25 Ocak 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28893

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

MNFESH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAMEN TASFYE EDLMEM
ANON
M VE LMTED RKETLER LE KOOPERATFLERN

TASFYELERNE VE TCARET SCL KAYITLARININ

SLNMESNE LKN TEBLDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mnfesih Olmasna veya Saylmasna Ramen Tasfiye Edilmemi Anonim ve Limited irketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kaytlarnn Silinmesine likin Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Kanunun yrrlk tarihinden nce mnfesih olan veya saylanlar ile Bakanln bavurusu zerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmam olan anonim ve limited irketler.

MADDE 2 Tebliin 14 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Bakanln bavurusu zerine mahkemece feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanan irketlerin tasfiyesi aadaki ekilde yaplr.

a) Tasfiye memurunca yaplan arya ramen alacakllarn bir bildirimde bulunmamas ve irketin herhangi bir mal varlnn olmamas ya da irketin bilgi ve belgelerinin tasfiye memuruna verilmemesi veya bunlara tasfiye memurunca eriilememesi hallerinde, 12 nci maddenin onuncu fkrasndaki usule gre hareket edilir.

b) Tasfiye memurunca hazrlanan bilanoya gre irket borlarnn varlndan fazla olmas halinde, durum tasfiye memuru tarafndan derhal alacakllara bildirilir. Yaplacak bildirimde, irketin iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmesi iin bildirim tarihinden itibaren ay iinde alacakllarn mahkemeye bavurmalar ve bu bavurunun yapldnn kendisine bildirilmesi istenir. Bu sre iinde mahkemeye mracaat edildiinin bildirilmemesi halinde,12 nci maddenin dokuzuncu fkrasndaki usule gre hareket edilir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.