10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az grup başkanı veya il millî eğitim müdürü düzeyinde birinin başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmelik eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde Aydın ilinin birinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasına “Efeler” ilçesi eklenmiş ve Siirt ilinin beşinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan “Aydınlar” ibaresi “Tillo” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793