10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (a) ve (g)

BENTLERİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik”in adı, “tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” olarak; 1 inci maddesinde yer alan “Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi” ibaresi  “tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h), (i) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Hizmet: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında temin edilecek hizmetler ile Kamu İhale Kurumu tarafından tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında kabul edilen hizmetleri,”

“d) İdare: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,”

“h) İlgili birim: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Daire Başkanlıklarını,”

“i) İşletme: İşletme Müdürlüklerini,”

“n) Şirket: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şirket merkezinde yapılacak ihalelerin duyuruları, İhale işlemlerini yürüten ilgili birim tarafından, işletmelerce yapılacak ihalelerin ilanları ise, ihale sekreteryası hizmetlerini üstlenen ilgili birimlerce yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki ve yetki limitlerinin değiştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda eşik değerler göz önüne alınarak ve/veya gerektiğinde günün şartlarına göre İhale işlemlerini yürüten ilgili birimin teklifi, Şirketin uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale işleri, ihale konusu işin büyüklüğüne ve özelliğine göre komisyonlar eliyle yapılır. Komisyonların görev ve yetki sınırları, İhale işlemlerini yürüten ilgili birimin teklifi, Şirket Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, Şirket Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir ve değiştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2008

27086