23 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28891

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN

ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VI, NO:24)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III.48.4)

MADDE 1 – 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklılarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:24) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.