10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM

ŞİRKETİ SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği”nin adı “tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün iç ve dış satım ile kiraya verme işlerinde uygulanacak kuralları ve çalışacak komisyonların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (ğ) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İdare: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,”

“f) İlgili birim: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Bağlı İşletmelerini,”

“ğ) İşletme: İşletme Müdürlüklerini,”

“m) Şirket: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Münhasıran satım ihalelerinde uygulanmak üzere; İdarece daha önce yapılan ihalelerde kasıtlı durumları veya yetersizlikleri veya kendilerine daha önce İdare tarafından Yeterlilik Belgesi verildiği hâlde ciddi teklif vermemeyi alışkanlık hâline getirdikleri tespit edilenlerle, üzerine ihale yapıldığı hâlde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen, mücbir sebepler dışında taahhütlerini yerine getirmediği İdarece belirlenenler, Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve Yönetim Kurulu kararı alınmak suretiyle bir yıla kadar ihaleye alınmazlar. İhaleden men kararları, ilgili birimler tarafından ihale işlemlerini yürüten ilgili birime iletilir. İlgili birim tarafından en geç bir hafta içinde bütün birimlere bu karar aktarılır ve firmaya tebligat çıkartılır. Bu firmaların kapalı zarfla verdikleri teklif mektupları açılmaz. Hakkında ihaleden men kararı verilenler bu sebebe dayanarak herhangi bir hak, masraf ve tazminat talep edemezler. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da aynı biçimde yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapılacak ihalelerin duyuruları ihale sekretaryası hizmetlerini üstlenen ilgili birimlerce yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki ve yetki limitlerinin değiştirilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda eşik değerler göz önüne alınarak ve/veya gerektiğinde günün şartlarına göre İhale işlemlerini yürüten ilgili birimin teklifi, Şirketin uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Piyasadan teklif alma ve kapalı zarf yöntemiyle açık arttırma

MADDE 29 – (1) Satış işlemi aşağıda belirtilen yöntemler çerçevesinde yapılır.

a) Piyasadan teklif alma yöntemi

1) İç Piyasadan fiyat araştırma ve teklif alma suretiyle doğrudan satım yöntemidir.

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi (d) bendi uyarınca her yıl güncellenen Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin doğrudan alımlarda Üst Harcama Limit tutarı olarak belirlenen meblağa tekabül eden satışlarda; satışların Merkezde Daire Başkanı onayı ile, diğer birimlerde ise doğrudan alımlara ilişkin belirlenen üst harcama limit tutarı olarak belirlenen meblağa tekabül eden satışlarda İşletme Müdürünün onayı ile gerçekleştirilir.

3) Onay veren Makam veya görevlendireceği yetkilinin kontrol ve direktifi altında Onay Makamınca görevlendirilecek en az 3 (üç) memur tarafından piyasa araştırması yapılarak piyasadan en az 3 (üç) teklif alınmak suretiyle, tanzim edilecek tutanakla ve/veya satış yetkilisince gerekli görülmesi halinde Şartname ve/veya Sözleşme yapılmak suretiyle satış gerçekleştirilir.

4) Bu usulle yapılan satışlarda ilan yapılmaz.

5) Bu usulle yapılan satımlarda, satışı yapılan malın bedelinin peşin olarak ödenmesi ve hemen teslim alınması kaydıyla kesin teminat alınmaz ve sözleşme yapılmaz.

b) Kapalı zarf yöntemiyle açık arttırma

1) Belirli yollarla duyuru yapmak, doğrudan doğruya firmalara elden şartname vermek veya mektupla davet etmek suretiyle kapalı zarf içinde teklif alma yöntemidir.

2) Yapılacak satımlarda, gazeteyle duyuru zorunludur ve duyurularda bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

3) Bu yöntemde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mektubu bir zarf içerisine konularak kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf, İdarenin maktuen tespit ettiği (ve ihale duyurusunda belirttiği) miktarda geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle beraber ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ile teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.

4) Bu yönteme göre hazırlanan teklif mektuplarında aşağıda belirtilen hususların bulunması gerekir.

a) İşin cins ve miktarının belirlenmiş olması,

b) Şartnamesinin okunup tümünün kabul edilmiş olması,

c) Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık şekilde yazılı olması,

ç) Teslim süresinin ve yerinin bildirilmiş olması,

d) Açık adresli ve imzalı olması,

e) Kazıntı ve silinti olmaması.

5) Teklif mektupları ilanda bildirilen ve şartnamede yazılı bulunan gün ve saate kadar, alındı belgesi karşılığında komisyon başkanlığı sekreteryasına teslim edilir. Belirli gün ve saate kadar alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra verilen teklif mektupları kabul edilmez.

6) Postayla gönderilen teklif mektuplarının, ilanında ve şartnamesinde belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığının eline geçmiş olacak şekilde postaya verilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklif ve teminat mektupları dikkate alınmaz ve bir tutanakla bu durum tespit edilir. Fiyat ihtiva eden teklif zarfı açılmadan dosyasında saklanır. Diğer belgeleri ve varsa teminatı iade edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7) Tekliflerin verilmesinden sonra aşağıdaki usullere uyulur.

a) Oturum ve zarfların açılması:

1) Şartnamesinde belirlenmiş ve ilan türlerinden, biri veya birkaçı ile ilgililere duyurulmuş olan artırmanın yapılacağı gün ve saatte komisyon başkan ve üyeleri oturuma geçer. Toplantıya katılmak üzere gelen istekliler salona alınırlar. İlanda belirtilen gün ve saate kadar alınmış olan zarflar istekliler önünde sayılır ve kaç tane kapalı zarf olduğu bir tutanakla tespit edilir.

2) Bu işlemden sonra, alınan tekliflerin dış zarfları teker teker açılır. Şartnamesinde aranan koşulların yerine getirilip getirilmediği, istenilen belge ve teminatın verilip verilmediği incelenerek, hangi teklif mektuplarının geçerli sayılacağı tespit olunur. Geçerli sayılmayan teklif mektuplarının iç zarfları işleme konulmaz. Geçersizlik nedenlerini belirtir tutanak düzenlenir ve zarflar açılmadan, istekli ihale salonunda ise kendisine iade edilerek salondan çıkartılır. İstekli salonda değil ise, iç zarf açılmadan dosyasında saklanır.

3) Geçerli sayılan teklif mektuplarının iç zarfı açılarak, teklif ve eklerine açılış tarihi yazılır ve birden başlayarak sırayla numara verilip komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Her teklif, oturumda hazır bulunan komisyon üyeleri ve istekliler tarafından duyulacak şekilde okunarak tutanağa kaydedilir.

4) İstekliler şartname hükümlerini tamamen okuyup bu hükümleri aynen kabul ettiklerini şartnamenin son bölümüne yazarak, imzalamak zorundadırlar.

5) Bu tekliflerde çıkan en yüksek bedel baz alınmak kaydı ile en küçük bedeli veren istekliden başlayarak sırası ile isteklilerin fiyat arttırımı sağlanır. Bu sözlü teklifler pey sürme olarak adlandırılır.

6) İsteklilerin sürdükleri peyler, komisyon raportörü tarafından hazırlanan açık arttırma tutanağına yazıyla kaydedilir.

7) İsteklilerden birinin verdiği fiyatı diğer veya diğerleri arttırmak zorundadırlar. Pey sürmenin devamı sırasında fiyat vermekten çekinen isteklinin son olarak verdiği fiyatın karşısına “çekildim” yazılarak imzası alınır. En yüksek fiyatı veren tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

8) Postayla teklif gönderilmesi hâlinde, en yüksek fiyat oluşana kadar pey (fiyat) mektupları açılmaz. En yüksek fiyat oluşunca pey mektupları açılır, teminatı incelenir, şartname hükümlerini kabul edip etmedikleri kontrol edilir ve bu hususların tamam olduğu anlaşılırsa, fiyatlarına bakılır. Zarfta kayıtlı fiyat, açık arttırmada oluşan en yüksek fiyattan düşük ise, hakkını kaybetmiş sayılır ve bu husus tutanağa yazılır. Şayet yüksek ise, arttırma anında en yüksek fiyatı veren istekliye yeniden pey sürme hakkı tanınır, bu istekli mektupta çıkan fiyatı da arttırdığı takdirde, ihaleyi kazanır. Aksi takdirde arttırmadan çekilmiş sayılarak ihale, postayla teklif verene bırakılır.

9) Açık arttırmada en yüksek fiyatı veren tek istekli kaldığında, oluşan bu fiyatla işi kabul ettiğine dair tutanağa imzası alınır.

10) Arttırmaya tek müracaat varsa veya muhtelif sebepler yüzünden arttırma dışı bırakılan isteklilerden dolayı bu durum ortaya çıkmışsa, komisyon tek kalan istekli ile pazarlık yapar.

11) Açık arttırma sonucu elde edilen fiyat komisyon tarafından yeterli bulunduğu takdirde, en uygun fiyatı veren istekliye işin geçici ihalesi kararlaştırılır.

12) Teklif mektuplarında, istenilen teminatın verilmemiş olması, fiyatın bildirilmemiş olması veya kuşku ve yanlış anlamaya meydan verecek şekilde yazılmış olması, tekliflerin imzasız olması, tekliflerin faks ve benzeri cihazlarla verilmiş olması, şartnamesinde kayıtlı belgelerin bulunmaması durumlarında teklifler geçersiz sayılarak işleme konulmazlar.

13) Kapalı zarf yönteminde tamamlattırılabilir noksanlıklar:

a) Şartnamesinde yazılı olup da tekliflerle birlikte verilmesi gereken Ticaret Odası Belgesi, Yeterlilik Belgesi ve vekâletname dışında kalan ihale için istenilen diğer evraklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen evraklardaki eksiklikler ve geçici teminatlardaki %20’ye kadar olan noksanlıklar, teklifi eksik olan istekliye tamamlattırılır.

b) Bazı belgelerin teklif mektubu içeren iç zarfa konulmuş olması veya tamamının bu zarf içinde bulunması noksanlık sayılmaz ve kabul edilir.

c) Tespit edilen noksanlıkların teklif sahibince tamamlanmaması veya isteklinin oturumda bulunmaması yüzünden ikmal edilememesi hâlinde, bu gibi teklifler geçersiz sayılırlar. Alınan tekliflerde en yüksek fiyat tespit edilerek açık arttırmaya geçilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Kiraya verme işlemi aşağıda belirtilen yöntemler çerçevesinde yapılır.

a) Günlük kiraya verme:

1) İdare merkezi ve taşra teşkilatında bulunan idari binaları, depoları, sosyal tesis alanları v.b. yerler bu Yönetmelikte belirtilen ihale usulleri dışında ilgili makam tarafından karar verilmek ve uygulanacak kurallar belirtilmek kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi (d) bendi uyarınca her yıl güncellenen Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin doğrudan alımlarda Üst Harcama Limit tutarına tekabül eden, günlük bedel üzerinden piyasa rayiçleri çerçevesinde geçici süreyle kiraya verilebilir.

b) İhale suretiyle yıllık kiraya verme:

1) Mülkiyeti İdareye ait boş veya atıl durumda bulunan taşınmazlar piyasa rayiçlerine göre belirlenecek kira bedeli üzerinden, 29 uncu maddede belirtilen ihale yöntemiyle kiraya verilebilir.

2) Sözleşmelere;

a) Kiralanan veya tahsis edilen gayrimenkule ait tüm giderlerin (elektrik, su, güvenlik ve benzerleri) kiracı tarafından karşılanacağına,

b) İdarece 45 gün önceden fesih ihbarı yapılmak şartıyla kira sözleşmesinin tazminatsız olarak tek taraflı feshedilebileceğine ve taşınmazın boşaltılmasının talep edilebileceğine,

ilişkin hükümler konulur.

3) Kira süreleri 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği yıllık yasal kira artış (ÜFE) oranında zam yapılarak İdarenin onayıyla uzatılabilir.

4) Her türlü taşınmazın kiraya verilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenen düzenlemelere uyulması zorunludur.

5) 21/1/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri ve 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

6) İdareye ait taşınmazların kiraya verilmesi veya tahsisi için yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulundan karar alınması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2008

27086

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2009

27389