21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

TEMNATLI MENKUL KIYMETLER TEBL

(III-59.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac ve kapsam, teminatl menkul kymetlerin nitelikleri ve ihrac ile teminat sorumlusuna, teminat varlklar ve teminat uyumuna ilikin usul ve esaslarn dzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 59, 60 ve 130 uncu maddelerine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

b) BDDK: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Borsa: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan borsay,

) Derecelendirme kuruluu: Trkiyede kurulan ve Kurulun sermaye piyasasnda derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kurulularna ilikin dzenlemeleri erevesinde derecelendirme faaliyetinde bulunmak zere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kurulular ile Trkiyede derecelendirme faaliyetlerinde bulunmas Kurulca kabul edilen uluslararas derecelendirme kurulularn,

d) Finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve finansman irketleri: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu ile dzenlenen finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve finansman irketlerini,

e) GYO: Gayrimenkul yatrm ortakln,

f) Hazine Mstearl: Trkiye Cumhuriyeti Babakanlk Hazine Mstearln,

g) Hizmet salayc: hrann teminat varlklarn teminat uyum ilkelerine uygun olarak idaresine ilikin grevlerini devrettii bankay veya ipotek finansman kuruluunu,

) hra: Bu Tebli kapsamnda VTMK veya TMK ihra eden kurulular,

h) kame Varlk: Nakit, TCMB tarafndan ihra edilen likidite senetleri, devlet i ve d borlanma senetleri, Hazine Mstearlnca kurulan varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen kira sertifikalar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde Hazine kefaletiyle ihra edilen menkul kymetler, Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilatna ye lkelerin merkezi ynetimleri ile merkez bankalarnca ya da bunlarn kefaletiyle ihra edilen menkul kymetler ile Kurulca uygun grlen ve kamuya ilan edilen dier varlklar,

) potek finansman kuruluu, FK: 6362 sayl Kanunun 60 nc maddesinde tanmlanan anonim ortakl,

i) TMK: potek teminatl menkul kymeti,

j) Kamuyu Aydnlatma Platformu, KAP: Mevzuat uyarnca kamuya aklanmas gerekli olan bilgilerin elektronik imzal olarak iletildii ve kamuya duyurulduu elektronik sistemi,

k) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

l) Konut finansman kurulular, KFK: Konut finansman kapsamnda dorudan tketiciye kredi kullandran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafndan konut finansman faaliyetinde bulunmas uygun grlen finansal kiralama ve finansman irketlerini,

m) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

n) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

o) Nakit yneticisi: Teminat varlklara ilikin nakdin ynetilmesi hizmetini veren banka veya FKy,

) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas Anonim irketini,

p) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Anonim irketini,

r) Teminat defteri: Teminat varlklarn, ihrann dier malvarlndan ayrtrlmas amacyla yazl veya elektronik olarak takip edildii kayt sistemini,

s) Teminat sorumlusu: Teminat defteri ve teminat varlklarn bu Tebli ile belirtilen esaslar erevesinde kontrolnden sorumlu olan sermaye piyasasnda bilgi sistemleri bamsz denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bamsz denetim kuruluunu,

) Teminat varlklar: Bu Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen TMK ihracna karlk gsterilen varlklar,

t) Teminatl menkul kymet, TMK: TMK ve VTMKy,

u) Ticari krediler: Bankalarn ve finansman irketlerinin mal ve hizmet retimi, deniz, hava ve kara tatlar dahil ticari amal tanr mal ve tanmaz finansman ile iletme sermayesinin finansman amacyla kullandrdklar krediler ile tzel kiilere kullandrdklar kredileri,

) TOK: T.C. Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanln,

v) Toplam ykmllkler: Teminatl menkul kymetler ve varsa teminat defterine kaydedilen trev aralardan kaynaklanan ykmllkler toplamn,

y) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

z) Tketici kredileri: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunda dzenlenen tketici kredilerini,

aa) Trev ara: Bu Tebliin 11 inci maddesinde teminat defterine kaydedilebilecei belirtilen swap, forward, future ve opsiyon szlemelerini,

bb) VTMK: Varlk teminatl menkul kymeti,

ifade eder.

KNC BLM

Teminatl Menkul Kymetler ve hracna likin Esaslar

Teminatl menkul kymetler

MADDE 4 (1) TMK, ihrann genel ykmll niteliinde olan ve teminat varlklar karlk gsterilerek ihra edilen borlanma arac niteliinde bir sermaye piyasas aracdr.

(2) Bu Tebli hkmlerine gre ihra edilmeyen sermaye piyasas aralar iin teminatl menkul kymet, ipotek teminatl menkul kymet, varlk teminatl menkul kymet, TMK, TMK, VTMK veya edeer ifadeler kullanlamaz.

Teminatl menkul kymetlerin ihrac ve ihra limiti

MADDE 5 (1) TMK; halka arz edilerek, nitelikli yatrmclara satlmak suretiyle veya birim nominal deeri asgari 100.000 TL olmak kaydyla tahsisli olarak ihra edilebilir.

(2) VTMK; bankalar, FKlar, finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri, finansman irketleri, GYOlar, kendi kanunlarnca menkul kymet ihra etmeye yetkili kamu kurum ve kurulular ile nitelikleri Kurulca belirlenecek dier kurulularca ihra edilebilir. TMK ise yalnzca KFK ile FK tarafndan ihra edilebilir.

(3) Halka arz edilecek TMKnn borsada ilem grmesi ve Kurula yaplacak onay bavurusunun yan sra bu amala borsaya bavurulmas zorunludur.

(4) Kurul ihradan;

a) Toplam ykmllklerin yurt iinde yerleik bir banka veya nc bir tzel kii tarafndan garanti edilmesini veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununda tanmlanan sigorta irketleri tarafndan sigorta teminat altna alnmasn,

b) Teminat varlklarn idaresinin bir hizmet salaycya devredilmesini,

c) Teminat varlklarn bir banka veya FK nezdinde muhafaza edilmesini,

) Satn yalnzca nitelikli yatrmclara ynelik olarak yaplmasn,

talep edebilir.

(5) Teminat varlklar, izahnamede veya ihra belgesinde belirtilen esaslar dahilinde, sat sresi iinde satlamayan veya sat sonrasnda itfa veya erken itfa edilen TMK orannda azaltlabilir.

