23 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28891

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KR PAYI TEBL

(II-19.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ortaklklarn kr pay ile kr pay avans datmnda, kr paynn korunmasnda ve kr datm politikasnn belirlenmesinde uyacaklar usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Ara dnem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylk dnem sonlar itibaryla hazrlanm finansal tablolar,

b) Borsa: Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan borsay,

c) Hesap dnemi: Normal veya zel hesap dnemi olarak belirlenen on iki aylk dnemi,

) mtiyazl pay: Kr pay imtiyaz bulunan paylar,

d) Kanun: 6362 sayl Kanunu,

e) Kr pay: Genel kurulca belirlenen politika erevesinde hesap dnemi itibaryla net dnem kr ve kr datmna konu edilebilecek dier kaynaklar zerinden ortaklara ve kra katlan dier kiilere genel kurulca datlmasna karar verilen tutar,

f) Kr pay avans: Yllk finansal tablolar zerinden datlacak kr payndan mahsup edilmek zere ara dnem finansal tablolara gre oluan krlar zerinden bu Tebli hkmlerine gre hesaplanan tutar,

g) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

) Ortaklk: Paylar halka arz edilmi olan veya halka arz edilmi saylan anonim ortaklklar,

h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu

ifade eder.

KNC BLM

Kr Datm Politikasna ve Kr Payna likin Esaslar

Kr datm politikas

MADDE 4 (1) Ortaklklar, krlarn genel kurullar tarafndan belirlenecek kr datm politikalar erevesinde ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak genel kurul kararyla datr. Ortaklklarn kr datm politikalarna ilikin olarak Kurul tarafndan benzer nitelikteki ortaklklar baznda farkl esaslar belirlenebilir.

(2) Ortaklklarn kr datm politikalarnda asgari olarak aadaki hususlara yer verilmesi gerekir:

a) Kr pay datlp datlmayaca, datlacak ise ortaklar ve kra katlan dier kiiler iin belirlenen kr pay datm oran.

b) Kr paynn denme ekli.

c) Kr pay datm ilemlerine en ge datm karar verilen genel kurul toplantsnn yapld hesap dnemi sonu itibaryla balanmas artyla, kr paynn denme zaman.

) Kr pay avans datlp datlmayaca, datlacak ise buna ilikin esaslar.

(3) Kr datm politikasnda deiiklik yaplmak istenmesi durumunda, bu deiiklie ilikin ynetim kurulu karar ve deiikliin gerekesi, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur.

Kr pay datm esaslar

MADDE 5 (1) Ortaklklarda kr pay, datm tarihi itibaryla mevcut paylarn tmne, bunlarn ihra ve iktisap tarihleri dikkate alnmakszn paylar orannda eit olarak datlr. Kr pay imtiyazna ilikin haklar sakldr.

(2) Kr pay, datmna karar verilen genel kurul toplantsnda karara balanmak artyla eit veya farkl tutarl taksitlerle denebilir. Kr paynn taksitle denmesinde aadaki hususlara uyulur:

a) Taksit says genel kurul tarafndan veya genel kurul tarafndan aka yetkilendirilmesi artyla ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

b) Taksit deme zamanlarnn genel kurul kararyla belirlenmedii durumlarda; ynetim kurulu kararyla belirlenecek deme zamanlar, genel kurulu takip eden on be gn iinde Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde ortaklk tarafndan kamuya duyurulur.

c) Taksit demeleri, deme tarihi itibaryla mevcut paylarn tmne, bunlarn ihra ve iktisap tarihleri dikkate alnmakszn paylar orannda eit olarak datlr.

) Genel kurul tarafndan pay sahibi dndaki kiilere datlmasna karar verilen kr pay tutar, pay sahiplerine yaplacak taksit demeleri ile orantl olarak ve ayn usul ve esaslar erevesinde denir.

(3) TTKya gre ayrlmas gereken yedek akeler ile esas szlemede veya kr datm politikasnda pay sahipleri iin belirlenen kr pay ayrlmadka; baka yedek ake ayrlmasna, ertesi yla kr aktarlmasna ve intifa senedi sahiplerine, ynetim kurulu yelerine, ortaklk alanlarna ve pay sahibi dndaki kiilere krdan pay datlmasna karar verilemeyecei gibi, pay sahipleri iin belirlenen kr pay nakden denmedike bu kiilere krdan pay datlamaz. Bu maddenin ikinci fkras ile TTKnn 348 inci maddesinin birinci fkras ve nc fkras hkmleri sakldr.

