3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

GAYRMENKUL YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR

TEBL

(III-52.3)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac gayrimenkul yatrm fonlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli gayrimenkul yatrm fonlarnn kurulularna, faaliyet ilke ve kurallarna, katlma paylarnn ihrac ve bunlarn nitelikli yatrmclara satna, ihra belgesine, yatrmclarn bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 52 nci ve 54 nc maddelerine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bilgilendirme dokmanlar: Fon itz, ihra belgesi ve yatrmc bilgi formunu,

b) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

c) Fon: Gayrimenkul yatrm fonunu,

) Fon toplam deeri: Fon portfyndeki varlklarn Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde deerlenmesi neticesinde bulunan fon portfy deerine varsa dier varlklarn ve alacaklarn eklenmesi ve borlarn dlmesi suretiyle ulalan deeri,

d) Gayrimenkul deerleme kuruluu: Sermaye piyasas mevzuat uyarnca gayrimenkullere ve gayrimenkule dayal haklara ilikin deerleme hizmeti verecek irketler listesinde ad bulunan irketleri,

e) Gayrimenkul yatrm: Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayal haklar,

f) likili taraf: Trkiye Muhasebe Standartlar erevesinde Kurulca belirlenen dzenlemelerde yer alan ilikili taraf,

g) letmeci irket: Kurucu ile yapt bir szleme erevesinde fon portfynde bulunan otel, hastane, alveri merkezi, i merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, sper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla ileten irketi,

) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

h) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

) Katlma pay: Yatrmcnn sahip olduu haklar tayan ve fona katlmn gsteren, kayden izlenen sermaye piyasas aracn,

i) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Portfy Ynetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1) erevesinde Kuruldan faaliyet izni alm portfy ynetim irketini veya gayrimenkul portfy ynetim irketini,

j) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

k) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu A..yi,

l) Nitelikli yatrmc: Kurulun sermaye piyasas aralarnn satna ilikin dzenlemelerinde tanmlanan kiileri,

m) Portfy saklama teblii: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Portfy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kurululara likin Esaslar Teblii (III-56.1)ni,

n) Portfy saklaycs: Kurulun portfy saklama teblii erevesinde portfy saklama hizmetini yrten kuruluu,

o) Portfy yneticisi: Portfy Ynetim irketlerine ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1) erevesinde Kuruldan faaliyet izni alm portfy ynetim irketini veya gayrimenkul portfy ynetim irketini,

) Portfy ynetim teblii: Portfy Ynetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1)ni,

p) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..'yi,

r) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

s) Trev Aralar: Kurulca fon portfyne alnmas uygun grlen vadeli ilem ve opsiyon szlemelerini

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Gayrimenkul yatrm fonu

MADDE 4 (1) Fon, Kanun hkmleri uyarnca nitelikli yatrmclardan katlma paylar karlnda toplanan paralarla, pay sahipleri hesabna inanl mlkiyet esaslarna gre nc fkrada belirtilen varlk ve ilemlerden oluan portfy iletmek amacyla Kuruldan faaliyet izni alan portfy ynetim irketleri ve gayrimenkul portfy ynetim irketleri tarafndan bir itzk ile sreli veya sresiz olarak kurulan ve tzel kiilii bulunmayan malvarldr. Bununla birlikte, fon, tapuya tescil ve tescile bal deiiklik, terkin ve dzeltme ilemleri ile snrl olarak tzel kiilii haiz addolunur.

(2) Fon, bilgilendirme dokmanlarnda belirtilmek kaydyla, belirli bir gayrimenkule yatrm yapmak ya da belirli bir sektrde faaliyet gstermek amacyla kurulabilecei gibi amacnda herhangi bir snrlama olmakszn da kurulabilir.

(3) Fonlar, aada saylan varlk ve ilemlerden oluan portfy iletmek amac dnda herhangi bir ile uraamazlar:

a) Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayal haklar,

b) zelletirme kapsamna alnanlar dahil Trkiye'de kurulan anonim ortaklklara ait paylar, zel sektr ve kamu borlanma aralar,

c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Karar hkmleri erevesinde alm satm yaplabilen, yabanc zel sektr ve kamu borlanma aralar ve anonim ortaklk paylar,

) Vadeli mevduat ve katlma hesab,

d) Yatrm fonu katlma paylar,

e) Repo ve ters repo ilemleri,

f) Kira sertifikalar ve gayrimenkul sertifikalar,

g) Varantlar ve sertifikalar,

) Takasbank para piyasas ilemleri,

h) Trev ara ilemlerinin nakit teminatlar ve primleri,

) Kurulca uygun grlen zel tasarlanm yabanc yatrm aralar ve ikraz itirak senetleri,

i) Kurulca uygun grlen dier yatrm aralar.

Fonun malvarl

MADDE 5 (1) Fonun malvarl kurucunun, portfy saklaycsnn ve portfy yneticisinin malvarlndan ayrdr.

(2) Fon malvarl; fon hesabna olmas, itzk ve ihra belgesinde hkm bulunmas artyla 23 nc madde kapsamnda kredi alnmas ve koruma amal trev ara ilemleri haricinde teminat gsterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarl kurucunun ve portfy saklaycsnn ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi halinde dahi baka bir amala tasarruf edilemez, kamu alacaklarnn tahsili amac da dahil olmak zere haczedilemez, zerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasna dahil edilemez.

(3) Kurucunun ve/veya portfy yneticisinin nc kiilere olan borlar ve ykmllkleri ile fonun ayn nc kiilerden olan alacaklar birbirine kar mahsup edilemez.

Fon bilgilendirme dokmanlar

MADDE 6 (1) Fon bilgilendirme dokmanlar fon itz, ihra belgesi ve varsa yatrmc bilgi formundan oluur.

(2) Fon itz katlma pay sahipleri ile kurucu, portfy saklaycs ve portfy yneticisi arasnda fon portfynn inanl mlkiyet esaslarna gre iletilmesini, Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda saklanmasn ve vekalet akdi hkmlerine gre ynetimini konu alan genel ilem artlarn ieren iltihaki bir szlemedir. tzk standard Kurulca belirlenir. tzkte bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/1de yer almaktadr.

