25 Ocak 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28893

TEBL

Maliye Bakanlndan:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBL

(SAYI: 2014/1)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ve dier mevzuat kapsamnda uygulanacak olan parasal snrlar, faiz oranlarn ve alnd birim fiyatlarn belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 30/12/2006 tarihli ve 26392 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 12, 27, 524 ve 528 inci, 31/12/2005 tarihli ve 26040 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pul ve Deerli Katlarn Bayiler ve Yetkili Memurlar Vastas ile Sattrlmasna ve Bayilere Sat Aidat Verilmesine Dair Ynetmeliin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarnn Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 26 nc, 31/12/2005 tarihli ve 26040 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkez Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmeliinin 5 inci, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tanr Mal Ynetmeliinin 39 uncu, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan n deme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 6 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Kasa ilemleri

MADDE 3 (1) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 12 nci maddesi gereince, muhasebe birimlerince kasadan yaplacak deme snr; Tablo Iin kasa ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 12 ve 27 nci maddeleri gereince, ertesi gn yaplacak demeleri karlamak zere ve kii mal emanet dvizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankas ubesi bulunmayan ilelerde gerekli gvenlik nlemleri alnmak artyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo Iin kasa ilemleri blmnde gsterilmitir.

(3) Tebli eki tabloda kasa ilemleri blmnde gsterilen parasal snrlarn yetersiz kalmas durumunda, muhasebe birimlerinin gerekeli bavurular zerine Bakanlka (Muhasebat Genel Mdrl) tespit edilen snrlar uygulanr. Daha nce bu kapsamda Bakanlka yeniden artrlmasna izin verilen limitlerin, bu Teblile belirlenen limitlerin zerinde olmas halinde zel olarak verilmi limitlerin uygulanmasna devam edilir.

Banka ilemleri

MADDE 4 (1) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 524 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi gereince, Tek Hazine Hesab sistemine tabi olan muhasebe birimlerinin toplu demelerde bankaya nceden haber vermeleri gereken tutar Tablo Iin banka ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Bu tutarn altndaki demeler iin bankann nceden haberdar edilmesi ve mutabakat salanmas zorunlu deildir.

Kaybedilen alndlara ilikin ilemler

MADDE 5 (1) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 528 inci maddesi gereince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alnan para ve deerlere karlk verilmi olan alndlardan kaybedilmi olanlar iin ilan verilmesine gerek grlmeyen tutar, Tablo Iin kaybedilen alndlara ilikin ilemler blmnde gsterilmitir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi ilemleri

MADDE 6 (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesi gereince, muhasebe birimleri dnda grev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafndan yedi gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutar ile mahkeme bakanlklar, icra ve iflas daireleri ve izale-i yu memurluklarndaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanununun eki (1) ve (3) sayl tarifelere gre makbuz karl tahsil edilip, yedi gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutar, Tablo Iin muhasebe yetkilisi mutemedi ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinde grev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri iin yukarda belirtilen snrn yetersiz kalmas durumunda, gerekeli tekliflerle Bakanla bavurularak alnacak izne gre ilem yaplr. Bu teklif yazsnda muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatrd tutarlar ve yatrlma tarihleri de belirtilir. Daha nce bu kapsamda Bakanlka yeniden artrlmasna izin verilen limitlerin, bu Teblile belirlenen limitlerin zerinde olmas halinde zel olarak verilmi limitlerin uygulanmasna devam edilir.

Yetkili memurlarla ilgili ilemler

MADDE 7 (1) Pul ve Deerli Katlarn Bayiler ve Yetkili Memurlar Vastas ile Sattrlmasna ve Bayilere Sat Aidat Verilmesine Dair Ynetmeliin 12 nci maddesi gereince, deerli kat verilen yetkili memurlar tarafndan on be gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken sat haslat tutar Tablo Iin yetkili memurlarla ilgili ilemler blmnde gsterilmitir.