(6) Kanunun 31 inci maddesine gre TMK ihra yetkisi tm ihralar bakmndan esas szleme ile ynetim kuruluna devredilebilir. Esas szlemesinde borlanma arac ihra yetkisi ynetim kuruluna devredilmi ihralarn ynetim kurullarnn TMK ihra yetkisine sahip olduklar kabul edilir. Ancak yetkili organ kararnda VTMK veya TMK ihra edileceinin aka belirtilmi olmas gereklidir.

(7) FK dndaki bir ihra tarafndan ihra edilmi TMKlarn herhangi bir anda tedavlde bulunan ksmnn nominal deeri, ihrann, Kurulun sermaye piyasas aralar bir borsada ilem gren ortaklklar iin belirledii finansal tablo ve raporlamaya ilikin dzenlemelerine gre hazrlanm ve bamsz denetime tabi tutulmu bavurudan nceki son hesap dnemine ilikin yllk finansal tablolarda yer alan aktif toplamnn %10unu aamaz.

(8) FK tarafndan ihra edilmi TMKlarn herhangi bir anda tedavlde bulunan ksmnn nominal deeri, FKnn, Kurulun sermaye piyasas aralar bir borsada ilem gren ortaklklar iin belirledii finansal tablo ve raporlamaya ilikin dzenlemelerine gre hazrlanm ve bamsz denetime tabi tutulmu bavurudan nceki son hesap dnemine ilikin yllk finansal tablolarnda yer alan zkaynak tutarnn be katn aamaz.

(9) Derecelendirme kurulularndan talebe bal olarak, notlandrma leine gre yatrm yaplabilir seviyenin en yksek ilk kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar ve 5411 sayl Bankaclk Kanununda tanmlanm olan finansal kurulular ile finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin, yedinci ve sekizinci fkralar erevesinde hesaplanacak ihra limitleri yzde yz orannda artrlr.

(10) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, sz konusu ilkelere yeniden uyum salanana kadar ihra tarafndan yeni tertip TMK ihra edilemez.

(11) TMK ihralarna ilikin olarak bu Teblide dzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine uygun dt lde Kurulun borlanma aralarna ilikin dzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanr.

hra bavurusu

MADDE 6 (1) hralar, izahnamenin onaylanmas talebi ile bu Tebliin 1 numaral ekinde, ihra belgesinin onaylanmas talebi ile ise bu Tebliin 2 numaral ekinde yer alan belgeler ile Kurula bavurur.

(2) hra edilecek TMK Kurulca uygun grlecek ihra tavan iinde tertipler halinde satlabilir. zahnamenin geerlilik sresi boyunca yaplacak halka arzlarda, her bir tertibin sat iin bu Tebliin 3 numaral ekinde yer alan belgelerle birlikte onay almak amacyla Kurula bavurulur.

(3) Halka arz edilmeksizin yurt iinde yaplacak ihralarda, Kurulca onaylanm ihra belgesinin ihraya verilmesini takiben ihralar Kurul nezdinde herhangi bir ilem yaplmasna gerek kalmakszn Kurulca verilen ihra tavan dahilinde her tertibin satndan nce MKKya bavurarak sat ilemini gerekletirir. Yurt dnda yaplacak ihralarda ise Kurulca onaylanm ihra belgesinin ihraya verilmesini takiben ihralar, her bir ihra ncesinde tertip ihra belgesinin onaylanmas amacyla Kurula bavurur.

(4) Halka arz edilecek TMKya karlk gsterilen varlklarn izahname onay iin Kurula yaplan bavuru ncesinde; halka arz edilmeksizin veya yurtdnda ihra edilecek TMKya karlk gsterilen varlklarn ise ihra belgesi alnmadan nce oluturulmas ve teminat defterine kaydedilmi olmas zorunludur. Trev aralara ilikin hak ve ykmllklerin, ihraca ilikin tutar, vade ve benzeri koullarn kesinlemesini mteakip teminat varlklar arasna dahil edilmesi mmkndr. Ancak bavuru aamasnda, yaplmas planlanan trev ara szlemelerine ve riskten korunmas planlanan pozisyonlara ilikin Kurula bilgi verilir.

(5) zahnamenin ve ihra belgesinin ieriine, hazrlanmasna, onaylanmasna, yaymlanmasna, tescil ve ilanna, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki deiikliklere ve ihralar tarafndan yaplacak ilan ve reklamlara ilikin hususlarda, TMKnn ihra ve sat esaslar ile ihralarn finansal raporlama, bamsz denetim ve kamuyu aydnlatma ykmllklerinin belirlenmesinde ve bu Teblide yer almayan dier konularda Kurulun ilgili dzenlemelerine uyulur.

TMKnn kayden ihrac

MADDE 7 (1) TMKnn kayden ihrac ve bunlara ilikin haklarn izlenmesi hususunda 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayl Resm Gazetede yaymlanan II-31.1 sayl Borlanma Aralar Tebliinde belirlenen esaslar kyasen uygulanr.

FKya ilikin zel hkm

MADDE 8 (1) FKlar tarafndan yaplan TMK ihralarnda, Kurulun FKlara ilikin dier dzenlemeleri sakldr.

NC BLM

Teminat Varlklar, Teminat Defteri, Hizmet Salayc ve

Nakit Yneticisine likin Esaslar

Teminat varlklar

MADDE 9 (1) Aada belirtilen varlklar, teminat defterine kaydedilmek suretiyle VTMK ihracna karlk gsterilebilir:

a) Bankalarn ve finansman irketlerinin tketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacaklar,

b) 6361 sayl Kanun erevesinde yaplan finansal kiralama szlemelerinden doan alacaklar ile sigortalanm faktoring szlemelerinden doan alacaklar,

c) TOKݒnin tanmaz satndan kaynaklanan taksitli ve szlemeye balanm alacaklar,

) GYOlarn portfylerindeki gayrimenkullerin satndan veya bu gayrimenkullere ilikin sat vaadi szlemelerinden kaynaklanan teminatl alacaklar ile GYOlarn kira szlemelerinden kaynaklanan alacaklar,

d) Hazine Mstearlnn borlusu olduu ticari bankalar tarafndan proje bazl finansman ihtiyac kapsamnda tahsis edilen uzun vadeli yabanc para cinsinden krediler,

e) kame varlklar,

f) Nitelikleri Kurulca belirlenecek dier varlklar.

(2) TMK ihracna, teminat defterine kaydedilmek suretiyle;

a) Bankalarn ve finansman irketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altna alnm, Kanunun 57 nci maddesinde tanmlanan konut finansmanndan kaynaklanan alacaklar,

b) Kanunun 57 nci maddesinde tanmlanan konut finansmanndan kaynaklanmak kaydyla, 6361 sayl Kanun erevesinde yaplan finansal kiralama szlemelerinden doan alacaklar,

c) Bankalarn, finansal kiralama irketleri ve finansman irketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altna alnm ticari kredi ve alacaklar,

) FK tarafndan yaplacak ihralarla snrl olmak zere TOKݒnin konut satndan kaynaklanan taksitli ve szlemeye balanm alacaklar,

d) Birinci fkrann (e) ve (f) bendi kapsamndaki varlklar,

karlk gsterilebilir. Bu fkrann (a) bendinde belirtilen alacaklardan, Kanunun 57 nci maddesinde tanmlanan konut finansmanndan kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altna alnmam olan kredilerden kaynaklananlar, Kurulca uygun grlen nitelikte baka bir teminata balanm olmas artyla TMK ihracna karlk gsterilebilir.

Teminat varlklarn nitelikleri

MADDE 10 (1) Teminat varlklarn aadaki artlar salamas zorunludur:

a) Banka kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibaryla 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklarn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar in Ayrlacak Karlklara likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin drdnc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda olmas.

b) Finansman irketlerince verilen krediler ve finansal kiralama alacaklar iin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibaryla, 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayl Resm Gazetede yaymlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Muhasebe Uygulamalar ile Finansal Tablolar Hakknda Ynetmelik hkmleri uyarnca zel karlk ayrlmam olmas.

c) Tanmaz ipotekli kredi ve alacaklarn teminat olan tanmazlarla ilgili olarak:

1) Tanmazn Trkiye Cumhuriyeti snrlar iinde olmas,

2) Kredinin kullandrlmas veya alacan oluumu aamasnda tanmazn piyasa deerinin BDDK veya Kurulca listeye alnm deerleme kurulularnca tespit edilmi olmas,

) Deniz, hava ve kara tatlarna ilikin ticari kredilerde; deniz tatlar iin tekne ve makine sigortas, hava tatlar iin hava tatlar tekne (gvde) sigortas, kara tatlar iin ise kara tatlar kasko sigortas yaplmas.

Trev aralara ilikin esaslar

MADDE 11 (1) Aada saylan artlar tamak kaydyla, toplam ykmllklerin karlanabilmesi veya teminat varlklar ile TMK arasndaki durasyon ann giderilmesi amacyla faiz veya kur riskine kar koruma salayacak forward, future, opsiyon ve swap szlemelerinden kaynaklanan hak ve ykmllkler teminat defterine kaydedilebilir:

a) Trev aracn borsalarda alm satma konu olmas veya kar tarafnn kurulduu lke yetkili otoritesi tarafndan yetkilendirilmi bir banka, kredi kuruluu, sigorta irketi veya merkezi takas kuruluu olmas ve kredi derecelendirme kurulularnca belirlenen yatrm yaplabilir seviyenin en yksek ilk kademesine denk gelen yabanc para cinsinden uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olmas,

b) Trev aralara ilikin szlemelerde, TMK itfa edilinceye kadar ihrann iflas durumunda dahi kar tarafn szlemeyi tek tarafl feshedemeyeceine ilikin hkm bulunmas,

c) Kar tarafn, trev aracn teminat defterine kaydedilmesine onay vermesi,

) hra ile kar taraf arasnda yaplan netletirmelerin, teminat defterine kaytl olan trev aralar ve kar taraf ile gerekletirilen dier tm ilemler bakmndan ayr ayr yaplmas.

(2) Trev aralara ilikin derecelendirme notuna sahip olma koulunun deerlendirilmesinde:

a) Trkiye'de yerleik kurulularn kar taraf olabilmeleri iin uzun vadeli ulusal notlarnn asgari olarak yatrm yaplabilir seviyenin en yksek ilk kademesine denk gelmesi,

b) Derecelendirme notu birinci fkrann (a) bendi ile bu fkrann (a) bendinde belirtilen seviyenin en alt kademesinde olan kurulular iin notun grnmnn negatif olmamas,

c) lgili kuruluun ald birden fazla derecelendirme notu bulunmas halinde en yksek ikinci derecelendirme notunun esas alnmas,

gerekmektedir.

(3) Trev aralara ilikin szlemelerin herhangi bir ilikiden etkilenmeyecek ekilde objektif koullarda yaplmas, adil bir fiyat iermesi ve trev aralarn aada belirtilen hususlar dikkate alnarak gvenilir ve dorulanabilir yntemlerle deerlenmesi zorunludur:

a) Deerlemenin yalnzca kar taraftan alnan fiyat kotasyonlarna dayandrlmamas,

b) Trev aracn gvenilir ve gncel piyasa fiyatnn ya da byle bir fiyatn bulunmamas durumunda, yeterli ve genel kabul grm bir metodolojiye dayanan bir fiyatlama modelinin deerlemeye esas tekil etmesi,

c) Deerlemenin dorulanmasnn, gerekli sklkta ve ihrann veya teminat sorumlusunun kontrol edebilecei ekilde yaplmas kaydyla, trev ara szlemesinin kar tarafndan bamsz bir nc kii tarafndan ya da teminat varlklarnn ynetiminden sorumlu birimden bamsz olan ve bu fonksiyonu yerine getirebilmek iin yeterli bilgi ve donanma sahip olmas kaydyla ihra bnyesinde bir birim tarafndan yaplmas.

Teminat defteri

MADDE 12 (1) hralar, teminat varlklar kendi malvarlklarndan ayr ve zel hesaplarda gvenli bir ekilde izlemek, yaplan her trl kaydn gnlk takibini salayacak ekilde ayr muhasebe hesaplar amak veya teminat varlklar ayrt edici bir altyap oluturmak suretiyle teminat defteri tutmakla ykmldrler.

(2) Teminat defterinin tutulmasna ilikin i aklar ihrann ynetim kurulu tarafndan onaylanr.

(3) Kurul, teminat varlklara ilikin kaytlarn ihrann yan sra ayr bir kurulu nezdinde de tutulmasn zorunlu tutabilir.

