21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

PYASA BOZUCU EYLEMLER TEBL

(VI-104.1)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekeyle aklanamayan, borsa ve tekilatlanm dier piyasalarn gven, aklk ve istikrar iinde almasn bozacak nitelikteki eylem ve ilemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve ilemleri gerekletirenler hakknda uygulanacak yaptrmlarn belirtilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 104 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Birlikte hareket eden kiiler:

1) Bir ya da birden fazla kiinin emir veya ilemleri, emir veya ilem planlar ya da sahip olduklar sermaye piyasas aralar hakknda bilgi sahibi olarak,

2) Zmni, szl ya da yazl bir anlamaya dayanarak,

3) Ayn kii ya da kiilerin ynlendirmesiyle hareket ederek,

4) Bir ya da birden fazla kiiyi ynlendirerek,

5) Veklet alarak ya da almakszn bakalarnn hesaplarn kullanarak,

6) Ayn mekn veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet balants ya da iletiim kanallarndan herhangi birini kullanarak

emir ileten, ilem gerekletiren, nakit, nakit benzeri ya da sermaye piyasas arac virman veya transferi yapan, hesap hareketi gerekletiren, bu fiilleri gerekletirenlere hesaplar, emirler, ilemler ya da irketler hakkndaki bilgileri hukuka aykr olarak veren kiileri veya her ne nam altnda olursa olsun, dorudan ya da dolayl olarak, aralarnda, hesaplar arasnda veya ynettikleri ya da kullandklar hesaplar arasnda, nakit, nakit benzeri veya sermaye piyasas arac virman ya da transferi gerekleen kiileri,

b) Borsa: Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan borsay,

c) sel bilgi: Sermaye piyasas aracnn deerini, fiyatn veya yatrmclarn yatrm kararlarn etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelimeleri,

) sel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiiler:

1) hralarn veya bunlarn bal veya hkim ortaklklarnn yneticilerini,

2) hralarn veya bunlarn bal veya hkim ortaklklarnda pay sahibi olmalar nedeniyle isel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiileri,

3) , meslek ve grevlerinin icras nedeniyle isel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiileri,

4) sel bilgi veya srekli bilgileri su ilemek suretiyle elde eden kiileri,

5) Sahip olduklar bilginin isel bilgi veya srekli bilgi niteliinde olduunu bilen veya ispat edilmesi hlinde bilmesi gereken kiileri,

d) hra: Sermaye piyasas aralarn ihra eden, ihra etmek zere Kurula bavuruda bulunan veya sermaye piyasas aralar halka arz edilen tzel kiileri,

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

f) Karlkl ilem: Birlikte hareket eden kiilerin borsa ve tekilatlanm dier piyasalarda ilemlerin hem alc hem de satc tarafnda yer almak suretiyle kendi hesaplar arasnda gerekletirdii, sermaye piyasas aracnn mlkiyetinin birlikte hareket eden kiiler arasnda el deitirmesini salayan ilemleri,

g) Kendinden kendine ilem: Bir kiinin borsa ve tekilatlanm dier piyasalarda ilemlerin hem alc hem de satc tarafnda yer almak suretiyle kendi hesaplar arasnda gerekletirdii, sermaye piyasas aracnn mlkiyetinde bir deiiklik meydana getirmeyen ilemleri,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

h) zel durum aklamas: Kanunun 14 nc ve 15 inci maddeleri ile Kurulun zel durumlarn aklanmasna ilikin dzenlemeleri kapsamnda yaplan aklamalar,

) Piyasa bozucu eylem: Makul bir ekonomik veya finansal gerekeyle aklanamayan, borsa ve tekilatlanm dier piyasalarn gven, aklk ve istikrar iinde almasn bozacak nitelikte olan ve bir su oluturmayan eylemi,

i) Srekli bilgi: sel bilgi tanm dnda kalan ve Kurulun zel durumlarn aklanmasna ilikin dzenlemeleri uyarnca aklanmas gerekli tm bilgileri,

j) Yatrm kuruluu: Arac kurumlar ile yatrm hizmeti ve faaliyetinde bulunmak zere, kurulu ve faaliyet esaslar Kurulca belirlenen dier sermaye piyasas kurumlarn ve bankalar

ifade eder.

sel bilgi veya srekli bilgilere ilikin piyasa bozucu eylemler

MADDE 4 (1) Mevzuata uygun ekilde kamuya gerekli aklamalar yaplmadan nce isel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiilerin bu bilgilerin gizliliini korumalar esastr.