(3) Fon ihra belgesi fonun nitelii ve sat artlar hakkndaki bilgileri ieren belgedir. hra belgesi standard Kurulca belirlenir. hra belgesinde bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/2de yer almaktadr.

(4) Yatrmc bilgi formu fonun yapsn, yatrm stratejisini ve risklerini gsteren zet bir formdur. Kurucu, bu formun itzk ve ihra belgesi ile tutarllndan, ieriinin doruluundan, gncelliinin salanmasndan ve bu formda yer alan yanl, yanltc veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatrmc bilgi formu standard Kurulca belirlenir. Yatrmc bilgi formunda bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/3te yer almaktadr. Yatrmc bilgi formu hazrlanmas ihtiyaridir.

Kurucunun yetki ve sorumluluu

MADDE 7 (1) Kurucu, fonun katlma pay sahiplerinin haklarn koruyacak ekilde temsili, ynetimi, ynetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin itzk ve ihra belgesi hkmlerine uygun olarak yrtlmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlklar zerinde kendi adna ve fon hesabna mevzuat ve itzk ile ihra belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doan haklar kullanmaya yetkilidir.

(2) Kurucu portfy ynetimi hizmetini portfy ynetim tebliinin 8 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde imzalanacak bir szleme ile baka bir portfy ynetim irketinden veya gayrimenkul portfy ynetim irketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yrtlmesi esnasnda portfy yneticilii hizmeti dahil dardan salanan hizmetlerden yararlanlmas, kurucunun sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(3) Kurucu ile katlma pay sahipleri arasndaki ilikilere Kanunda, ilgili mevzuatta, itzkte ve ihra belgesinde hkm bulunmayan hllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununun 502 il 514 nc maddeleri hkmleri kyasen uygulanr.

Fon portfynn ynetimi

MADDE 8 (1) Kurucu veya portfy yneticileri, fon malvarln yatrmc lehine ve yatrmcnn karn gzetecek ekilde, portfy ynetim tebliinde yer alan dzenlemeler erevesinde, Kanun, bu Tebli, itzk hkmleri ve ihra belgesinde belirlenen ynetim ilkelerine gre ynetmekle ykmldr. Fon portfynn ynetiminde birden fazla portfy yneticisi ile szleme yaplabilir. Bu durumda yaplacak portfy ynetim szlemesinde, portfy yneticilerinin portfy ynetiminin devralnmasndan kaynaklanan hak ve ykmllklerine de yer verilmesi zorunludur.

(2) Fon portfynn ynetiminde portfy ynetim tebliinin 33 nc maddesinde yer alan ilkelere uyulur. u kadar ki, 28 inci maddede belirtilen ilemlerde portfy ynetim tebliinin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi uygulanmaz.

(3) Portfy yneticisi portfy iin yaplan bir alm satm ileminden dolay lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat salarsa, bu durum kurucu tarafndan renildii tarihten itibaren 10 i gn iinde en uygun haberleme vastasyla yatrmclara bildirilir.

Fon portfynn saklanmas

MADDE 9 (1) Fon portfyndeki varlklarn, portfy saklama teblii dzenlemeleri erevesinde saklanmas zorunludur. Fiziken veya kayden saklanmas mmkn olmayan varlklarn mevcudiyetini ve fona aidiyetini gsteren bilgi, belge ve kaytlar da portfy saklaycs nezdinde tutulur. Gayrimenkul yatrmlarna ilikin bilgi ve belgelerin rnekleri, saklama szlemesinde belirtilen esaslar erevesinde, yatrmn yaplmasn mteakip 10 i gn iinde portfy saklaycsna iletilir.

(2) Fon portfynde bulunan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayal haklar tapu ktne fon adna tescil edilir. Tapuda fon adna yaplacak ilemler kurucu ile portfy saklaycsnn en az ikier yetkilisinin mterek imzalar ile gerekletirilir. Bu hkmn uygulanmasnda yetkililer, kurucu ve portfy saklaycsnn ynetim kurulu bakan ve yeleri ile ynetim kurulunca yetkilendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine sahip kiilerdir.

Fonun temsili

MADDE 10 (1) Fon, tm faaliyetlerinin icrasnda, kurucunun ynetim kurulu tarafndan temsil edilir. Ynetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas yeye devredebilir. Ancak, fonun kurulu, katlma pay ihrac, tasfiye, ynetim creti art ile katlma pay sahiplerinin yatrm kararlarn etkileyebilecek nitelikteki dier ilemlerinin ynetim kurulu karar ile yaplmas zorunludur.

Kurucunun organizasyon yaps

MADDE 11 (1) Gayrimenkul portfy ynetim irketi dndaki kurucularn ynetim kurulu yelerinden en az birinin gayrimenkul alm satm ii haricinde gayrimenkul yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas; ayrca kurucular nezdinde drt yllk yksek renim grm ve gayrimenkul alm satm ii haricinde gayrimenkul yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip bir personel, Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca gayrimenkul deerleme uzmanl lisansna sahip bir deerleme uzman ile bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesinden oluan en az kiilik bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. Fon portfynn kurucu dnda bir portfy yneticisi tarafndan ynetilmesi halinde, sz konusu organizasyon yapsnn portfy yneticisi nezdinde oluturulmas zorunludur. Gayrimenkul portfy ynetim irketlerine ilikin portfy ynetim tebliinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar sakldr.

(2) Gayrimenkul yatrm fonu kurucusunun ve varsa portfy yneticisinin risk ynetim sisteminin portfy ynetim tebliinde belirtilen hkmlerin yan sra asgari olarak gayrimenkul yatrmlarna ilikin finansman riski ve likidite riski ile dier muhtemel risklerin ynetimini de ierecek ekilde oluturulmas zorunludur.