(4) mtiyazl pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, ynetim kurulu yelerine, ortaklk alanlarna ve pay sahibi dndaki kiilere krdan pay verilebilmesi iin ortaklk esas szlemesinde hkm bulunmas zorunludur. Esas szlemede sz konusu kiilere kr pay datlmas hususunda hkm bulunmasna ramen, kr payna ilikin olarak herhangi bir oran belirlenmemise; bu kiilere datlacak kr pay tutar, imtiyazdan kaynaklananlar hari her durumda pay sahiplerine datlan kr paynn drtte birini aamaz.

(5) Katlma intifa senetleri sahiplerinin kr pay hakk ile tahvillere krdan pay verilmesine ilikin Kurul dzenlemeleri sakldr.

Balar

MADDE 6 (1) Ortaklklar tarafndan ba yaplabilmesi iin esas szlemede hkm bulunmas arttr. Yaplacak ban snr, esas szlemede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir. Kurul, ba tutarna st snr getirmeye yetkilidir. Ortaklklarn ilgili hesap dnemi iinde yapm olduu balar datlabilir kr matrahna eklenir.

(2) Bu madde hkm erevesinde yaplacak ba ve demelerin, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulmas ve olaan genel kurulda ortaklarn bilgisine sunulmas zorunludur.

(3) Kurulun rtl kazan aktarm yasana ilikin dzenlemeleri ve uyulmas zorunlu kurumsal ynetim ilkeleri sakldr.

Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklara ilikin zel hkmler

MADDE 7 (1) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin kr pay datm oran, bu Tebli hkmleri uyarnca belirlenen balar eklenmi net datlabilir dnem krnn yzde yirmisinden az olamaz.

(2) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklarn kr payn tam ve nakden datmalar zorunludur. Kr pay demeleri kr pay kuponunun ortakla ibraz karlnda yaplr. Bu ortaklklar, Tebliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda dzenlenen taksitle kr datm uygulamasndan yararlanamazlar.

(3) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar, bu maddenin birinci fkrasna gre hesaplanan kr pay tutarnn genel kurula sunulacak son yllk finansal tablolara gre sermayenin yzde beinden daha dk olmas veya sz konusu finansal tablolara gre net datlabilir dnem krnn 100.000 TLnin altnda olmas durumunda, ilgili hesap dnemi iin kr pay datmayabilir. Bu durum, datmama nedeni ile birlikte Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur.

(4) Bu maddenin nc fkras hkm erevesinde datlmayan kr pay, daha sonraki dnemlerde yaplacak hesaplamalarda kr pay kalemi olarak dikkate alnr.

Kamuyu aydnlatma

MADDE 8 (1) Paylar borsada ilem gren ortaklklarn kr datmna ilikin ynetim kurulu nerisi veya kr pay avans datmna ilikin ynetim kurulu karar, ekli ve ierii Kurulca belirlenen kr datm tablosu veya kr pay avans datm tablosu ile birlikte Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur. Kr datm tablosunun en ge olaan genel kurul gndeminin ilan edildii tarihte kamuya aklanmas zorunludur.

(2) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklarn kr datmna ilikin ynetim kurulu nerisi, ekli ve ierii Kurulca belirlenen kr datm tablosu ile birlikte en ge olaan genel kurul gndeminin ilan edildii tarihte, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur ve ortakln merkezinin bulunduu yerde mahalli veya lke apnda yaynlanan en az bir gazetede ve varsa ortakln internet sitesinde ilan edilir. Kr datm tablosu ayrca ortaklk merkezinde pay sahiplerinin incelemesine ak tutulur.

NC BLM

Kr Pay Avansna likin Genel Esaslar

Kr pay avans datm esaslar ve sorumluluk

MADDE 9 (1) Paylar borsada ilem gren ortaklklar, ara dnem finansal tablolarnda yer alan krlar zerinden nakden kr pay avans databilir. Belirli bir ara dneme ilikin kr pay avans taksitle datlamaz.

(2) Kr pay avans datmak isteyen ortaklklarn esas szlemelerinde hkm bulunmas ve genel kurul kararyla ilgili hesap dnemi ile snrl olacak ekilde ynetim kuruluna kr pay avans datmna karar vermek zere yetki vermeleri zorunludur. Anlan genel kurul toplantsnda, ilgili hesap dnemi sonunda yeterli kr olumamas veya zarar olumas durumlarnda, datlacak kr pay avansnn sz konusu hesap dnemine ilikin yllk finansal durum tablosunda yer alan kr datmna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilecei hususunun da karara balanmas gereklidir.

(3) Ynetim kuruluna genel kurul tarafndan kr pay avans datm iin yetki verildiinde; ynetim kurulu tarafndan kr pay avans datma veya datmama konusunda bir karar alnmas ve bu kararn en ge ara dnem finansal tablolarn kamuya akland tarih itibaryla Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde ortaklk tarafndan kamuya duyurulmas zorunludur.

(4) Ortaklklarda kr pay avans, datm tarihi itibaryla mevcut paylarn tmne, bunlarn ihra ve iktisap tarihleri dikkate alnmakszn paylar orannda eit olarak datlr. Pay sahibi dndaki kiilere kr pay avans datlamaz. Kr pay avans, imtiyazl paylara imtiyaz dikkate alnmadan denir.

(5) Kr pay avansnn hesaplanmas ve datlmasnda ynetim kurulu yeleri ve varsa bamsz denetimi yapanlarn sorumluluklar Kanunun 20 nci maddesi hkmlerine tabidir.

Datlacak kr pay avans tutarnn hesaplanmas

MADDE 10 (1) Datlacak kr pay avans, ara dnem finansal tablolara gre oluan net dnem krndan TTKya ve esas szlemeye gre ayrlmas gereken yedek akeler ile gemi yllar zararlar dldkten sonra kalan ksmn yarsn geemez.

(2) Bir hesap dneminde verilecek toplam kr pay avans tutar;

a) Bir nceki yla ait net dnem krnn yarsndan,

b) lgili ara dnem finansal tablolarnda yer alan net dnem kr hari kr datmna konu edilebilecek dier kaynaklardan

dk olan aamaz.

(3) Ayn hesap dnemi iinde birden fazla sayda kr pay avans demesi yapld takdirde; sonraki ara dnemlerde denecek kr pay avanslar hesaplanrken, nceki ara dnemlerde denen kr pay avanslar bu maddenin ikinci fkrasna gre hesaplanan tutardan indirilir.

(4) nceki hesap dnemlerinde denen kr pay avanslar mahsup edilmeden, sonraki hesap dnemlerinde ilave kr pay avans verilemez ve kr pay datlamaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Gemi yllar zararlar

MADDE 11 (1) Ortaklklarn gemi yllar zararlarnn; gemi yllar krlar, paylara ilikin primler dahil genel kanuni yedek ake, sermaye hari zkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine gre dzeltilmesinden kaynaklanan tutarlarn toplamn aan ksm, net datlabilir dnem krnn hesaplanmasnda indirim kalemi olarak dikkate alnr.

Tahsil edilmeyen kr pay bedellerinin zaman amna uramas

MADDE 12 (1) Ortaklar ve kra katlan dier kimseler tarafndan tahsil edilmeyen kr pay bedelleri, 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayl irketlerin Mruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali Hakknda Kanun uyarnca datm tarihinden itibaren be ylda zaman amna urar.

Kr pay rehberi

MADDE 13 (1) Kurul, kr pay datmna konu edilebilecek kaynaklar ile ortaklklarn kr pay ve kr pay avans datmna ilikin bir rehber hazrlayarak kamuya duyurur ve bu rehberi gerektiinde gnceller.

Katsay

MADDE 14 (1) Bu Teblide belirtilen tutarlar, her yl Maliye Bakanlnca ilan edilen yeniden deerleme katsays dikkate alnarak Kurulca yeniden belirlenebilir.

Kurul creti istisnas

MADDE 15 (1) Ortaklklar tarafndan net datlabilir dnem krnn en az yzde yirmi bei orannda nakit kr pay datmna karar verilmesi durumunda; datma ilikin genel kurul kararnn alnmasndan itibaren bir yl iinde gerekletirilecek pay ihralarndan alnacak Kurul cretlerinde, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayl Resm Gazetede yaymlanan VII-128.1 sayl Pay Tebliinin 26 nc maddesinde dzenlenen oranlarn yzde yetmi bei esas alnr.

Sakl hkmler

MADDE 16 (1) Bu Tebliin yatrm ortaklklar asndan uygulanmasnda Kurulun ilgili dzenlemeleri sakldr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olan Halka Ak Anonim Ortaklklarn Temett ve Temett Avans Datmnda Uyacaklar Esaslar Hakknda Tebli (Seri: IV, No: 27) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Kurulun dier dzenlemelerinde Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olan Halka Ak Anonim Ortaklklarn Temett ve Temett Avans Datmnda Uyacaklar Esaslar Hakknda Tebli (Seri: IV, No: 27)e yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli 1/2/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.