(2) sel bilgi veya srekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun ekilde kamuya aklanmadan nce bu bilgilere sahip olan kiilerden dorudan ya da dolayl olarak alan kiiler tarafndan ilgili sermaye piyasas aracnda ilem yaplmas durumunda;

a) sel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiilerin bu bilgileri dier kiilere vermeleri,

b) sel bilgi veya srekli bilgileri bu bilgilere sahip olan kiilerden dorudan ya da dolayl olarak alan kiilerin ilgili sermaye piyasas aracnda ilem yapmalar

piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

(3) hralar tarafndan dzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bamsz denetim raporlarnn hazrland hesap dneminin bitimini izleyen gnden sz konusu tablo ve raporlarn mevzuata uygun ekilde kamuya duyurulmasna kadar geen sre ierisinde, isel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiilerin veya sz konusu kiilerin eleri, ocuklar ya da ayn evde yaadklar kiilerin ilgili sermaye piyasas aralarnda ilem yapmalar piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

(4) sel bilgi veya srekli bilgilerin kesinlemesinden mevzuata uygun ekilde kamuya duyurulmasna kadar geen sre ierisinde, isel bilgi veya srekli bilgilere sahip olan kiilerin veya sz konusu kiilerin eleri, ocuklar ya da ayn evde yaadklar kiilerin ilgili sermaye piyasas aralarnda ilem yapmalar piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

Emir veya ilemlere ilikin piyasa bozucu eylemler

MADDE 5 (1) Tek bana ya da birlikte hareket eden kiiler tarafndan borsa ve tekilatlanm dier piyasalarda gerekletirilen, sermaye piyasas aralarnn fiyatlar, fiyat deiimleri, ilem hacimleri, ilem miktarlar, ilem oranlar, emir miktarlar, emir oranlar, emir iptal miktarlar, emir iptal oranlar veya emir gerekleme oranlar gibi sermaye piyasalarnn ileyii veya sermaye piyasas aralarnn fiyatlarnn belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alndnda nemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;

a) Alm veya satm yaplmas, hesap hareketi gerekletirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir deitirilmesi,

b) Farkl fiyat kademelerine emir iletilmesi,

c) Bir dakikadan daha az zaman dilimlerinde piyasadaki en iyi alm fiyatna eit veya piyasadaki en iyi alm fiyatndan daha dk fiyatl satm emri ya da piyasadaki en iyi satm fiyatna eit veya piyasadaki en iyi satm fiyatndan daha yksek fiyatl alm emri iletmek eklinde yn deitiren emirler verilmesi,

) Kendinden kendine veya karlkl ilemler gerekletirilmesi,

d) Al veya kapan fiyatlarn etkilemeye ynelik ilemler yaplmas,

e) Gn sonu veya vade sonu uzlama fiyatlarn etkilemeye ynelik ilemler gerekletirilmesi,

f) Fiyat ykseltici, fiyat drc veya fiyat sabit tutmaya ynelik ilemler yaplmas,

g) Vadeli ilem ve opsiyon piyasasnda bir sicile bal tm hesaplar iin ya da piyasa baznda belirlenen pozisyon limitlerinin geilmesi,