NC BLM

Fonun Kuruluu ile Fon Katlma Paylarnn hracna, Datm ve

Pazarlamasna likin Esaslar

Fonun kuruluu

MADDE 12 (1) Fon kuruluu iin kurucu, taslak itzk ve Kurulca esaslar belirlenen standart form ile Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle Kurula bavurur. Fonun kurulu izni alabilmesi iin kurucunun portfy saklaycs ile saklama szlemesi imzalam olmas ve itzn Kurulca onaylanmas gereklidir. Fonlar emsiye fon olarak kurulamaz.

(2) Kurulu bavurusu kapsamnda, itzkte yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen itzk standardna gre eksiksiz olmas zorunludur.

(3) Fon kurulu bavurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren iki ay iinde Kurul tarafndan karara balanr.

(4) Kurulca onaylanan itzk, Kurul kararnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSGde ilan olunur.

(5) Bu madde erevesinde yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(6) Fon kurulu bavurusu iin gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi ve belgeler Kurul tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

(7) tzkte belirtilmek kaydyla kurucu tarafndan fona avans tahsis edilebilir.

Fon katlma paylarnn ihrac

MADDE 13 (1) Katlma paylar sadece nitelikli yatrmclara satlabilir.

(2) Fonun katlma pay ihrac iin Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak dzenlenen ihra belgesi ve standart form ile Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafndan Kurula bavurulur. u kadar ki, fonun katlma pay ihrac bavurusunun itzn tescilinden itibaren, fon ilemleri iin gerekli mekan, teknik donanm ve muhasebe sisteminin oluturulmu ve yeterli sayda personelin atanm olmas kaydyla, en ge alt ay iinde yaplmas zorunludur. Bu sre iinde Kurula bavuru yaplmamas durumunda, itzk kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde bu fkrada belirtilen alt aylk sre bir defaya mahsus olmak zere alt ay daha uzatlabilir.

(3) Katlma paylarnn ihra edilebilmesi iin fon ihra belgesinin Kurul tarafndan onaylanmas gereklidir. Katlma paylarnn ihrac iin ayrca izahname dzenlenmez.

(4) hra belgesinin onaylanmas aamasnda aada yer alan esaslar uygulanr.

a) hra belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler erevesinde 20 i gn iinde incelenir; ihra belgesinde yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen standarda gre eksiksiz olduunun tespiti halinde belge onaylanr ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, bavuru tarihinden itibaren 10 i gn iinde bavuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, (a) bendinde ngrlen sre, sz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar. (a) bendinde yaplan inceleme neticesinde ihra belgesinin onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(5) hra belgesinin onaylanmas, bu belgede yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffl anlamna gelmeyecei gibi, ilgili fon katlma paylarna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

(6) Kurulca onaylanm ihra belgesi ticaret siciline tescil edilmez.

(7) Katlma paylar, ihra belgesinin Kurulca onaylanmasn takiben itzk, ihra belgesi ve varsa yatrmc bilgi formundaki esaslar erevesinde ve ihra belgesinde belirtilen sat balang tarihinden itibaren, ihra belgesinde ilan edilen datm kanallar araclyla yatrmclara sunulur.

(8) Katlma paylar karl yatrmclardan toplanan parayla, ihra belgesinde belirtilen esaslar erevesinde yatrm yaplmas zorunludur.

(9) Kurucunun ilk fonu dndaki fonlarn kurulu ve katlma paylarnn ihracna izin verilmesine ilikin bavurular birlikte yaplr. Bu fonlarn kurulu ve katlma pay ihrac bavurular birlikte deerlendirilir ve sonulandrlr. Ancak, bir kurucunun kurucusu olaca ilk fonu iin kurulu ve katlma pay ihra bavurular ayr olarak deerlendirilir ve sonulandrlr.

Bilgilendirme dokmanlarnda yaplacak deiiklikler

MADDE 14 (1) tzk deiiklikleri;

a) 12 nci maddenin ikinci fkras erevesinde incelenerek onaylanr. Yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

b) 12 nci maddenin drdnc fkras erevesinde tescil ve ilan edilir.

c) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte ise, deiikliklerin yrrle giri tarihinden en az 30 gn nce katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Bu bentte belirtilen sre iinde katlma paylarn fona iade etmek isteyen yatrmc bulunmas halinde, sz konusu deiikliklerin yrrle giri tarihi katlma paylarnn fona iade edilebilecei ilk tarihe kadar ertelenir.

) hra belgesinde deiiklik yaplmasn gerektirir nitelikte ise bu deiikliklerde ikinci fkra hkmleri de uygulanr.

(2) hra belgesi deiiklikleri;

a) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte olmas halinde 13 nc maddenin drdnc fkras erevesinde Kurul tarafndan incelenerek onaylanr; deiikliklerin yrrle giri tarihinden en az 30 gn nce katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Bu bentte belirtilen sre iinde katlma paylarn fona iade etmek isteyen yatrmc bulunmas halinde sz konusu deiikliklerin yrrle giri tarihi katlma paylarnn fona iade edilebilecei ilk tarihe kadar ertelenir.

b) (a) bendi kapsam dnda ise, Kurulun onay aranmakszn kurucu tarafndan gerekletirilerek katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Ayrca yaplan deiiklikler her takvim yl sonunu izleyen alt i gn iinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Mevcut olmas halinde yatrmc bilgi formunda yaplacak deiiklikler iin Kurul onay aranmaz. Ancak, deiikliklerin alt i gn nce Kurula bildirilmesi, itzk ile ihra belgesine uygun olmas ve katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilmesi zorunludur.

(4) Yatrmc bilgi formunda yaplacak bir deiikliin ihra belgesi deiikliini de gerektirmesi halinde ikinci, itzk deiikliini de gerektirmesi halinde birinci fkra hkmleri de ayrca uygulanr.

(5) Bilgilendirme dokmanlarnda yaplan aklamalarda, Kurul onaynn Kurul veya kamunun tekeffl olarak yorumlanmasna yol aacak ak veya dolayl bir ifade kullanlamaz.

