21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(TAHSLAT LEMLER)

(SER NO: 2)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; hi alnmad veya noksan alnd belirlenen gmrk vergilerinin tahakkuku ile para cezalarna ilikin kararlarn dzenlenmesi, bunlarn teblii, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldrlmas ve alacan terkinine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Karar ile 7/10/2009 tarihli ve mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Alacak: 6183 sayl Kanun hkmlerine gre gmrk idarelerince takip ve tahsili gereken gmrk vergileri ile bunlara bal feri amme alacaklar ve para cezalarn,

b) Asl ykml: Dorudan temsilde adna ve hesabna beyanda bulunulan, dolayl temsilde ise hesabna beyanda bulunulan kiiyi,

c) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

) Genel Mdrlk: Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdrln,

d) Gelir eksii: Yaplan kontrol ve denetlemeler sonucunda hi alnmad veya noksan alnd belirlenen gmrk vergileri ile bunlarn ferilerini,

e) Geri verme: denmi olan gmrk vergilerinin ve para cezalarnn tamamen veya ksmen ykmlsne geri denmesini,

f) Gmrk vergileri: lgili mevzuat uyarnca gmrk idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tmn,

g) Gmrk vergileri alacana bal para cezalar: Tutarnn belirlenmesinde bir vergi alacann dayanak olarak alnd para cezalarn,

) Kaldrma: Henz denmemi olan gmrk vergilerinin ve para cezalarnn tamamen veya ksmen alnmamasna karar verilmesini,

h) Tahsil dairesi: Gmrk idarelerini,

) Para cezalar: Gmrk idarelerince verilip, takip ve tahsil edilen idari para cezalarn,

ifade eder.

KNC BLM

Gmrk Vergilerinin Tahakkuku ile Para Cezalarna likin Kararlarn

Dzenlenmesi, Bunlarn Teblii ve Tahsili

Tahakkukun yaplmas

MADDE 4 (1) Yaplan kontrol ve denetlemeler neticesinde hi alnmad veya noksan alnd anlalan gmrk vergileri iin ek tahakkuk ilemleri, zamanam sreleri gz nne alnarak yaplr.

(2) Ek tahakkuka esas alacak aslnn, 6183 sayl Kanunun 106 nc maddesinde belirtilen tutarn altnda kalmas halinde ek tahakkuk yaplmaz ve vergi aslna bal olarak ceza karar da dzenlenmez.

(3) artl muafiyet rejimlerine girite veya nihai kullanm izni kapsamnda, tahakkuku yaplan ve teminata balanan gmrk vergilerine ilikin olarak, ilgili rejim hkmlerinin ihlali halinde, alacak aslna ilikin ayrca tahakkuk yaplmaz.

Tahakkukun teblii

MADDE 5 (1) Ek tahakkuku yaplan gmrk vergileri, zamanam hkmleri dikkate alnarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre ek-1de yer alan kararla asl ykmlye tebli edilir.

(2) Ayn gmrk vergilerinin denmesinden birden ok ykmlnn mtereken ve mteselsilen sorumlu olduunun tespiti halinde, ek tahakkuk bu kiilerin her birine ayr ayr tebli edilir. Gelir eksikliinin olumasnda, 6 nc maddede yer alan hkmler dorultusunda dolayl temsilcinin sorumluluunun tespiti halinde tebligatlar ilgililere ayn anda gnderilir.

(3) kinci fkra hkm kapsamnda dolayl temsilcinin sorumluluunun tespit edildii durumlarda, gmrk mavirinin bir tzel kiilik bnyesinde faaliyet gstermesi halinde, gelir eksii ilgili tzel kiilie de tebli edilir.

(4) Gelir eksiinin ykmllerden biri tarafndan denmesi halinde, dier ykmller asndan da ykmllk sona erer.

(5) Gmrk Kanununun 244 nc maddesi uyarnca uzlamann vaki olmas durumunda uzlama tutanann ykml tarafndan imzalanmas tebli hkmnde olup ayrca bir tebligat yaplmaz.

Dolayl temsilde sorumluluk

MADDE 6 (1) Gmrk Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fkras hkm dorultusunda dolayl temsilcinin, beyanda kullanlan verilerin yanl olduunu bildii veya meslei icab ve mutat olarak bilmesi gerektii durumlarn tespitinde;

a) Gmrk beyannamelerinin beyann hazrlanmasna esas alnan belge ve bilgilere uygun olmamas,

b) Gmrk beyannamesi eki belgeler arasnda eliki bulunmas halinde gmrk mavirinin elindeki imknlarla bu hususu aratrmam olmas,

c) Gmrk beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanl veya hatal olduunun ayrca bir aratrmaya gerek duyulmakszn anlalabilecek olmas,

) Gmrk beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararas mevzuatn n grd formlara veya artlara uygun olmamas,

d) Beyanname kapsam eyann cins, nevi ve niteliinin herhangi bir tahlil veya detayl bir incelemeye gerek kalmakszn yaplacak fiziki incelemeyle veya beyanname eki belgelerde yer alan bilgilerden anlalabilmesine karn, tarife ynyle yaplan beyann gmrk vergilerini dememe veya noksan deme veya vergi d nlemlere tabi olmama sonucunu douracak nitelikte olmas,

e) Vergi kaybna neden olan ileme ilikin olarak, sorumluluklar Gmrk Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fkras erevesinde ortaya konulmak artyla haklarnda; Gmrk Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ve ceza koyan ilgili dier kanunlar kapsamnda takibatta bulunulmas talebiyle fezleke, rapor veya iddianame dzenlenmi olmas,

hallerinin varl aratrlr. Bu hallerden herhangi biri mevcut ise dolayl temsile yetkili kiiler mtereken ve mteselsilen sorumludur.

(2) Dolayl temsile yetkili kiilerin sorumluluunun tespit edildii durumlarda, ek tahakkuka ilikin olarak alnan kararlarda yaplan tespitler ispatlayc belgelerle birlikte gerekeli olarak belirtilir.

(3) Dolayl temsile yetkili kiilerin sorumluluunun tespit edildii durumlarda;

a) Asl ykmlnn onaylanm kii stat belgesi veya yetkilendirilmi ykml sertifikasna sahip olmas,

b) Asl ykml adna gmrk idaresi nezdinde, alacaa yetecek miktarda teminatn bulunmas,

c) Eyann tesliminden nce ek tahakkukun asl ykmlye tebli edilmi olmas,

hallerinde dolayl temsile yetkili kiilere ayrca tebligat yaplmaz.

(4) Bu maddenin uygulanmasnda, Posta ve Hzl Kargo Tamacl yolu ile gelen eyann gmrk ilemlerine ynelik olarak yetkilendirilen dolayl temsilciler iin, 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Posta ve Hzl Kargo Tamacl) (Seri No: 4)nin 10 uncu maddesi hkmleri sakldr.

Para cezas kararlarnn dzenlenmesi ve teblii

MADDE 7 (1) Para cezalar gmrk idare amirleri veya yardmclar tarafndan karara balanr. Sz konusu ceza karar, ek-2de yer alan rnek esas alnarak hazrlanr.

(2) Ceza kararlar, 7201 sayl Kanun hkmlerine gre ilgilisine tebli edilir ve tebligat metninde Gmrk Kanununun 242 nci maddesi uyarnca bu karara kar bavurulabilecek kanun yolu, mercii ve sresi ak bir ekilde belirtilir.

(3) Para cezasna konu fiilin bir tzel kiilik bnyesinde faaliyet gsteren dolayl temsilci tarafndan ilenmesi durumunda, para cezas ilgili tzel kiilie de tebli edilir.

tirak

MADDE 8 (1) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununun 14 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda itirak hkmlerinin uygulanabilmesi iin, para cezasna konu kabahat fiilinin kastla yani bilerek ve istenilerek ilenmi olmas gerekir.

(2) tirak halinin varl tespit edildiinde, para cezalar ilgililere ayr ayr uygulanr ve tebli edilir.

(3) Dolayl temsilcilerin vergi aslna bal para cezalarna konu kabahat fiillerine itirak edip etmediklerine ynelik yaplacak deerlendirmede, bu Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda saylan hallere kasten sebep olunup olunmad gz nnde bulundurulur.

(4) Vergi aslna bal olmayan para cezalarnda kabahatin ileniinde itirak hallerinin varl genel hkmlere gre belirlenir.

Tahakkuk zamanam

MADDE 9 (1) Gmrk ykmllnn doduu tarihten itibaren yl iinde tahakkuk ettirilmeyen gmrk vergileri, bu sre dolduktan sonra ilgilisinden istenmez. Tahakkuk zamanam sreleri gmrk idarelerince resen dikkate alnr.

(2) Gmrk vergilerinin, ceza gerektiren ve zamanam daha uzun olan bir fiile ilikin olmas ve 5607 sayl Kanun ve dier ceza kanunlar uyarnca mahkemeye intikal ettirilmi ve bu fiil nedeniyle ceza davas alm olmas kaydyla gelir eksii, ceza davasnn sonulanmas beklenilmeksizin, ilgili kanunlarda belirlenmi olan zamanam sreleri ierisinde takip ve tahsil edilir.

(3) Gmrk ykmllnn doduu olayla ilgili olarak dava almas zamanamn durdurur.

(4) Tebli edilen gmrk vergilerine kar, ilk derece mahkemesinde dava almas tahsilt takibini durdurur. lk derece mahkemesince ykml aleyhine verilen karara kar itiraz veya temyize gidilmesi, yrtmeyi durdurma karar verilmedii srece, tahsilt durdurmaz.

Para cezalarnda zamanam

MADDE 10 (1) Gmrk vergileri alacana bal para cezalarnn zamanam, bu para cezalarna ilikin gmrk vergilerinin zamanamna tabidir.

(2) Gmrk vergileri alacana bal olmayan maktu ve nispi idari para cezalarnda zamanam sreleri 5326 sayl Kanunun 20 nci maddesi hkmleri uyarnca belirlenir.

Ek tahakkuk veya ceza kararlarnn birletirilmesi

MADDE 11 (1) Konusu ve ykmlsnn ayn olmas, aralarnda maddi veya hukuki ynden ballk bulunmas artyla; birden fazla ileme veya beyannameye ilikin gmrk vergileri ve para cezalarna tek tahakkuk ve tek ceza karar dzenlenebilir. Kararlarn ilgili olduu ilem veya beyanname bilgileri, ek yaplmakszn kararn iinde belirtilir.

tiraz

MADDE 12 (1) Tebli edilen gelir eksii ve para cezalarna kar kendisine tebligat yaplan ykml tarafndan, tebli tarihinden itibaren on be gn iinde bir st makama, st makam yoksa ayn makama verecekleri bir dileke ile itiraz edilebilir.

(2) Ayn gmrk vergilerinin denmesinden asl ykml ile birlikte dolayl temsilcinin mtereken ve mteselsilen sorumlu olmas durumunda, taraflardan birinin uzlama bavurusunda bulunmas, dierinin ise Kanunun 242 nci maddesine gre itiraz etmesi halinde itiraz, uzlama talebi sonulandktan sonra deerlendirmeye alnr.

(3) Alacaa ilikin olarak idare tarafndan dzenlenerek ilgililere tebli edilen kararlara kar ilgililerden birinin idari yargya bavurmas durumunda, ayn alacaa dair dieri hakknda yaplacak ilemler, tahsil zamanam sreleri dikkate alnarak, idari dava sreci sonularna gre deerlendirilir. Vergi aslna bal olmayan para cezalarna konu kabahat fiilinin itirak dahilinde ilenmesi durumunda bu hkm uygulanmaz.

(4) Yaplan itiraz bavurularnn, otuz gn ierisinde sonulandrlmas gerekmekle birlikte eer bu sre zarfnda karar alnamayacak ise srenin dolmasndan nce, sre amn gerekli klan gerekeler ve ek sre ykmlye bildirilir.

Gmrk vergileri ile para cezalarnn kesinlemesi

MADDE 13 (1) Gmrk vergileri ve para cezalarna ilikin olarak tebli edilen kararlar;

a) tiraz edilmemesi halinde, tebli edildii tarihten itibaren Gmrk Kanununun 242 nci maddesinde belirtilen 15 gnlk idari itiraz sresinin bitiminde,

b) Gmrk Kanununun 242 nci maddesi uyarnca idari itirazda bulunulmas halinde, itirazn reddine ilikin kararn tebli edildii tarihten itibaren bu karara kar idari yargya bavurma iin 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununda belirtilen srenin bitiminde,

c) dari itirazn reddedilmesi zerine idari yargya bavurulmas halinde, nihai yarg kararnn tebli edildii tarihten itibaren, sz konusu yarg kararna bir st mahkeme nezdinde itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi iin gerekli olan otuz gnlk sre ierisinde st mahkemeye bavurulmamas halinde, sz konusu srenin bitiminde,

) dari yarg kararna kar bir st mahkeme nezdinde bavuru yaplmsa bavuru zerine verilen kararn tebli edildii tarihten itibaren kararn dzeltilmesi talebinde bulunulmas iin gerekli olan on be gnlk sre ierisinde kararn dzeltilmesi talebinde bulunulmamas halinde, sz konusu srenin bitiminde,

d) Sresi iinde idari yarg kararnn dzeltilmesi talebinde bulunulmas halinde, idare lehine verilen kararn tebli edildii tarihte,

kesinleir.

(2) Gmrk Kanununun 244 nc maddesi uyarnca bavuruda bulunulmas ve uzlalmas durumunda, gmrk vergileri ile para cezalar uzlalan tutarlar zerinden kesinleir.

Gmrk vergileri ile para cezalarnn takibi ve tahsili

MADDE 14 (1) Kesinleen ve 6183 sayl Kanunun 55 ve mteakip maddeleri gereince takibi gereken alacaklara ilikin tebligatlar, mezkur Kanunun 8 inci maddesi uyarnca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun tebligat hkmlerine gre yaplr.