) Vadeli ilem ve opsiyon piyasasnda, ilgili dayanak varlk piyasasnda gerekletirilen ilemlerle ayn ynl ilemler gerekletirilmesi

ve benzeri ilemler yaplmas suretiyle borsa ve tekilatlanm dier piyasalarn gven, aklk ve istikrar iinde almasn bozan ya da sermaye piyasas aralarnn fiyatlar, fiyat deiimleri, arz ve talepleri hakknda yanl veya yanltc izlenim uyandran veya adil ve drst ilem yaplmasn, piyasann rekabeti bir ortamda ileyiini ya da fiyatn doru ve drst bir ekilde olumasn zorlatran ya da engelleyen fiil ve davranlar piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

letiim veya haberleme yoluyla ilenen piyasa bozucu eylemler

MADDE 6 (1) Sermaye piyasas aralarnn fiyatlar, deerleri veya yatrmclarn kararlarn etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa gstergelerine ilikin olarak yalan, yanl veya yanltc bilgi vermek, sylenti karmak, haber vermek, zel durum aklamas yapmak, yorum yapmak veya rapor hazrlamak, piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen hususlarn yalan, yanl veya yanltc olduunu bilen yahut bilmesi gerekenler tarafndan yaylmas piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

(3) Kurulun zel durumlarn aklanmasna ilikin dzenlemeleri kapsamnda aklamakla ykml olunan, sermaye piyasas aralarnn fiyatlarn, deerlerini veya yatrmclarn kararlarn etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin aklanmamas piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

(4) Sermaye piyasas aralar hakknda gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletiim aralar kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini deitirinceye kadar veya her halkarda 5 i gn ierisinde, alm veya tut tavsiyesi verdii halde satmak ya da satm tavsiyesi verdii halde almak piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilir.

Dier piyasa bozucu eylemler

MADDE 7 (1) Sermaye piyasas aralarnn fiyatn veya deerini etkileyebilecek byklkteki emirlerin yatrm kurulularna, ilgili borsaya ve tekilatlanm dier piyasalara iletilmesinden nce, yatrmclarn emir bilgilerine vakf olarak emre konu olan sermaye piyasas aracnda veya bu arala ilgili dier sermaye piyasas aralarnda emir verilmesi, verilen emrin deitirilmesi ya da iptal edilmesi veya sz konusu emirlere ilikin bilgilerin nc ahslara aktarlmas piyasa bozucu eylemdir.

(2) Noter marifetiyle dzenlenmi bir vekaletname ile yetkilendirme olmakszn borsa ve tekilatlanm dier piyasalarda;

a) Bir bakasnn hesabn kullanmak suretiyle bu hesap zerinden emir iletmek, ilem yapmak veya hesap hareketi gerekletirmek,

b) Bir bakasna hesabn kullandrmak suretiyle bu hesap zerinden emir iletilmesi, ilem yaplmas veya hesap hareketi gerekletirilmesine imkan salamak

piyasa bozucu eylemdir.

(3) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pay Teblii (VII-128.1)nin 27 nci maddesine veya bu maddenin uygulanmasna ilikin Kurul lke Kararlarna aykr hareket edilmesi piyasa bozucu eylemdir.

(4) Kurulca haklarnda ilem yapma yasa karar alnm ahslarca ilem yasakls olduklar dnemde kendi hesaplarndan ya da bakalarnn hesaplarn kullanarak borsa ve tekilatlanm dier piyasalarda ilem yaplmas piyasa bozucu eylemdir.

Piyasa bozucu eylem saylmayan haller

MADDE 8 (1) Kanunun 108 inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa dolandrcl saylmayan hller piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilmez.

(2) Gazetecilerin basn meslek ilkeleri ve etiine uygun olarak yrttkleri mesleki faaliyetleri;

a) Haber veya yorumlarn yaymlanm olmasndan dolay dorudan veya dolayl olarak haksz menfaat temin edilmemesi,

b) Haber veya yorumlarn bilgi suistimali ve piyasa dolandrcl sularndan herhangi birini ileyen ahslarla anlamal olarak ya da bu ahslarn ynlendirmesiyle yaymlanmam olmas,

c) Haber veya yorumlarn yaymlanmasndan nce ilgili sermaye piyasas aracnda ilem yaplmamas veya bu hususlarn bakalarna aktarlmamas

artyla piyasa bozucu eylem olarak deerlendirilmez.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.