10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM,

ÇİFTÇİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Çiftçi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Çiftçi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Çiftçi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Van Gölü havzasında bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla sektördeki paydaşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, demonstrasyon birimleri kurmak.

b) Kamu ve özel kuruluşların bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili sorunlarını belirlemek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak.

c) Üniversiteye bağlı ilgili birim öğrencilerinin ilgi, bilgi ve becerilerini geliştirecekleri uygulama alanı; öğretim elemanları için ise, bilimsel çalışmalarda kullanabilecekleri bitki ve hayvan materyali oluşturmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, öncelikle Van Gölü havzası olmak üzere bölgede bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, kurs gibi faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili uygulama ve araştırma merkezleri, istasyonlar, yetiştirici birlikleri ve çiftlikler ile işbirliği yapmak.

c) Hayvansal üretimin çeşitli aşamalarında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak, benzer çalışmalar organize etmek.

d) Dokümantasyon merkezi kurmak ve yetiştiriciler için kitap, broşür, film, slayt ve belgeseller hazırlamak.

e) Uygulamalı eğitimler ve demonstrasyon çalışmaları yapmak üzere, model bitkisel ve hayvansal üretim birimleri ve ürün işleme tesisleri kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde çalışan öğretim elemanları ya da alan uzmanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olan Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektöre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

d) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Rektörün onayı ile mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunda gündemini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Merkezin Üniversitedeki ilgili fakültelerle koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile ilgili birimlerin teklif edeceği üç katı aday arasından; Veterinerlik Fakültesinden iki, Ziraat Fakültesinden iki, Su Ürünleri Fakültesinden bir ve Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğünden bir üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler usulüne uygun olarak yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, Danışma Kurulunun önerilerini de göz önünde bulundurarak, düzenlemek ve yürütmek.

b) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını karara bağlamak.

c) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkeze bağlı model bitkisel ve hayvansal üretim birimlerinde bulunan materyaller üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalara izin vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakülteleri yönetim kurullarınca üç yıl için seçilen ikişer üye ve Üniversitede Merkezin amaçları ile İlgili konularda çalışan öğretim elemanlarından, Merkez Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen iki üye ile birlikte toplam onbir üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun talebi halinde ilgili birimlerden uzmanlık alanları ile ilgili öğretim elemanları danışma kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

(4) Danışma Kurulu yılda iki defa toplanır, Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.