28 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28896

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK LABORATUVARLARININ FAALYETLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/10/2009 tarihli ve 27392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Laboratuvarlarnn Faaliyetleri Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (m) bendi ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 uncu ve 66 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, () ve (e) bendinde geen laboratuvar ube mdr ibaresi laboratuvar mdr olarak, (g) bendi ve 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde geen Mstearln ibareleri Bakanln olarak deitirilmitir.

a) Blge mdrl: lgili gmrk ve ticaret blge mdrlklerini,

f) Laboratuvar mdr: Laboratuvarn gmrk mevzuatna uygun olarak ynetilmesinden sorumlu olan, Gmrk ve Ticaret Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinde belirtilen artlar haiz personeli,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin bal ve birinci fkrasnn ilk paragraf ile () ve (l) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve () bendinde geen bamdrle ibaresi blge mdrlne olarak deitirilmitir.

Laboratuvar mdrnn grev ve yetkileri

Laboratuvar mdr, laboratuvarn bu Ynetmelie uygun olarak ynetiminden sorumludur. Laboratuvar mdrnn grev ve yetkileri aadaki ekilde belirtilmitir:

) Aylk faaliyet raporlarnn Gmrkler Genel Mdrlne iletilmek zere blge mdrlne bildirimini salamak,

l) Blge mdrlnce verilecek benzeri grevleri yapmak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda geen laboratuvar ube mdrne ibaresi laboratuvar mdrne olarak deitirilmi ve 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

h) Laboratuvar mdrnn verecei dier grevleri yerine getirmek.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde geen daha sonra Mstearlka ve 15 inci maddesinin nc fkrasnda geen Mstearlka ibareleri Bakanlka olarak, geici 1 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde geen Mstearln ibaresi Bakanln olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Gmrk laboratuvarlarna gnderilen numuneler tahlilden nce gzden geirilir ve bunlarn 13 nc maddede yazl ekil ve miktarda olup olmad, mhrnn salam ve okunakl olup olmad, numunelerin laboratuvar tahlil raporu formunda gsterilen sayda bulunup bulunmad hususlar aratrlr, varsa noksanlklarn tamamlanmas iin muayene memurlarna iade edilir. Uygun ekil ve gvenlik artlarn tamayan numunelerin kabulnden ilk incelemeyi yapan kimyager sorumludur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

kinci tahlilde kullanlacak numuneler

MADDE 18 (1) kinci tahlil, ahit numune zerinden yaplr. kinci tahlilin yaplaca ahit numunenin mhr ve etiketinin salam olmas gerekir.

(2) Birinci tahlil, eyann kendisi zerinde yaplm ise, eyann halen gmrk idaresinde bulunmas artyla ikinci tahlil de ayn eya zerinden yaplr. kinci tahlilin eyann kendi zerinden yaplmas durumunda beyannameye ilikin bilgilerin numune etiketi zerinden tespit edilebilir olmas arttr.

(3) kinci tahlile tabi tutulan numune veya eyann mhr ve etiketlerinin duruma gre birinci ve ikinci fkrada belirtilen artlar tamadnn anlalmas halinde laboratuvar mdrlnce tutanak dzenlenerek, yaplacak ilem konusunda karar verilmek zere ilgili gmrk idaresine intikal ettirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Tahlil sonularnn tebliinden itibaren bir ay ierisinde sahipleri tarafndan alnmayan tahlillerden arta kalan numunelerden ekonomik deeri olanlar Tasfiye Hizmetleri Genel Mdrlne intikal ettirilir. Ekonomik deeri olmayanlarn ise laboratuvar mdrnce grevlendirilecek personel tarafndan;

a) Metal, plastik, cam, kt ve tekstil atklarnn, biriktirme kaplarnda muhafaza edilerek, mevzuata uygun olarak geri kazanm amacyla laboratuvarn bulunduu yerdeki uygun olan kurululara tutanakla teslim edilerek ekonomiye kazandrlmas,

b) Zehirli, zararl, yanc, yakc, patlayc kimyasallar ile tahlilden arta kalan dier atklarn, mevzuata uygun olarak gmrk laboratuvarndan alnarak tasfiye iletme mdrlnce imha edilmesi,

salanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin ek-1, ek-2 ve ek-4nde yer alan balklardaki BABAKANLIK GMRK MSTEARLII ibareleri GMRK VE TCARET BAKANLII olarak, GMRK LABORATUVARI ibareleri LABORATUVAR MDRLܔ olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmeliin 7 nci maddesi yaym tarihinden 30 gn sonra, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/10/2009

27392