Muhasebe yetkilisi yardmclarna devredilecek grev ve yetkiler

MADDE 8 (1) Muhasebe Yetkilisi Adaylarnn Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 26 nc maddesi gereince, grev, yetki ve sorumluluklarn yardmclara devredilmesinde Tablo Iin C blmnde gsterilen parasal snrlar dikkate alnr.

Kaybolan faturalarla ilgili ilemler

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmeliinin 5 inci maddesi gereince, kamu idarelerince alnan mal, hizmet ve yapm ileri karlnda zel kiiler tarafndan dzenlenen faturalarn kaybedilmesi halinde, noter onayl fatura rneklerinin kabul edilecei fatura tutar Tablo Iin blmnde gsterilmitir.

Tanrlarn kaytlardan karlmas

MADDE 10 (1) Tanr Mal Ynetmeliinin 39 uncu maddesi gereince, tanrlarn devir, imha, hurdaya ayrma, sat ve terkini suretiyle kaytlardan karlmasnda Tablo Iin D blmnde gsterilen parasal snrlar dikkate alnr. Tanrlarn kaytlardan karlmas, belirlenen limitler dhilinde harcama yetkilisinin, limit zerinde olanlar ise ilgili st yneticinin onay ile yaplr.

(2) Devir, sat, imha, hurdaya ayrma ve terkin ilemlerinin birden fazla tanr ihtiva etmesi halinde sz konusu limitler tanr baznda deil, ilem baznda uygulanr.

n deme ilemleri

MADDE 11 (1) n deme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 6 nc maddesi gereince merkez ynetim kapsamndaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans snr Tablo IInin A blmnde gsterilmitir.

(2) Merkez ynetim kapsamndaki kamu idarelerinden Tablo IInin B blmnde gsterilenler, kendileri iin belirlenen snr dhilinde avans verebilirler.

(3) Milli stihbarat Tekilat mutemetleri ile d temsilcilikler emrine ve asker daireler mutemetlerine verilecek avans snrlar Tablo IInin C, ve D blmlerinde gsterilmitir. 6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda gsterilen snrlar almamak kaydyla, belirlenen snrlarn zerinde avans verilmesine ihtiya duyulmas halinde, gerekeleriyle birlikte Bakanla bavurularak izin alnr.

(4) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerince alacak krediler ile yurt dndan yaplacak almlar iin atrlacak akreditif karl krediler iin Maliye Bakanlndan izin alnmaz.

(5) Milli Savunma Bakanlna bal birlik ve kurumlardan Tmen ve daha st birlikler ile eiti kurum ve kurulular kapsamna giren asker birimler Tablo IIIte gsterilmitir. Bunlarn dnda kalan birlikler, Tugay ve eitine kadar olan asker kurum ve kurulular kapsamnda saylr.

Muhasebe kaytlarndan karlacak alacaklar

MADDE 12 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 106 nc maddesi gereince, yaplacak takip sonunda tahsili imkansz veya tahsili iin yaplacak giderlerin alacaktan fazla bulunduu anlalan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu kapsamna giren amme alacaklar ile dier amme alacaklarndan, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafndan tahsil zamanam sresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IVte gsterilmitir.

(2) 5018 sayl Kanunun 79 uncu maddesi hkm gereince, kaytlardan karlacak tutarlar Tablo IVte gsterilmitir.

Faiz oranlar

MADDE 13 (1) Genel hkmlere gre takip edilerek tahsil olunacak kiilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanun hkmlerine gre uygulanacak kanuni faiz oranlar ile temerrt faizi oranlar, yllar itibaryla Tablo Vte gsterilmitir.

Alndlar ve alnd birim fiyatlar

MADDE 14 (1) Bakanlka bastrlan ve genel bte kapsam dndaki idareler ile dner sermaye ve fonlar tarafndan mevzuatlar gereince kullanlmas gereken alndlarn birim sat fiyatlar Tablo VIda gsterilmitir.

Yrrlkten kaldrlan Tebli

MADDE 15 (1) 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayl Resm Gazetede yaymlanan Parasal Snrlar ve Oranlar Hakknda Genel Tebli (Say: 2013/1) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz