10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TEKEL SATIŞ KONTROLÖRLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/7/2000 tarihli ve 24125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekel Satış Kontrolörlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.