Katlma paylarnn deeri

MADDE 15 (1) Katlma paylarnn itibari deeri yoktur. Fon birim pay deeri, fon toplam deerinin katlma paylarnn saysna blnmesiyle elde edilir.

(2) Fon birim pay deerinin en az ylda bir kere hesaplanmas ve nitelikli yatrmclara bildirilmesi esastr. Fon katlma paylarnn deerlerinin yatrmclara bildirim esas ve usullerine fon ihra belgesinde yer verilir. Kurul katlma pay fiyatnn hesaplanma sklna ve aklanmasna ilikin olarak bu Teblide belirtilen haller dnda da farkl esaslar belirleyebilir.

(3) 31 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen durumlarda, Kurulca uygun grlmesi halinde, fon birim pay deeri hesaplanmayabilir ve katlma paylarnn alm satm durdurulabilir.

Fon katlma paylarnn sat, fona iadesi ile yatrmclar arasnda devri

MADDE 16 (1) Katlma pay sat, fon birim pay deerinin tam olarak nakden denmesi; katlma paynn fona iadesi, yatrmclarn paylarnn ihra belgesinde belirlenen esaslara gre fona iade edilmek suretiyle nakde evrilmesi suretiyle gerekletirilebilir.

(2) tzk ve ihra belgesinde artlar belirlenmi olmak kouluyla katlma paylarnn sat ve fona iadesinde giri k komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutar fona gelir olarak kaydedilir.

(3) Katlma paylarnn satna ve fona iadesine ilikin esaslarn fonun portfy yapsna uygun bir ekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokmanlarnda bu esaslara ayrntl bir ekilde yer verilmesi zorunludur. Sreli olarak kurulan fonlarn katlma paylarnn fona iadesinin bilgilendirme dokmanlarnda belirtilmek suretiyle sadece fonun sresi sonunda yaplmas da mmkndr.

(4) Katlma paylarnn pazarlama ve datm kurucunun yan sra kurucu ile szleme imzalanmas suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portfy ynetim irketleri ile yatrm kurulular tarafndan, ilemlerin bu fonlarn ierdii riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personel tarafndan gerekletirilmesi kaydyla yaplabilir.

(5) Katlma paylarnn pazarlama ve datm faaliyetlerini yrtecek olan kurulu, sat yaplan yatrmclarn Teblide belirlenen nitelikli yatrmc vasflarn haiz olduklarna dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlar fon sresince ve asgari olarak be yl boyunca muhafaza etmek zorundadr. Belirtilen hususlara aykrlk nedeniyle doabilecek yatrmc zararlarndan kurucu ile katlma pay pazarlama ve datm faaliyetini yrten kurulu mteselsilen sorumludur.

(6) Kurucu tarafndan katlma paylarnn fon adna alm satm esastr. Kurucu, fon katlma paylarnn fona iade edilmesinde gerekli likiditenin salanmasndan sorumludur. Bu kapsamda fona iade edilen katlma paylar fonun katlma pay saysnn %50sini amayacak ekilde kurucu tarafndan kendi portfyne alnabilir. Bu ekilde kurucu portfyne alnan katlma paylar alm tarihinden itibaren en ge iki yl iinde fona iade edilir. Ancak, fon itznde hkm bulunmak artyla gerekli likiditenin salanamadn ve portfydeki varlklarn satnn yatrmcnn zararna olacan tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi ve Kurulca uygun grlmesi halinde, kurucu katlma paylarnn geri almn erteleyebilir.

(7) Sresiz olarak kurulan fonlarda kurucu, fonun portfynn bytlmesi ve eitlendirilmesi amacyla fonun katlma pay saysnn %50sini amayacak ekilde fon katlma paylarn kendi portfyne alabilir. Bu ekilde kurucu portfyne alnan katlma paylar alm tarihinden itibaren en ge iki yl iinde fona iade edilir. Ancak kurucu tarafndan fona avans tahsis edilmi ise bu tutar karlnda kurucu portfyne alnan katlma paylar fonun kuruluundan itibaren bir yl sre ile bu orann hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(8) Kurucu tarafndan katlma paylarnn Kanunun 13 nc maddesi erevesinde MKK nezdinde ye ve hak sahipleri baznda izlenmesi zorunludur.

(9) Katlma paylarnn nitelikli yatrmclar arasnda devri mmkndr. Nitelikli yatrmclar arasnda katlma pay devrinin gerekletirilebilmesi iin devralan kii ve/veya kurulularn nitelikli yatrmc vasflarn haiz olduuna ilikin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve kurucunun onaynn alnmas zorunludur. Kurucu sz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlar fon sresince ve asgari olarak be yl boyunca muhafaza etmek zorundadr. Nitelikli yatrmclar arasndaki katlma pay devirleri, katlma paylarnn hak sahibi yatrmclar arasnda aktarlmas ile tamamlanr. Katlma pay devirlerine ilikin bilgilerin MKKya iletilmesinden kurucu sorumludur.

DRDNC BLM

Fon Faaliyetlerine likin Esaslar

Asgari portfy bykl

MADDE 17 (1) Katlma paylarnn nitelikli yatrmcya satna baland tarihi mteakip en ge bir yl iinde fon portfy deerinin en az 10.000.000 TL bykle ulamas ve katlma pay sahiplerinden toplanan paralarn bu Teblide belirtilen portfy snrlamalar dahilinde yatrma ynlendirilmesi zorunludur. Kurul bu tutar her yl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmi tutar Kurul Blteni ile ilan edilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen sre sonunda fon portfy deerinin Kurulca belirlenen asgari deere ulamamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek en ge alt ay iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir.