(4) Teminat varlklar ile ilgili tm ilem ve ihtilaflarda, teminat defterine yaplm olan kaytlar esas alnr.

(5) Teminat varlklarn elektronik ortamda tutulduu ihralarda teminat defteri gncellendii sklkta MKKya elektronik ortamda iletilir.

Teminat varlklarn korunmas

MADDE 13 (1) hra, teminat varlklarn teminat uyum ilkelerine, izahname, ihra belgesi veya varsa zel szlemelerde belirtilen esaslara uygun olarak ynetilmesinden sorumludur.

(2) TMK itfa edilinceye kadar teminat varlklar, ihrann ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi halinde dahi teminat amac dnda tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gsterilemez, kamu alacaklarnn tahsili amac da dhil olmak zere haczedilemez, iflas masasna dhil edilemez, ayrca bunlar hakknda ihtiyati tedbir karar verilemez.

(3) Teminat varlklarla ilgili her trl nakit ak iin bir banka nezdinde, ihrann dier hesaplarndan ayr olarak bir hesap alr. Bu Tebliin 25 ve 26 nc maddeleri erevesinde alnacak tedbirler sakl olmak kaydyla, ihrann bir banka olmas halinde bu hesap ihra nezdinde alabilir.

(4) Teminat varlklardan tahsilat yaplmas durumunda elde edilen nakit, bu Teblide belirtilen teminat uyum ilkeleri salanmak kouluyla;

a) Teminat defteri iinde ikame varlk olarak snflandrlabilir,

b) TMK geri demelerinde kullanlmak suretiyle teminat defterinden karlabilir,

c) Yeni teminat varlklarla deitirilmek suretiyle ihra tarafndan serbeste tasarruf edilebilir.

(5) Teminat varlklarn 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen nitelikleri teminat defterine kayt tarihinden sonra kaybettiinin anlalmas veya bu nitelikleri haiz olmayan varlklarn teminat defterine kaydedildiinin anlalmas halinde sz konusu varlklar nitelikleri salayan varlklar ile deitirilir.

(6) Teminat varlklarn kredi kalitesinin korunmas veya artrlmas iin teminat defterine yeni teminat varlklar eklenebilecei gibi, mevcut varlklar deitirilebilir.

(7) hra sat ncesinde bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna ynelik olarak, teminat sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yneticisi, hizmet salayc ve benzeri nc kiilerle TMK sahiplerinin korunmasn teminen gerekli szlemeleri yapmakla ykmldr.

(8) hrann sat ncesinde teminat sorumlusu veya nc bir taraf ile yapaca szlemeler aracl ile 25 ve 26 nc maddelerde belirtilen durumlarn gereklemesi halinde teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna ayr bir hesaba aktarmn salayacak tedbirleri almas zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya ihra belgesinde yer verilir.

(9) hra, tanmaz ipotekli kredi ve alacaklarn teminat olan tanmazlara ilikin kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta ykmllkleri ile deniz, hava ve kara tatlarna ilikin ticari kredilerin teminat olan varlklara ilikin sigorta ykmllklerinin, sz konusu kredi ve alacaklarn teminat varlklar arasnda yer ald sre boyunca dzenli olarak yerine getirildiini takip etmekle ykmldr.

Hizmet salayc, nakit yneticisi ve yedek hizmet salayc

MADDE 14 (1) hrann bu Tebli kapsamndaki sorumluluklar devam etmek kouluyla, teminat varlklarn idaresine ilikin grevler bir hizmet salaycya, teminat varlklara ilikin nakdn ynetilmesi hizmeti ise bir nakit yneticisine devredilebilir.

(2) Aadaki hallerde, toplam ykmllkleri stlenmeksizin, teminat varlklar ynetmek ve teminat varlklardan elde edilen gelir yeterli olduu lde toplam ykmllklerden kaynaklanan demeleri yapmak zere grevlendirilecek yedek hizmet salaycnn, TMKnn sat ncesinde ihra tarafndan Kurula bildirilmesi ve izahname veya ihra belgesinde aklanmas zorunludur:

a) hrann toplam ykmllklerini vadesinde yerine getirememesi,

b) Toplam ykmllklerin, varlklarn toplam deerini amas,

c) hrann ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi,

) hrann faaliyet izninin kaldrlmas,

d) hrann ifls.

DRDNC BLM

Teminat Uyum lkeleri

Nominal deer uyumu

MADDE 15 (1) Teminat varlklarn nominal deeri, TMKnn nominal deerinden az olamaz.

(2) Nominal deer hesaplanrken kredilerin bakiye anapara tutarlar, iskontolu borlanma aralarnn ihra fiyat, primli borlanma aralarnn ise nominal deeri dikkate alnr.

(3) Nominal deer uyumu hesaplamalarnda trev aralar dikkate alnmaz.

Nakit akm uyumu

MADDE 16 (1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yl ierisinde teminat varlklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplam, ayn dnemde toplam ykmllklerden kaynaklanmas beklenen demelerden az olamaz.

Net bugnk deer uyumu

MADDE 17 (1) VTMK ihralarnda, teminat varlklarn net bugnk deeri, toplam ykmllklerin net bugnk deerinden, teminat varlklarn trne gre bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tablonun II numaral stununda belirtilen oranlardan az olmamak zere ihrann belirleyecei bir oranda daha fazla olmaldr. 18 inci madde erevesinde stres testi lm yaplmas gereken VTMK ihralarnda ise, ayn madde kapsamnda yaplan stres testi senaryolarnn tmnde teminat varlklarn trne gre asgari olarak bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tablonun III numaral stununda belirlenen teminat fazlas oranlar salanmaldr. Farkl varlklarn teminat defterine kaydedilmesi durumunda teminat fazlas oran, ilgili varlklara ilikin bu Tebliin 4 numaral ekinde yer alan tabloda belirtilen oranlarn uygulanmas suretiyle hesaplanan arlkl ortalamadan az olamaz.

(2) TMK ihralarnda ise teminat varlklarn net bugnk deeri, toplam ykmllklerin net bugnk deerinden ihrann balangta belirleyecei bir oranda daha fazla olmaldr. Bu oran %2den az olamaz.

(3) Toplam ykmllklerin ve teminat varlklarn net bugnk deerleri Trkiye Muhasebe Standartlar kapsamnda finansal aralara ilikin deerleme esaslar uyarnca belirlenir.

(4) Net bugnk deerin hesaplanmasna ilikin olarak Kurulca farkl esaslar getirilebilir.

