10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’in uygulanmasını teminen, söz konusu Yönetmelik kapsamındaki araçların; yeni emisyon sınırları ve araç tamir ve bakım bilgileri bakımından AT tip onayı için idari hükümleri, üretimin uygunluğu ve kullanım sırasındaki uygunluğu için hükümleri, araç üzerinde teşhis (OBD) ve tamir ve bakım bilgilerine erişim hususları ve emisyonların kontrolü ile ilgili özel teknik şartları ve ayrı teknik ünite olarak değiştirilebilir kirlilik kontrol cihazlarının tip onayı şartlarının uygulama usul ve esaslarını belirler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 64/2012/EU ile değişik 582/2011/EU Regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’inde ve 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir;

a) Araç OBD bilgileri: Araç üzerindeki herhangi bir elektronik sisteme yönelik olarak araç üzerindeki arıza teşhis sistemine ilişkin bilgileri,

b) Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi: Herhangi bir araç veya motor üzerindeki; motor sisteminin emisyon performansını etkileyen arızaları tespit edebilecek, bir uyarı sistemi vasıtasıyla arızaların oluşumunu haber verebilecek, bilgisayar hafızasında kayıtlı bilgiler ve bu bilgilerin araç dışına iletilmesi vasıtasıyla arıza görülmesi muhtemel alanları tespit edebilecek kapasiteye sahip bir sistemi,

c) Arıza: OBD sistemi dahil herhangi bir motor sisteminde, motor sistemi tarafından yayılan düzenlemeye tabi kirleticilerin herhangi birinde bir artışa veya OBD sisteminin verimliliğinde bir azalmaya neden olması makul bir arıza veya bozulmayı,

ç) Arıza göstergesi (MI): Uyarı sisteminin bir parçası olan ve arıza durumunda aracın sürücüsünü açık bir şekilde bilgilendiren bir göstergeyi,

d) (AT) 595/2009 Yönetmeliği: 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği,

e) Ateşleme çevrimi sayacı: Herhangi bir aracın motor çalıştırma sayısını gösteren sayacı,

f) Azami net güç: Tam yükteki motorda ölçülen net gücün maksimum değerini,

g) Çalışma sekansı: Motorun çalıştırılmasından, çalıştığı süreden, durdurulmasından ve belirli bir OBD izlemenin sonuna kadar çalıştığı ve var olduğu takdirde arızanın tespit edileceği bir sonraki çalışmaya kadar geçen zamandan meydana gelen bir diziyi,

ğ) ECU: Motor sistemi elektronik kontrol ünitesini,

h) Egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemi: Herhangi bir katalizör (oksidasyon, üç yollu veya diğer), partikül filtresi, NOx giderme sistemi, birleşik NOx giderme partikül filtresi veya motorun egzoz tarafına yerleştirilmiş olan tüm diğer emisyon azaltıcı cihazlarını,

ı) Emisyon eşiği izleme: OBD eşiği limitlerinin (OTLs) aşılmasına neden olan ve aşağıdakilerin birinden veya her ikisinden meydana gelen bir arızanın izlenmesini,

1) Emisyonlar ilgili deney çevriminin spesifik emisyonları ile doğrudan ilişkilendirecek bir model ve egzoz borusu emisyonları sensörü/sensörleri vasıtasıyla doğrudan emisyon ölçümü;

2) Bilgisayar girdi ve çıktı bilgilerinin, deney çevrimi spesifik emisyonlarıyla ilişkilendirilmesi vasıtasıyla emisyon artışı göstergesi;

i) Emisyonla ilgili olan bakım: Aracın veya motorun normal kullanım sırasındaki çalışması esnasındaki emisyonlarını önemli şekilde etkileyen veya emisyon bozulmasını etkileyebilme ihtimali olan bakımı,

j) Emisyonla ilgili olmayan bakım: Bakım yapılır yapılmaz aracın veya motorun normal kullanım sırasındaki çalışması esnasındaki emisyonlarını önemli şekilde etkilemeyen ve emisyon bozulması üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmayan bakımı,

k) Emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin araç tipi: Ek I İlave 4’te belirtilen temel motor ve araç özellikleri bakımından farklılık göstermeyen bir araç grubunu,

l) Genel payda: Genel koşulları dikkate alan, bir aracın çalışma sayısını gösteren sayacı,

m) Hizmet birikim programı: Motor iyileştirme sistemi ailesine ilişkin bozulma faktörlerinin tespitine yönelik yaşlandırma çevrimi ve hizmet birikim süresini,

n) İzleme grubu: Herhangi bir OBD motor ailesinin kullanım esnasındaki performansının değerlendirilmesiyle ilgili olarak, emisyon kontrol sisteminin doğru çalışmasını belirlemede kullanılan bir dizi OBD izleme grubunu,

o) Kritik emisyonla ilgili aksamlar: Özellikle emisyon kontrolü için tasarlanan “tüm egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemi, ECU ve ilişkili sensörleri ve aktüatörleri ve tüm ilgili filtreler, soğutucular, kontrol subapları ve boruları dahil egzoz gazı yeniden çevrim (EGR) sistemi” aksamlarını,

ö) Kritik emisyonla ilgili bakım: Kritik emisyonla ilgili aksamlar üzerinde gerçekleştirilecek bakımı,

p) Kullanım sırasındaki performans oranı: Bir izlemenin veya izleme grubunun arıza tespit etmesi gereken koşulların bulunduğu durum sayısının, ilgili izleme veya izleme grupları açısından önem taşıyan sürüş çevrimleri sayısına oranını,

r) Mantık hatası: Ölçülen tüm sinyallerin ve aksam çıktı verilerinin her birinin ilgili sensör veya aksamın normal çalışmasıyla ilişkili aralıkta bulunduğu ve sensörlerin veya aksamların hiçbirinin bireysel olarak herhangi bir arıza göstermediği durumlar dahil olmak üzere, herhangi bir sensörden veya aksamdan gelen sinyalin kontrol sistemi dahilindeki diğer sensörlerden veya aksamlardan gelen sinyallerle birlikte değerlendirildiğinde, beklendiğinden farklı olduğu herhangi bir arızayı,

s) Motor ailesi: Ek I’in 6 ncı maddesinde tanımlandığı şekilde tasarımlanmaları nedeniyle benzer egzoz emisyon özelliklerine sahip olan (ailenin tüm üyeleri yürürlükteki emisyon sınır değerlerine uymalıdır), imalatçıların motor gruplandırmasını,

ş) Motorun çalıştırılması: Motorun devri, normal sıcak rölanti devrinin 150 d-1 altına ulaştığında tamamlanmakta olup; kontağın açılması, marşa basılması ve ateşlemenin başlamasından ibaret işlemi,

t) Motor iyileştirme sistemi ailesi: Herhangi bir imalatçının motor ailesi tanımına uyan ancak benzer bir egzoz sonrası iyileştirme sisteminin kullanıldığı motorlar bazında detaylı olarak gruplandırılan motor grubunu,

u) Motor sistemi: Motor, emisyon kontrol sistemi ve motor sistemi elektronik kontrol ünitesi veya elektronik kontrol üniteleri (ECU) ile tüm diğer güç aktarma organları veya araç kontrol ünitesi arasındaki emisyon kontrol sistemi ve iletişim ara yüzünü (donanım ve mesajlar),

