3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

ISLAH AMALI HAYVAN YETTRC BRLKLERNN KURULMASI VE

HZMETLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayl Resm Gazetede yaymlanan Islah Amal Hayvan Yetitirici Birliklerinin Kurulmas ve Hizmetleri Hakknda Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkrasndaki bunlarn soy kt ve n soy kt kaytlarnn tutulmas, ibaresinden sonra gelmek zere slah programlarnn yaplmas, ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Birlik: Her trden hayvan iin slah esas olmak zere yetitirme, retim ve pazarlama faaliyetlerini gerekletirmek amacyla, gerek ve tzel kiilii haiz yetitiriciler ile kurum ve kurulularn oluturduklar birlikleri,

c) Birlik ubesi: Potansiyeli olan ilelerde oluturulan ve yetitirici birlii adna birlik faaliyetlerini yrten alt birimleri,

) Genetik materyal: Damzlk hayvan, sperma, ovum, embriyo, larva ve ana ar gibi biyolojik materyalleri,

d) Hayvan gen kaynaklar: Trkiyeye zg ve/veya zel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan trn, alt trn, rkn, tipini, ekotipini ve topluluklarn,

e) Islah program: Trkiye koullarna uyumlu nitelikli damzlklar elde etmek amacyla ulusal veya blgesel olarak planlanan slah almalarn dzenlemek ve ynlendirmek amacyla yaplan program,

f) l mdrl: Bakanlk il mdrlklerini,

g) Kanun: 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununu,

) Kayt sistemi: Islah programna ynelik olarak tr baznda tutulan kayt sistemini,

h) Merkez birlii: l yetitirici birliklerinin bir araya gelerek oluturduklar lke genelinde faaliyet yrtecek her trden hayvan iin ayr ayr kurulmu st birlikleri,

) n soy kt: Sadece yetitirme kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini, kkba hayvanlar iin ise sr kaydnn tutulduu kayt sistemini,

i) Soy kt: Yetitirme ve verim kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini,

j) Yetitirici: Islah amacna ynelik damzlk hayvan ve koruma amal yerli rk yetitiren, hayvansal retimde bulunan kii, kurulu ve kurumlar,

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (e), (f), (g) ve (k) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (m) ve (r) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

c) Bakanlka merkez birliine verilen yetkiler dorultusunda, Bakanln kontrol ve denetiminde n soy kt, soy kt, dl kontrol ve/veya slah programlar faaliyetlerini yrtmek,

e) Yurt iinden veya gerekli hallerde yurt dndan salanan erkek ve dii hayvan, sperma, yumurta, embriyo, larva, ana ar ya da dier biyolojik materyali kullanarak slah programlar ile btnleen her trl faaliyet iin gerekli kadro ve ekipleri oluturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo, larva, ana ar ve benzeri slah materyallerini retmek iin Bakanlk izniyle ya da Bakanlktan ruhsatl retim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetitiricilere duyurmak, kullanmlarna imkn veren sistemler gelitirmek ve bu konuda kurslar dzenlemek, aratrma kurumlaryla ibirlii yapmak,

f) Hayvanlarn bakm ve beslenmesi ile ilgili her trl girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldrmak,

g) yelerce yetitirilen damzlk hayvanlarn satn yapmak, satlarn organize etmek, bunun iin mzayede dzenlemek, fuar, sergi ve panayrlar kurmak ve kurulanlara katlmak, yarmalar tertiplemek, dller vermek, yetitirilen rklar tantmak,

k) Hayvancln gelitirilmesi amacyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, iletmek, gerektiinde bu iler iin tm hisseleri birlie ait olmak zere irket ve/veya iktisadi iletme kurmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Islah, yetitirme ve pazarlama amac ile tzel kiilie sahip, zel hukuk hkmlerine tabi kooperatif nitelikli birlikler kurulabilir. Bir birliin kurulabilmesi iin ayn tr, rk veya hattan hayvanlarla alan, kurulu belgesinde belirlenen yelik artlarn haiz yedi yetitiricinin bal bulunduklar il mdrlne yazl olarak bavurmalar gerekir. Kurulu izni alan birlik kurulu belgesi zetini Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlatr ve kurulu belgesinde belirlenen sre ierisinde ilk olaan genel kurul toplantsn yapar. lk olaan genel kurulunu yapan birlik 1 inci maddede belirlenen amalar dorultusunda faaliyetlerine balar. Birliin alma adresi kurulu belgesinde belirlenir. Ancak potansiyeli olan ilelerde ube alabilir.

(2) Bir ilde ayn tr, rk veya hat iin slah amacna ynelik yalnz bir birlik kurulabilir.