Stres testi

MADDE 18 (1) Net bugnk deer uyumunun faiz oranlar ve kurlardaki muhtemel deiikliklere duyarll stres testi ile llr.

(2) VTMK ihralarnda, VTMK ile teminat varlklarn para birimlerinin veya faiz trlerinin (sabit veya deiken) farkl olmas halinde; TMK ihralarnda ise her durumda stres testi lm yaplmas zorunludur.

(3) TMK ihralarnda, bu madde erevesinde yaplacak stres testi senaryolarnn tmnde 17 nci maddenin ikinci fkras erevesinde belirlenen teminat fazlas oran salanmaldr. Teminat fazlas ikame varlklardan oluur ve teminat defterine kaydedilir. kame varlklarn teminat fazlasn oluturan blm 19 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen snrlamada dikkate alnmaz.

(4) Stres testlerinde kredi ve alacaklardan beklenen nakit akmlar, ait olduu para birimlerine ilikin swap oranlarndan elde edilen getiri erileri kullanlarak iskonto edilir. lgili kredi ve alacan vadesiyle uyumlu bir swap orannn bulunmamas halinde, ncesi ve sonrasnda faiz oran bilinen vadeler kullanlarak faiz oranlar tretilir. Faiz oran bilinen en son vadeyi aan vadeler iin, en son vadenin faiz oran kullanlr.

(5) Beklenen nakit akmlar, tahmin edilen erken deme oranlar ve varsa erken deme cretleri dikkate alnarak hesaplanr. Erken deme oranlar, her bir kredi ve alacan faiz oran ile kredi ve alacan vadesine uyumlu piyasa faiz oran arasndaki fark ve ayrca benzer varlklarn gemi dnemlerdeki erken deme istatistikleri kullanlarak hesaplanr. Deiken faizli kredi ve alacaklarn, hesaplama tarihinde geerli olan faiz orannn kredi ve alacan vadesi boyunca deimeyecei varsaylr.

(6) Faiz oranlarndaki deiikliklerin etkisini lmek iin, swap oranlarndan elde edilen getiri erileri yukar ve aa ynde paralel kaydrlr. Paralel kaydrma, her bir vade iin geerli TL faiz orannn 300 baz puan, yabanc para faiz orannn ise 150 baz puan orannda artrlmas ve azaltlmas suretiyle yaplr. Kaydrmalar sonucunda elde edilen faiz orannn negatif olmas halinde, faiz oran sfr olarak dikkate alnr.

(7) Kurlardaki deiikliklerin yabanc para birimlerinden nakit akmlarna etkisini lmek iin, TCMB tarafndan ilan edilen gsterge niteliindeki dviz al kuru esas alnmak suretiyle dviz al kuru %30 orannda artrlr ve azaltlr.

(8) Stres testlerinde, ikame varlklar ve trev aralarn 17 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen esaslar erevesinde tespit edilen deerleri kullanlr.

(9) Stres testi yaplmas zorunlu olan ihralarda teminat varlklar en az ayda bir defa bu teste tabi tutulur.

TMKya ilikin zel hkmler

MADDE 19 (1) TMK ihralar kapsamnda;

a) Teminat uyum ilkelerine ilikin hesaplamalarda;

1) 10 uncu maddede belirtilen nitelikleri kaybeden kredi ve alacaklar,

2) Konut finansmanndan kaynaklanan kredi ve alacaklarn, kredi ve alacan teminatnn deerinin %75ini aan ksm,

3) lgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat alnm ticari kredi ve alacaklarn, kredi ve alacan teminatnn deerinin %50sini aan ksm,

dikkate alnmaz. (2) ve (3) numaral alt bentlerde belirtilen snrlamalar teminatn deerindeki deiikliklere gre en az ylda bir defa gzden geirilir ve yaplan hesaplamalarda teminatn en son tespit edilen deeri dikkate alnr.

b) TMK ihracna konu edilen varlklarn net bugnk deeri; kredi ve alacaklardan beklenen nakit akmlar, tahmin edilen erken deme oranlar ve varsa erken deme cretleri dikkate alnarak hesaplanr.

c) (a) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerine uyumun tespiti iin dikkate alnacak teminat deerindeki deiikliklerin tespiti ile (b) bendi uyarnca erken deme oranlarnn hesaplanmas amacyla ihra veya hizmet salayc tarafndan kullanlan yntemler hakknda teminat sorumlusuna ve Kurula bilgi verilir. Kurul teminatn deerindeki deiikliklerin tespitinde ve erken deme oranlarnn tahmininde belirli bir yntemin kullanlmasn art koabilir.

) Tanmaz fiyatlarndaki deiimin hesaplanmasna ilikin olarak genel kabul grm bir endeksin bulunmas halinde, (a) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerine uyumun tespiti iin dikkate alnacak teminat deerindeki deiikliklerin tespitinde bu endeks dikkate alnr. Buna gre, tanmaz fiyatlarnda genel ya da belirli bir blge itibariyle azalma tespit edilmesi halinde, (a) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen snrlamalar, ilgili tanmazn deeri ortalama deiim oran kadar azalm kabul edilerek uygulanr. Bir tanmazn deerinde piyasa ortalamasna gre nemli lde azalma olduuna dair emareler mevcutsa ihra tarafndan bu tanmaz iin yeni bir deerleme yaptrlmas zorunludur.

(2) Teminat varlklar arasnda yer alan ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altna alnm deniz ve hava tatlarna ilikin olanlar dndaki ticari kredi ve alacaklarn net bugnk deeri teminat varlklarn toplam net bugnk deerinin %15ini aamaz.

(3) kame varlklarn net bugnk deeri, teminat varlklarn toplam net bugnk deerinin %15ini aamaz.

Teminat uyum ilkelerine uyumun kontrol

MADDE 20 (1) Teminat uyum ilkelerine uyum, ihra tarafndan teminat varlklara ilikin her deiiklikte ve asgari olarak ayda bir kez kontrol edilir.

(2) hralar, bu Teblide yer alan hkmler sakl kalmak kaydyla, TMK sahiplerinin haklarnn korunmasn teminen ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve deme ykmllnn yerine getirilmemesine ilikin ilave artlar ve yaptrmlar belirleyebilirler. Bu durumda teminat sorumlusu ile yaplan szlemede bu Teblide yer alan hususlarn yan sra belirlenen ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve deme ykmllnn yerine getirilmemesine ilikin ilave artlar ve yaptrmlarn teminat sorumlusu tarafndan kontrol edilmesine ilikin esaslarn dzenlenmesi zorunludur.

