10 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) E-öğrenme: Bilgisayar ve internet gibi elektronik ortamlar ve bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen öğrenmeyi,

b) Merkez Müdürü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez (İMÜZEM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ile yayınlar yapmak; önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek; Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan diploma ve sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak; kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerine yardımcı olmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Üniversite içindeki ve Üniversite dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılımları, otomasyonları ve ders içeriklerini hazırlamak; akreditasyonları yapmak; bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumu için gerekli ve ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Organların Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde; yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve Merkez çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma ve hedef planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Müdürü, ilgili konularda bilgisine başvurulmak üzere, Yönetim Kurulu dışından kişileri Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir. Bu kişiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanma hakkı olmadan katılırlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Açılmasına karar verilen ön lisans, lisans, lisansüstü, diploma ve sertifika programlarını Merkez amacı ve faaliyet alanları çerçevesinde uygulamak.

c) E-öğrenme yönteminin uygulaması ile ilgili olarak diğer merkezlerle işbirliği yapmak.

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve mesleki kamu kurumları ile işbirliği yapmak.

d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu sonuçlandırmak.

e) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve bunlarla ilgili önerilerde bulunmak.

f) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.