ü) Motor tipi: Ek I İlave 4’te belirtilen temel motor özellikleri bakımından farklılık göstermeyen bir motor kategorisini,

v) Müşteri uyarlaması: Müşterinin belirli bir isteği üzerine ve onaya tabi olarak herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı bir teknik ünite üzerinde yapılan herhangi bir değişikliği,

y) Nakledilen sistem: 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinde tanımlandığı şekilde eski bir araç tipinden yeni bir araç tipine nakledilen herhangi bir sistemi,

z) Net güç: Ek XIV uyarınca yardımcı tertibat ile birlikte verilen, motor devrine karşılık gelen ve referans ortam şartlarında belirlenen, bir deney tezgahı üzerinde krank milinin veya eşdeğer milin ucunda elde edilen gücü,

aa) NOx giderme sistemi: Seçici katalitik azaltma sistemi (SCR), NOx soğurucu, pasif veya aktif fakir NOx katalizörü veya azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmak üzere tasarlanan tüm diğer egzoz çıkış sonrası iyileştirme sistemlerini,

bb) OBD motor ailesi: Herhangi bir imalatçının emisyon ile ilgili arızaları izlemeye ve teşhis etmeye yönelik ortak yöntemler kullanan motor sistemlerini,

cc) Performans izleme: İşlevsellik kontrollerinden ve doğrudan emisyon eşikleriyle bağıntılı olmayan parametrelerin izlenmesinden oluşan, uygun aralıkta çalıştıklarını doğrulamak üzere aksamlar veya sistemler üzerinde gerçekleştirilen arıza izleme işlemini,

çç) Sürekli rejenerasyon: Sürekli olarak veya Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Geçiş Süreci Sürüş Çevrimi (WHTC) sıcak çalıştırma deneyi başına en azından bir kez meydana gelen, herhangi bir egzoz sonrası iyileştirme sisteminin rejenerasyon sürecini,

dd) Sürüş çevrimi: Motorun çalıştırılmasından, motorun çalıştığı süreden, motorun durdurulmasından ve bir sonraki çalışmaya dek geçen zamandan meydana gelen bir diziyi,

ee) Tarama aracı: Bu Tebliğ şartları uyarınca OBD sistemiyle standart hale getirilmiş araç dışı iletişim için kullanılan harici bir deney ekipmanını,

ff) Taşınabilir emisyon ölçüm sistemi (PEMS): Ek II İlave 2’de belirtilen şartları karşılayan taşınabilir bir emisyon ölçüm sistemini,

gg) Temel Emisyon Stratejisi (BES): Herhangi bir Yardımcı Emisyon Stratejisi (AES) aktif hale getirilmedikçe motorun devir ve yüklü çalıştırma aralığı boyunca aktif olan herhangi bir emisyon stratejisini,

ğğ) Teşhis sorun kodu (DTC): Herhangi bir arızayı tanımlayan veya sınıflandıran sayısal veya alfa nümerik bir tanımlayıcıyı,

hh) Toplam işlevsel arıza izleme: Herhangi bir sistemin yapması istenilen işlevin tamamen kaybına neden olacak arızayı tespit amacıyla izlemeyi,

ıı) Yardımcı Emisyon Stratejisi (AES): Belirli bir amaca yönelik olarak ve belirli bir dizi ortam ve/veya çalışma koşuluna cevaben aktif hale gelen ve bir temel emisyon stratejisinin yerini alan veya bu stratejiye değişiklik getiren ve sadece bu koşullar varlığını sürdürdüğünde çalışır durumda kalan bir emisyon stratejisini,

ii) Yaşlanma çevrimi: Hizmet birikimi süresince yürütülecek olan araç veya motor operasyonunu (devir, yük, güç),

jj) Yeterli nitelikte bozulmuş aksam veya sistem (QDC): Hızlı yaşlandırma ile veya kontrollü bir şekilde manipüle edilerek kasıtlı olarak bozulmuş ve BM/AEK 49 Regülasyonunun Ek 9B’sinin 6.3.2 maddesinde ve bu Tebliğin Ek X’unun İlave 3’ünün 2.2 maddesinde belirtilen hükümler uyarınca motor sisteminin OBD performansının sergilenmesi esnasında kullanıma yönelik olarak Onay Kuruluşunca kabul edilmiş olan bir aksam veya sistemi,

kk) Wall-flow tipi dizel partikül filtresi (DPF): Tüm egzoz gazının, katı maddeleri ayrıştıran bir duvardan geçmesini sağlayan bir dizel partikül filtresini,

ll) Wobbe endeksi (alt W1 veya üst Wu): Birim hacim başına gazın ısıl değerinin, aynı referans koşullardaki görece yoğunluğunun kareköküne oranını (W= Hgaz x √ρhava /ρgaz),

mm) λ-kayma faktörü (Sλ): Motor, BM/AEK 49 Regülasyonunun Ek 6’sının 4.1 maddesinde belirtilen şekilde saf metandan farklı bir gaz bileşimi ile çalıştırılıyorsa, aşırı hava oranının λ değişimi konusunda motor yönetim sisteminin gerekli esnekliğini açıklayan bir ifadeyi,

nn) 2007/46/AT Yönetmeliği: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini,

oo) 2005/55/AT Yönetmeliği: 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçları ve Motorlarının Emisyonları (Euro IV ve Euro V) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tip Onayı Uygulamaları, Bilgilere Erişim ve Ücretler, Nakledilen Sistemler,

Müşteri Adaptasyonları

Araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim

MADDE 4 – (1) İmalatçılar, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ve bu Tebliğdeki Ek XVII uyarınca araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin kolay ulaşılabilir ve açık biçimde internet sitesinde standartlaşmış bir format kullanarak, yetkili bayi ve tamircilere verilen imkanlar ile mukayese edildiğinde ayrımcı olmayacak gerekli düzenlemeleri ve prosedürleri oluşturur. İmalatçılar aynı zamanda eğitim materyallerini bağımsız operatörlerin ve yetkili bayilerin ve tamircilerin kullanımına sunar.

(2) Onay kuruluşu, imalatçıdan araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belgeyi aldıktan sonra tip onayını verir.

(3) Araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgileri erişim ile ilgili belge, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 7 nci maddesine uygunluğun ispatı olarak kullanılır.

(4) Araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belge, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek XVII İlave 1’de belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenir.

(5) Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgileri aşağıdakileri içermelidir:

a) İmalatçının sorumlu olduğu aracın, sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin net bir tanımı.

b) Servis ve bakım kayıtlarını içeren tamir kitapları.

c) Teknik kılavuzlar.

ç) Aksam ve teşhis bilgileri (ölçümlere ilişkin asgari ve azami teorik değerler gibi).

d) Kablo şemaları.

e) İmalatçının özel kodları da dahil olmak üzere teşhis sorun kodları.

f) Herhangi bir araç tipi için geçerli olan yazılım kalibrasyon tanımlama sayısı.

g) Müseccel cihazlar ve donanımlara ilişkin olarak ve bunlar vasıtasıyla sağlanan bilgiler.

ğ) Veri kaydı bilgileri ve çift yönlü izleme ve deney verileri.

h) İmalatçının yetkili bayilerine ve tamircilerine doğrudan veya bir üçüncü taraf vasıtasıyla verilmesi halinde standart çalışma üniteleri veya tamir ve bakım görevi süreleri.

ı) Çok aşamalı tip onayı verilmesi halinde, 5 inci madde uyarınca gerekli olan bilgiler.

(6) Herhangi bir araç imalatçısının dağıtım sistemi dahilindeki yetkili bayiler veya tamirciler, araç imalatçısı dağıtım sistemine dahil olmadıkları araçlar için tamir veya bakım hizmeti verdikleri ölçüde bu Tebliğ kapsamında bağımsız operatörler olarak değerlendirilir.

(7) Bilgi sisteminin bakımı nedeniyle zorunlu olmadıkça, araç tamir ve bakım bilgileri daima kullanıma açıktır.

(8) OBD uyumlu değiştirme veya servis parçalarının ve teşhis cihazlarının ve deney donanımının imalatına ve servisine imkan vermek amacı ile; imalatçılar tüm ilgili aksam, teşhis cihazı veya deney donanımı imalatçılarına veya tamircilerine ayrımcı olmayan bir şekilde ilgili OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini sağlar.

(9) İmalatçı, daha sonra araç tamir ve bakım bilgilerinde yaptığı değişiklikleri ve ilaveleri, bu değişiklik ve ilaveler yetkili tamircilerin kullanımına sunulduğu anda, internet sitelerinde kullanıma sunar.