Yatrmlara ilikin esaslar

MADDE 18 (1) Fon kurucusu ve portfy yneticisi, bu Teblideki snrlar sakl kalmak zere fon adna aadaki ilemleri yapabilir:

a) Alm satm kar veya kira geliri elde etmek amacyla; arsa, arazi, konut, ofis, alveri merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her trl gayrimenkul satn alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satn almay veya satmay vaad edebilir.

b) Fon portfyne alnacak her trl bina ve benzeri yaplara ilikin olarak yap kullanma izninin alnm ve kat mlkiyetinin tesis edilmi olmas zorunludur. Ancak, mlkiyeti tek bana ya da baka kiilerle birlikte fona ait olan otel, alveri merkezi, i merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binas ve ube gibi yaplarn, tamamnn veya ayr blmlerinin yalnzca kira ve benzeri gelir elde etme amacyla kullanlmas halinde, anlan yapya ilikin olarak yap kullanma izninin alnmas ve tapu senedinde belirtilen niteliinin tanmazn mevcut durumuna uygun olmas yeterli kabul edilir.

c) Fon bilgilendirme dokmanlarnda yer almas artyla zerinde ipotek bulunan veya gayrimenkuln deerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat erhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayal haklar fon portfyne alnabilir. Bu hususta, 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) bendi sakldr.

) Mlkiyeti baka kiilere ait olan gayrimenkuller zerinde tapuya tescil edilmesi artyla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre fon lehine st hakk, intifa hakk ve devre mlk irtifak tesis edebilir ve bu haklar fon adna nc kiilere devredebilirler.

d) Fon portfynde yer alan gayrimenkuller zerinde fon adna baka kiiler lehine tapuya tescil edilmesi artyla st hakk, intifa hakk ve devre mlk irtifak tesis edebilir ve bu haklarn nc kiilere devrine izin verebilirler.

e) st hakk ve devre mlk hakknn devredilebilmesine ilikin olarak bu haklar douran szlemelerde herhangi bir snrlama getirilemez. Ancak zel kanun hkmleri sakldr.

(2) Kurucu ve portfy yneticisi fon portfynn ynetimine ilikin olarak;

a) Hibir ekilde gayrimenkul projelerine yatrm yapamaz, gayrimenkullerin inaat ilerini kendileri stlenemez, bu amala personel ve ekipman edinemezler.

b) Kendi personeli vastasyla baka kii ve kurululara proje gelitirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.

c) Hibir surette otel, hastane, alveri merkezi, i merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, spermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla iletemez ve bu amala personel istihdam edemezler.

) Birinci fkrann (c) bendi hkmleri sakl kalmak kaydyla, devredilebilmesi konusunda bir snrlamaya tabi olan varlklar ve haklar fon portfyne dahil edemezler.

d) Fon portfynden srekli olarak ksa vadeli gayrimenkul alm satm yapamazlar.

e) Altna, kymetli madenlere ve dier emtialara ve bunlara dayal vadeli ilem szlemelerine yatrm yapamazlar.

f) Fon portfynde yer alan sermaye piyasas aralarn aa satamazlar, kredili menkul kymet ilemi yapamazlar ve sermaye piyasas aralarn dn alamazlar.

g) Trev aralar kullanarak fon portfyne korunma amacn aan ilemler yapamazlar. Trev aralar nedeniyle maruz kalnan ak pozisyon tutar fon toplam deerinin %20sini aamaz. Bu bent kapsamnda fonun son tarihli fon net varlk deeri esas alnr.

) Yurtdnda gayrimenkul alm, satm ve kiralama faaliyetinde bulunamazlar.

Fon portfyne ilikin snrlamalar

MADDE 19 (1) Fon portfynde yer alan gayrimenkul yatrmlarnn ynetiminde aadaki portfy snrlamalarna uyulur:

a) Fon toplam deerinin en az %80inin gayrimenkul yatrmlarndan olumas zorunludur. Bu orann hesaplanmasnda; gayrimenkul yatrm ortaklklarnca ihra edilen sermaye piyasas aralar, tabi olduklar mevzuat hkmlerine gre hazrlanan finansal tablolarnda yer alan aktif toplamnn devaml olarak en az %75i gayrimenkul yatrmlarndan oluan anonim ortaklklarn paylar, gayrimenkul sertifikalar ve dier gayrimenkul yatrm fonlarnn katlma paylar da dikkate alnr. u kadar ki tabi olduklar mevzuat hkmlerine gre hazrlanan finansal tablolarnda yer alan aktif toplamnn devaml olarak en az %75i gayrimenkul yatrmlarndan oluan anonim ortaklklarn paylarna, Fon toplam deerinin en fazla %20si orannda yatrm yaplabilir.

b) Tek bana fon toplam deerinin %20sini aan gayrimenkul yatrmlarnn toplam fon toplam deerinin %60n aamaz. Yalnzca belirli bir gayrimenkule yatrm yapacak ya da belirli bir sektrde faaliyet gsterecek fonlar iin bu snrlama uygulanmaz.

c) 18 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen gayrimenkuller ile gayrimenkule dayal haklarn deeri fon toplam deerinin %30unu aamaz.

(2) Yatrm snrlamalarna uyumun fonun hesap dnemi sonundaki fon toplam deer tablosu itibaryla salanmas zorunludur. 17 nci maddenin birinci fkras hkmleri sakldr.

(3) Fon portfyne ilikin snrlamalara uyumsuzluk sonucunu dourabilecek katlma pay iadeleri veya gayrimenkul yatrm dndaki yatrmlarn deerinin deimesi gibi arzi durumlarda Kurula sre talebiyle bavuruda bulunulmas ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi artlaryla; portfy snrlamalarna uyumun tekrar salanmas iin sz konusu aykrln olutuu hesap dneminin sonundan itibaren bir yl sre verilebilir. Kurulca verilen srenin sonunda da portfy snrlamalarna uyumun salanamamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek srenin bitiminden itibaren en ge iki yl iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir.

(4) Fon portfy snrlamalarna uyumun gayrimenkul yatrmlarnn satm gibi nedenlerle salanamamas durumunda ise Kurula sre talebiyle bavuruda bulunulmas ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi artlaryla portfy snrlamalarna uyumun tekrar salanmas iin sz konusu ilemin gerekletii hesap dnemi sonundan itibaren iki yl sre verilebilir. Ancak bu sre portfy snrlamalarna uyumun salanamad yl da dahil olmak zere son be yl iinde en fazla bir defa kullanlabilir. Kurulca verilen srenin sonunda da portfy snrlamalarna uyumun salanamamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek, srenin bitiminden itibaren en ge iki yl iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir.

(5) Birinci fkrann (a) bendi sakl kalmak kaydyla, Fon portfynde yer alan ve gayrimenkul yatrmlar dnda kalan varlklarn ynetiminde fonun bilgilendirme dokmanlarnda yer verilen yatrm stratejileri ve limitlerine uyulur.

Tapuya erhi zorunlu szlemeler

MADDE 20 (1) Fon lehine szlemeden doan alm, nalm ve geri alm haklarnn, gayrimenkul sat vaadi szlemeleri, kat karl inaat szlemeleri ve haslat paylam szlemeleri gibi fon lehine haklar salayan szlemelerin, rehinli alacaklarn serbest dereceye ilerleme haklarnn tapu siciline erhi zorunludur. Sz konusu szlemelerin kar tarafnn Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanl ve itirakleri olmas halinde bu szlemelerin tapu siciline erhi zorunlu deildir.

letme hizmeti

MADDE 21 (1) Fon portfynde yer alan gayrimenkullere ilikin iletme hizmetleri iletmeci irketlerden alnr.

(2) Fon portfynde kira geliri elde etme amacna ynelik gayrimenkuller olmas halinde, sz konusu gayrimenkullere veya onlarn bamsz blmlerine ilikin olarak gvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetlerin verilmesi de, ancak kurucu ile bir iletmeci irket arasnda bu tr hizmetlerin sunulmasna ynelik bir szleme imzalanmas ile mmkndr.

(3) Fon portfynde yer alan gayrimenkullerin pazarlanmasna ve deerinin artrlmasna ynelik olarak yaplacak reklam ve promosyon faaliyetlerinin yrtlmesi iin iletmeci irketten veya bu konuda hizmet veren dier irketlerden yaplacak bir szleme erevesinde hizmet alnr.

naat hizmetleri

MADDE 22 (1) Fon portfynde yer alan gayrimenkullere ilikin onarm, tadilat gibi inaat ilerinin, taraflarn inaat ilerinden doan karlkl hak ve ykmllklerini ieren ve fonu temsilen kurucu ile mteahhit arasnda imzalanacak bir szleme dahilinde mteahhitlerce yaplmas zorunludur.

(2) Szlemenin kapsam taraflar arasnda serbeste belirlenir; ancak asgari olarak mteahhidin borlarn, deme koullarn, ayba kar tekeffln artlarn, szlemeden rcunun artlarn, i sahibinin tazminat isteme hakkn ve szlemenin sona ermesinin artlarn kapsamas zorunludur.

(3) Mteahhidin seiminin ve szleme koullarnn kurucu ynetim kurulu tarafndan onaylanmas zorunludur.

Kredi kullanma snr

MADDE 23 (1) Fonlar, son hesap dnemi itibaryla hesaplanan fon toplam deerinin azami %50si orannda kredi kullanabilirler. Kredi alnmas halinde kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kurulu ile geri dendii tarihe ilikin bilgiler hesap dnemini takip eden 30 gn iinde Kurula ve en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda alnacak kredilerin temini amacyla portfydeki varlklar zerinde rehin ve dier snrl ayni haklar tesis edilebilir. 18 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendi sakl kalmak kaydyla, portfydeki varlklarn zerinde bu amalar dnda hibir suretle nc kiiler lehine tasarrufta bulunulamaz. Kredilerin temini amacyla portfydeki varlklar zerinde tesis edilen rehin ve dier snrl ayni haklar 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan %30luk snrn hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(3) Fon portfylerinde yer alan repo ilemine konu olabilecek varlklarn rayi deerinin %10una kadar borsada veya borsa dnda repo yaplabilir veya borlanma amacyla Takasbank Para Piyasas ilemleri yaplabilir.

Deerleme esaslar

MADDE 24 (1) Fon portfynde yer alan varlklarn deerleme esaslarna ilikin olarak Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlamalarna ilikin dzenlemelerinde yer alan deerlemeye ilikin esaslara uyulur.

Periyodik raporlara ilikin esaslar

MADDE 25 (1) Fonlar, periyodik raporlarnn ve finansal tablolarnn hazrlanmas ile bunlarn Kurula ve nitelikli yatrmclara bildirimi Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlama esaslarna ilikin dzenlemelerinde yer alan hkmlere tabidir.

Performans creti ve fon toplam giderine ilikin esaslar

MADDE 26 (1) Fona ilikin tm giderler fon malvarlndan karlanr. Fondan karlanan, portfy ynetim creti dahil tm giderlerin toplamnn fon toplam deerine gre st snrna ihra belgesinde yer verilir.

(2) Kurucu ve portfy yneticisi tarafndan itzk ve ihra belgesinde hkm bulunmas artyla, dnem sonlarnda veya katlma paylarnn fona iade edilebildii tarihlerde mnhasran gayrimenkul yatrmlarndan elde edilen gelir, sat kar ve deer artlarndan oluan matrah zerinden hesaplanacak performans cretinin katlma pay sahiplerinden tahsil edilmesi mmkndr. Kurulun performansa dayal cretlendirme esaslarna ilikin dzenlemeleri bu fonlar iin uygulanmaz.

Kar datmna ilikin esaslar

MADDE 27 (1) Fon ihra belgesinde yer verilen esaslar erevesinde fon tarafndan katlma pay sahiplerine kar databilir.

BENC BLM

Gayrimenkullerin Deerlemesine likin Esaslar

Deerleme gerektiren ilemler

MADDE 28 (1) Fonlar, aada saylan ilemler iin ileme konu olan varlklarn ve haklarn rayi deerlerini ve rayi kira bedellerini tespit ettirmekle ykmldrler.

a) Portfyde yer alan gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayal haklarn satm, bunlarn niteliinin veya cinsinin deitirilmesi veya portfye gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayal haklarn alm,

b) Portfyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,

c) Kiraya verilmek zere gayrimenkul kiralanmas,

) Portfyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira szlemelerinin yenilenmesi veya uzatlmas,

d) Gayrimenkul ipotei tesis edilmesi,

e) Portfye Kurulca deerleme yaptrlmas uygun grlecek dier varlklarn dhil edilmesi ve portfyden karlmas,

f) Portfyde yer alan ve fonun hesap dneminin son ay ierisinde herhangi bir nedenle rayi deeri tespit edilmemi olan varlklarn ylsonu deerlerinin tespiti,

(2) Portfye alnacak varlklarn ve haklarn rayi deerleri ile rayi kira bedellerinin deer tespitinin gayrimenkul deerleme kurulularna yaptrlmas zorunludur.

(3) Birinci fkrann (f) bendi kapsamnda yaplacak deer tespitlerinde, gayrimenkul deerleme faaliyetinin en ge ilgili yln son gn itibaryla tamamlanm olmas zorunludur.

(4) Gayrimenkule ilikin deerleme almalarnn biti tarihi ile rapor tarihi arasndaki srenin be i gnn amamas ve gayrimenkul deerleme raporunun rapor tarihini takip eden iki i gn iinde kurucuya teslimi zorunludur. Sz konusu deerlemelere dayanak tekil eden bilgi ve belgeler ile deerleme raporlar deerleme tarihinden itibaren en az 10 yl boyunca, ihtilaf olmas durumunda ihtilaf sonulanncaya kadar kurucu ve varsa portfy yneticisi nezdinde saklanr.

(5) nc ve drdnc fkra hkmlerine, kurucu ile gayrimenkul deerleme irketi arasnda yaplacak szlemede yer verilir.

(6) Fon portfyne alm ilemleri, portfyden sat ilemleri ve kiralamalar bu madde erevesinde tespit edilen deerleri dikkate alnarak gerekletirilir. Mevcut piyasa veya deme koullar dikkate alnarak yaplacak alm ilemlerinde deerleme faaliyeti sonucu bulunan deerlerden daha yksek, satm ve kiralama ilemlerinde ise daha dk deerler esas alnrsa, bu durumun ilgili yl ierisinde en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirilmesi zorunludur.

Gayrimenkul deerleme kuruluunun seimi

MADDE 29 (1) 28 inci madde uyarnca gayrimenkullere ve gayrimenkule dayal haklara ilikin deer tespiti yapacak olan gayrimenkul deerleme kurulularnn;

a) Kurulca listeye alnm olmas,

b) Sermaye piyasas mevzuat erevesinde gayrimenkul deerleme hizmeti verecek kurululara ilikin Kurul dzenlemelerinde yer alan hkmler erevesinde;

1) Kurucunun ve varsa portfy yneticisinin sermayesinin %10 veya zerinde paya veya bu oranda oy hakkna sahip ortaklarndan,

2) Kurucunun ve varsa portfy yneticisinin ynetim kuruluna aday gsterme imtiyazn ieren pay sahibi ortaklarndan,

3) Kurucudan ve varsa portfy yneticisinden,

4) (1), (2) ve (3) numaral alt bentlerde saylanlarn %10dan fazla paya veya bu oranda oy hakkna sahip olduklar dier irketlerden,

5) Kurucunun ve varsa portfy yneticisinin ilikili taraflarndan

bamsz olmas gerekmektedir.

(2) Kurucunun her ylsonunu takip eden bir ay ierisinde, fon portfynde deerleme yaptrlmas gereken her bir varlk iin deerleme hizmeti alnacak en az bir deerleme kuruluunu ve portfyne o yl ierisinde alnabilecek ve deerleme gerektirecek varlklar iin deerleme hizmeti alnacak en fazla iki adet deerleme kuruluunu ynetim kurulu karar ile belirlemesi ve bir rneini Kurula gndermesi gerekmektedir. Belirlenen deerleme kuruluu ancak deitirilme gerekesinin Kurula gnderilmesini mteakip Kurul onay ile deitirilebilir.

(3) Fonlar, portfylerinde deerleme yaptrlmas gereken her bir varlk iin ayn gayrimenkul deerleme kuruluundan st ste en fazla yl hizmet alabilirler. yllk srenin dolmasndan sonra fonun ayn gayrimenkul deerleme irketinden tekrar hizmet alabilmesi iin en az iki yln gemesi zorunludur.

Deerleme raporlarnda uyulacak hususlar

MADDE 30 (1) 28 inci madde uyarnca hazrlanacak deerleme raporlarnda, sermaye piyasas mevzuat erevesinde gayrimenkul deerleme hizmeti verecek kurulular ile bu kurulularn Kurulca listeye alnmalarna ve sermaye piyasasnda uluslararas deerleme standartlarna ilikin Kurul dzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Bilgi verme ykmll

MADDE 31 (1) Kurul gerektiinde, bu Teblide yer alan srelere bal olmakszn fonlar hakknda bilgi verilmesini isteyebilir.

(2) Sava, doal afetler, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin kmesi, portfydeki varlklarn ilgili olduu pazarn, piyasann, platformun kapanmas, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arzalar, fon toplam deerini etkileyebilecek nemli bir bilginin ortaya kmas gibi olaanst durumlarn meydana gelmesi halinde, deerleme esaslarnn tespiti hususunda kurucunun ynetim kurulu karar alabilir. Bu durumda deerleme esaslarnn gerekeli olarak karar defterine yazlarak, Kurula ve portfy saklaycsna bildirilmesi zorunludur. Ayrca sz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirim yaplr.