(3) yelik artlar kurulu belgesinde belirlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Hazrlanan kurulu belgesi il mdrlne verilir. Mracaatn Kanuna ve bu Ynetmelie uygunluu il mdrlnce onaylandktan sonra birlik merkezinin bulunduu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. l mdrl bavuruyu deerlendirme ilemini bir ay ierisinde sonulandrr. Kurulu belgesi ile ilgili tescil ve ilan olunacak hususlar unlardr:

a) Kurulu belgesi tarihi.

b) Birliin amac, konusu.

c) Birliin unvan ve merkezi.

) Giri aidat tutar, deme ekli ve yelerin sorumluluk durumu.

d) Birliin ne suretle temsil olunaca, denetlenecei ve organlarn yetki, sorumluluk ve seim tarzlar.

e) Ynetim kurulu yeleriyle birlii temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlar.

f) Birliin yapaca ilanlarn ekli ve kurulu belgesinde bu hususta bir hkm varsa ynetim kurulu kararlarnn yelere ne suretle bildirilecei.

g) yelik sfatn kazandran ve kaybedilen haller.

(2) Birlikler, lzum grdkleri takdirde il iinde ubeler aabilirler. ubeler, merkezin sicil kaydna atf yaplmak suretiyle bulunduu ilde ticaret siciline tescil olunurlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Birliin sermayesi yelerin birlie girerken demi olduklar giri aidatlarndan oluur. Giri aidat ve yllk aidat artrmlar genel kurul karar ile tespit olunur. Yaplacak artrmlara ilikin dzenlemeler kurulu belgesinde belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Birlik amalarn gerekletirmek iin artlar ve miktar genel kurulca belirlenmek koulu ile bankalardan, uygun bulaca kii ve kurululardan ve yelerinden bor para alabilir. Gerek ve tzel kiilerden ba ve yardm kabul edebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) yelerin sorumluluu kurulu belgesinde belirlenir.

(2) Birlik, kurulu belgesinde aksine hkm yoksa borlarndan dolay alacakllara kar mal varl ve tm aktifleriyle sorumludur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasndaki organlar ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi Kurulu belgesinde belirlenmek zere genel kurulun grevleri unlardr: eklinde ve (a), (b), (f), (n) ile () bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (c) ve (v) bentleri ile ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

a) Ynetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiinde hesap tetkik komisyonu ile tasfiye kurulunu semek,

b) Ynetim kurulu yelerini ve denetleme kurulu yeleri faaliyet raporlarn, gerektiinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu ibra etmek veya etmemek,

f) Kurulu belgesinde yaplacak deiiklikleri nermek, Bakanlka hazrlanm kurulu belgesi deiikliklerini kabul etmek,

n) Ynetim kurulu tarafndan yaplan yelikten karma teklifleri hakknda karar vermek,

) Gerekli hallerde ynetim kurulunun teklifi zerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve salk hizmetleri ile ilgili cret ve dentiler ile aidat ve katlm pay tutarlarn belirlemek ve uygulamas iin Ynetim Kuruluna yetki vermek.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Kurulu belgesinde aykr bir hkm bulunmadka, olaan genel kurul, ynetim kurulunun daveti zerine her hesap devresi sonundan itibaren alt ay iinde ylda bir defa yaplmas zorunludur. Genel kurul ye tam saysnn en az yarsndan bir fazlasnn katlm ile toplanr. Genel kurulda toplant iin gerekli ounluk salanamad takdirde, ounluk aranmakszn, en ge otuz gn ierisinde ikinci toplant yaplr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Ynetim kurulu veya kurulu belgesi ile bu hususta yetkili klnan dier bir organ ve gerektiinde denetiler kurulu, yesi olduu merkez birlii ve tasfiye memurlar genel kurulu toplantya arma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarda belirtildii ekilde toplanamad takdirde Bakanlk genel kurulu toplantya arma yetkisine sahiptir.

(2) Drt yeden az olmamak kaydyla ortak saysnn en az onda birinin istei zerine Genel Kurul toplantya arlr.

(3) Ynetim kurulu, yeleri toplantya arma isteini en az on gn iinde yerine getirmedii takdirde, istek sahiplerinin mracaat zerine veya dorudan doruya Bakanlk tarafndan olaanst genel kurul toplant ars yaplr.

(4) Genel kurul toplantya arlmad takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye bavurarak genel kurulu bizzat toplantya arma msaadesini alabilirler.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Genel kurul, ynetim kurulu tarafndan, kurulu belgesinde gsterilen ekil ve surette toplantya arlr.

(4) Genel kurulda gndemde olmayan hususlar grlemez. Ancak birlie kaytl yelerin en az 1/10'unun gndem maddelerinin grlmesine geilmeden nce yazl teklifte bulunmalar halinde, hesap tetkik komisyonunun seilmesi, bilano incelemesinin ve ibrann geriye braklmas, kan veya karlan yeler hakknda karar alnmas, genel kurulun yeni bir toplantya arlmas ve Kanun, kurulu belgesi ve iyiniyet esaslar ile genel kurul kararlarna aykr olduu ileri srlen ynetim kurulu kararlarnn iptali, ynetim kurulu yeleri ile denetilerin azli ve yerlerine yenilerinin seilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katlanlarn yardan bir fazlasnn kabul ile gndeme alnr.

(5) Drtten az olmamak zere ortaklarn en az 1/10'u tarafndan genel kurul toplantsndan en az 20 gn nce yazl olarak bildirilecek hususlarn gndeme konulmas zorunludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 19 ncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) Kanun veya kurulu belgesinde aykr hkm bulunmadka genel kurul kararlarnda ve seimlerde oylarn yardan bir fazlasna itibar olunur.

(2) Birliin dalmas ve kurulu belgesinin deitirilmesi kararlarnda fiilen kullanlan oylarn 2/3' ounluu gereklidir. Kurulu belgesinde, bu kararlarn alnmas iin oy ounluu hakknda daha ar hkmler konulabilir. Genel kurulda verilen kararlar tm yeler iin geerlidir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ynetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birlii delegeleri seimleri adaylarn tek listede toplanmas halinde ak, birden fazla listede toplanmas halinde ise gizli oyla yaplr. Ancak ye says 500den fazla olan birliklerin seimleri gizli oy ak tasnif esasna gre yaplr. Birliklerin organ seimlerinde her ye en fazla bir yeyi temsilen oy kullanabilir. Kurulu belgesinin bu fkraya aykr hkmleri uygulanmaz.

(3) Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, seimlerin gizli yaplmas halinde birlik mhrn tayan zarflar, hazr bulunanlar listesini imzalayan yelere verilir. yelerin imzalar divan tarafndan Bakanlk temsilcisinin gzetiminde, Bakanlk temsilcisinin genel kurula gelmemesi durumunda divann gzetiminde kontrol edilerek oylarn seim sandna atarlar. Kullanlan oylar saylr. Katlanlara gre oylarn fazla kmas halinde oy pusulalar almadan, fazla oylar rastgele seilerek iptal edilir. Sandk alp oy ayrm bittikten sonra sonular tutanaa yazlr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmi beinci fkrasnn (b) bendindeki sahtekarlk ibaresi sahtecilik, (e) bendindeki Islah amal baka bir birliin Ynetim Kurulu yesi olmamak ibaresi Tarmsal amal baka bir sivil toplum rgtnde ynetim kurulu yesi olmamak, sekizinci fkrasndaki, boalan Ynetim Kurulu yeliklerine ibaresinden sonra gelen Ynetim ibaresi Denetleme eklinde deitirilmi, maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(1) Birlik ynetim kurulu, drt yl iin genel kurul tarafndan yeleri arasndan seilen, en az asl ye ile yedek yeden oluur. st snr kurulu belgesinde belirlenir.

(9) Tarmsal amal baka bir sivil toplum rgtnde bakan olarak grev yapanlar ynetim kurulu bakan olamaz.

(11) Birlik ynetim kurulu yeleri ve denetileri; bu birliklerin hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti olamazlar, personel olarak yahut baka bir ekilde cretli grev alamazlar.

(12) Onbirinci fkrada belirtilen dier grevleri bulunmasna ramen birliklerin ynetim kurulu yesi veya deneti olarak seilenler, seildikleri tarih itibariyle dier grevlerinden ayrlmak zorundadrlar. Bu grevlerinden ayrlmayanlarn ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilmelerine ilikin ilemler hkmszdr. Seildikten sonra onbirinci fkradaki dier grevleri edinen birliklerin ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin sonradan edindikleri grevlere ilikin seilme veya grevlendirme ilemleri ile szlemeler de hkmszdr. Ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilme ilemleri bu ekilde hkmsz olanlarn yerlerine yedekleri arlr.

(13) Birliklerin ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin fiilen bu grevleri yrttkleri dnemde; bunlarn e ve ikinci derece dhil kan ve kayn hsmlar, bu Birlikler ile % 50den fazla hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti olamazlar, personel olarak veya baka bir ekilde cretli olarak ie alnamazlar.

(14) Bu madde hkmlerine aykr uygulamalar denetiler tarafndan aratrlr.

(15) Onbirinci fkraya aykr olarak grev yapmakta olanlar, bu fkrann yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde bu grevlerinden sadece birisini tercih ederek dierlerinden ayrlrlar. Sresi ierisinde tercihte bulunmayanlarn seilmi olduklar birliklerin ynetim kurulu yelii veya denetilik grevleri dndaki dier grevlerinin tamam kendiliinden sona erer.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin ikinci, nc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, drdnc ve dokuzuncu fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Ynetim kurulu, ynetim kurulu bakannn katlm ile toplanr. Bakann mazeret bildirdii toplantlar bakan yardmcsnn bakanlnda gerekletirilir. Ynetim kurulunda grev deiiklii ile ilgili olarak, ynetim kurulu yelerinin yapaca yazl mracaatlar, ynetim kurulu bakan tarafndan ilk ynetim kurulu toplantsnda grlmek zere gndeme alnr.

(3) Ynetim Kurulu kararlar, katlanlarn ounluk karar ile alnr. Oylar eit olduu takdirde grme konusunda Bakann oyu belirleyici olur. Ynetim kurulunda yeler veklet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.

(6) Ynetim kurulu yeleri her zaman yelikten ayrlabilirler. Ancak kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, ayrlan yenin i grd zamana ait sorumluluu devam eder. Zarar ve sorumluluklarnn renildii tarihten itibaren genel hukuk hkmlerine gre denetleme kurulu tarafndan tazminat davas alabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Soy kt, n soy kt, slah faaliyetleri ve verim kontrollerini mevzuat dorultusunda yaptrr ve takip eder.

i) Mevcut bte dhilinde gerekli harcamalar, mevzuata gre yapar.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin madde balna ve cret ibaresi ile maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) Aylk mutat toplant bana huzur hakk eklinde yaplacak demeler, kurulu belgesinde dzenlemelerin yaplmas kaydyla, genel kurul tarafndan belirlenir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin madde balna ve cret ibaresi ile maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) ayda bir mutat toplant bana huzur hakk eklinde yaplacak deme denetleme kurulu yeleri iin, kurulu belgesinde dzenlemelerin yaplmas kaydyla, genel kurul tarafndan belirlenir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin nc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bilanonun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Tek Dzen Muhasebe Sistemi Esaslarna gre hazrlanp hazrlanmadna bakmak.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Sorumlu mdr, hayvanclk ve idari konularda iki yl deneyimli kiiler arasndan ynetim kurulu tarafndan atanr. Veteriner fakltesi veya ziraat fakltesi (zooteknist) mezunu ile il birliinde alan deneyimli personel tercih nedenidir. Sorumlu mdr teknik, salk ve idari ve mali iler ube mdrlklerini ynetir. almalar konusunda ynetim kuruluna kar sorumludur. Birlik ynetim kurulu gerek grdnde ube mdrlklerini birletirebilir veya sorumlu mdrn uhdesine verebilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi, ikinci fkrasnn birinci cmlesi ve (a) bendi ile nc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Teknik iler ube mdrlne, hayvanclk konusunda asgari iki yl saha deneyimi olan veteriner fakltesi veya ziraat fakltesi (zooteknist) mezunu ya da birlikte en az iki yldan beri alan birlik personeli arasndan ynetim kurulu tarafndan ube mdr atanr.

Salk ileri ube mdrlne, veteriner fakltesi mezunu, hayvanclk konusunda asgari iki yl saha deneyimi olan birlik personelleri arasndan ynetim kurulu tarafndan ube mdr atanr.

a) Hayvan sal ile ilgili faaliyetleri Bakanln konu ile ilgili mevzuat, merkez birliinin talimat ve programlar dorultusunda yrtr.

dari ve mali iler ube mdrlne, drt yllk faklte mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yl deneyimli kiiler arasndan ynetim kurulu tarafndan ube mdr atanr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkras, beinci fkrasnn ilk cmlesi, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Birlik yelii;

a) yelikle ilgili artlar kaybetmesi,

b) lm hali,

durumlarnda der.

Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, aadaki hallerde yetitiriciler yelikten karlr:

(6) yelikten karlmayla ilgili karar, birlik ynetim kurulunca genel kurula sunulur. Bu karar, yaplacak ilk genel kurulda kesin karara balanr. Bu sre ierisinde yenin haklar sakl kalr.

(7) yeler, karlma kararna teblii tarihinden itibaren ay ierisinde, birliin bulunduu yerdeki mahkemede iptal davas aabilirler. ay ierisinde mahkemeye bavurmak zere itiraz edilmeyen karlma karar kesinleir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu

MADDE 39 (1) Kurulmu bulunan en az yedi birlik ortaklaa merkez birliini kurarlar. Bakanlktan kurulu izni alan merkez birlii kurulu belgesi zetini Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirerek yaynlatr. Tescil ve ilan ettirilecek hkmlerde birliklere uygulanan hkmler uygulanr. Merkez birliinin alma adresi kurulu belgesinde belirlenir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez birliine giri

MADDE 40 (1) Birlik, birliin gelimesi, menfaatlerinin korunmas, eitim ve denetim konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi iin kurulmu veya kurulacak olan ayn alma konularna sahip slah birliklerinin oluturduu merkez birliine ye olabilir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 41 (1) Yeni kurulan bir birlik, Merkez Birliine girmek iin, bu Ynetmelik ve merkez birlii kurulu belgesinde belirtilen hkmleri, btn hak ve devleri ile kabul ettiini gsteren bir dileke ile merkez birlii ynetim kuruluna bavurur. Merkez birlii ynetim kurulunun giri isteini kabul etmesi ile birliin merkez birlii yelii balar. Birlik, merkez birliine girmekle, yelerine bu Ynetmelie gre hazrlanacak kurulu belgesinde belirtilenler dnda baka sorumluluk ykleyemez.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ile (f), (h), () ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve fkraya aadaki bentler eklenmitir.

Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, merkez birliinin amalar unlardr:

f) Mevzuata ilikin yaplmas istenen deiiklikler iin ilgili kurum ve kurulu mercileri ile iliki kurmak.

h) Birliklerin ihtiya duyduu eitimleri yapmak, seminerler dzenlemek, altay, kongre, sempozyum ve benzeri toplant organizasyonlar ve etkinlikler dzenlemek, yetitirme konularnda yaynlar karmak, gerektiinde Bakanlkla bu konularda mtereken almak.

) Merkez birlii ve birliklerin her tr ihtiyalarn karlamak, bu iler iin gerektiinde irket kurmak ya da irketlere ortak olmak, sigorta ilemleri yapmak.

j) Ulusal dzeyde slah programlarnn gereklerinin yerine getirilmesi iin gayret gstermek Bakanln kartaca mevzuat dorultusunda damzlk deer tahminlerini yapmak veya yaptrmak ve yaynlamak.

n) Faaliyet alan ile ilgili canl hayvan, genetik materyal, her trl girdi ve hayvansal rnn ithalat ve ihracatn yapmak ve yaptrmak.

o) Islah program iin gerekli her trl girdileri tedarik etmek, datmak ve pazarlamak.

) Merkez birlii, bu maddede belirtilen faaliyetlere ek olarak ye birliklerinin yrtt grevler ve faaliyetleri denetler. Denetim sonularn Bakanla bildirir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (g) bentleri yrrlkten kaldrlm, (j) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve fkraya aadaki bent eklenmitir.

j) Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, ynetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu yelerine verilecek, huzur hakk ile yolluklar bteye gre belirlemek, ayrca personelin kadro ve aylk cretleri ile yolluklarn tespit etmek zere ynetim kuruluna yetki vermek.

m) irketlerin kurulmasna veya irketlere ortak olunmasna karar vermek.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

arma ekli ve gndem

MADDE 47 (1) Genel Kurul, ynetim kurulu tarafndan, kurulu belgesinde gsterilen ekil ve surette toplantya arlr.

(2) Kurulu belgesinin deitirilmesi sz konusu ise yaplacak ilanda deitirilecek madde numaralarnn yazlmas ile yetinilir.

(3) lann bir rnei toplantdan en az on be gn evvel Bakanla gnderilir. Toplant iin Bakanlk temsilcisi grevlendirilmesi talep edilir. Bakanlk temsilcisi toplantnn balamasndan itibaren bir saat ierisinde gelmez ise toplantya katlan yelerden birisinin nezaretinde toplant yaplr.

(4) Gndemde olmayan hususlar grlemez. Ancak merkez birliine kaytl delegelerin en az 1/10'unun gndem maddelerinin grlmesine geilmeden nce yazl teklifte bulunmalar halinde; hesap tetkik komisyonunun seilmesi, bilano incelemesinin ve ibrann geriye braklmas, kan veya karlan birlikler hakknda karar alnmas, genel kurulun yeni bir toplantya arlmas ve Kanun, kurulu belgesi ve iyiniyet esaslar ile genel kurul kararlarna aykr olduu ileri srlen ynetim kurulu kararlarnn iptali, ynetim kurulu yeleri ile denetilerin azli ve yerlerine yenilerinin seilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katlanlarn yardan bir fazlasnn kabul ile gndeme alnr.

(5) Toplant; ynetim kurulu bakan tarafndan, bulunmamas durumunda ynetim kurulu yelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu yelerinden biri, o da yoksa genel kurulca gsterilecek bir delege tarafndan yoklamay mteakip alr.

(6) Toplantda delegelerin gerekli ounluu salad tespit edilince divan bakanlnn seimine geilir.

(7) Toplantya katlan oy verme yetkisine haiz delegeler arasndan bir divan bakan, iki ktip ye seilir. Seimin gizli yaplmas durumunda ayrca iki oy tasnifisi seilir. Divan bakanlna; merkez birlii bakan, ynetim kurulu yeleri, denetleme kurulu yeleri ve merkez birlii alanlar seilemez.

(8) Toplant alp gndem maddelerinin grlmesine balandktan sonra herhangi bir sebeple toplantnn devamna imkn grlmemesi veya divann ekilmesi halinde; gndemi tamamlamak zere genel kurulda ibra maddesi grlmemise ynetim kurulu, grlmse Bakanlk veya yetkili mahkemece atanacak ynetici kurul (kayyum) tarafndan yaplacak ar zerine genel kurul yeniden toplanr.

(9) Genel kurul toplantsna katlan delegeleri gsteren hazr bulunanlar listesi dzenlenir. Bu listede delegelerin yelie kabul tarihleri, oy yetkisine haiz delegelerin ad, soyad, ili, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras ve imza blm, tzel kiilii haiz delegeler iin unvan, vergi numaras, temsilcinin ad soyad, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, ili ve imza blm yer alr.

(10) Hazr bulunanlar listesi toplantya balamadan nce toplantya katlan delegelere imzalatlr. Listenin Bakanlk temsilcisi ve divan bakanl tarafndan da imzalanmas gereklidir.

(11) Kararlar kullanlan oylarn yardan bir fazlasnn kabul ile alnr. Oylarn eitlii durumunda tekrar oylama yaplr. kinci oylamada da eit kt takdirde madde kabul edilmemi saylr. Ancak kurulu belgesi deiiklii, dalma ve merkez birliinin feshi teklifleri konularnda kullanlan oylarn 2/3', sorumluluklarn arlatrlmas veya ek deme ykmllkleri konusunda alnacak kararlar iin kullanlan oylarn 3/4'nn kabul oyu gereklidir.

(12) Genel kurulda verilen kararlar tm yeler iin geerlidir.

(13) Merkez birliin btn delegelerinin toplantda hazr bulunmas halinde, genel kurul toplantsna dair dier hkmler sakl kalmak art ile toplantya ar hakkndaki hkmlere uyulmam olsa dahi, kararlar alnabilir.

(14) Olaan genel kurul, ynetim kurulunun daveti zerine her yl ekim aynn sonuna kadar, birlik yelerinden bu Ynetmelikte belirlenen oranda seilen delegelerin salt ounluunun katlm ile toplanr. Toplanamad takdirde en ge bir ay ierisinde ounluk aranmakszn toplanr.

(15) Genel kurul; gerektiinde ynetim kurulu, denetleme kurulu veya delege tam saysnn en az 1/10'unun imzaladklar ortak dileke ile dileke tarihinden itibaren iki ay ierisinde olaanst toplanr. Bu ekilde ounluk salanamaz ise takip eden iki ay ierisinde kurucu ye saysndan aa olmamak zere tekrar toplanr. Bu toplantda ounluk art aranmaz.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim kurulu ve cret

MADDE 48 (1) Merkez birlii ynetim kurulu, drt yl iin merkez birlii genel kurulunca delegeleri arasndan seilen yedi asl, yedi yedek yeden oluur. Ynetim kuruluna veya denetleme kuruluna ayn ilden en fazla bir ye seilir.

(2) Merkez birlii ynetim kurulu bakan, il birlikleri ynetim kurulu yelik koullarn salamak zorundadr. Ayrca tarmsal amal baka bir sivil toplum rgtnde bakan olarak grev yapanlar ynetim kurulu bakan olamaz.

(3) Merkez birliinin ynetim kurulu yeleri ve denetileri; kendi birliklerinin hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya denetisi olamaz, personel olarak yahut baka bir ekilde cretli grev alamazlar.

(4) nc fkrada belirtilen dier grevleri bulunmasna ramen merkez birliklerinin ynetim kurulu yesi veya deneti olarak seilenler, seildikleri tarih itibariyle dier grevlerinden ayrlmak zorundadrlar. Bu grevlerinden ayrlmayanlarn ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilmelerine ilikin ilemler hkmszdr. Seildikten sonra nc fkradaki dier grevleri edinen merkez birliklerinin ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin sonradan edindikleri grevlere ilikin seilme veya grevlendirme ilemleri ile szlemeler de hkmszdr. Ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilme ilemleri bu ekilde hkmsz olanlarn yerlerine yedekleri arlr.

(5) Merkez birliklerinin ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin fiilen bu grevleri yrttkleri dnemde; bunlarn e ve ikinci derece dhil kan ve kayn hsmlar, bu merkez birlikleri ile % 50den fazla hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya denetisi olamaz, personel olarak veya baka bir ekilde cretli olarak ie alnamazlar.

(6) Bu madde hkmlerine aykr uygulamalar denetiler tarafndan aratrlr.

(7) nc fkraya aykr olarak grev yapmakta olanlar, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde bu grevlerinden sadece birisini tercih ederek dierlerinden ayrlrlar. Sresi ierisinde tercihte bulunmayanlarn seilmi olduklar merkez birliklerinin ynetim kurulu yelii veya denetilik grevleri dndaki dier grevlerinin tamam kendiliinden sona erer.

(8) Aylk cret ve huzur hakk eklinde yaplacak aylk net demeler toplam kurulu belgesinde dzenlemelerin yaplmas kaydyla, genel kurul tarafndan belirlenir.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin birinci, ikinci, nc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurulu Belgesinde dzenlenmek kaydyla, merkez birlii ynetim kurulu ilk toplantsnda kendi yeleri aralarnda; bir genel bakan, bir genel bakan yardmcs ve bir muhasip ye ile sekretaryay yrtecek bir ye seer ve dierleri ye olarak grev yapar. Bakan ve bir ynetim kurulu yesi olmak zere en az iki kii, birlii ticaret siciline tescil ettirmek zere temsile yetkili klnr. Ayn toplantda Ynetim Kurulunun yapaca toplant tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantda ayrca gerektiinde zorunlu olabilecek olaan d toplantlara ilikin karar alnr. Kurulu belgesinde aksine bir hkm yoksa ynetim kuruluna ayn ilden en fazla bir ye seilir.

(2) Merkez birlii ynetim kurulu, genel bakannn katlm ile toplanr. Genel bakann mazeret bildirdii toplantlar genel bakan yardmcsnn bakanlnda gerekletirilir. Ynetim kurulu deiiklii ile ilgili olarak ynetim kurulu yelerinin yapaca yazl mracaatlar ynetim kurulu bakan tarafndan ilk ynetim kurulu toplantsnda grlmek zere gndeme alnr.

(3) Ynetim kurulunda drt yeden az olmamak zere kararlar ounlukla alnr. Oylar eit olduu takdirde grme konusunda genel bakann oyu belirleyici olur. Ynetim kurulunda yeler veklet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.

(9) Ynetim kurulundan istifa eden bir yenin yerine geecek yedek ye yok ise denetleme kurulu merkez birlii delegeleri arasndan birini ynetim kurulu yeliine seerek yeni yeyi toplanacak ilk genel kurulun onayna sunar.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, () ve (i) bentleri yrrlkten kaldrlm ve fkraya aadaki bent eklenmitir.

Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, ynetim kurulunun grevleri unlardr:

(m) Merkez birlii ynetim kurulu, yukarda belirtilen faaliyetlere ek olarak, ye birliklerinin yrtt grevler ve faaliyetleri denetler. Denetleme sonucunu Bakanla bildirir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 51 (1) Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, genel sekreter istihdam edebilir. Genel Sekreter; ziraat fakltesi veya veteriner fakltesi mezunu, birliin faaliyeti ile ilgili yrtt konularda en az iki yl tecrbeli kiiler arasndan merkez birlii ynetim kurulunca szlemeli olarak istihdam edilir. Genel Sekreter ynetim kurulu toplantlarna katlabilir ancak oy hakk yoktur. Genel Sekreter ynetim kurulu kararlarn uygular.

(2) Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla, ynetim kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve nc kiiler nezdinde temsil yetkisini genel sekretere ve ilgili ube mdrne devredebilir. Ancak merkez birliini idari ve mali konularda taahht altna koyabilecek ilerde ynetim kurulunun verecei yetki ile genel sekreter yetkilendirilir. Genel sekretere birinci derecede imza yetkisi verilebilir.

(3) Genel sekreter, genel kurul ve ynetim kurulu yeleri tarafndan verilen grevleri yapar.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 52 (1) Denetleme kurulu, drt yl sre iin genel kurulca delegeler arasndan seilen, asl ve yedek yeden oluur. Denetleme kurulu yelerinde ynetim kurulu yelerinde aranan artlar aranr. Denetleme kurulu ibra edilmedike yelerinden hi biri kurullara seilemez. Kurulu belgesinde aksine bir hkm yoksa denetleme kuruluna seilen yeler, ynetim kurulu yelerinin seildii iller dnda olmak zorundadr. Kurulu belgesinde aksine bir hkm yoksa bir ilden birden fazla ye seilemez.

(2) ayda bir mutat toplant bana huzur hakk eklinde yaplacak deme, denetleme kurulu yeleri iin, kurulu belgesinde dzenlemelerin yaplmas kaydyla, genel kurul tarafndan belirlenir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Kurulu belgesinde dzenleme yaplmas kaydyla, ynetim kurulu yeleri hakknda merkez birlii adna gerekli durumlarda her trl davay aar.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin bal ile birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve birinci fkrasnn bana Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla merkez birlii teknik iler ube mdrl kurabilir. Cmlesi eklenmitir.

Merkez birlii teknik iler ube mdrl

b) Bakanlk mevzuatlar erevesinde damzlk veya pedigri belgelerini dzenler, soy kt, n soy kt ve slah programlar ile ilgili esaslar belirler. Sergi, msabaka ve benzeri gsterilerle ilgili kurallar tespit eder.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin, 55 inci maddesinin bal ile birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi ve birinci fkrasnn bana Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla merkez birlii salk ileri ube mdrl kurabilir. cmlesi eklenmitir.

Merkez birlii salk ileri ube mdrl

) Hayvan sal ile ilgili almalar yaplrken Bakanln hayvan sal ile ilgili mevzuat hkmleri dikkate alnr.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez birlii idari ve mali iler ube mdrl

MADDE 56 (1) Kurulu belgesinde dzenlenmek kaydyla merkez birlii idari ve mali iler ube mdrl kurabilir. ube mdr, ynetim kurulu tarafndan drt yllk faklte mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yl deneyimli kiiler arasndan atanr. Merkez birlii idari ve mali iler ube mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkez birliinin idari ve mali ilerini yrtmek.

b) Birliklerde rnek bir idari ve mali yapnn oluturulmas dorultusunda birlik ve ube mdrlkleri arasnda koordinasyonu salamak.

c) Birliklerin idari ve mali konularda eitim, denetim ve koordinasyon almalarn yrtmek.

(2) Merkez birliinde gerektiinde konu baznda alt birimler kurulabilir.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki program hizmet ibaresi almalar iin alnan slah bedeli eklinde deitirilmi, (b) bendindeki program hizmet ibaresi yrrlkten kaldrlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) Bu Ynetmelik erevesinde yetitiricilere teslimi yaplan mal ve hizmet alacaklar dnda devlet tarafndan yelere denmek zere il birliine aktarlan destekleme demelerinden her ne ad altnda olursa olsun kesinti yaplamaz. Ancak kurulu belgesinde yetki verildii takdirde, birliin paraya dayal yapaca faaliyetler iin, genel kurul toplantsnda yelerin ounluk karar dorultusunda mahsuplama yaplmadan kesinti ve kesinti oran belirlenebilir.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu belgesinde aksine bir hkm yoksa gelir gider fark, birlik gelirlerinin toplamndan her nevi masraflar, vergi ve faiz ktktan sonra kalan ksmdr.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 68 Birlik aadaki sebeplerden dolay dalr:

a) Kurulu belgesi gereince,

b) Genel kurul kararyla,

c) flasn almasyla,

) st ste yl olaan genel kurulunu yapmamas halinde,

d) Amacna ulama imknnn bulunmadnn Bakanlka tespiti halinde mahkemeden alaca kararla,

dalr.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, beinci fkrasnn ikinci cmlesindeki toplantlarnda ibaresinden sonra gelen nisap ibaresi yeter say ibaresi eklinde deitirilmitir.

(2) Tasfiye haline giren birliin btn borlar dendikten sonra kalan mallar, kurulu belgesinde bu husus ngrlm olduu takdirde yelere eit oranda datlr.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 11, 12, 17, 18, 20, 23, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde yer alan asl ifadesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin geici birinci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 48 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

Gei sreci

GEC MADDE 2 (1) Bu maddenin Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren il birlikleri, bu madde ile ayn tarihte yrrle giren hkmleri kurulu belgelerine uyarlamak iin alt ay, merkez birlikleri ise dokuz ay ierisinde genel kurullarn yapmak zorundadr. Verilen sre ierisinde genel kurulunu yapmayan birlik ve merkez birliinin i ve ilemleri askya alnr.

Uygulama

GEC MADDE 3 (1) Birlikler ve merkez birlikleri; kurulu belgesi intibaklarn tamamlayana kadar, yapacaklar i ve ilemleri bu madde ile ayn tarihte yrrle giren hkmlere gre yaparlar.

MADDE 49 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 50 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/4/2011

27899