Bilgilendirme ve kamuyu aydnlatma esaslar

MADDE 21 (1) TMK sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen;

a) Teminat uyum ilkelerine uyum raporu ve 23 nc madde kapsamndaki bildirimler, raporun veya bildirimin teminat sorumlusu tarafndan ihraya iletildii gn,

b) hra tarafndan er aylk hesap dnemleri itibaryla TMKya teminat oluturan varlklardan yaplan tahsilatlar ve TMK sahiplerine yaplan demeleri ieren ve bu Tebliin 5 numaral ekinde yer alan rnee uygun olarak hazrlanan yatrmc raporu ilgili hesap dneminin bitimini izleyen alt i gn iinde,

c) hrann ksmen veya tamamen deme ykmlln yerine getiremedii hususu, sz konusu durumun ortaya kt tarihte,

ihrann internet sitesinde ve KAPta ihra tarafndan ilan edilir.

(2) TMKnn halka arz edilmeksizin ihra edilmesi durumunda ise birinci fkra kapsamnda yaplmas gereken ilanlar MKK araclyla TMK sahiplerine elektronik ortamda iletilir ve ihrann internet sitesinde yaymlanarak TMK sahiplerinin eriimine ak tutulur. lann ihrann internet sitesinde yaymland hususu, ilan takip eden alt i gn iinde Kurula varsa gerekli eriim bilgileri ile birlikte iletilir.

BENC BLM

Teminat Sorumlusu

Teminat sorumlusunun atanmas

MADDE 22 (1) Teminat sorumlusu yazl bir szleme ile TMK ihracndan nce belirlenir. Teminat sorumlusuyla imzalanan szleme ign iinde Kurula gnderilir. Teminat sorumlusu, ihrann ynetim kurulu tarafndan seilebilir. Teminat sorumlusu, ihrann finansal tablolarnn bamsz denetimini gerekletiren kurulu veya bu kuruluun ilikili olduu merkezi yurtdnda bulunan ayn bamsz denetim kuruluu ile hukuki balants olan Trkiyede yerleik dier kurulular arasndan seilemez.

(2) Teminat sorumlusunun belirlenmesine ilikin szleme, hakl gerekelerin varl halinde, bu gerekelerin yazl olarak Kurula iletilmesi ve Kurulun uygun grnn alnmas kouluyla sona erdirilebilir. Sona erme durumunda, teminat sorumlusunun nezdindeki gerekli tm bilgilerin, yerine geecek olan teminat sorumlusuna devredilmek zere ihraya teslim edilmesi zorunludur.

(3) Kurul, TMK sahiplerinin haklarnn korunmas amacyla teminat sorumlusu olmak iin gereken nitelikleri kaybeden veya bu Tebli ile kendisine verilen grevlerin yerine getirilmesinde ihmali veya kusuru bulunan teminat sorumlusunun deitirilmesini istemeye veya resen deitirmeye yetkilidir.

(4) Teminat sorumlusu, bu Tebliden kaynaklanan grevlerini icra ederken Uluslararas Denetim ve Gvence Standartlar Kurulu tarafndan yaymlanan 4400 numaral Finansal Bilgilerle lgili zerinde Mutabk Kalnan Prosedrlere likin Uluslararas Hizmet Standardna uyar ve kendisine ait grevlerin yerine getirilmesi sorumluluunu bakasna devredemez.

Teminat sorumlusunun grevleri

MADDE 23 (1) Teminat sorumlusu, szleme sresince;

a) Bu Tebli hkmlerine uygun varlklarn kaydedilmesi suretiyle teminat defterinin oluturulup oluturulmadn ve bavuru tarihi itibaryla teminat uyum ilkelerinin salanp salanmadn inceler,

b) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulmas halinde, teminat varlklarn bu Teblie uygun olarak kaydedilmesi ve korunmasn teminen ihrann ve/veya hizmet salaycnn bilgi ilem sistemi ve altyapsnda gerekli apraz kontrollerin, otomasyon ve yetkilendirmelerin tesis edildiini inceler, bu incelemenin sonularn ieren bir raporu ihraya sunar ve bir rneini Kurula gnderir,

c) Varlklarn teminat defterine eklenmesine, teminat defterinden karlmasna ve 13 nc maddenin drdnc, beinci ve altnc fkralar erevesinde deitirilmesine ilikin olarak yaplan kaytlar, bunlara dayanak kredi dokmanlarn ve gerek grd dier bilgi ve belgeleri inceleyerek doruluunu teyit eder,

) Teminat varlklarn bu Teblide belirtilen teminat uyum ilkelerine uygunluunu ve yaplan stres testi lmlerinin doruluunu inceler,

d) Halka arz edilerek yaplan ihralarda asgari er aylk hesap dnemleri, halka arz edilmeksizin yaplan ihralarda ise asgari altar aylk hesap dnemleri itibaryla olmak artyla teminat sorumlusunun serbeste belirleyebilecei zamanlarda (c) ve () bentlerinde yer verilen incelemelerin sonularn ve bu Tebliin 25 ve 26 nc maddeleri kapsamnda olunmas halinde mteakip kontrollerin sonularn ierecek ekilde hazrlanan teminat uyum ilkelerine uyum raporunun bir rneini hesap dneminin bitimini izleyen yirmi i gn iinde ihraya iletir,

e) Bu Teblide belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin tespit edildii tarihten itibaren bir ay ierisinde, sz konusu ilkelere uyumun yeniden salanp salanmadn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna alan ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini ve varsa ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn kontrol eder ve 25 inci maddede belirtilen bildirimleri gerekletirir,

f) TMKdan kaynaklanan deme ykmllnn ksmen veya tamamen yerine getirilmedii tarihten itibaren bir ay ierisinde, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini, yalnzca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn, teminat varlklarn TMK sahiplerinin alacaklarn karlayp karlamadn kontrol eder ve 26 nc maddede belirtilen bildirimleri gerekletirir,

g) Szlemeden kaynaklanan dier ykmllklerini ve Kurul tarafndan talep edilebilecek dier grevleri yerine getirir.

(2) Teminat ilkelerine uyum raporunun hazrland tarih itibaryla teminat varlklarn kalan ortalama birim anapara deerinin 20.000 TLden dk veya saylarnn 500den yksek olduu durumda, birinci fkrann (a), (b), ve (c) bentlerinde yaplacak incelemeler, asgari %95 orannda bir gvenilirlik dzeyi esas alnarak hesaplanacak rneklem says zerinden gerekletirilir.

(3) Kurul, ihrann veya ihracn niteliini gz nnde bulundurarak varlklarn teminat defterinden karlmasn teminat sorumlusunun onayna balayabilir.

(4) Teminat sorumlusu, teminat varlklarla ilgili bu Tebli hkmlerine bir aykrlk tespit etmesi halinde aykrlklarn giderilmesini ihradan talep eder.

Teminat sorumlusunun yetkileri

MADDE 24 (1) Teminat sorumlusu, ihradan teminat varlklara ilikin her trl bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kaytlar incelemeye ve alanlardan bilgi almaya yetkilidir. Bu hususlara teminat sorumlusu ile imzalanacak szlemede yer verilmesi zorunludur.

(2) Teminat sorumlusu bu Tebli kapsamndaki grevlerini salkl bir ekilde yerine getirebilmek iin, bamsz denetim, deerleme ve derecelendirme kurulular ve gerek grlen durumlarda sicil mdrlkleri veya ilgili kayt kurulularndan her trl bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kaytlar incelemeye ve alanlardan bilgi almaya yetkilidir.

(3) Teminat sorumlusu, talep ettii bilgi ve belgelere ulalmasnn engellenmesi halinde durumu derhal Kurula bildirir.

ALTINCI BLM

Tedbirler

Teminat uyum ilkelerinin ihlali

MADDE 25 (1) Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin teminat sorumlusu tarafndan tespit edildii tarihten itibaren bir ay ierisinde teminat varlklarn ihra tarafndan yaplandrlmas, ihra edilen TMKlarn geri satn alnmas veya benzeri tedbirlerin alnmas suretiyle teminat uyum ilkelerine uyumun yeniden salanmas ve bunun teminat sorumlusu tarafndan teyit edilmesi zorunludur.

(2) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildii tarihten sz konusu ilkelere uyumun yeniden saland tarihe kadar teminat varlklardan yaplan tahsilatlar TMK sahipleri adna ayr bir hesapta biriktirilir ve yalnzca ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlr.

(3) Teminat sorumlusu, teminat uyum ilkelerinin salanp salanmadn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna alan ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediini ve varsa ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadn kontrol eder. Bu kontroller sonucunda;

a) Teminat uyum ilkelerinin salandnn tespit edilmesi durumunda ayr bir hesapta biriktirilen nakit ihra hesaplarna aktarlarak ihra tarafndan kullanlabilir,

b) Teminat uyum ilkelerinin salanmadnn, teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna ayr bir hesapta biriktirilmediinin veya bu tahsilatlarn ihlal sresi boyunca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlmadnn tespit edilmesi halinde teminat sorumlusu tarafndan ihraya bildirimde bulunulur.

hrann ykmllklerini yerine getirememesi

MADDE 26 (1) hrann TMKdan kaynaklanan deme ykmlln ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir.

(2) Teminat sorumlusu tarafndan hazrlanan raporlarda teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmediinin tespit edilmesine ramen, ihrann TMKdan kaynaklanan deme ykmlln ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda deme ykmllnn yerine getirilmedii tarihten itibaren teminat varlklardan yaplan tahsilatlar TMK sahipleri adna ayr bir hesapta biriktirilir ve yalnzca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlr.

(3) TMKdan kaynaklanan deme ykmllnn ksmen veya tamamen yerine getirilmedii tarihten itibaren bir ay ierisinde;

a) Teminat varlklardan yaplan tahsilatlarn TMK sahipleri adna ayr bir hesapta biriktirilip biriktirilmediinin,

b) Yalnzca muaccel hale gelen TMK ykmllklerinin yerine getirilmesinde kullanlp kullanlmadnn,

c) Teminat varlklarn TMK sahiplerinin alacaklarn karlayp karlamadnn,

teminat sorumlusu tarafndan tespit edilmesi ve tespitlerin ihraya bildirilmesi zorunludur.

(4) Teminat sorumlusu tarafndan nc fkrada belirtilen artlarn ihra tarafndan ksmen veya tamamen salanmadnn tespiti halinde 13 nc maddenin sekizinci fkras kapsamnda teminat varlklarn esas borlularna; TMK sahipleri adna alan, ihra nezdinde bulunmayan ve ihraya ait olmayan bir hesaba deme yapmalar gerektiine ilikin yaz gnderilmesi veya Kurulca uygun grlen muadil tedbirlerin alnmas zorunludur.

(5) hrann TMKdan kaynaklanan deme ykmlln ksmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda, alaca teminat varlklarla karlanmayan TMK sahipleri teminat varlklarn tahsil edilmesini beklemeksizin ihrann dier malvarlna bavurabilir.

dareciye ilikin esaslar

MADDE 27 (1) 14 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen hallerin gereklemesi durumunda ihra tarafndan belirlenen yedek hizmet salaycnn, herhangi bir nedenle grevini yerine getiremeyecek olmas halinde Kurul, toplam ykmllkleri stlenmeksizin, teminat varlklar ynetmek ve teminat varlklardan elde edilen gelir yeterli olduu lde toplam ykmllkleri yerine getirmek iin kullanmak zere ihra niteliini haiz bir baka banka ya da FKy, teminat sorumlusunu veya baka bir bamsz denetim kuruluunu idareci olarak atar.

(2) darecinin atanmas durumunda teminat varlklardan elde edilen gelir, ncelikle TMK sahiplerine ve teminat varlklarn korunmas amacyla yaplm olan szlemelerin kar taraflarna yaplacak demelerde kullanlr.

(3) Kanunun 59 uncu maddesinin beinci fkras kapsamnda Yatrmclar Tazmin Merkezine hizmetleri karlnda teminat varlklardan yaplacak deme idareciye yaplr.

(4) dareci, toplam ykmllklerden kaynaklanan demelerin vadesinde yaplabilmesi iin teminat varlklar aktif olarak ynetebilir, gerektiinde varlk satabilir, yeni varlk satn alabilir, kredi kullanabilir veya repo ilemleri gerekletirebilir.