(3) Kurucu ve varsa portfy yneticisi gayrimenkul yatrmlarna ilikin bilgileri, varsa sz konusu yatrmlarla fon ynetiminde grev alan kiilerin ilikisini de ierecek ekilde, yatrmn yapld tarihten itibaren 15 gn iinde en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirir.

(4) Kurucu, Tebli hkmleri uyarnca veya ihtiyari olarak hazrlanan gayrimenkul deerleme raporlar ile fon portfynde yer alan dier varlklara ilikin deerleme raporlarn ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini takip eden 10 i gn iinde Kurula gnderir. Deerleme raporlarnn birer rnei kurucu merkezinde yatrmclarn incelemesi iin hazr bulundurulur, talep etmeleri halinde masraflar yatrmclarca karlanmak zere yatrmclara da gnderilir.

Fonun sona ermesi ve fon malvarlnn tasfiye edilmesi

MADDE 32 (1) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III.52-1) hkmleri kyasen uygulanr.

Kurul denetimi

MADDE 33 (1) Fonun kurucusu, varsa portfy yneticisi ile saklaycsnn fona ilikin btn hesap ve ilemleri Kurul denetimine tabidir.

Kurul creti

MADDE 34 (1) Kanunun 130 uncu maddesinin nc fkras uyarnca takvim yl esas alnarak er aylk dnemlerin son i gnnde fon toplam deerinin yz binde bei orannda kurucu tarafndan hesaplanan ve portfy saklaycs tarafndan onaylanan cret, izleyen on i gn ierisinde kurucu tarafndan Kurul Hesabna yatrlarak ilgili dekontlarn ve hesaplama tablosunun bir rnei Kurula iletilir.

Dier hkmler

MADDE 35 (1) Bu fonlar iin Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III.52-1)nde yer alan fon toplam giderinin st snrnn belirlenmesi ve kamuya aklanmas ile Kamuyu Aydnlatma Platformunda ilan ykmllklerine ilikin dier hkmler uygulanmaz.

(2) Fon, baka bir fonla birletirilemez veya baka bir fona dntrlemez.

(3) Bu Teblide hkm bulunmayan konularda Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III.52-1)nde yer alan hkmler uygulanr.

(4) Nitelikli yatrmclara ynelik yaplan tantmlar hari olmak zere fona ilikin olarak kamuya ynelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. Fonlarn kuruluu ncesinde, potansiyel nitelikli yatrmclarn belirlenmesi amac ile yaplacak toplantlar bu fkra kapsamnda deerlendirilmez.

(5) Kurucu, varsa portfy yneticisi ve ynetim veya sermaye bakmndan bunlarla dorudan ya da dolayl olarak ilikili olanlar tarafndan kurulan veya ynetilen fonlarn katlma paylarnn fon portfyne dahil edilmesi halinde bu fonlara giri ya da k komisyonu denemez.

(6) Katlma paylarnn nitelikli yatrmcya satnda Teblide hkm bulunmayan hallerde 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye Piyasas Aralarnn Sat Teblii (II-5.2)nde dzenlenen nitelikli yatrmcya sata ilikin hkmler kyasen uygulanr.

(7) hra belgesine ilikin olarak Teblide hkm bulunmayan hallerde 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayl Resm Gazetede yaymlanan zahname ve hra Belgesi Teblii (II-5.1) hkmleri kyasen uygulanr.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Tebli 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.

 

 

EK/1

 

FON TZNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan, tr, sresi,

b) Kurucunun, yneticinin ve portfy saklaycsnn unvan ve adresleri,

c) Fona ilikin genel esaslar; yatrm yaplacak varlklar ve portfy ynetim ilkeleri, katlma paylarnn alm satmna ilikin usul ve esaslar, portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar, portfyn deerlemesine ilikin esaslar, fon malvarlndan yaplabilecek harcamalara ilikin esaslar, fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar, birim pay fiyat aklama dnemine ilikin esaslar, fona katlma ve fondan ayrlma artlar,

) Fonun tasfiye ekli,

d) Kar datm ve performans cretlendirmesine ilikin esaslar,

e) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

 

 

EK/2

 

FON HRA BELGESNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan, tr, sresi,

b) Kurucunun, yneticinin ve portfy saklaycsnn unvan ve adresleri,

c) Fonun portfy yneticilerine, kurucunun ynetim kurulu yelerine ve yatrm komitesine ilikin bilgi,

) Fonun yatrm stratejisi, amac, yatrm snrlamalar ve risklerine ilikin esaslar,

d) Dardan alnan hizmetlere ilikin bilgi,

e) Katlma paylarnn alm satmna ilikin usul ve esaslar,

f) Portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar,

g) Portfyn deerlemesine ilikin esaslar,

) Fon birim pay fiyat aklama dnemine ilikin esaslar,

h) Fon malvarlndan yaplabilecek harcamalara ilikin esaslar,

) Fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar,

i) Fona katlma ve fondan ayrlma artlar,

j) Fonun tasfiye ekli,

k) Fon itznn ve finansal raporlarn nereden temin edilebilecei,

l) Fonun denetimini yapacak kurulua ilikin aklama,

m) Kar datm ve performans cretlendirmesine ilikin esaslar,

n) Fon toplam gider oran,

o) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

EK/3

 

YATIRIMCI BLG FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonu tantc bilgiler,

b) Yatrm amalarnn ve yatrm politikasnn ksa tanm ile portfy dalm,

c) Fonun varsa gemi performans,

) Fonun ynetim creti, komisyon ve dier giderleri ile toplam gider oran,

d) Fonun maruz kald risklerle ilgili uygun aklamalar ve uyarlar ieren risk ve getiri profili,

e) Katlma paylarnn alm satm esaslar, fon birim pay hesaplama dnemleri,

f) Yatrmclarn itzk, ihra belgesi, finansal raporlar ile dier ek bilgileri nereden ve ne ekilde elde edebileceklerine ilikin bilgiler,

g) Kar datm ve performans cretlendirmesine ilikin esaslar,

) Fon toplam gider oran,

h) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.