21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

BLG SUSTMAL VE PYASA DOLANDIRICILII NCELEMELERNDE

UYGULANACAK TEDBRLER TEBL

(V-101.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiillerin ilendiine dair makul phe bulunan hallerde veya bu fiillerin ilendiinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alnarak piyasann etkin ve salkl ileyiinin temin edilmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsamn; Kanunun 101 inci maddesinin birinci fkrasnda saylan tedbirlerin uygulanmasna ilikin usl ve esaslar oluturmaktadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, Kanunun 101 inci maddesinin birinci fkrasna dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Borsa: Anonim irket eklinde kurulan, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak ve oluan fiyatlar tespit ve ilan etmek zere kendisi veya piyasa ileticisi tarafndan iletilen ve/veya ynetilen, alm satm emirlerini sonulandracak ekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylatran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve dzenli faaliyet gsteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Brt takas: Ayn gn iinde, bir yatrmc tarafndan veya bir sermaye piyasas aracnda gerekletirilen tm al ve sat ilemlerine ilikin takas ykmllklerinin netletirmeye tabi tutulmakszn takas gnnde ayr ayr yerine getirilmesini,

c) Depo art: Bir sermaye piyasas aracna ilikin alm veya satm emri verildiinde, emir konusu ileme ilikin nakit veya sermaye piyasas aracnn, yatrmcnn emri verdii yatrm kuruluu nezdindeki hesaplarnda bulunuyor olmas veya emrin verildii anda yatrm kuruluuna peinen tevdi edilmesi ve takas ykmll yerine getirilinceye kadar sz konusu nakit ya da sermaye piyasas aracnn bu hesaplarda tutulmas zorunluluunu,

) Geici ilem yapma yasa: 6 aydan 2 yla kadar olan ilem yapma yasan,

d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

e) Kamuyu Aydnlatma Platformu: Mevzuat uyarnca kamuya aklanmas gerekli olan bilgilerin elektronik imzal olarak iletildii ve kamuya duyurulduu elektronik sistemi,

f) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

g) Makul phe: Sermaye piyasalarnda; ilem gerekletiren kiilerin veya onlarla birlikte hareket edenlerin ilem kalplar ve hesaplarnda gerekletirilen transferler, sermaye piyasas aralarnn gemi dnem fiyat miktar analizleri, fiili dolam oranlar, sermaye piyasas aralar ile ilgili haber ve aklamalar, ihbar veya ikyetler ile bunlar destekleyen emareler dikkate alnarak yaplan incelemeler sonucunda Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiillerin ilendiine dair oluan pheyi,

) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

h) lem yapma yasa: Bu Tebliin kinci Blmnde dzenlenen yasa,

) Piyasa baznda pozisyon limiti: Vadeli ilem ve opsiyon piyasalarnda ayn dayanak varla bal tm szlemeler iin piyasadaki ak pozisyon toplamnn karlk gelebilecei azami dayanak varlk saysn,

i) Srekli ilem yapma yasa: 5 yllk ilem yapma yasan,

j) Yatrmc baznda pozisyon limiti: Vadeli ilem ve opsiyon piyasalarnda ayn dayanak varla bal tm szlemeler iin bir yatrmcnn tm hesaplarnda alnabilecek ayn ynl pozisyonlarn saysn veya bunlara karlk gelebilecek azami dayanak varlk saysn

ifade eder.

KNC BLM

lem Yapma Yasa

lem yapma yasa tedbirinin uygulanaca haller

MADDE 5 (1) Kurulca yaplan incelemelerde, haklarnda makul phe bulunan gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilerin yetkilileri hakknda, incelemenin sonulanmas beklenmeksizin Kurul tarafndan borsalarda ilem yapma yasa karar verilebilir.

(2) Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiilleri ilemesi nedeniyle Kurulca haklarnda Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulmasna karar verilen gerek veya tzel kiilerin yetkilileri ile hesaplar sua konu fiillerde kullanlan tzel kiiler hakknda Kurul tarafndan borsalarda ilem yapma yasa karar verilebilir.