(5) dareci, Kurulun uygun grn alarak teminat varlklar ve toplam ykmllkleri ksmen veya tamamen ihra niteliini haiz baka bir banka veya FKya devredebilir. Devralan banka veya FK devir ile birlikte teminat varlklarn mlkiyetini edinir ve toplam ykmllklerden kaynaklanan demelerden sorumlu olur. Toplam ykmllklerin tamamen karlanmasndan sonra artan teminat varlklar devralan banka veya FKya aittir.

(6) Teminat varlk ve toplam ykmllklerin devredilememesi ve teminat varlklardan elde edilen gelirin yeterli olmamas durumunda idareci, toplam ykmllklerden kaynaklanan demelerin yaplmasndan sorumlu deildir. Teminat varlklardan elde edilen gelirin yeterli olmamas durumda 26 nc madde hkmleri uygulanr. dareci, ancak TMK sahiplerinin menfaati asndan gerekli grmesi halinde, TMKlarn erken itfa edilmesini Kurula nerebilir. Kurulun uygun grmesi durumunda idareci teminat varlklarn nakde dntrlmesi ve TMKlarn erken itfa edilmesi ilemlerini yrtr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kurul creti

MADDE 28 (1) Sat yaplacak TMKnn varsa nominal deerinden aa olmamak zere, ihra deeri zerinden Kurul adna alan hesaba yatrlacak cretin hesaplanmasnda aadaki oranlar esas alnr:

a) Vadesi 179 gne kadar olanlar iin on binde be,

b) Vadesi 180 gn ile 364 gn arasnda olanlar iin on binde yedi,

c) Vadesi 365 gn ile 730 gn arasnda olanlar iin binde bir,

) Vadesi 730 gnden daha uzun olanlar iin binde iki.

(2) cretlerin hesaplanmasnda bir yl 365 gn, bir ay ise 30 gn olarak uygulanr.

(3) TMK ihralarna ilikin olarak alnacak Kurul cretleri hakknda II-31.1 sayl Borlanma Aralar Tebliinin 12 nci maddesinin nc, drdnc ve beinci fkralar hkmleri kyasen uygulanr.

hraca ilikin giderler

MADDE 29 (1) Kurul creti ve ihraca ilikin giderlerin ihra tarafndan denmesi esastr. Ancak teminat varlklara ihrala ilgili katlanlacak giderler kadar teminat fazlas eklenmesi durumunda; nakit yneticisi, hizmet salaycs, teminat sorumlusu ve benzeri taraflara ilikin giderlerin teminat varlklardan denmesi mmkndr. Bu durumda sz konusu giderler iin eklenen teminat fazlas bu Tebliin drdnc blm kapsamnda yaplacak hesaplamalarda dikkate alnmaz.

Kurul denetimi ve bilgi verme

MADDE 30 (1) Kurul, ihralarn TMKlara ilikin hesap ve ilemlerini Kanun uyarnca denetleyebilir ve bu kurululardan TMKnn izlenmesine dair her trl bilgi ve belgeyi isteyebilir.

Benzer bavurularn Kurulca sonulandrlmas

MADDE 31 (1) Bu Teblide saylmamakla birlikte, Kurulun dier dzenlemelerinin kapsam iinde yer almayan ve nitelii itibari ile TMK olduu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasas aralarna ait izahname veya ihra belgesinin onaylanmasna ilikin bavurular, bu Tebli hkmlerinin kyasen uygulanmas suretiyle sonulandrlr.

Teblide yer alan tutarlarn yeniden belirlenmesi

MADDE 32 (1) Bu Teblide belirtilen tutarlar her yl Maliye Bakanlnca ilan edilen yeniden deerleme katsays dikkate alnarak Kurulca yeniden belirlenebilir.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 33 (1) 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayl Resm Gazetede yaymlanan potek Teminatl Menkul Kymetlere likin Esaslar Hakknda Tebli (Seri: III, No: 33) ile 12/9/2009 tarihli ve 27347 sayl Resm Gazetede yaymlanan Varlk Teminatl Menkul Kymetlere likin Esaslar Teblii (Seri: III, No: 38) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Kurulun dier dzenlemelerinde potek Teminatl Menkul Kymetlere likin Esaslar Hakknda Tebli (Seri: III, No: 33) ile Varlk Teminatl Menkul Kymetlere likin Esaslar Tebliine (Seri: III, No: 38) yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

MKKya bildirim zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) hralar, yurtdnda ihra edilmi ve halen tedavlde olan TMK ile ilgili olarak bu Tebliin yrrlk tarihinden itibaren bir ay iinde MKKya bilgi verir.

Mevcut bavurularn sonulandrlmas

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarih itibaryla Kurulca karara balanmam bavurular, bu Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

(2) Bu Tebliin yrrle girmesinden nce Kurulca karara balanm ancak yrrlk tarihi itibaryla sat tamamlanmam TMKnn ihra deerleri zerinden Kurula yatrlacak cretin hesaplanmasnda, bavurunun karara baland tarih itibaryla yrrlkte olan mevzuat esas alnr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 3 (1) Bu Tebliin yrrlk tarihinden nce izahnamesi veya ihra belgesi onaylanan TMKlar ve bu TMKlarla ilgili olarak atanm teminat sorumlular hakknda izahname veya ihra belgesinin onayland tarihte yrrlkte olan mevzuat hkmleri uygulanr.

Teminat defterinin MKKya iletilmesi ve MKK araclyla TMK sahiplerine yaplacak ilanlar

GEC MADDE 4 (1) Bu Tebliin 12 nci maddesinin beinci fkras uyarnca teminat defterlerinin MKKya iletilmesi uygulamas ile 21 inci maddesi uyarnca halka arz edilmeksizin gerekletirilen TMK ihralarnda TMK sahiplerine iletilmesi gereken rapor ve bildirimlerin MKK araclyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasna MKK tarafndan duyurulacak tarihte balanr.

Teminat sorumlusunun belirlenmesi

GEC MADDE 5 (1) Sermaye piyasasnda bilgi sistemleri denetimi faaliyetinde bulunabilecek kurulular listesi Kurulca belirlenmeden nce izahname veya ihra belgesi Kurulca onaylanan TMK ihralarnda, teminat sorumlusu, sermaye piyasasnda bamsz denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili kurulular arasndan belirlenir.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Tebliin 13 nc maddesinin dokuzuncu fkras yaym tarihinden bir yl sonra, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz