10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE

KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/66)

             MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7)’nin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile 21/1/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, 2011 ve 2012 yılları içerisinde yatırıma alınan ve yatırımı tamamlanamayan işletmelere yatırımlarını tamamlamak üzere Bakanlıkça ek süre verilir. Bu süre sonunda yatırımı tamamlanamayan projeler iptal edilir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.