(3) Haklarnda ilem yapma yasa karar verilen kiilerin, incelemeye konu fiilleri baka kiiler adna alm hesaplar zerinden gerekletirmeleri halinde, hesaplar kullanlan kiiler hakknda da Kurul tarafndan borsalarda ilem yapma yasa karar verilebilir.

Geici ilem yapma yasa

MADDE 6 (1) Makul phe ile Kurul tarafndan ilem yapma yasa karar verilmesi durumunda geici ilem yapma yasa sresi 6 ay olarak uygulanr. Ancak Kurul bu sreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

(2) Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiilleri ilemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarnca Kurul tarafndan Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulmasna karar verilmesi durumunda ilgili kiiler hakknda geici ilem yapma yasa sresi 2 yl olarak uygulanr.

(3) kinci fkra kapsamnda ilem yasa sresinin hesaplanmasnda ayn fiil ile ilgili olarak birinci fkra kapsamnda ilem yasakl olarak kalnan sre 2 yllk sreden indirilir.

Srekli ilem yapma yasa

MADDE 7 (1) 6 nc maddenin birinci veya ikinci fkras veyahut bu madde kapsamnda hakknda ilem yapma yasa uygulanan kiinin ilem yapma yasa sresinde baka kiilerin hesaplarn kullanarak Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiilleri ilemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarnca Kurul tarafndan Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulmasna karar verilmesi durumunda kii hakknda Kurul tarafndan 5 yllk srekli ilem yapma yasa karar verilebilir.

lem yapma yasann sona ermesi

MADDE 8 (1) lem yapma yasa sresinin tamamlanmasn mteakip, ilgili kii hakkndaki ilem yapma yasa baka bir ileme gerek kalmakszn kalkar.

(2) lem yapma yasa sresi tamamlanmadan nce, Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiillerden dolay hakknda su duyurusunda bulunulmasna karar verilen kiilerin ilem yapma yasa;

a) Savclk tarafndan takipsizlik karar verilmesi halinde, varsa sz konusu karara ilikin itirazn Ar Ceza Mahkemesince reddedilmesine ilikin kararn,

b) Mahkeme tarafndan verilen beraat kararnn

Kurula tebliinin ardndan Kurul tarafndan kaldrlr.

(3) Makul phe nedeniyle hakknda ilem yapma yasa karar verilen kiilere ilikin olarak yaplan denetim almalar neticesinde, su duyurusunda bulunulmasn gerektirir bir durumun bulunmad sonucuna varlmas halinde, sz konusu ilem yapma yasa Kurul tarafndan kaldrlr.

lem yapma yasa kapsamndaki sermaye piyasas aralar

MADDE 9 (1) Haklarnda Kurul kararyla ilem yapma yasa getirilen gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilerin yetkilileri, ilem yapma yasann geerli olduu sre boyunca borsalarda ilem gren ve aada saylan sermaye piyasas aralarnn alm satmn yapamazlar ve bu aralara ilikin emir iletemezler:

a) Paylar,

b) Borsa yatrm fonu katlma paylar,

c) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilenler hari olmak zere vadeli ilem szlemeleri,

) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilenler hari olmak zere opsiyon szlemeleri,

d) Varantlar,

e) Dayanak varl borsa endeksi veya borsada ilem gren paylar olan sertifikalar,

f) Borsalarda ilem gren ve Kurulca belirlenecek dier sermaye piyasas aralar.

(2) Kurul, gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilerin yetkililerine getirilecek ilem yapma yasann kapsamn belirli sermaye piyasas aralarna ynelik olarak snrlamaya yetkilidir.

lem yapma yasa tedbiri kapsam dnda kalan sermaye piyasas aralar ve durumlar

MADDE 10 (1) Hakknda Kurulca ilem yapma yasa karar verilen kiiler ilem yapma yasa sresi boyunca aada saylan sermaye piyasas aralarnda ilem yapabilirler.

a) Yatrm fonu katlma paylar,

b) Dvize, emtiaya veya kymetli madene dayal vadeli ilem veya opsiyon szlemeleri,

c) Borlanma aralar.

