3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/202

Konu : zmir ili, Bornova ilesi, Kazmdirik Mahallesi

8065 ada, 2 parsel ve 8067 ada, 3 parselde bulunan

tanmazn zelletirilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 3/10/2013 tarih ve 8794 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Karayollar Genel Mdrl adna kaytl; zmir ili, Bornova ilesi, Kazmdirik Mahallesi, 8065 ada, 2 nolu parselde kaytl 36.616,75 m ve 8067 ada, 3 nolu parselde kaytl 17.564,48 m olmak zere toplam 54.181,23 m yzlml tanmazn zerinde bulunan binalarla birlikte Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan Metni ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihale sonucunda:

Sz konusu sata konu varlklarn; 120.420.000.- (Yzyirmimilyondrtyzyirmibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Armesa-Murat AKDEMR Ortak Giriim Grubuna hale artnamesi erevesinde satlmasna, Armesa-Murat AKDEMR Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 120.400.000.- (Yzyirmimilyondrtyzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Liva ve D Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Liva ve D Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen hale Komisyonu Kararnn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.