7 Ocak 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28875

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Resmi Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 4 üncü maddelerinde yer alan tanımlara ilave olarak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlar da geçerlidir.”

“h) Gıda üretim yeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

ı) Gıda satış yeri: Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,

i) Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, ek-14’te yer alan faaliyet işkolları belirtilerek düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ek-1’de yer alan onaya tabi gıda işletmelerinden yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamı içinde kalan faaliyetler perakende faaliyet olarak değerlendirilir. Bu işletmeler kayda tabi işletmeler kapsamındadır.

(3) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyete ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gıda işletmecileri, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kesimhanelere, en az bir resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin kesimhanedeki mesai saatleri, kesimhanenin çalışma gün ve saatleri dikkate alınarak belirlenir.

b) Parçalama tesisleri ve av hayvanı işleme tesislerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı ve kapasiteleri dikkate alınarak resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin işletmede yapacağı resmî kontrollerin sıklığı riske dayalı resmî kontrolleri de kapsayacak şekilde belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Avlamada kullanılan balıkçılık gemi ve tekneleri ile yetiştiricilik çiftlikleri.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2013 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmeleri ile modernizasyon planı verdiği halde modernizasyon planındaki aşamalara uymadığı için faaliyeti durdurulan gıda işletmelerine, 15/2/2014 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde, yatırımlarını tamamlamaları için 31/12/2014 tarihine kadar ilave süre verilebilir.

(2) 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.

(3) Süt kayıt sistemine kaydedilmiş ve 31/12/2013 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezleri 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi almak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4, ek-10 ve ek-14 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

10/1/2013

28524

 

 

Ekleri için tıklayınız.