(2) Hakknda Kurulca ilem yapma yasa karar verilen kiiler ilem yapma yasa sresi boyunca aada saylan durumlarda ilem yapabilirler.

a) lem yapma yasakls kii tarafndan alm ncesinde Kurula yazl bildirim yaplmas kaydyla, Borsa Toptan Satlar Pazarnda yaplan alm ilemleri,

b) Borsa dnda gerekletirilen alm veya satm ilemleri,

c) lem yapma yasaklsnn halka ak tzel kii olmas halinde, sermaye artrm ilemleriyle snrl olarak, artrlan sermayeyi temsilen ihra edilen paylarn borsalarda gerekletirilen sat ilemleri,

) lem yapma yasakls kiinin yazl onay olmas kayd ile bedelli sermaye artrm srecinde yeni pay alm hakknn kullanlmas suretiyle gerekletirilen pay alm ilemleri,

d) Bedelsiz sermaye artrm sonucunda pay edinilmesi.

Veklet ve mterek hesap ilikisi

MADDE 11 (1) Haklarnda ilem yapma yasa karar verilen kiiler vekil sfatyla ya da vekil araclyla dahi borsalarda ilem yapamazlar.

(2) Mterek hesaplarda ortaklardan biri hakknda ilem yapma yasa karar verilmesi durumunda, dier hesap sahipleri de sz konusu mterek hesaplar zerinden ilem gerekletiremez.

(3) Mterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakknda ilem yapma yasa karar verilmesi durumunda, mterek hesap almasnn Kurul dzenlemelerini dolanma amac tamamas artyla haklarnda ilem yapma yasa karar verilmemi olan mterek hesap sahipleri, mterek hesapta yer alan sermaye piyasas aralarn paylar orannda baka bir hesaba aktararak mterek hesapta yer alan sermaye piyasas aralarnda ilem yapabilirler.

lem yapma yasa tedbirine aykr davrananlar hakknda uygulanacak ilemler

MADDE 12 (1) Yatrm kurulular ile yatrm kuruluu alanlar, yneticileri ve ynetim kurulu yeleri ilem yapma yasakls olan kiilerin, ilem yapma yasakls olduklar dnemde, kendilerinin veya bakalarnn hesaplarn kullanarak alm veya satm ilemi gerekletirmelerine ya da emir iletmelerine imkn veremez, gz yumamaz veya ilem yapmalarn kolaylatramaz.

(2) Hesap sahipleri hesaplarn ilem yapma yasakls kiilere kullandramaz.

MKK tarafndan yaplacak ilemler

MADDE 13 (1) Kurul tarafndan ilem yapma yasa kararlarnn MKK'ya teblii ile birlikte MKK tarafndan, haklarnda ilem yapma yasa karar bulunan kiilere ait hesaplara ilem yapma yasa kayd ilenir. Bu kiilere ait ve/veya ilem yapma yasana ilikin Kurul karar kamuya duyurulduu anda, henz gereklememi olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarna gre borsalara intikal ettirilmi bulunan alm emirleri sonucu yasaklnn MKK nezdindeki hesabna intikal eden/mlkiyetine geen:

a) ncelemeye konu edilmi paylar, takas ilemlerine konu edilmelerinin nlenmesini teminen yasakl paylar statsnde izlenir.

b) ncelemeye konu edilmi varantlar takas ilemlerine konu edilmelerinin nlenmesini teminen yasakl varantlar statsnde izlenir.

c) Dayanak gstergeye dayal varantlar hari olmak zere, ilem yapma yasana neden olan ilemlerin varant piyasasnda gerekletirilmesi durumunda sz konusu varanta dayanak olan paylar da takas ilemlerine konu edilmelerinin nlenmesini teminen yasakl paylar statsnde izlenir.

) lem yapma yasana neden olan ilemlerin pay piyasasnda olmas durumunda; incelemeye konu edilmi paylarn dayanak tekil ettii varantlar takas ilemlerine konu edilmelerinin nlenmesini teminen yasakl varantlar statsnde izlenir.

d) lem yapma yasana neden olan ilemlerin pay piyasasnda olmas durumunda incelemeye konu edilmi paylar, varantn dayanak endeksi iinde yer alsa dahi sz konusu varant yasakl varantlar statsnde izlenmez.

e) ncelemeye konu edilmi paylar dndaki paylar borsada ilem grmeyen paylar statsnde izlenir.

f) ncelemeye konu edilmi varantlar dndaki varantlarn statsnde Kurul tarafndan ilem yapma yasa karar verildii tarihten itibaren 20 i gn sonuna kadar herhangi bir deiiklik yaplmaz.

g) Kurul tarafndan ilem yapma yasa karar verildii tarihten itibaren 20 i gn ierisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemi varantlar ve borsada ilem grmeyen paylar, yasakl statsne alnr.

) Hakknda ilem yapma yasa karar bulunan ahsn MKK nezdindeki hesaplarnda bulunan ve ilem yapma yasa sresi sona ermeden vadesi dolan varantlarn vade sonunda tasfiyesi salanr.

h) Borsada ilem gren sertifikalar hakknda da bu maddenin varantlarla ilgili olan bentlerindeki hkmler uygulanr.

) ncelemeye konu edilmi borsa yatrm fonu katlma paylar, yasakl paylar statsnde izlenir.

i) Kurul tarafndan ilem yapma yasa karar verildii tarihten itibaren 20 i gn ierisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemi borsa yatrm fonu katlma paylar, yasakl statsne alnr.

(2) ncelemeye konu olan paylar, varantlar, sertifikalar, borsa yatrm fonu katlma paylar ve dier sermaye piyasas aralar yasakl statsne alndktan sonra ilem yapma yasa sresince borsalarda alm veya satma konu edilemezler. Sz konusu hususlara ilikin aklamalar MKK tarafndan Kamuyu Aydnlatma Platformu araclyla duyurulur.

(3) lem yapma yasann getirildii tarihten sonra, birinci fkrada saylan haller dnda, yasaklnn MKK nezdindeki hesabna intikal eden/mlkiyetine geen sermaye piyasas aralarnn kymet kodlar farkllatrlmaz.

(4) lem yapma yasana ilikin Kurul kararnn kamuya duyurulmasndan nce, ilgili kiilerin gerekletirmi olduu veya borsalardaki emir kabul esaslarna gre borsalara intikal ettirmi olduklar alm veya satm emirleri sonucunda gerekleen ilemlere ilikin takas ykmllklerinin ve stanbul Takas ve Saklama Bankas A.. nezdindeki dn pay piyasas ykmllklerinin yerine getirilmesine izin verilir. Sz konusu nitelikteki ilemlerin takas ykmllklerinin yerine getirilmesine ynelik olarak MKK tarafndan gerekli kymet tanm deiiklikleri yaplr. Kymet tanm deitirilen paylarn ve yasaa konu dier sermaye piyasas aralarnn yatrm kurulularnca virman ve ileme araclk eden yatrm kuruluunca takas kurumu nezdindeki hesaplar aras aktarmna izin verilir.

(5) Kymet kodlar farkllatrlan sermaye piyasas aralarnn her bir irkete ait pay bazndaki kymet kodu ve nominal tutar bilgileri MKK tarafndan tespit edilerek Kurula bildirilir.

Yasakl sermaye piyasas aralar ile borsalarda ilem grmeyen sermaye piyasas aralarnn sat

MADDE 14 (1) Yasakl statdeki sermaye piyasas aralar, 15 inci maddede belirtilen istisna dnda ilem yapma yasa sresince hibir gerekeyle borsalarda satlamaz.

(2) Yasakl statde izlenen paylar, ilem yapma yasa sresinin dolmas ile birlikte resen borsada ilem grmeyen paylar statsne dnr. Yasakl statde izlenen varantlar, sertifikalar ve borsa yatrm fonlar borsada ilem gren statye dnr.

(3) Borsada ilem grmeyen paylar statsnde izlenen paylarn sat 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pay Tebliinin (VII-128.1) 15 inci maddesi hkmleri kapsamnda gerekletirilir.

Hakknda ilem yapma yasa karar verilen kiinin yatrm kurulularna olan kredi borcunun kapatlmas

MADDE 15 (1) Kurul tarafndan verilen ilem yapma yasa kararnn teblii ile birlikte MKK, yatrm kurulularna yapaca bildirim srasnda, haklarnda ilem yapma yasa getirilen kiilere yasan getirildiinin ilan veya tebli edildii tarih itibaryla kullandrlm bulunan sermaye piyasas arac ilemleri ile ilgili kredi tutarlarna ve bu kredilerin teminat olarak yatrm kurulular nezdinde tutulan ilgili kiilere ait sermaye piyasas aralarna ilikin bilgileri Kurula gnderilmek zere kendisine iletilmesini talep eder.

(2) Sermaye piyasas mevzuat kapsamnda kullandrdklar kredilerin teminat olan sermaye piyasas aralarn satarak kredi borcunu kapatmak isteyen yatrm kurulular MKKya yaplacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhtnameyi (Ek-1), yatrm kuruluu imza sirklerini ve taahhtnamede verilen bildirimlerini destekleyici belge ve kaytlar gnderirler.

(3) Yatrm kurulular, kendilerine sermaye piyasas arac ilemleri ile ilgili nakit kredi borcu olan mterilerine ait sermaye piyasas aralarn Kurul Karar tarihinden itibaren 20 i gn iinde satabilirler. Sz konusu sat ilemi, bir mteriye verilebilecek en yksek kredi tutarn amamak kayd ile ilem yapma yasakls kiinin borcu ile snrldr.

(4) nc fkrada belirtilen sre, borsalarda yaplacak satlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve d ihtimalinin bulunmas durumunda, ilgili yatrm kuruluunun talebi de dikkate alnarak Kurulca uzatlabilir.

(5) Yatrm kurulularnn bu madde uyarnca yapacaklar sat ilemleri Pay Tebliinin (VII-128.1) 15 inci maddesi kapsamnda gerekletirilir.

(6) Sat ilemlerine ncelikle incelemeye konu edilmemi sermaye piyasas aralarndan balanr, sz konusu sermaye piyasas aralarnn satndan elde edilen tutarn kredi borcunu karlamamas durumunda incelemeye konu sermaye piyasas aralarnn satna geilir.

(7) Sat gerekletirilecek sermaye piyasas aralarnn borsalarda satlabilir duruma getirilmesinde yatrm kurulularnca MKKya gnderilen taahhtnameler dikkate alnr.

(8) Haklarnda ilem yapma yasa karar alnm kiilerin takas sresi iinde ykmllklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrt ve takas borlarnn kapatlmas da kredi borlarnn kapatlmas ile ayn usule tabidir. Temerrt borlarnn kapatlmasna ynelik yatrm kurulularnca sermaye piyasas arac sat yaplmak istenmesi halinde de yukarda belirtilen taahhtnamenin belirtilen srede MKKya gnderilmesi gerekir.

(9) Sermaye piyasas mevzuat kapsam dnda kullandrlan kredilerin teminat olarak alnan sermaye piyasas aralar, ancak ilem yasa karar verildii anda MKK kaytlarna gre rehinli kymetler arasnda olmas kouluyla bu madde kapsamnda borsalarda satlabilir. Bu fkra kapsamnda yaplacak satlarda da ekte yer alan taahhtname (Ek-1), imza sirkleri ve taahhtnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kaytlar MKK'ya gnderilir.

Vadeli ilem ve opsiyon szlemelerine ilikin hususlar

MADDE 16 (1) Haklarnda ilem yapma yasa karar verilmi kiiler, Vadeli lem ve Opsiyon Piyasasnda ilem yapma yasa getirilme tarihinden itibaren 20 i gn ierisinde sadece mevcut ak pozisyonlarn kapatma ilemlerini yapabilirler.

(2) Hakknda ilem yapma yasa karar verilmi kiilerin Vadeli lem ve Opsiyon Piyasasndaki ak pozisyonlarndan, 20 i gnlk sre sona ermeden vadesi dolanlarn vade sonunda merkezi takas kurulular tarafndan resen tasfiyesi salanr.

(3) Haklarnda ilem yapma yasa karar verilmi kiilerin Vadeli lem ve Opsiyon Piyasasndaki nakit uzla gerektiren pozisyonlarn ilem yapma yasa getirilme tarihinden itibaren 20 i gn ierisinde kapatlmamas halinde ak olan pozisyonlarn merkezi takas kurulular tarafndan tasfiyesi salanr.

(4) Haklarnda ilem yapma yasa karar verilen kiilerin fiziki teslimatl Vadeli lem ve Opsiyon Piyasasnda ilgili szlemelere ilikin teslimat ykmllklerini yerine getirmek durumunda kalmalar halinde borsalarda alm gerekletirmelerine Kurulca izin verilebilir.

Sermaye piyasas lisanslarna sahip kiiler hakknda ilem yapma yasa getirilmesi

MADDE 17 (1) Haklarnda Kurulca Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerine aykr fiiller nedeniyle su duyurusunda bulunulmasna karar verilerek ilem yapma yasa getirilen kiilerin sahip olduklar sermaye piyasas lisanslar, ilem yapma yasa sresi boyunca iptal edilir.

(2) Lisanslar bu Tebli kapsamnda iptal edilen kiiler iptal sresi boyunca yaplacak hibir lisanslama snavna katlamaz.

(3) Lisanslar iptal olunan kiilerin kimlik bilgilerini ve lisans iptal srelerini Sermaye Piyasas Lisanslama Sicil ve Eitim Kuruluu A.. takip eder.

NC BLM

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandrcl ncelemelerinde

Uygulanacak Dier Tedbirler

Dier tedbirler

MADDE 18 (1) Kurulca yaplan incelemelerde, Kanunun 106 nc ve 107 nci maddelerinde saylan fiillerin ilendiine dair makl phe bulunduunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilerin yetkilileri ve ilgili sermaye piyasas aralarna ilikin olarak;

a) Yatrmc ve/veya sermaye piyasas arac baznda brt takas uygulamasna geilmesine,

b) Yatrmc ve/veya sermaye piyasas arac baznda kredili alm, aa sat, dn alma ve verme ilemlerine ilikin snrlamalar getirilmesine,

c) Yatrmc ve/veya piyasa baznda ilem veya pozisyon limiti getirilmesine,

) Yatrmc ve/veya sermaye piyasas arac baznda teminat ykmll getirilmesine veya mevcut ykmllklerinin deitirilmesine,

d) Yatrmclara ve/veya sermaye piyasas arac baznda nceden depo art getirilmesine,

e) Sermaye piyasas aralarnn ilem sralarnn geici olarak durdurulmasna,

f) Piyasa verilerinin datm kapsamnn snrlanmasna,

g) Sermaye piyasas aralarnn farkl pazar veya piyasalarda ilem grmesi veya bunlar iin farkl ilem esaslarnn belirlenmesine,

) Yatrmc, yatrm kuruluu ve/veya sermaye piyasas arac baznda emir iletim kanallarnn kstlanmasna,

Kurul tarafndan karar verilebilir.

(2) Kurul tarafndan alnan tedbir kapsamna giren sermaye piyasas aralar, ilgili kiilerin ad-soyad veya unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma sresinin ilgili borsalara bildirilerek Kamuyu Aydnlatma Platformunda duyurulmas salanr.

(3) Kurul gerekli grd durumlarda piyasann etkin ve salkl ileyiini teminen yukarda saylanlar dnda tedbirler almaya yetkilidir.

(4) Bu madde kapsamnda belirtilen tedbirlerin alnmas Kanuna aykrlk nedeniyle inceleme yaplmasna engel tekil etmez.

DRDNC BLM

Dier Hkmler

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Tebli yaymlandktan 3 ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

 

EK-1

TAAHHTNAME

 

Say:. //..

 

Sermaye Piyasas Kurulunun say ve .. tarihli karar uyarnca yatrm kuruluumuz nezdinde . hesap numaral mterimiz hakknda ilem yapma yasa getirildii anlalmtr. Bu kapsamda sz konusu mterimizin Kurumumuza kredi borlar ve takas sresi iinde ykmllklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan temerrt borcu dolaysyla aada kodlar ve miktarlar belirtilen sermaye piyasas aralarnn borsalarda satnn yaplmas amacyla MKKya gerekli ilemlerin balatlmas amacyla bavurulmutur.

Kredi borcuna ilikin bilgiler ve dnm talebinde bulunulan sermaye piyasas aralarna ilikin bilgiler aada yer almaktadr.

 

A- Kredi Borcu Tutar:

 

B- Temerrt Borcu Tutar:

 

C- Satlmas Talep Edilen Sermaye Piyasas Aralar:

 

- ncelemeye Konu Olmam Sermaye Piyasas Aralar:

Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanm,Bakiye

 

D- ncelemeye Konu Sermaye Piyasas Aralar:

Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanm,Bakiye

 

Yukarda sat iin sermaye piyasas arac dnm talebinde bulunulan sermaye piyasas aralar ilgili ahsn kredi borlarnn ve temerrt borlarnn kapatlmas amacyla satlacaktr. Sz konusu ahsa kullandrlan kredi, Sermaye Piyasas Aralarnn Kredili Alm, Aa Sat ve dn Alma ve Verme lemleri Hakknda Tebli (Seri: V No: 65) hkmlerine uygun olarak kullandrlmtr. Kredi alacann tahsili amacyla, borsalarda ilem grmeyen sermaye piyasas aralarna evrilecek yasakl sermaye piyasas aralarnn kredi alacan aan ksm, tekrar yasakl sermaye piyasas aralarna evrilmelerini teminen, yasakl yatrmc hesabnda tutulacak olup, baka bir hesaba virmanlanmayacaktr. Mterinin yatrm kuruluumuza olan borcundan fazla sat yaplmayacan ve sata ncelikle incelemeye konu olmayan sermaye piyasas aralarndan balanacan incelemeye konu olmayan sermaye piyasas aralarnn sat sonucu elde edilen tutarn mteri borcunu kapatmamas durumunda incelemeye konu sermaye piyasas aralarnn satlacan, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandrcl ncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliini (V-101.1) ve sermaye piyasas mevzuat hkmlerini dolanma amacyla ilem gerekletirilmeyeceini aksi takdirde Sermaye Piyasas Kurulunca uygulanacak tm yaptrmlar kabul ettiimizi beyan ve taahht ederiz.

 

Genel Mdr Genel Mdr Yardmcs

 

 

Ekler:

1- Yatrm Kuruluu mza Sirkleri

2- Kredili lem Szlemeleri

3- Cari ve Kredili Hesap Ekstreleri

4- lem yasa getirilen kiilerin takas sresi iinde ykmllklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrt borlarnn tahsili kapsamndaki ilemler iin Seri: V No: 65 Sermaye Piyasas Aralarnn Kredili Alm, Aa Sat ve dn Alma ve Verme lemleri Hakknda Tebliin 16 nc maddesinin nc fkrasnn (a) bendi erevesinde kredili ileme dntrlebilmesi iin kredili ilem szlemesi bulunan mterinin yazl onay.