(2) Dzenlenen gmrk vergileri ve para cezalarna ilikin kararlar, tarih srasna gre numara verilerek ilgili programlara kaydedilir.

(3) 4 nc maddenin nc fkrasnn uygulanmasnda gmrk idaresince ykmlsne, sz konusu alacan, 6183 sayl Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen bir aylk deme sresi iinde denmesi gerektii hususu bildirilir.

(4) Zamanamna uram gmrk vergilerini ve para cezalarn ykmlnn demek istemesi durumunda rzaen yaplacak demeler kabul olunur.

(5) 5326 sayl Kanunun 17 nci maddesinin nc fkras uyarnca idar para cezalarnn, ilk taksitinin pein denmesi kouluyla, bir yl iinde ve drt eit taksit halinde denmesine ceza kararn veren gmrk idaresince, bu konuda deme sresi ierisinde yaplacak yazl bavuru zerine karar verilebilir.

Gecikme zamm ve gecikme zamm orannda faiz uygulanmas

MADDE 15 (1) Hi alnmayan veya eksik alnan gmrk vergilerine, gmrk ykmllnn balad tarihten, vergilerin kesinletii tarihe kadar olan sre iin 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesine gre tespit edilen gecikme zamm orannda faiz uygulanr. Sz konusu faiz, Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen aylk gecikme zamm oran on iki ile arplmak suretiyle yllk orana dntrlerek ve forml-1 kullanlarak hesaplanr.

 

FORML-1

Gecikme Zamm Orannda Faiz

=

Tutar X (Aylk Gecikme Zamm Oran X 12) X Gn Says

36.000

 

(2) Hi alnmayan veya eksik alnan gmrk vergilerine ilikin olarak ilgili gmrk idaresince yaplan tebligata ramen deme sresi iinde denmeyen vergiler iin, vadenin bitim tarihinden itibaren deme tarihine kadar geen sre iin gecikme zamm her ay iin ayr ayr uygulanr. Bu hesaplamada deme tarihi sreye dahil edilir, vade tarihi ise sreye dahil edilmez.

(3) Gecikme zamm, aylk olarak forml-2 kullanlarak hesaplanr. Aylk esasa gre gecikme zammnn hesaplanaca bir aylk sre iinde oran deiiklii yaplrsa sz konusu bir aylk srenin tamamna eski oran tatbik edilir.

 

FORML-2

Aylk esasa gre gecikme zamm tutar

=

Aylk gecikme zamm oran

 

X

 

Ay says

 

X

Gecikme zamm uygulanacak tutar

 

(4) Ay kesirleri iin gecikme zamm, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun yrrle girdii 2/1/2004 tarihinden itibaren gnlk esasa gre forml-3 kullanlarak hesaplanr. (Ek-10da rnek verilmitir).

 

FORML-3

Gnlk esasa gre gecikme zamm tutar

=

(Aylk gecikme zamm oran/30)

X

Gn says

X

Gecikme zamm uygulanacak tutar

 

(5) 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinin nc fkras dorultusunda, gmrk idarelerince verilen idari para cezalarna gecikme zamm orannda faiz ve gecikme zamm uygulanmaz.

(6) Gmrk Kanununun 244 nc maddesinin beinci fkras gereince, uzlalan vergilerin alnmas gerektii tarihten itibaren uzlama tutanann imzaland tarihe kadar geen sre iin 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesine gre tespit edilen gecikme zamm orannda faiz uygulanr.

Mahal tanm

MADDE 16 (1) 6183 sayl Kanunun 5 inci maddesi uyarnca takibat, alacakl amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yaplr. Borlu veya mallar baka mahallerde bulunduu takdirde tahsil dairesi, borlunun veya mallarnn bulunduu mahalde yaplacak takipleri o mahaldeki ayn neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptrr.

(2) Bykehir belediyesi snrlar iinde bulunan gmrk idareleri iin mahal, bykehir belediyesi snr, illerde bulunan gmrk idareleri iin mahal, merkez ile snrlar, ilelerde bulunan gmrk mdrlkleri iinse mahal, ile snrlardr.

(3) Bykehir ve ile belediye snrlar iinde birden fazla gmrk mdrl olmas durumunda bu mdrlklerin yetki mahalleri, gmrk ve ticaret blge mdrlkleri tarafndan belirlenir.

NC BLM

Tecil ve Taksitlendirme

Gmrk Kanununa gre demenin ertelenmesi

MADDE 17 (1) Gmrk Kanununun 198 inci maddesinin birinci fkras uyarnca, ykmlnn, gmrk vergilerinin tebliinden itibaren tannan on be gnlk deme sresi iinde talep etmesi halinde deme, teminat alnmak artyla bavuru tarihinden itibaren otuz gne kadar ertelenebilir.

(2) demesi ertelenen gmrk vergileri ile birlikte, 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesine gre tecil faizi alnr. Sz konusu tecil faizinin hesaplanmasnda 24 nc maddede yer alan forml-4 kullanlr.

6183 sayl Kanun erevesinde demenin ertelenmesi

MADDE 18 (1) 6183 sayl Kanun erevesinde, zamannda alnmad veya noksan alnd iin sonradan ykmlden istenen gmrk vergileri ile bu vergilerden kaynaklanan para cezalar iin yaplan bavurunun ilgili gmrk idaresi tarafndan uygun bulunmas halinde tecil ve taksitlendirme ilemi yaplr.

(2) Sz konusu bavurunun reddi durumunda ise 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesinin nc fkras uyarnca mezkr alacan, ret kararnn tebliinden itibaren azami otuz gn iinde tecil faizi uygulanmak suretiyle denmesi mmkndr.

Tecil ve taksitlendirme yetkisi

MADDE 19 (1) dari para cezalarnn taksitlendirilmesine ilikin 5326 sayl Kanunun 17 nci maddesinin nc fkras hkm sakl kalmak zere, 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesi uyarnca yaplan, gmrk vergilerinin ve para cezalarnn tecil ve taksitlendirme taleplerinde;

a) 250.000 liraya kadar olan tutarlar iin gmrk mdrlkleri,

b) 250.000 liradan - 1.000.000 liraya kadar olan tutarlar iin gmrk ve ticaret blge mdrlkleri,

c) 1.000.000 lira ve zerindeki tutarlar iin Gmrk ve Ticaret Bakanl,

yetkilidir.

Tecil ve taksitlendirme bavuru sresi, ekli ve yeri

MADDE 20 (1) Alacan tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine ynelik bavuru, alacan ilgilisine tebliinden itibaren, haczedilen mallarn paraya evrilmesi aamasna kadar yaplabilir.

(2) Alacan tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi talebinde bulunacak ykmllerin bavurularn, ek-3te yer alan Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu, Taksitlendirilmesi stenilen Bor Bilgileri ve Mali Durum Bildirim Formunu doldurarak, ilgili gmrk beyannamesi ve ekleri ile birlikte ilgili gmrk mdrlklerine yapmalar gerekir.

(3) lgili gmrk mdrlkleri tarafndan sz konusu talebin ilk incelemesi yaplr, varsa eksik bilgi ve belgelerin on be gn iinde tamamlanmas istenilir.

(4) Tecil ve taksitlendirmeye ilikin yazl talebin ilgili gmrk idaresinin kaydna girdii tarih, bu konuda yaplacak sre ve tecil faizi hesaplamalarna esas alnr.

ok zor durum halinin tespiti

MADDE 21 (1) ok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmi gmrk mavirlerince hazrlanan ok Zor Durum Halinin Tespitine likin Rapor dikkate alnr.

(2) ok Zor Durum Halinin Tespitine likin Rapor, yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan tespit ilemleri iin gerekli inceleme ve aratrmann tamamlanmasn mteakiben, 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Yetkilendirilmi Gmrk Mavirlii) (Seri No:2)nin uygulanmasna ilikin yetkilendirilmi gmrk mavirlii rehberinin ilgili blmlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun ekilde dzenlenir.

(3) hbar, ikyet veya bariz bir phe olmas durumunda Genel Mdrlke Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya ok Zor Durum Halinin Tespitine likin Raporda yer alan bilgilerin doru olup olmad ynnde gerekli inceleme yaplr. Yaplacak olan inceleme sonucunda oranlarn hesaplanmasna esas olan bilgilerin doru olmadnn anlalmas halinde tecil ve taksitlendirme ilemi iptal edilir. Yanltc rapor dzenlediinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmi gmrk maviri hakknda Gmrk Kanununun geici 6 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Borlunun ok zor durum halinin tespitinde; [Kasa+Banka+Ksa Vadeli Alacaklar]/Ksa Vadeli Borlar forml sonucu bulunacak orann 1 ve altnda olmas borlu asndan ok zor durum hali olarak kabul edilir.

(5) Kamu kurum ve kurulularnn ok zor durum hali tespitleri Genel Mdrlke yaplr.

Teminat

MADDE 22 (1) Tecil ve taksitlendirme ilemlerinde gmrk idarelerince kabul edilecek teminatlar unlardr:

a) Para,

b) Bankalar ve zel finans kurumlar tarafndan verilen sresiz teminat mektuplar,

c) Hazine bonosu,

) Devlet tahvili,

d) Gmrk idarelerince haczedilmi tanr ve tanmaz mallar.

(2) Gmrk idaresince haczedilmek suretiyle teminat olarak alnmas mmkn olan tanr ve tanmazlarn teminat olarak gsterilmesi halinde, bu nitelikteki mallarn durumu, olayna mnhasr olarak farkllk gsterebileceinden, deer tespitine ilikin raporlar da dikkate alnarak ncelikle sat kabiliyeti yksek olan, muhafazas kolay, zaman iinde deer yitirmeyen ve alacan tahsilini kolay klan nitelikteki tanr ve tanmazlarn teminat olarak alnmasna dikkat edilir.

(3) Tecil ve taksitlendirme ilemlerinde teminat olarak kara tatlar, deniz tatlar veya gayrimenkuller gsterilmi ise deer tespitlerinde;

a) Sermaye piyasas mevzuat erevesinde yetkilendirilmi deerleme uzmanlar veya deerleme irketleri tarafndan dzenlenen raporlar,

b) Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalar ile Trk mhendis ve mimar odalar veya bunlarn bal olduu birlik ynetimlerince bilirkiilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafndan dzenlenen raporlar,

c) Kara tatlarnda kasko deerini gsteren belgeler ile sigortal dier tatlarda sigortaya esas deeri gsteren ve sigorta irketleri tarafndan hazrlanm polie ve raporlar,

) Bankalar tarafndan yaptrlan deer tespitine ilikin raporlar,

d) Hukuk mahkemelerince tayin edilmi bilirkiilerce dzenlenen raporlar,

esas alnr.

(4) Hukuk mahkemelerince tayin edilmi bilirkiiler hari olmak zere deer tespitine ilikin dzenlenen raporlarda, raporu dzenleyen bilirkiilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin eklenmesi zorunludur.

(5) Gsterilen teminat, kara tatlar ile menkul hkmnde olan deniz tatlar hari tanr ise ncelikle deer tespiti yaplr. Tanrn niteliine gre gerek grlmesi halinde bilirkiilere deer tespit ettirilir ya da ilgili meslek odalarndan gr alnr veya emsal mallar iin piyasa aratrmasna gidilerek deer tespiti yaplr veya yaptrlr.

(6) Deer tespitine ilikin bilirkii raporlarnda nerilen hususlarda tereddde veya pheye dlmesi halinde, baka bir bilirkii raporu dzenlenmesi istenmek suretiyle ilem yaplr.

(7) 6183 sayl Kanunun 11 inci maddesine gre borlu, maddi teminat gsteremedii takdirde, muteber bir ahs mteselsil kefil ve mterek mteselsil borlu olarak gsterebilir. ahsi kefaleti ve gsterilen kefili veya kefilleri kabul edip etmemek hususu ile kefilin mali durumu ve bor demedeki iyi niyeti konusundaki takdir hakk gmrk idaresine aittir. Gerektiinde gmrk idaresi kefilden, borcu karlayacak miktarda mal varl olup olmadn belgelendirmesini isteyebilir ve kefil tarafndan gsterilen mallar ile ilgili olarak deer tespitleri yaptrabilir. ahsi kefaletin, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tahsilt Genel Teblii Seri:A Sra No:1in ek-5inde yer alan noter onayl Tecil Kefalet Senedi ile tesis edilmesi gerekir.

(8) Ykmlnn gmrk idaresine verdii teminat, demedeki dzenlilii ve borcunun azalmasna bal olarak yeni bir teminat ile deitirilebilir.

Tecil ve taksitlendirmeye ilikin gmrk idarelerince yaplacak ilemler

MADDE 23 (1) Tecil ve taksitlendirme bavurusunu alan gmrk idaresi ilk incelemeleri yaparak yetkisini aan tutarlar iin ilgili dosyay kendi grne de yer vererek yetki limitine gre bal bulunduu gmrk ve ticaret blge mdrlne veya blge mdrl kanalyla Bakanla gnderir.

(2) Gmrk mdrlklerince tecil talebinde bulunanlara, ek-4te gsterilen ekilde bir yaz gnderilir ve teklif ettikleri taksit veya miktarlar zamannda deyip demedikleri izlenir. Tecil talebi hakknda karar verilirken, ykmlnn taksitleri zamannda deyip demedii hususu deerlendirme srasnda gz nnde bulundurulur.

(3) Gmrk mdrlkleri tarafndan, tecil ve taksitlendirme kapsamna alnacak bor tutar, gmrk ykmllnn domasndan, tecil ve taksitlendirme talep tarihine kadar (bu tarih hari) geen sre iin 15 inci maddede belirtilen formller kullanlarak belirlenir ve tecil faizinin hesaplanmasndan nce bu tutara, varsa para cezalar da eklenir.

(4) Azami tecil ve taksitlendirme sresi otuz alt aydr. darece yaplacak deerlendirme neticesinde borcun daha az bir srede denebileceine kanaat getirilmesi halinde, daha az sreli tecil ve taksitlendirme yaplabilir.

(5) Borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun grlmeyerek reddedilen ykmllere bu durum bir yaz ile bildirilir.

(6) Tecil ve taksitlendirme talebinin uygun bulunmas halinde ek-5te yer alan rnee uygun Tecil ve Taksitlendirme Karar dzenlenir. Yetki limitleri dhilinde gmrk ve ticaret blge mdrl veya Bakanlk tarafndan dzenlenen Tecil ve Taksitlendirme Karar, bavurunun yapld gmrk mdrlne gnderilir.

(7) lgili gmrk mdrl tarafndan Tecil ve Taksitlendirme Karar, ek-6daki rnee uygun bir yaz ile borluya tebli edilir. Sz konusu yazya, ek-7de yer alan deme Plan da eklenir. Alnan kararlar gmrk idareleri tarafndan derhal uygulanr.

(8) darece belirlenen artlarn ykml tarafndan kabul edilmesi esastr. Ykml tecil ve taksitlendirme artlarn kabul ettiini yazl olarak Bakanln ilgili birimine bildirebilecei gibi, tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesine ilikin kararn mdrlkte kalan nshasn imzalamak suretiyle de beyan edebilir.

Tecil faizi hesaplanmas

MADDE 24 (1) Tecil faizi hesaplamalarnda esas alnacak tutar, gmrk vergileri, gecikme zamm orannda faiz ve/veya gecikme zamm ile para cezalarnn toplamdr.

(2) Gecikme zamm hesabnda dikkate alnacak sre, vade gnn takip eden tarih ile tecil ve taksitlendirme talebinin yapld tarih (talep tarihi hari) arasnda kalan sredir.

(3) Tecil ve taksitlendirme talebi, borcun vadesinden nce veya vadesinde yaplm ise vade gnn takip eden tarihten deme tarihine; vade tarihinden sonra yaplm ise tecil talep tarihinden (bu tarih dhil), deme tarihine kadar (bu tarih dhil) geen sre iin tecil faizi uygulanr ve taksitlerle birlikte tahsil edilir. Tecil edilen borcun taksit srelerinden nce bir kerede denmesi mmkndr. Bu durumda tecil faizi, tecil talep tarihinden deme tarihi arasnda geen sre iin deme tutar zerinden hesaplanr.

(4) Tecil faizi, toplam bor tutarnn taksitlendirme yaplan ay saysna blnmesi suretiyle bulunan her bir taksit tutar zerinden ve tecil edilen sreler dikkate alnarak aadaki forml kullanlarak hesaplanr (Ek-11de rnei verilmitir.).

 

FORML-4

Tecil Faizi =

Taksit Tutar X Yllk Tecil Faizi Oran X Gn Says

36.000

 

Tecil ve taksitlendirme talebinin reddedilmesi

MADDE 25 (1) Tecile yetkili makamlarca; bor tutarna, borlunun zor durumuna, gsterdii teminatn miktar ve niteliine, daha nce yaplan tecil ve taksitlendirmelerde borcunu dzenli deyip demedii gibi hususlara baklr. Yaplan deerlendirme neticesinde uygun bulunmayan talepler kabul edilmez.

Taksitlerin sresinde denmemesi

MADDE 26 (1) Aylk taksitlerin ve dier artlarn, ykmllerce yerine getirilmemesi durumunda muaccel hale gelen alacan tahsili iin 6183 sayl Kanunun 56 nc maddesi uyarnca, borcun yedi gn iinde denmesi gerektii, aksi halde teminatn paraya evrilecei veya dier ekillerle cebren tahsile devam olunaca borluya bildirilir. Sz konusu sre ierisinde bor denmedii takdirde teminat, sz konusu Kanun hkmlerine gre paraya evrilerek cebren tahsile devam edilir.

(2) Tecil artlarna uyulmamas hallerinde tecil edilmi borlarn normal vade tarihinden deme tarihine kadar gecikme zamm hesaplanr. Bu borlar iin daha nce denmi olan tecil faizleri, hesaplanan bortan veya borlardan mahsup edilir. Ancak tecil edilen alacan gecikme zamm uygulanamayan bir alacak olmas halinde, bu alacaklar iin denmi olan tecil faizi iade veya mahsup edilmez, hazineye irat olarak kaydedilir.

Tecilin geerli saylmas

MADDE 27 (1) denmesi gereken taksit tutarlarnn sresinde denmemesi tecil ihlaline neden olmakla birlikte, ykmllerin taksitlendirme sresi ierisinde tecilin geerli saylmas ynnde talepte bulunmalar halinde, bu talep tecili yapan idarece deerlendirilerek sonulandrlr.

(2) Tecilin geerli saylmas, daha evvel tecil edilen bir borca karlk yaplan demelerin geerli saylmas ve kalan tutarn da belirlenen bir plan dahilinde denmesine izin verilmesidir.

(3) Tecilin geerli saylmas durumunda, tecil faizi hesaplanmasnda ve taksitlendirme sresinin belirlenmesinde ilk mracaat tarihi esas alnr.

(4) Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olmas halinde ykmllerin tecilin geerli saylmasna ilikin taleplerini en ge son taksit deme sresini izleyen ayn sonuna kadar yapmalar ve ihlal edilen taksit tutar ile hesaplanan tecil faizini tecilin geerli sayldna ilikin yaznn tebli edildii tarihten itibaren be i gn iinde demeleri gerekir. Bu tarihten sonra yaplacak bavurular zerine tecil geerli saylmaz.

DRDNC BLM

Terkin

Terkin ilemleri

MADDE 28 (1) 6183 sayl Kanunun 102 nci maddesine gre zamanamna uram alacaklarn terkin izninin alnmas iin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kanuna dayanlarak hazrlanan ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan, Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii ekinde yer alan Bte Gelirleri Tahakkuk Artklarndan Zamanamna Uram Olanlara likin Ayrnt Cetveli kullanlr (Ek-8).

(2) Zamanamnn 6183 sayl Kanunun 103 nc maddesine gre kesilmesi halinde, amme alacann zamanam sresinin hesabna daima zamanamnn kesildii tarihin rastlad takvim yln takip eden takvim yl ba esas alnarak devam edilir. Zamanamnn Kanunun 103 nc maddesinde saylan durumlardan herhangi birisinin tatbiki suretiyle kesilmesi halinde, cetvelin, Zamanamn Tayine Esas Olan Tarih stununa amme alacann zamanam balang tarihi yazlmakla beraber, ayrca cetvelin Zamanamnn En Son Kesildii Tarih stununda da zamanamnn en son kesildii tarih gsterilir.

(3) Zamanamnn 6183 sayl Kanunun 104 nc maddesi gereince borlunun yabanc memlekette bulunmas, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolaysyla durmas halinde, cetvelin Zamanam Sresinin Balang Tarihi stununda, yukarda birinci maddede akland ekilde amme alacann normal zamanam balang tarihi gsterilmekle beraber, cetvelin aklama stununda ayrca zamanamn durduran sebep ile sresi belirtilir. Bu durumdaki alacaklarda zamanamnn durmasndan nce veya sonra zamanam kesilmise, cetvelin "Zamanamnn En Son Kesildii Tarih" stununda ayn zamanda zamanamnn kesildii tarih gsterilir.

(4) 6183 sayl Kanunun 102, 103 ve 104 nc maddeleri kapsamnda deerlendirilerek terkin edilmesi gereken amme alacaklarna ilikin olarak, gmrk idareleri tarafndan gerekletirilecek incelemeler sonucunda tespit edilecek terkine tabi amme alacaklarna dair bilgiler, ek-8de yer alan Bte Gelirleri Tahakkuk Artklarndan Zamanamna Uram Olanlara likin Ayrnt Cetveline, sz konusu cetvelin ilgili tm stunlar eksiksiz, doru ve okunakl bir ekilde doldurularak kaydedildikten sonra, gerekli terkin izninin alnmasn teminen Gelir daresi Bakanlna iletilmek zere Genel Mdrle gnderilir. Terkin izninin alnmasn mteakip ilgili gmrk idaresi ilemleri sonulandrr.

Tahsil imkanszl sebebiyle terkin

MADDE 29 (1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 32 nci maddesinin on birinci fkras ile 6183 sayl Kanunun 106 nc maddesinde yaplan deiiklik uyarnca; amme idarelerince tahsil zamanam beklenilmeksizin terkin olunabilecek amme alaca 20 lira (bu tutar dahil) olarak belirlenmi olup, 6183 sayl Kanunun 106 nc maddesinin Bakanlmza verdii yetkiye istinaden, tahsili imkansz veya tahsili iin yaplacak giderlerin alacaktan fazla bulunduu anlalan 20 liraya kadar olan amme alacann terkin yetkisi gmrk mdrleri veya vekillerine aittir. Bu kapsamda yaplacak terkin ileminde terkin cetveli dzenlenmez ve terkin izni alnmaz. Gmrk mdrleri veya vekilleri tarafndan verilecek takipten vazgeme onay takibat dosyasnda muhafaza edilir.

BENC BLM

Gmrk Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldrlmas

Geri verme veya kaldrmann kapsam

MADDE 30 (1) Kanunen denmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken gmrk vergileri, sz konusu vergilerin ykmlye teblii ve ilgilinin bu teblii izleyen yl iinde gmrk idaresine Gmrk Ynetmeliinin ek-78inde yer alan form ile mracaat zerine geri verilir veya kaldrlr.

(2) Geri verme veya kaldrma talebi, Gmrk Ynetmeliinin 500 nc maddesindeki limitlere gre ilgili gmrk idaresi tarafndan incelenir ve yetkili idare amirince imzalanarak karara balanr.

(3) Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldrma hallerinden birinin tespiti durumunda, gmrk vergilerinin ykmlye tebliinden itibaren yl iinde geri verme veya kaldrma ilemi dorudan yaplr.

(4) Bir gmrk beyannamesine dayanlarak denmi olan gmrk vergileri, bu beyannamenin iptal edilmesi zerine ilgilinin, Gmrk Kanununun 46 ve 70 inci maddelerinin ikinci fkralarnda belirtilen sreler ierisinde geri verme talebinde bulunmas halinde verilir.

(5) Beyannamenin tescil tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas tekil eden szleme hkmlerine aykr olduklarndan bahisle, ithalat tarafndan kabul edilmeyen eyaya ait ithalat vergilerinin geri verilebilmesi; buna ilikin bavurunun bir yllk bavuru sresi iinde yaplmas, sz konusu eyann ilk kullanm dnda kullanlmam olmas (bir kere kullanlarak tketilen eya hari) ve eyann Trkiye Gmrk Blgesi dna ihra edilmesi koullarna baldr.

(6) Gmrk vergileri Trkiye'nin taraf olduu uluslararas anlama hkmleri erevesinde, Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldrlr.

Geri verme veya kaldrma ilemlerine ilikin gmrk idaresince yaplacak ilemler

MADDE 31 (1) Geri verme bavurusunun eklen incelenmesi, gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlklarnn tamamlattrlmas sonucunda bavurunun kabul edilmesi, alnan kararlarn talep sahibine ve adna talepte bulunulana teblii, tutulacak kaytlar ve benzeri tamamlayc ilemler, bavurunun yapld gmrk idaresince yerine getirilir.

(2) Geri verme veya kaldrma ileminin blge mdrlkleri veya Bakanlka sonulandrlacak olmas halinde, ilgili gmrk idaresince bavuru formu ekine beyanname, dolam belgeleri ve ekleri, mene belgeleri ve ekleri ile geri verilmesi istenilen vergilerin tahsiline ilikin vezne alnds eklenir ve geri verilmesi veya kaldrlmas talep edilen tutarn doruluu kontrol edilerek ve gr belirtilerek ilgili gmrk ve ticaret blge mdrlne veya Bakanla gnderilir.

(3) Beyann balaycl, idareye kar beyannamede yer alan eyadan kaynaklanan vergiler ve para cezalar asndan ykmlnn yapt beyanla sorumlu olduunu ifade eder. Bu durumun tersine sz konusu hkmler, ykmlye kar vergilerin ve para cezalarnn geri verilmesi konusunda idarenin sorumluluunu ortadan kaldrmamaktadr. Bu nedenle, beyanname ekinde yer alan belgelere aykr olarak, beyanname zerinde arlk, adet, l, kymet veya dviz cinsinin yanl yazlmas gibi nedenlerden tr fazla denen veya gmrk idaresince fazla tahakkuk ettirilen gmrk vergilerinin, ayn Kanunun 211 inci maddesi kapsamnda geri verilmesi veya kaldrlmas ynndeki talepler kabul edilerek deerlendirilir.

(4) Geri verme bavurularnn, otuz gnlk sre ierisinde sonulandrlmas, eer bu sreye uyulamyorsa, srenin dolmasndan nce, sre amn gerekli klan gerekeler ile talep hakknda karar vermek iin gerekli grlen ek sreyi de belirterek ykmlye bildirimde bulunulmas gerekir.

(5) Gmrk vergileri kapsamndaki Katma Deer Vergisinin geri verme bavurusu, Gmrk Ynetmeliinin ek-78indeki Geri Verme veya Kaldrma Bavurusu Formu ile yaplr. Gerekli deerlendirme sonucunda Katma Deer Vergisinin geri verilmesine veya mahsuben geri verilmesine karar verilir.

a) ndirim hakkna sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yaplabilmesi iin ykmllerin bal olduu vergi dairesinden alnacak belgeye istinaden Gmrk Ynetmeliinin 506 nc maddesine gre ilem yaplr.

b) ndirim hakkna sahip olanlarla ilgili olarak, gmrk idaresi fazla veya yersiz tahsil ettii vergi tutarn, indirim hakkna sahip ykmlnn vergi dairesine dorudan gnderecei, ekinde geri verme veya kaldrma bavurusu formu ile geri verme kararnn onayl birer rnei yer alan bir yaz ile bildirir.

(6) Gmrk Ynetmeliinin 180 inci maddesi uyarnca mavi ve yeil hat kontrol trleri kapsamnda ilem grm gmrk beyannamelerine ilikin geri verme veya kaldrma bavurularnn deerlendirilmesinde, ykml nezdinde ayrca bir inceleme veya tespit yaplmasna gerek bulunmas durumunda, buna ilikin tespit ilemleri yetkilendirilmi gmrk mavirlerine yaptrlabilir.

Geri verme veya kaldrma ilemlerinde sreler

MADDE 32 (1) Geri verme veya kaldrma taleplerine ilikin bavurunun Gmrk Kanununun 211, 212, 213 ve 214 nc maddeleri ile Gmrk Ynetmeliinin ilgili maddelerinde belirlenen sreler iinde yaplmas gerekir.

(2) Gmrk Kanununun 197 nci maddesi uyarnca, yaplan kontrol ve denetlemeler sonucunda hi alnmad veya noksan alnd belirlenerek tahsil edilen gmrk vergilerine ilikin bir geri verme talebi olmas durumunda, buna ilikin bavurunun ek tahakkukun teblii tarihinden itibaren yl iinde yaplmas gerekir.

Telafi edici verginin geri verilmesi

MADDE 33 (1) Gmrk Kanununun 212 nci maddesine gre, dahilde ileme rejimi kapsamnda ilem gren ihracat beyannamesinin iptali zerine, bu beyannameyle ilgili tahakkuk veya tahsil edilen telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldrlmas iin, Gmrk Ynetmeliinin 417 nci maddesindeki beyanname iptali iin belirlenen sre ierisinde talepte bulunulmas gerekir.

(2) Dahilde ileme izin belgesi ile irtibatlandrlarak ihra edilen eyaya ait ihracat beyannamesinin daha sonra ihracat birliklerince belge taahht hesabnn kapatlmasnda kullanlmamas halinde, bu ihracat beyannamesiyle ilgili olarak denen telafi edici verginin geri verilmesinin veya kaldrlmasnn istenilmesi durumunda;

a) A.TR dolam belgesi kapsam eyann serbest dolamda bulunduunun,

1) Belge kapsam eyann retiminde kullanlan girdilerin temin edili belgeleri,

2) nc lke meneli girdi kullanld ise giri beyannameleri,

3) retici firmann kapasite raporu,

4) Belge kapsam eyann k beyannamesi;

b) EUR.1 dolam sertifikas kapsam eyann tercihli mene statsne sahip olduunun,

1) hracat tarafndan dzenlenen "ihracat beyan" eki tm belgelerin,

2) Eer belge kapsam rn tamamyla Trkiye'de elde edilmi ise temin edili faturalar veya mstahsil makbuzlar,

3) rn tamamyla Trkiye'de elde edilmemi ise rnn bnyesine giren nc lke meneli girdinin nereden temin edildii ve zerinde ne gibi bir ilem ve iilik yapldna ilikin imalat beyannn,

4) Belge kapsam eyann retiminde kullanlan girdilerin Avrupa Birlii, Avrupa Serbest Ticaret Birlii yesi lkeler ve Serbest Ticaret Anlamas imzalanan lkeler meneli olmas halinde bu durumlar ispat eder belgeler (EUR.1, fatura beyan ve tedariki beyan) esas alnmak ve gerekmesi halinde ek bilgi ve belge istemek suretiyle,

tespit edilmesini mteakip geri verilir veya kaldrlr.

(3) Dahilde ileme rejimi kapsamnda yaplan ihracat srasnda yanllkla (kur, vergi orannn yanl hesaplanmas ve benzeri nedenlerle) fazla alnd anlalan telafi edici vergi, Gmrk Kanununun 211 inci maddesi ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde talepte bulunulmas halinde geri verilir.

(4) Dahilde leme Rejimi kapsamnda yaplan ihracat srasnda tahsil edilmi telafi edici verginin konusu olan nc lke meneli eya girdisinin gerekte beyan edilenden daha az miktarda kullanlm olmas nedeniyle, denmesi gerekenden daha fazla denmi olan telafi edici verginin Gmrk Kanununun 211 inci maddesi uyarnca yaplacak geri verme veya kaldrma bavurularnn, telafi edici vergisi denmi ihracat beyannamesi bnyesindeki eyada nc lke meneli girdinin daha az miktarda kullanld ve ilenmi rnn bir ksmnn serbest dolamda bulunan eyadan retildiinin ispatlanmasna bal olarak geri verilir veya kaldrlr.

(5) AB ile ticarette kullanlan A.TR Dolam Belgesi ve serbest ticaret anlamalar erevesinde kullanlan mene ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED, fatura beyan, mene beyan ve benzeri) usulne uygun bir ekilde dzenlenmemesi ya da dzenlenmemesi gerektii halde dzenlenmesi nedeniyle telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldrlmas iin, Gmrk Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde talep edilmesinin yannda, bahse konu dolam belgelerinin asllarnn ilgili gmrk idaresine iade edilmi olmas veya ithalat srasnda kullanlmadn belirten ithalat lke gmrk idaresinden temin edilecek resmi bir yaznn ibraz gerekir.

Para cezalarnn geri verilmesi ve kaldrlmas

MADDE 34 (1) Gmrk vergilerinin geri verilmesi veya kaldrlmasna ilikin hkmler, Gmrk Kanunu kapsamnda tatbik edilen para cezalar iin de uygulanr.

(2) Para cezalarnn geri verme veya kaldrma talepleri, Gmrk Kanununda gmrk vergilerinin geri verilmesi veya kaldrlmasna ilikin sreler ierisinde, Gmrk Ynetmeliinin ek-78inde yer alan Geri Verme veya Kaldrma Bavurusu Formu ile para cezasn veren gmrk mdrlne yaplr. Geri verme veya kaldrma talebi ile resen geri verme durumlarna ilikin gerekli deerlendirmeler, Gmrk Ynetmeliinin 500 nc maddesindeki limitlere gre yetkili gmrk mdrl, gmrk ve ticaret blge mdrl veya Bakanlk tarafndan yaplr. dari para cezalarnn geri verilmesine veya kaldrlmasna karar verilmesi durumunda dzenlenecek bir geri verme veya kaldrma karar ile ilemler sonulandrlr.

Resen geri verme veya kaldrma ilemleri

MADDE 35 (1) Kontrol ve denetlemeler sonucunda fazla alnd tespit edilen gmrk vergileri veya para cezalarna ilikin olarak yaplacak resen geri verme veya kaldrma ilemleri Gmrk Ynetmeliinin 502 nci maddesi dorultusunda gerekletirilir.

Dolam belgelerinin yanl dzenlenmesi durumunda yaplacak kaldrma ilemi

MADDE 36 (1) Gmrk Kanununun 198 inci maddesinin drdnc fkras hkm uyarnca, Trkiye ile idari i birlii anlamas bulunan bir lkeden tercihli tarife kapsamnda ithal edilen eyaya ait dolam belgesinin kar lke idaresince yanllkla onaylandnn tespit edilmesi durumunda, ykmlnn, herhangi bir ihmalinin bulunmadn ve gmrk mevzuatnn gerektirdii ykmllklerin yerine getirilmesinde tm zeni gsterdiini ispat edebilmesi artyla, tercihli tarife uygulanmas nedeniyle alnmayan veya tahakkuk ettirilmeyen vergiler sonradan istenmez.

(2) Bu durumda yaplacak tespitlerde, kar gmrk idaresince yaplacak yazmalar ile dolam belgesinin sehven onaylanmasnn, ihracatnn verdii yanl bilgilendirmeler hari, kar lke gmrk idaresinin bir hatasndan kaynakladnn belirlenmesi ve ykmlnn gmrk ilemlerinin yrtlmesinde gerekli zeni gsterdiinin ve herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadna ilgili gmrk idaresi tarafndan karar verilmesi gerekir.

Mene veya dolam belgelerinin sonradan verilmesi durumunda yaplacak ilemler

MADDE 37 (1) Mene ve dolam belgelerinin sonradan ibraz edilmesi sebebiyle geri verme talep edilmesi halinde ilgili gmrk idaresi tarafndan;

a) Geri verme veya kaldrma bavurusu formu ekinde yer alan dolam veya mene belgelerinin, geri vermeye konu eyaya ait serbest dolama giri beyannamesinin tescil edildii tarihte sz konusu eyann tercihli tarife uygulamasndan yararlanabilir durumda olduunu ispatlar nitelikte olup olmad,

b) Dolam veya mene belgelerinin zellikle geri vermeye konu eya iin dzenlenip dzenlenmedii,

c) Geri vermeye konu eyann tercihli tarifeden yararlanabilmesi iin gerekli tm artlarn salanp salanmad,

hususlar kontrol edilir.

(2) Birinci fkrann uygulanmasnda, ykmlden dolam veya mene belgelerinde yer alan eyann geri vermeye konu eya ile ayn eya olup olmadnn ispat amacyla ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Geri verme veya kaldrmaya konu edilemeyecek talepler

MADDE 38 (1) Geri verme veya kaldrma talepleri;

a) Mene ve dolam belgelerinin mahre lkeler nezdinde sonradan kontrole tabi tutulmasna karn ilgili mevzuatnda ngrlen sreler iinde sonu alnamamas,

b) Mene ve dolam belgelerinin sonradan ibraznn ngrld haller hari, vergilendirmeyi dorudan etkileyen dier belgelerin sonradan ibraz,

c) Kymet kriterli gzetim uygulamalarnda, ykmlnn kendi isteiyle ilgili gzetim tebliinde belirlenen eik kymet zerinden beyan yaplmas,

hallerinde reddedilir.

Geri verilecek verginin muaccel hale gelen bortan mahsup edilmesi

MADDE 39 (1) 6183 sayl Kanunun 23 nc maddesinin birinci fkras dorultusunda yaplacak ileme esas olmak zere, geri verilmesi gereken amme alacaklar ile ilgili olarak gmrk idaresine yaplacak bavurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacann Bakanlmza muaccel hale gelmi borlarna mahsup edilmesi talepli olmas gerekir. Bu nedenle, geri verme bavurusu yapanlardan, Bakanlmza kesinlemi borcu olup olmad hususunda ek-9da yer alan rnee uygun bir yaz ile bildirimde bulunmalar istenir.

(2) Gmrk idaresince geri verme yaplabilmesi iin, ykmlnn 6183 sayl Kanun kapsamnda gmrk idarelerine muaccel hale gelmi borcunun bulunmamas gerekir.

Geri verilecek tutarn ykmlye denmesi

MADDE 40 (1) Alnacak geri verme kararlar ile ilgili olarak gmrk idarelerince saymanlk mdrlklerine yaplacak bildirim zerine denecek tutarlar, 39 uncu maddedeki mahsup halleri hari, asl ykmlye ait olan banka hesap numarasna aktarlr.

ndirimli vergi orannn uygulanmasnn talep edilmemesi

MADDE 41 (1) Tarmsal mali ykler dnda kalan ithalat vergileri oranlarnn serbest dolama giri beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eyaya ilikin gmrk vergilerinin denmesinden veya teminata balanmasndan nce indirilmesi ve indirimli orann uygulanmasnn beyan sahibi tarafndan talep edilmemesi halinde, indirimin talebe bal olmas ve zorunlu olmamas nedeniyle Gmrk Kanununun 211 inci maddesinin uygulanmas mmkn deildir.

Yarg kararlarnn uygulanmas

MADDE 42 (1) 2577 sayl Kanunun 28 inci maddesine gre, idari yarg merci kararlarnn idareye tebliinden itibaren otuz gn iinde idarece yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna gre, gmrk idarelerince tahsil edilen vergilerin veya para cezalarnn geri verilmesi veya kaldrlmasna ilikin olarak idare aleyhine alan davalarda mahkemelerce verilen kararlarda geri vermeyi gerektiren hkm bulunmas halinde, Gmrk Ynetmeliinin ek-78indeki form ile mracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gmrk Ynetmeliinin 500 nc maddesinde belirtilen limitler dikkate alnmakszn, ilgili mahkeme karar gereke gsterilerek dzenlenecek bir karar ile otuz gn ierisinde geri verme veya kaldrma ilemleri sonulandrlr.

Kanun veya BKK ile getirilen muafiyet hkmlerinin uygulanmas

MADDE 43 (1) Kanun veya Bakanlar Kurulu Karar ile getirilen muafiyetlerin kanun veya kararn yrrlk tarihinden nceki ilemleri kapsamas halinde, Gmrk Ynetmeliinin ek-78indeki form ile mracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gmrk Ynetmeliinin 500 nc maddesinde belirtilen limitler dikkate alnmakszn, ilgili yasal hkmler gereke gsterilerek dzenlenecek bir karar ile geri verme veya kaldrma ilemleri sonulandrlr.

Feri alacaklarn geri verilmesi

MADDE 44 (1) Tahsil edilen asli amme alacann geri verilmesine karar verilirken buna bal olarak tahsil edilmi olan ferilerinin de geri verilmesi gerekmektedir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yetki

MADDE 45 (1) Bu Tebliin uygulanmasn temin etmek amacyla gerekli grecei her trl tedbiri almaya, zel, istisnai ve zorunlu durumlar ile bu Teblide yer almayan hususlar inceleyip sonulandrmaya Bakanlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 46 (1) 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tahsilat lemleri Gmrk Genel Teblii (Seri No:1) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz