10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TEKEL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATICILIĞINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.