanm Anlamas

 

TEA letim Sistemini Kullanarak Elektrik Enerjisi thal veya hra Eden Tedarik irketi

letim Sistemi Kullanm Bedeli
letim Sistemi letim Bedeli

TEA - letim Sistemini Kullanarak Elektrik Enerjisi hra Eden retim irketi

letim Sistemi Kullanm Bedeli
letim Sistemi letim Bedeli

Datm irketi Datm Sistemini Kullanarak Elektrik Enerjisi thal veya hra Eden Tedarik irketi

Datm Sistemi Kullanm Bedeli

 

Datm irketi Datm Sistemini Kullanarak Elektrik Enerjisi hra Eden retim irketi

Datm Sistemi Kullanm Bedeli