(10) Herhangi bir araca ilişkin tamir ve bakım kayıtlarının, araç imalatçısının veya araç imalatçısı adına merkezi veri tabanında tutulduğu hallerde, Ek VII’nin 2.2 maddesi uyarınca onaylanmış ve yetkilendirilmiş olan bağımsız tamirciler, gerçekleştirmiş oldukları tamir ve bakımlara ilişkin bilgileri girebilmek için söz konusu kayıtlara ücretsiz olarak ve yetkili tamircilerin tabi olduğu aynı koşullarla erişebilir.

(11) İmalatçı aşağıdaki bilgileri ilgili tarafların kullanımına sunar:

a) OBD sisteminin doğru çalışması için önem taşıyan yedek aksamların geliştirilmesine imkan verecek ilgili bilgiler.

b) Jenerik arıza teşhis cihazlarının geliştirilmesine imkan verecek bilgiler.

(12) On birinci fıkranın (a) bendinde kullanıldığı şekilde, yedek aksamların geliştirilmesi aşağıdaki sebepler dolayısıyla kısıtlanmaz:

a) İlgili bilgilerin mevcut olmaması.

b) OBD eşiklerinin aşılması ve OBD sisteminin bu Tebliğin temel OBD izleme şartlarını yerine getirememesi halinde, arıza gösterge stratejilerine ilişkin teknik şartlar.

c) Aracın sadece benzin veya gaz ile çalışması ile ilgili OBD bilgisinin bağımsız olarak ele alınmasına ilişkin spesifik tadilat.

ç) Sınırlı sayıda önemsiz eksikliği bulunan gaz ile çalışan araçların tip onayı.

(13) On birinci fıkranın (b) bendinin amaçları bakımından imalatçıların, yetkili servis ağlarında ISO 22900 Modüler Araç İletişim Arayüzüne (Modular Vehicle Communication Interface (MVCI)) ve ISO 22901 Açık Teşhis Veri Değişimine (Open Diagnostic Data Exchange (ODX)) uygun olarak teşhis ve deney cihazlarını kullanması halinde, ODX dosyaları imalatçının internet sitesi yoluyla bağımsız operatörler için erişilebilir olmalıdır.

Çok aşamalı tip onayı

MADDE 5 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlandığı şekilde çok aşamalı tip onayının verilmesi halinde, son imalatçı kendi üretim aşaması/aşamalarına ilişkin araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sağlamaktan ve önceki aşamaya/aşamalara bağlantı vermekten sorumludur. Ayrıca, son imalatçı kendi internet sitesinde bağımsız operatörlere aşağıdaki bilgileri sağlar:

a) Önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu olan imalatçının/imalatçıların internet sitesi adresi.

b) Önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu olan tüm imalatçıların adı ve adresi.

c) Önceki aşamanın/aşamaların tip onayı numarası/numaraları.

ç) Motor numarası.

(2)  Tip onayının belirli bir aşamasından veya belirli aşamalarından sorumlu olan her imalatçı, kendi internet sitesi vasıtasıyla sorumlu olduğu üretim aşaması/aşamalarına ilişkin araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerini sağlamaktan ve önceki aşamaya/aşamalara bağlantı vermekten sorumludur.

(3) Tip onayının belirli bir aşamasından veya belirli aşamalarından sorumlu imalatçı, bir sonraki aşamadan sorumlu imalatçıya aşağıdaki bilgileri sağlar:

a) Kendi sorumlu olduğu aşamaya/aşamalara ilişkin Uygunluk Belgesi;

b) Ekleri de dahil olmak üzere Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesi;

c) Kendi sorumlu olduğu aşamaya/aşamalara ilişkin tip onayı numarası;

ç) Önceki aşamada/aşamalarda yer alan imalatçı/imalatçılar tarafından sağlandığı şekilde bu fıkradaki (a), (b) ve (c) bentlerinde atıfta bulunulan belgeler.

(4) Her imalatçı, bir sonraki aşamadan sorumlu olan imalatçıya, daha sonraki aşamalardan ve son aşamadan sorumlu imalatçılara sağlanan belgeleri verme izni tanır. Ayrıca, tip onayının belirli bir aşamasından veya aşamalarından sorumlu imalatçı, sözleşme temelinde:

a) Bir sonraki aşamadan sorumlu imalatçının, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine ve kendi sorumlu olduğu belirli aşamaya/aşamalara karşılık gelen ara yüz bilgilerine erişmesini sağlar.

b) Tip onayının daha sonraki bir aşamasından sorumlu bir imalatçının talebi üzerine, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine ve kendi sorumlu olduğu belirli aşamaya/aşamalara karşılık gelen ara yüz bilgilerine erişim sağlar.

(5) Son imalatçı da dahil olmak üzere herhangi bir imalatçı, kendi sorumlu olduğu belirli aşamaya/aşamalara ilişkin olarak sadece 9 uncu madde uyarınca ücret alabilir. Son imalatçı da dahil olmak üzere herhangi bir imalatçı, başka bir imalatçıya internet sitesi adresine ilişkin bilgi veya irtibat bilgisi sağlamaktan dolayı ücret alamaz.

Müşteri adaptasyonları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin bir istisnası olarak, belirli bir müşteri adaptasyonuna tabi sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin sayısı dünya çapında toplam 250 adetten daha az ise, müşteri adaptasyonuna yönelik tamir ve bakım bilgileri, hali hazırda hızlı bir şekilde başvurulabilecek şekilde ve yetkili bayilere ve tamircilere tanınmış koşullara ve erişime kıyasla ayrımcı olmayan şekilde sağlanır. Müşteri adaptasyonuna ilişkin elektronik kumanda ünitelerinin servisine ve yeniden programlanmasına ilişkin olarak, imalatçı, ilgili müseccel uzman teşhis cihazlarını veya deney donanımını yetkili tamircilere sağlanan şekilde bağımsız operatörlerin kullanımına sunar. Müşteri adaptasyonları, imalatçının tamir ve bakım bilgileri internet sitesinde liste halinde verilir ve bu adaptasyonlara tip onayının verileceği zaman Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesinde de değinilir.

(2) 31/12/2017 tarihine kadar belirli bir müşteri adaptasyonuna konu olan sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin sayısı tüm dünyada 250 adedi geçmiş ise, imalatçı 4 üncü madde kapsamındaki, standart bir formatta araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sağlama yükümlülüğüne aykırı hareket edebilir. İmalatçı bu yükümlülüğe aykırı davrandığında, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin hali hazırda hızlı olarak başvurulabilecek şekilde ve yetkili bayilere ve tamircilere tanınmış koşullara ve erişime kıyasla ayrımcı olmayan şekilde erişilebilir olmasını sağlar.

(3) İmalatçılar, müşterinin adaptasyon yaptığı sistemlerin, aksamların veya teknik ünitelerin servisini yapmak için müseccel uzman teşhis cihazlarını veya deney ekipmanlarını satış ve kiralama kanalıyla bağımsız operatörlerin kullanımına sunar.

(4) İmalatçı, tip onayının verileceği zaman Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesinde, 4 üncü madde kapsamındaki, standart bir formatta araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sağlama yükümlülüğüne aykırı olan müşteri adaptasyonlarını ve buna ilişkin tüm elektronik kumanda ünitelerini belirtir. Bu müşteri adaptasyonları ve bunlara ilişkin tüm elektronik kumanda üniteleri ayrıca, imalatçının tamir ve bakım bilgileri internet sitesinde de belirtilir.

Küçük ölçekli imalatçılar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin bir istisnası olarak, bu Tebliğe tabi herhangi bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin yıllık üretimi toplam 250 adetten daha az olan imalatçılar, tamir ve bakım bilgilerinin hali hazırda hızlı olarak başvurulabilecek şekilde ve yetkili bayilere ve tamircilere tanınmış koşullara ve erişime kıyasla ayrımcı olmayan şekilde erişilebilir olmasını sağlar.

(2) Bu maddedeki birinci fıkraya tabi araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler, imalatçının tamir ve bakım bilgileri internet sitesinde belirtilir.

(3) Onay kuruluşu, küçük ölçekli imalatçılara verilen her tip onayını Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirir.

Nakledilen sistemler

MADDE 8 – (1) 30/6/2016 tarihine kadar, Ek XVII İlave 3’te belirtilen nakledilen sistemlere ilişkin olarak, imalatçı, Ek XVII’de belirtilen standartlara uygun şekilde elektronik kumanda ünitelerini yeniden programlama yükümlülüğüne aykırı hareket edebilir. Bu aykırılık, tip onayının verileceği zaman Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesinde belirtilir. İmalatçının Ek XVII’de belirtilen standartlara uygun şekilde elektronik kumanda ünitelerini yeniden programlama yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği sistemler, imalatçının tamir ve bakım bilgileri internet sitesinde belirtilir.

(2) İmalatçılar, Ek XVII’de belirtilen standartlara uygun şekilde elektronik kumanda ünitelerini yeniden programlama yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinde, nakledilen sistemlerdeki elektronik kumanda ünitelerinin servisi ve yeniden programlanmasına ilişkin olarak ilgili müseccel cihazların bağımsız operatörler tarafından satın alınabilmesini veya kiralanabilmesini sağlar.

Araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ücretleri

MADDE 9 – (1) İmalatçılar, bu Tebliğ kapsamındaki araç tamir ve bakım bilgilerine erişim için makul ve orantılı ücretler uygulayabilir. Birinci cümle ile ilgili olarak; herhangi bir bilgiyi hangi oranda kullandığı dikkate alınmaksızın, bağımsız operatörü bilgiye erişmekten vazgeçirmesi halinde, ücretin makul ve orantılı olmadığı kabul edilir.

(2) İmalatçılar, yeniden programlama veya teknik destek gibi işlem hizmetleri de dahil olmak üzere araç tamir ve bakım bilgilerini saat, gün, ay ve yıl bazında kullanıma sunar. Bu bilgilere erişim ücretleri, erişim hakkının tanındığı zaman dilimlerine göre farklılık gösterir. Zamana dayalı erişimin yanı sıra imalatçılar, işlem başına ücret alınan ve erişim hakkının tanındığı zaman dilimine bağlı olmayan, işleme dayalı erişim hakkı da verebilir. İmalatçılar tarafından her iki erişim sisteminin kullanıldığı durumlarda, bağımsız tamirciler zamana dayalı veya işleme dayalı erişim sistemlerinden birini tercih eder.

Araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin yükümlülüklere uyma

MADDE 10 – (1) Onay kuruluşu, kendi inisiyatifi ile ya da bir şikâyete veya bir teknik servis tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak, imalatçının (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin hükümlerine ve araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belgenin şartlarına uygunluğunu her zaman kontrol edebilir.

(2) Bir onay kuruluşunun, imalatçının araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim konusundaki yükümlülüklerine uymakta başarısız olduğunu belirlemesi hâlinde, ilgili tip onayını veren onay kuruluşu, bu durumu iyileştirmek için uygun tedbirler alır.

(3) Bu tedbirler, 2007/46/AT Yönetmeliğine göre tip onayının geri çekilmesi veya askıya alınmasını, 4703 sayılı Kanuna göre para cezalarını veya (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen diğer tedbirleri içerebilir.

(4) Bağımsız operatör veya bağımsız operatörleri temsil eden ticari birlik veya dernek, onay kuruluşuna bir şikayette bulunursa, onay kuruluşu imalatçının araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişimle ilgili yükümlülüklere uyduğunu doğrulamak için denetim yapar.

(5) Onay kuruluşu denetim yaparken, bu yükümlülüklerin karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak için teknik servisten veya başka bir bağımsız uzmandan bir değerlendirme yapmasını isteyebilir.

Araç Bilgilerine Erişim Alt Komitesi

MADDE 11 – (1) 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: SGM-2009/22) uygulanması çerçevesinde, Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) bünyesinde oluşturulan Araç Bilgilerine Erişim Alt Komitesi tarafından yürütülen faaliyetlerin uygulama kapsamı, (AT) 595/2009 Yönetmeliği kapsamına giren araçları da içerecek şekilde genişletilir. Alt Komite, araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin kasıtlı veya kasıtsız kötüye kullanım kanıtlarına dayanarak, bilgilerin söz konusu kötüye kullanımını engellemek üzere yapılabilecek işlemleri Bakanlığa önerir.

Tip onayı şartları

MADDE 12 – (1) Ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin AT tip onayının, onaylı bir motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin AT tip onayının veya herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin AT tip onayının alınması için imalatçı, Ek I hükümleri uyarınca araçların veya motor sistemlerinin deneylere tabi tutulduğunu ve Ek III ila VIII’de, Ek X’da, Ek XIII’de, Ek XIV’de ve Ek XVII’de ve 13 üncü madde ve 23 üncü maddede belirtilen şartları karşıladığını göstermek zorundadır. İmalatçı ayrıca, Ek IX’da belirtilen referans yakıtların özelliklerine de uyulmasını sağlamak zorundadır.

a) Tip onayı başvurusunun yapıldığı sırada araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerinin mevcut olmaması veya bu bilgilerin (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 7 nci maddesine, bu Tebliğdeki 4 üncü maddeye ve ilgili olduğu durumlarda 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeye ve bu Tebliğdeki Ek XVII’ye uygun olmaması halinde, imalatçı bu bilgileri, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren altı ay içinde veya tip onayının verildiği günden itibaren altı ay içinde (hangisi daha sonra ise) sağlar.

b) Bu fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan tarihlerde bilgiyi sağlama yükümlülüğü, sadece tip onayının ardından aracın piyasaya sürülmesi halinde geçerlidir. Aracın piyasaya sürülme tarihinin tip onayından altı ay sonrasından daha geç olması halinde, bilgiler araç piyasaya sürüldüğünde sağlanır.

c) Onay kuruluşu, tamamlanmış bir Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesine dayanarak, imalatçının araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin olarak tatminkar düzenlemelerde bulunduğunu ve prosedürler tesis ettiğini varsayar; ancak bunun için hiçbir şikayette bulunulmamış olması ve imalatçının söz konusu belgeyi bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre zarfında temin etmiş olması gerekir. Uygunluk belgesinin bu süre zarfında temin edilmemesi halinde, onay kuruluşu uygunluğun sağlanması için gerekli adımları atar.

(2) Emisyon ve araç tamir ve bakım bilgileri bakımından onaylı bir motor sistemine sahip herhangi bir aracın AT tip onayının veya herhangi bir aracın emisyon ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin AT tip onayının alınması için, imalatçı, Ek I’in 4 üncü maddesinde belirtilen montaj şartlarına uygunluğunu sağlamak zorundadır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında tip onayı verilmiş olan, referans kütlesi 2380 kg’dan fazla ancak 2610 kg’dan az olan herhangi bir aracın emisyonlarına ve araç tamir ve bakım bilgilerine ilişkin olarak AT tip onayının süresini uzatmak için, imalatçı, Ek VIII İlave 1’de belirtilen şartları karşılamak zorundadır.

(4) Ek X’un 2.4.1 maddesinde ve Ek XIII’ün 2.1 maddesinde belirtilen alternatif onaya yönelik hükümler, ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin AT tip onayı için geçerli değildir.

(5) Gaz halindeki ve partikül kirleticilerin emisyonunu etkileyen tüm motor sistemleri ve tasarım unsurları, normal kullanım esnasında motorun (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin hükümlerine uygun olmasını sağlayacak şekilde tasarlanır, imal edilir, toplanır ve monte edilir. İmalatçı ayrıca, bu Tebliğin Ek VI’sının madde 14’ünde belirtilen çevrim dışı şartlara da uygunluğunu sağlamak zorundadır.

(6) Ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin AT tip onayının veya bir aracın emisyon ve tamir ve bakım bilgilerine ilişkin olarak AT tip onayının alınması için, imalatçı evrensel yakıt onayına veya doğalgazla ve LPG ile çalışan pozitif ateşlemeli motorlar için Ek I’in madde 1’inde belirtildiği şekilde, kısıtlı bir yakıt aralığı onayına yönelik yakıt aralığı şartlarına uyulmasını sağlar.

(7) Benzin veya E85 ile çalışan motorlar söz konusu olduğunda AT tip onayının alınması için, imalatçı, Ek I’in madde 4.3’ünde belirtilen benzin ve E85’le çalışan araçların yakıt tanklarının ağzına ilişkin özel şartlara uygunluğunu sağlamak zorundadır.

(8) AT tip onayının alınması için, imalatçı, Ek X’un madde 2.1’inde belirtilen elektronik sistem güvenliğine ilişkin özel şartlara uygunluğunu sağlamak zorundadır.

(9) İmalatçı, egzoz borusu emisyonlarının etkin bir şekilde kısıtlanmasını sağlamak üzere bu Tebliğ uyarınca, aracın normal ömrü süresince ve normal kullanım koşulları kapsamında teknik önlemleri alır. Bu önlemler, emisyon kontrol sistemi dahilinde kullanılan boruların, mafsalların ve bağlantıların orijinal tasarım amacına uygun şekilde yapılmasının sağlanmasını içerir.

(10) İmalatçı, emisyon deney sonuçlarının bu Tebliğde belirtilen deney koşulları kapsamında yürürlükteki sınır değere uygun olmasını sağlar.

(11) İmalatçı, herhangi bir motor ailesinin veya motor iyileştirme sistemi ailesinin gaz halindeki ve partikül emisyonlarının, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen normal faydalı ömrü süresi boyunca aynı Yönetmeliğin Ek I’inde belirtilen emisyon sınırlarına uygun olduğunu göstermede kullanılacak olan bozulma faktörlerini tespit eder. Herhangi bir motor sisteminin veya motor iyileştirme sistem ailesinin normal faydalı ömür süresi boyunca uygunluğunun gösterilmesi prosedürleri, bu Tebliğin Ek VII’sinde belirtilmektedir.

(12) Ek IV’te belirtilen deneye tabi pozitif ateşlemeli motorlar için, normal motor rölanti devrinde egzoz gazlarının izin verilen azami karbon monoksit muhtevası, araç imalatçısı tarafından beyan edilen miktardır. Ancak, azami karbon monoksit muhtevası hacimce % 0,3’ü aşmamalıdır. Yüksek rölanti devrinde, egzoz gazlarının hacim bazında karbon monoksit muhtevası, motor devri en az 2000 d-1 (d/d) ve Lambda değeri 1±0,03 iken veya imalatçının şartnamesindeki maddelere uygun olması durumunda % 0,2’yi aşmamalıdır.

(13) Kapalı karter halinde, imalatçılar Ek V’te belirtilen deney için motorun havalandırma sisteminin herhangi bir karter gazının atmosfere salınımına izin vermemesini sağlar. Açık tipte bir karter söz konusu ise, emisyonlar Ek V’te belirtilen hükümlere uyularak ölçülür ve egzoz emisyonlarına eklenir.

(14) İmalatçılar tip onayı başvurusunda bulunurken, NOx giderme sisteminin AB veya Türkiye sınırlarında devamlı olarak var olan tüm koşullar altında, özellikle de düşük ortam sıcaklıklarında emisyon kontrol fonksiyonunu muhafaza ettiğini gösteren bilgileri onay kuruluşuna sunar. Ayrıca imalatçılar, onay kuruluşuna, düşük ortam sıcaklıklarında işlev göstermesi dahil olmak üzere herhangi bir EGR sisteminin çalışma stratejisine ilişkin bilgi sağlar. Bu bilgi ayrıca, sistemi düşük ortam sıcaklıkları altında çalıştırmanın emisyonlar üzerindeki tüm etkilerine ilişkin bir açıklama da içerir.

Araç üzeri teşhis

MADDE 13 – (1) İmalatçılar, bütün motor sistemlerinde ve araçlarında bir OBD sistemi bulunmasını sağlamak zorundadır.

(2) OBD sistemi, aracın tüm ömrü boyunca Ek X’da belirtilen bozulma veya arıza tiplerinin belirlenmesine, kaydedilmesine ve iletilmesine imkan vermek üzere söz konusu Ek uyarınca tasarımlanır, imal edilir ve araca monte edilir.

(3) İmalatçı, OBD sisteminin, Ek X’da belirtilen normal kullanım koşulları dahil AB veya Türkiye dahilinde rastlanan normal ve makul derecede öngörülebilir sürüş koşullarında, OBD kullanım sırasındaki performans şartları da dahil olmak üzere Ek X’da belirtilen şartlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.

(4) Yeterli nitelikteki kusurlu bir aksam ile deney yapıldığında, OBD sistemi arıza göstergesi Ek X’a uygun şekilde devreye girmelidir. OBD sistemi arıza göstergesi, Ek X’da belirtilen OBD eşik sınırlarının altındaki emisyon seviyelerinde de devreye girebilir.

(5) İmalatçı, Ek X’da belirtilen bir OBD motor ailesinin kullanım sırasındaki performansına ilişkin hükümlere uygunluğunu sağlamak zorundadır.

(6) OBD kullanım sırasındaki performansla ilişkili veriler, Ek X’un hükümlerine uygun şekilde OBD sistemi tarafından, standart OBD iletişim protokolü aracılığıyla herhangi bir şifreleme yapılmaksızın kaydedilir ve kullanıma sunulur.

(7) (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen tarihlerden sonraki 1 yıl içerisinde imalatçının kendi tercihine tabi olmak üzere, OBD sistemleri Ek X’da belirtilen ve bu fıkraya atıfta bulunan alternatif hükümlere uygun olabilir.

(8) Yeni araç veya motor tiplerine ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar, ve Türkiye dahilinde satılan, tescil edilen veya hizmete giren tüm yeni araçlar için 31/12/2015 tarihine kadar imalatçı, kendi tercihine bağlı olarak Ek X’un madde 2.3.3.3’ünde belirtilen DPF’nin izlemesine ilişkin alternatif hükümleri kullanabilir.

Ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlara ve tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayı başvurusu

MADDE 14 – (1) İmalatçı, ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin AT tip onayı başvurusunu onay kuruluşuna yapar.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan başvuru Ek I İlave 4’te belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak hazırlanır. Buna ilişkin olarak aynı İlavenin 1. bölümü geçerlidir.

(3) İmalatçı, başvuruyla birlikte emisyonları etkileyen tüm tasarım unsurlarını, motor sisteminin emisyon kontrol stratejisini, motor sisteminin gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak, emisyonlar üzerinde etkisi olan çıktı değişkenlerini kontrol ettiği araçları ve Ek XIII’teki 4 üncü madde ve 5 inci maddenin gerektirdiği uyarı ve ikna sistemini eksiksiz şekilde açıklayan bir belge paketi sunar. Belge paketi, Ek I’in 8 inci maddesinde belirtilen bilgileri içeren aşağıdaki parçalardan oluşur:

a) Onay kuruluşu tarafından saklanacak bir resmi belge paketi. Resmi belge paketi, talep edilmesi halinde ilgili tarafların kullanımına sunulur.

b) Gizli kalması gereken bir genişletilmiş belge paketi. Genişletilmiş belge paketi, takdiri onay kuruluşuna ait olmak üzere onay kuruluşu veya imalatçı tarafından saklanabilir; ancak onay sırasında veya onayın geçerli olduğu süre boyunca herhangi bir zaman onay kuruluşunun denetimi için hazır bulundurulur. Belge paketi imalatçı tarafından saklandığında, onay kuruluşu belgelerin onay sonrasında tahrif edilmediğinden emin olmak için gerekli önlemleri alır.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan bilgilere ek olarak, imalatçı aşağıdaki bilgileri de sunar.

a) Pozitif ateşlemeli motorlarla ilgili olarak, imalatçının toplam ateşleme sayısına kıyasla asgari tekleme yüzdeliğine ilişkin beyanı. İlgili tekleme yüzdeliğinin Ek III’te belirtildiği şekilde emisyon deneyinin başlangıcından beri mevcut olması halinde emisyonların Ek X’da belirtilen limitlerin üzerine çıkmasına veya egzoz katalizörü veya katalizörlerinin aşırı ısınarak düzeltilmesi imkansız hasara neden olma öncesi tekleme yüzdesidir.

b) İmalatçı tarafından onaylı bir program veya kalibrasyon kullanarak tesisin güncellenmesi dahil olmak üzere, emisyon kontrol bilgisayarının/bilgisayarlarının kurcalanmasını ve modifiye edilmesini engellemek üzere alınan önlemlerin açıklaması.

c) Ek X’un 5 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak OBD sisteminin belgelenmesi.

ç) Bu Tebliğin şartları uyarınca OBD ve tamir ve bakım bilgilerine erişim amaçlı OBD ile ilgili bilgiler.

d) Çevrim Dışı Emisyonların Ek VI’sının 9 uncu maddesinin ve bu Tebliğin 23 üncü maddesinin şartlarına uygunluğuna ilişkin beyan.

e) OBD kullanım sırasındaki performansın Ek X İlave 6’nın şartlarına uygunluğuna ilişkin beyan.

f) Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesi.

g) Ek II’nin 2.4 maddesi uyarınca kullanım sırasındaki deneye ilişkin başlangıçtaki plan.

ğ) Uygun olduğu durumlarda, onay verilmesini ve bozulma faktörlerinin belirlenmesini sağlayan ilgili verilerle diğer tip onaylarının kopyaları.

(5) İmalatçı, tip onayı deneylerinden sorumlu teknik servise herhangi bir motoru veya uygun olduğu durumlarda onaylanacak tipi temsil eden bir ana motoru sunar.

(6) Herhangi bir sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin markasında, tip onayından sonra gerçekleştirilen değişiklikler; orijinal özellikler veya teknik parametreler motorun işlevselliği veya kirlilik kontrol sistemi etkilenecek şekilde değiştirilmediği müddetçe, tip onayını kendiliğinden geçersiz hale getirmez.

Ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlara ve tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayına ilişkin idari hükümler

MADDE 15 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu, bir motor sistemi veya motor ailesine ayrı teknik ünite AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Onay kuruluşu aynı numarayı başka bir motor tipine veremez.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I İlave 5’te belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.

Onaylı bir motor sistemine sahip herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayı başvurusu

MADDE 16 – (1) İmalatçı, onaylı bir motor sistemine sahip herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayı başvurusunu onay kuruluşuna yapmalıdır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuru Ek I İlave 4 Bölüm 2’de belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak hazırlanır. Bu başvuruda, 15 inci madde uyarınca verilmiş olan ayrı bir teknik ünite olarak motor sisteminin veya motor ailesinin AT tip onayı belgesinin kopyası da bulunur.

(3) İmalatçı, araç üzerinde yer alan ve Ek XIII uyarınca gereken uyarı ve ikna sisteminin unsurlarını eksiksiz şekilde açıklayan bir belge paketi sunar. Bu belge paketi 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca sağlanır.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan bilgilere ek olarak, imalatçı aşağıdaki bilgileri de sunar:

a) İmalatçı tarafından onaylı bir program veya kalibrasyon kullanarak güncellenmesi imkanları dahil olmak üzere, bu Tebliğ kapsamındaki araç kontrol ünitelerinin kurcalanmasını ve modifiye edilmesini engellemek üzere alınan önlemlerin açıklaması.

b) Ek X’daki 5 inci madde şartları uyarınca araç üzerindeki OBD aksamının açıklaması.

c) OBD ve tamir ve bakım bilgilerine erişim amaçlı, araç üzerindeki OBD aksamlarıyla ilgili bilgiler.

ç) Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesi.

d) Uygun olduğu durumlarda, kapsam genişletmesini sağlayan ilgili verilerle diğer tip onaylarının kopyaları.

(5) Herhangi bir sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin markasında, tip onayından sonra gerçekleştirilen değişiklikler; orijinal özellikler veya teknik parametreler motorun işlevselliği veya kirlilik kontrol sistemi etkilenecek şekilde değiştirilmediği müddetçe, tip onayını kendiliğinden geçersiz hale getirmez.

Onaylı bir motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ve tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayına ilişkin idari hükümler

MADDE 17 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu, onaylı bir motor sistemine sahip bir araç için emisyonlara ve tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliği Ek VII’de belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Bir onay kuruluşu aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I İlave 6’da belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.

Herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayı başvurusu

MADDE 18 – (1) İmalatçı, onay kuruluşuna herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayı başvurusunu sunar.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan başvuru Ek I İlave 4’te belirtilen bilgi belgesi örneğine uygun şekilde hazırlanır. Buna ilişkin olarak aynı İlavenin 1 inci bölümü ve 2 nci bölümü geçerlidir.

(3) İmalatçı, emisyonları etkileyen tüm tasarım unsurlarını, motor sisteminin emisyon kontrol stratejisini, motor sisteminin gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak, emisyonlar üzerinde etkisi olan çıktı değişkenlerini kontrol ettiği araçları ve Ek XIII’ün gerektirdiği uyarı ve ikna sistemini eksiksiz şekilde açıklayan bir belge paketi sunar. Bu belge paketi 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca sağlanır.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan bilgilere ek olarak, imalatçı 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi ila (ğ) bendinin ve 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi ila (d) bendinin gerektirdiği bilgileri de sunar.

(5) İmalatçı, tip onayı deneylerinden sorumlu teknik servise onaylanacak tipi temsil eden bir motoru sunar.

(6) Herhangi bir sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin markasında, tip onayından sonra gerçekleştirilen değişiklikler; orijinal özellikler veya teknik parametreler motorun işlevselliği veya kirlilik kontrol sistemi etkilenecek şekilde değiştirilmediği müddetçe, tip onayını kendiliğinden geçersiz hale getirmez.

Herhangi bir aracın emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin AT tip onayına ilişkin idari hükümler

MADDE 19 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu, herhangi bir araç için emisyonlara ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliği Ek VII’de belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının 3 üncü bölümü bu Tebliğin Ek I’inin İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Bir onay kuruluşu aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.

(2) Onay kuruluşu bu maddedeki birinci fıkra çerçevesinde AT tip onayı verirken, Ek I İlave 7’de belirtilen modeli kullanarak bir AT tip onayı belgesi düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretimin Uygunluğu, Kullanım Sırasındaki Uygunluk ve Düzeltici Önlemler

Üretimin uygunluğu

MADDE 20 – (1) Üretimin uygunluğunu sağlamak için, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin hükümlerine uygun olarak tedbirler alınır.

(2) Üretimin uygunluğu, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I İlave 5, İlave 6 ve İlave 7’de belirtilen tip onayı belgesindeki açıklama esasına göre kontrol edilir.

(3) Üretimin uygunluğu, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I’in madde 7’sinde belirtilen özel koşullar ve aynı ekteki İlave 1, İlave 2 ve İlave 3’te açıklanan ilgili istatistik yöntemleri uyarınca değerlendirilir.

Kullanım sırasındaki uygunluk

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ veya 2005/55/AT Yönetmeliği kapsamında tip onayı verilmiş olan araçların veya motor sistemlerinin kullanım sırasındaki uygunluğunu sağlamaya yönelik önlemler, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca ve bu Tebliğ kapsamında tip onayı verilmiş araçlar veya motor sistemleri söz konusuysa bu Tebliğdeki Ek II’nin şartlarına ve 2005/55/AT Yönetmeliği kapsamında tip onayı verilmiş araçlar veya motor sistemleri söz konusuysa bu Tebliğdeki Ek XII’nin şartlarına uygun olarak alınır.

(2) İmalatçı tarafından alınan teknik önlemler, aracın normal ömrü süresince ve normal kullanım koşulları altında egzoz borusu emisyonlarının etkin bir şekilde kısıtlanmasını sağlayacak önlemlerdir. Bu Tebliğin hükümlerine uyulup uyulmadığı, bu Tebliğdeki Ek II’de belirtilen normal kullanım koşulları altında herhangi bir araca monte edilmiş bir motor sisteminin normal faydalı ömrü boyunca kontrol edilir.

(3) İmalatçı, kullanım sırasındaki deneylerin sonuçlarını, tip onayı aşamasında sunulan ilk plana uygun şekilde orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna bildirir. İlk plana kıyasla yaşanan tüm sapmalar, onay kuruluşu açısından tatminkâr bir şekilde gerekçelendirilir.

(4) Orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşunun, Ek II’deki 10 uncu madde uyarınca imalatçının raporlarından tatmin olmaması halinde veya kullanım sırasındaki uygunluğun yetersizliğine ilişkin kanıt bulunduğunu bildirmesi halinde, onay kuruluşu imalatçıdan teyit amaçlı bir deney gerçekleştirmesini talep edebilir. Onay kuruluşu imalatçı tarafından temin edilen teyit amaçlı deney raporunu inceler.

(5) Orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşunun, Ek II’de belirtilen kriterlere uygun olarak veya herhangi bir Üye Ülke veya Türkiye tarafından gerçekleştirilen kullanım sırasındaki deneye dayalı olarak kullanım sırasındaki deneylerin veya teyit amaçlı deneylerin sonuçlarından tatmin olmaması halinde, onay kuruluşu, imalatçıdan Ek II’nin 9 uncu maddesi ve bu Tebliğin 22 nci maddesi uyarınca uygunsuzluğu giderecek düzeltici önlemleri içeren bir plan sunmasını talep eder.

(6) Tüm Üye Ülkeler veya Türkiye, Ek II’de belirtilen kullanım sırasındaki uygunluk deney prosedürüne dayalı olarak kendi izleme deneyini gerçekleştirebilir ve bildirebilir. Tedarik, bakıma ve imalatçının faaliyetlere katılımına ilişkin bilgiler kaydedilir. Herhangi bir onay kuruluşunun talebi üzerine, orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşu Ek II’de belirtilen prosedüre uygun şekilde deneylerin gerçekleştirilmesine imkan vermek üzere tip onayına ilişkin gerekli bilgileri sağlar.

(7) Herhangi bir Üye Ülkenin, herhangi bir motor veya araç tipinin bu madde ve Ek II’nin yürürlükteki şartlarına uygun olmadığını ortaya koyması halinde, ilgili Ülke kendi onay kuruluşu vasıtasıyla gecikmeksizin 2007/46/AT Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının şartları uyarınca orijinal tip onayını vermiş olan kuruma bildirimde bulunur. Bu bildirimi müteakiben ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmüne tabi olmak üzere, Üye Ülkenin veya Türkiye’nin orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşu, herhangi bir motor veya araç tipinin bu hükümlerin şartlarını karşılayamadığına ilişkin olarak imalatçıyı derhal bilgilendirir.

(8) Yedinci fıkrada atıfta bulunulan bildirimi müteakiben ve önceki kullanım sırasındaki uygunluk deneylerinin olumlu sonuç verdiği durumlarda, orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşu, imalatçıdan uygun olmayan aracı bildiren Üye Ülkenin veya Türkiye’nin uzmanlarına danıştıktan sonra ilave teyit amaçlı deneyler gerçekleştirmesini isteyebilir. Bu tür deney verilerinin mevcut olmaması halinde, imalatçı yedinci fıkrada atıfta bulunulan bildirimin alınmasından sonraki 60 iş günü içerisinde 22 nci madde uyarınca orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna düzeltici eylemleri içeren bir plan sunar veya motor veya araç tipinin şartları karşılayıp karşılamadığını doğrulamak üzere eşdeğer bir araçla ilave kullanım sırasındaki uygunluk deneylerini gerçekleştirir. İmalatçının onay kuruluşunu tatmin edecek şekilde ilave deneylerin gerçekleştirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ispatlayabilmesi durumunda ek süre verilebilir.

(9) Uygunluk şartlarını karşılamayan motor veya araç tipini yedinci fıkra uyarınca bildiren Üye Ülkenin veya Türkiye’nin uzmanları, sekizinci fıkrada atıfta bulunulan ilave kullanım sırasındaki uygunluk deneylerine tanıklık etmeye davet edilir. Ayrıca deneylerin sonuçları ilgili Üye Ülkeye ve onay kuruluşlarına bildirilir. Bu kullanım sırasındaki uygunluk deneylerinin veya teyit amaçlı deneylerin motor veya araç tipinin uygunsuzluğunu teyit etmesi halinde, onay kuruluşu imalatçının uygunsuzluğu düzeltecek düzeltici eylemleri içeren bir plan sunmasını ister. Düzeltici eylemler içeren plan, Ek II’deki 9 uncu maddesi ve bu Tebliğin 22 nci maddesi hükümlerine uygun olmalıdır. İlgili kullanım sırasındaki uygunluk deneylerinin veya teyit amaçlı deneylerin uygunluğu ispatlaması halinde, imalatçı orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşuna bir rapor sunar. Rapor, orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşu tarafından uygun olmayan araç tipini bildiren Üye Ülkeye ve onay kuruluşlarına sunulur. Rapor Ek II’deki 10 uncu madde uyarınca deney sonuçlarını içerir.

(10) Orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşu, motor veya araç tipinin ilgili şartlara uymadığını tespit etmiş olan Üye Ülkeyi, imalatçıyla yapılan görüşmelerin ve doğrulama deneylerinin gelişmelerinden ve sonuçlarından ve düzeltici önlemlerden haberdar eder.

Düzeltici önlemler

MADDE 22 – (1) Onay kuruluşunun talebi üzerine ve 21 inci madde uyarınca kullanım sırasındaki deneyleri müteakiben, imalatçı onay kuruluşundan bildirim alınmasından itibaren en geç 60 iş günü içerisinde onay kuruluşuna düzeltici eylemleri içeren planı sunar. İmalatçının, onay kuruluşunu tatmin edecek şekilde düzeltici önlemler içeren bir planı sunmak üzere uygunsuzluğun sebebini araştırmak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ispatlayabilmesi durumunda ek süre verilebilir.

(2) Düzeltici önlemler aynı motor ailelerine veya OBD motor ailelerine ait olan kullanımdaki tüm motorlar için geçerli olacak ve bu önlemlerin kapsamı aynı kusurdan etkilenmesi muhtemel motor ailelerini veya OBD motor ailelerini kapsayacak şekilde genişletilir. Tip onayı belgelerinin tadil edilmesi ihtiyacı, imalatçı tarafından değerlendirilir ve sonuç onay kuruluşuna bildirilir.

(3) Onay kuruluşu, düzeltici eylemleri içeren plan ve planın uygulaması hakkında mutabakata varmak üzere imalatçıya danışır. Orijinal tip onayını vermiş olan onay kuruluşunun herhangi bir mutabakata varılamadığını tespit etmesi halinde, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen prosedür uygulanır.

(4) Onay kuruluşu, imalatçıdan düzeltici önlemleri içeren planı aldığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde düzeltici önlemleri içeren planı onaylar veya reddeder. Onay kuruluşu, aynı süre içerisinde imalatçıyı ve tüm Üye Ülkeleri düzeltici önlemleri içeren planı onaylama veya reddetme kararına ilişkin olarak bilgilendirir.

(5) İmalatçı, düzeltici önlemleri içeren onaylı planın yürütülmesinden sorumludur.

(6) İmalatçı, geri çağrılan ve onarılan veya modifiye edilen her bir motor sisteminin veya aracın ve tamiri gerçekleştiren atölyenin kaydını tutar. Onay kuruluşunun, planın yürütülmesi esnasında ve tamamlanmasından sonra 5 yıl süreyle bu kayıtlara erişimi bulunur.

(7) Altıncı fıkrada atıfta bulunulan tüm tamir ve modifikasyon, imalatçı tarafından motorun veya aracın sahibine sağlanan bir belgeye kaydedilir.

Çevrim dışı emisyonların sınırlandırılmasına ilişkin şartlar

MADDE 23 – (1) İmalatçı, aracın normal ömrü süresince ve normal kullanım koşulları kapsamında egzoz borusu emisyonlarının etkin bir şekilde kısıtlanmasını sağlamak üzere bu Tebliğ ve (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca tüm gerekli önlemleri alır. Bu önemler aşağıdakileri dikkate alır:

a) Performans şartları ve şaşırtma stratejilerinin yasaklanması dahil genel şartlar.

b) Aracın çalışmasının beklenebileceği ortam koşulları aralığında ve karşılaşılabilen çalışma koşulları aralığında egzoz emisyonlarını etkin bir şekilde sınırlandırma ihtiyaçları.

c) Tip onayı aşamasında çevrim dışı laboratuar deneylerine ilişkin şartlar.

ç) Tip onayında PEMS gösteri deneyine ilişkin şartlar ve bu Tebliğde öngörüldüğü şekliyle çevrimdışı ve kullanım sırasındaki araç deneyine ilişkin tüm ilave şartlar.

d) İmalatçının çevrim dışı emisyonları sınırlayan şartlara uygunluğuna dair bir beyan sağlama şartı.

(2) İmalatçı, Ek VI’da belirtilen ilgili deney prosedürlerinin yanı sıra özel şartları yerine getirir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde atıfta bulunulan çevrim dışı kullanım sırasındaki araç deneylerine ilişkin tüm ilave şartlar, Ek II’de belirtilen PEMS prosedürlerinin değerlendirilmesi sonrasında yürürlüğe konur. Değerlendirme 31/12/2016 tarihi itibarıyla tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kirlilik Kontrol Cihazları ile İlgili İşlemler

Kirlilik kontrol cihazları

MADDE 24 – (1) İmalatçı, AT tip onaylı motor sistemlerine veya (AT) 595/2009 Yönetmeliği kapsamındaki araçlara uygun olması amaçlanan yedek kirlilik kontrol cihazlarının, AT tip onaylı olduğundan ve bu maddenin ve 4 üncü maddenin, 25 inci maddenin ve 26 ncı maddenin şartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Katalitik konvertörler, NOx giderme cihazları ve partikül filtreleri bu Tebliğ kapsamında kirlilik kontrol cihazları olarak değerlendirilir.

(2) Ek I’in İlave 4’ünün 3.2.12 maddesi kapsamına giren tipteki ve ilgili tip onayının atıfta bulunduğu araca uygun olması amaçlanan orijinal yedek kirlilik kontrol cihazlarının Ek XI’in tüm hükümlerine uygun olması şart değildir; ancak bu cihazların Ek XI’in madde 2.1, 2.2 ve 2.3 şartlarına uyması zorunludur.

(3) İmalatçı orijinal kirlilik kontrol cihazında tanımlayıcı işaretlerin bulunduğundan emin olmalıdır.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan tanımlayıcı işaretler aşağıdakilerden oluşur.

a) Aracın veya motorun imalatçısının adı veya ticari markası.

b) Orijinal kirlilik kontrol cihazının Ek I’in İlave 4’ünün 3.2.12.2 maddesinde atıfta bulunulan şekilde kaydedilmiş markası ve tanımlayıcı parça numarası.

(5) Yedek kirlilik kontrol cihazları için, sadece spesifik deney şartları bu Tebliğdeki Ek XI’e eklendikten sonra (AT) 595/2009 Yönetmeliği uyarınca tip onayı verilir.

Ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir yedek kirlilik kontrol cihazı tipinin AT tip onayı başvurusu

MADDE 25 – (1) İmalatçı ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir yedek kirlilik kontrol cihazı tipinin AT tip onayı başvurusunu onay kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru Ek XI İlave 1’de belirtilen bilgi belgesinin modeline uygun olarak hazırlanır.

(3) İmalatçı, Araç OBD ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Belgesini sunar.

(4) İmalatçı, tip onayı deneyinden sorumlu teknik servise aşağıdakileri sunar:

a) Yeni bir orijinal kirlilik kontrol cihazıyla donatılan, bu Tebliğ uyarınca tip onayı almış olan herhangi bir motor sistemi veya motor sistemleri.

b) Yedek kirlilik kontrol cihazı tipinin bir numunesi.

c) Bir OBD sistemiyle donatılmış bir araca monte edilmesi planlanan bir yedek kirlilik kontrol cihazı söz konusuysa yedek kirlilik kontrol cihazı tipinin bir ekstra numunesi.

(5) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamında deney motorları başvuru sahibince seçilir ve onay kuruluşu da seçimler üzerinde mutabık kalır. Deney koşulları BM/AEK 49 Regülasyonunun Ek 4B’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Deney motorları aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

a) Motorların emisyon kontrol sisteminde kusur bulunmamalıdır.

b) Tüm arızalar veya aşırı derecede aşınmış emisyonla ilgili orijinal parçalar onarılır veya değiştirilir.

c) Motorlar doğru şekilde ayarlanır ve emisyon deneyleri öncesinde imalatçının şartnamesine uygun konuma getirilir.

(6) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamında, numunenin üzerine açık şekilde ve silinemeyecek şekilde başvuru sahibinin ticari unvanı veya markası ve ticari adı yazılır.

(7) Dördüncü fıkranın (c) bendi kapsamında, numune yeterli nitelikte bozulmuş bir aksam olmalıdır.

Ayrı bir teknik ünite olarak yedek kirlilik kontrol cihazının AT tip onayına ilişkin idari hükümler

MADDE 26 – (1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu ayrı teknik üniteler olarak yedek kirlilik kontrol cihazlarına ilişkin bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Onay kuruluşu aynı numarayı başka bir yedek kirlilik kontrol cihazı tipine veremez. Aynı tip onayı numarası ilgili yedek kirlilik kontrol cihazı tipinin bir dizi farklı araç veya motor tipinde kullanımını içerebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında, onay kuruluşu Ek XI İlave 2’de belirtilen modele uygun şekilde bir AT tip onayı belgesi verir.

(3) İmalatçının onay kuruluşuna yedek kirlilik kontrol cihazının Ek I’in İlave 4’ünün 3.2.12.2 maddesinde atıfta bulunulan bir tipte olduğunu ispatlayabilmesi durumunda, tip onayının verilmesi Ek XI’in 4 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygunluğun doğrulanmasına bağlı olmamalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek I’in İlave 9’undaki Tablo 1’de belirtilen tarihlerden sonra AT tip onayı verilmeye başlanıncaya kadar (AT) 595/2009 Yönetmeliğine göre rapor düzenlemek üzere yetkilendirilmiş AB üyesi ülkelerin de teknik servisleri dahil olmak üzere teknik servisler tarafından düzenlenen raporlar kabul edilir.

(2) Bakanlığın “AT” başlığı taşımayacak olan ulusal tip onayı belgesi ile ilgili bilgileri Komisyona ve AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirme zorunluluğu yoktur.

(3) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AT tip onay belgesi yerine ülkemizde ulusal tip onay belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin;

a) 21 inci maddesinde belirtilen kullanım sırasındaki uygunluk, ülkemizde AT tip onayı verilmeye başlanınca,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.