3 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No: 627

- K A R A R -

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

Yapılacak bu seçimlerde görev ifa edecek il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına; her seçim türü için yapacakları işlemlerde, yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, bir genelge hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Mahalli idareler seçimleri için, geçici ve asıl ilçe ve il seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen genelgenin hazırlanması amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddeleri gereğince 30 Mart 2014 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14/10. maddesinin verdiği yetki, 298 ve 2972 sayılı Kanun hükümleri ile yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde, yurt genelinde birlikteliğin sağlanması gerektiğinden; geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurularak il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 139 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

S O N U Ç:

1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren Genelge'nin Örnek: 139  sayısı ile kabulüne, Genelge'nin kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin seçime katılabilecek siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Genelge'nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

4- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV

 

 

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE

SEÇİM KURULLARININ

GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR

GENELGE ÖRNEK: 139

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Genelge, 30 Mart 2014  Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirtmek ve yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, sandık kurullarının oluşumunu, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Genelge'de geçen,

1. Mahalli İdareler Seçimi:

a) İl genel meclisi üyelerinin,

b) Büyükşehir belediye başkanı,  belediye  başkanı  ve  belediye meclisi üyelerinin,

c) Köy muhtarları ile ihtiyar meclisi üyelerinin,

d) Mahalle muhtarları ile ihtiyar heyeti üyelerinin,

Seçimlerini,

2. İl Seçimi: İl genel meclisi üyelerinin, (Büyükşehir dışındaki),

3. Belediye Seçimi: Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin,

4. Köy Seçimi: Köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyelerinin,

5. Mahalle Seçimi: Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerinin,

Seçimlerini ifade eder.

İlçe seçim kurulu partili üyelerinin aday olmaları

Madde 3- İlçe seçim kurullarında görev yapan siyasi parti üyelerinin aday olmaları halinde, bu üyelerin yerine aynı siyasi partilerden seçimlerde aday olmayan partililer üye olarak alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

İl seçim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 4- a) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hakimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini denetlemek (298/16-1),

b) İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2),

c) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),

ç) İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),

d) Büyükşehir belediye başkanlığı aday listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu listelerden kanuna göre geçerli olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek (298/16-5; 2972/12-3, 4 ve 22-2),

e) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını SEÇSİS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağını düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek (298/16-6; 2972/22-2),

f) Her seçim çevresi için seçilecek belediye meclisi ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarını tespit ederek ilgili ilçe seçim kurullarına bildirmek (2972/5, 7),

g) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 5- a) Sandık kurullarını oluşturmak (bu yetki ilçe seçim kurulu başkanına aittir), birden çok mahalle, semt veya mezradan oluşan muhtarlıklarda veya birbirine yakın köylerde seçim  işlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa sandık kurullarının bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu seçim gününden en az bir hafta önce sağlayarak duyurmak (298/5-2, 20-2; 2972/Ek 2),

b) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4),

Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları, itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

c) Sandık kurulu başkanlarının ve birer üyesinin, Örnek: 138 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarını denetlemek,

ç) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını cevaplandırmak (298/20-5),

d) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın  konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298 /20-3, 74),

e) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan il genel meclisi, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

f) Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) göre, ilçe birleştirme tutanağını (Örnek: 57, 62, 63) SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birinci ilçe seçim kurulunca diğer seçim kurullarının birleştirme tutanakları birleştirilerek Örnek: 62/A, 63/A Kurullar Toplamı sonuçlandırılır.) (298/ 20-6),

g) Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kazananları SEÇSİS’te elektronik ortamda belirlemek, seçim sonuçlarını ilan etmek ve kazananlara tutanaklarını vermek. (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, diğer seçim kurullarının birleştirme tutanakları da birinci ilçe seçim kurulunca birleştirilerek sonuçlandırılır.),

ğ) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlenen ilçe birleştirme tutanağını il seçim kuruluna teslim etmek,

h) Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak Yüksek Seçim Kuruluna göndermek,

ı) Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),

Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilanının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak,

(30 Mart 2014 Pazar günü her sandık kurulu birden çok seçimi bir arada yapacağından, tüm seçim türlerine ait sandık kurulu işlemleri bitirilmeden getirilen belgeler ilçe veya geçici ilçe seçim kurullarınca teslim alınmayacaktır.)

i) Büyükşehir belediye başkan adayları hariç, diğer belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri adaylarına ait listeleri almak ve alışılmış usullerle ilan etmek (2972/12-1, 2),

j) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,

k) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek,

l) Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak (298/74),

m) Üçten fazla sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,

İlçe seçim kurulu başkanı, oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini gösteren ve sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belge vermek, ayrıca bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirmek (298/94),

n) Siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilcilerine sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek ( 298/82-2),

o) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7),

ö) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu  binasında görev yapmaları uygun olacaktır.

Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri

Madde 6- a) Sandık kurulları başkanları ve en az birer üyenin (Devlet memuru olan) eğitimi için kurs düzenlemek dâhil gerekli önlemleri almak (Bu görev seçim kurulu başkanına aittir.) (298/18-3),

b) Sandık kurulları başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını derhal  cevaplandırmak ve sorunları çözümlemek (298/20-5),

c) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek. Bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),

ç) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan il genel meclisi, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

d) Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),

e) Oy verme sürecinde yapılacak şikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu  tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,

f) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları, itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

g) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu  tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),

ğ) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve Evet/Tercih mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek,

h) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7),

Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.

Sandık kurulları

Madde 7- Sandık kurulu, bir başkan ve altı asıl üye ve altı yedek üyeden kurulur. Kurul asıl üyeleriyle toplanır (298/21).

Sandık kurulunda görevlendirilecek başkan ve üyelerin belirlenmesinde, öncelikle ikametgahın bulunduğu seçim bölgesi, mümkün olmadığı takdirde belde veya ilçe esas alınmalıdır.

A- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi:

İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyeleri dışındaki asıl üyeleriyle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar seçmenlerden kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere genellikle Devlet memurları arasından bir liste düzenler (298/22-1).

Kurulun, partili asıl üyelerinden her biri de, yukarıda yazılı nitelikte bir listeyi, ilçe seçim  kurulu başkanının belirleyeceği süre içinde, başkana verir. Bu süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, hakkından vazgeçmiş sayılır (298/22-2).

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık kurulu için adı önerilen başkan adayları  arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanı belirlenir (298/22-3).

Köy muhtarı, görev yaptığı köyde sandık kurulu başkanı olamaz (298/22-4).

298 sayılı Kanun'un 22. maddesinin dördüncü fıkrasının; "... şu kadar ki Siyasi Partiler Kanunu'na göre partilere üye olamayacak kimseler... sandık kurulu başkanı olamazlar..." deyimi, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 22. maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen listede yer alması mümkün memurları kapsamadığından, memurların ve öğretmenlerin (görevli oldukları yerlerde) sandık kurulu başkanı olmalarına yasal engel yoktur (Anayasa/79).

B- Sandık kurulu üyelerinin belirlenmesi:

İlçe seçim kurulu başkanı, Yüksek Seçim Kurulunca bu seçimlere katılabilecekleri tespit ve ilan edilen siyasi partilerden, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçimlerinde o ilçede en çok oyu almış 5 (beş) siyasi partiye her sandık için birer  asıl ve birer yedek üye adının beş gün içinde bildirilmesini ister.

Yeni kurulan ilçelerde kurulmuş olan ilçe seçim kurulları, bu yerlerin ilçe olmadan önceki yerleşim birimlerini dikkate alarak 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimindeki oyların partiler bazında birleştirilmesi suretiyle teşkilatı bulunan siyasi partiler arasından sandık kurullarına üye adı bildirecek siyasi partileri belirleyecektir (298/23).

Bu şekilde tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

İlçe seçim kurulu başkanının tebliğinden itibaren beş gün içinde asıl ve yedek üye ismi bildirmeyen siyasi parti, sandık kuruluna  asıl ve yedek üye bildirme hakkından vazgeçmiş sayılır.

Sandık kurulunun, bir asıl ve bir yedek üyesi, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi veya memurlar arasından ad çekme ile belirlenir. Adı ilk çıkan asıl, öteki yedek üye olur.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur (298/23).

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur (298/23-5).

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır (298/23-6).

Sandık kurulu, şehirlerde bir devlet memuru asıl üyesi, beş siyasi parti asıl üyesi olmak üzere 6 asıl üye, 6 siyasi partili yedek üyeden oluşur. Köylerde ise, seçilecek bir üye köy ihtiyar meclisi üyeleri arasından çekilecek ad çekme ile belirlenir. Ad çekmede adı ilk çıkan asıl, diğeri yedek üye olur.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır (298/23-8).

Sandık kurullarının oluşturulacağı tarih ve görev süresi

Madde 8 - a)  İlçe  seçim  kurullarınca, sandık  kurullarının  oluşum  çalışmalarına      18 Şubat 2014 Salı günü başlanacak ve 1 Mart 2014 Cumartesi günü tamamlanarak görevlilere tebliğ edilecektir.

b) Sandık kurulu üyeleri 29 Mart 2014 Cumartesi günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacaklardır.

Sandık kurullarının oluşumuna itiraz ve şikâyet

Madde 9- a) Sandık kurullarının oluşturulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı veya kurul tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi, işlem tarihinden itibaren iki gün içinde şikâyet yoluyla istenebilir (298/119-1).

Şikâyetin reddi yolundaki kararlara karşı bildirim veya tebliğ tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları iki gün içinde kesin kararı verirler.

b) Şikâyet yoluna başvurulmasa bile, sandık kurulunun oluşumuna karşı, oluşma tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazlar il seçim kurulunca iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır (298/119).

Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması

Madde 10- Örnek: 138 sayılı Genelge'nin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.

Sayım ve döküm yerinin düzeni

Madde 11- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 83, 108).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi

Madde 12- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday ve müşahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek: 57, 62, 62/A, 63, 63/A). Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.

Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir.

Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi parti ve bağımsız adayların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. İlçe seçim kurullarında yeterli imkan olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A) geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı,  denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilan edilir.         

İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilan edilir (Örnek: 58, 64, 64/1, 69).

İlçe birleştirme tutanak özeti ile denetim tutanağının imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilan süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir (298/108).

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, bir numaralı ilçe seçim kuruluna teslim eder.

Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, kendi düzenlediği özel tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle veya ayrı bir tutanak düzenleyerek birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilanı ve siyasi parti ve adaylara verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde, ilçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 63, 63/Ek 1 ve varsa Örnek: 63/A, 63/A- Ek 1 Kurullar Toplamı).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİLENLERİN BELİRLENMESİ

Seçilenlerin belli edilmesinde uygulanacak yöntem

Madde 13- Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, köy ve mahalle seçimleri çoğunluk sistemine göre yapılacağından, bu seçimlerde seçim çevresinde en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Onda birlik baraj uygulanacak nisbi temsil sistemine göre yapılan il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin seçimlerinde seçilenlerin nasıl belli edileceği aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir (2972/2-2, 32-4).

Yalnız bir sandıkta oy kullanılan köy ve mahalle  muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçim sonucunun belirlenmesi

Madde 14- Köy veya mahalle seçimleri için, seçim çevresinde yalnız bir sandıkta oy kullanılmış ise; sandık kurullarınca düzenlenen (Örnek: 51) sayılı tutanaktaki bilgilere göre;

- Köy muhtarlığını,

- Köy ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini,

- Mahalle muhtarlığını,

- Mahalle ihtiyar heyeti asıl ve yedek üyeliklerini,

kazananları gösterir (Örnek: 60) sayılı tutanak (İli, ilçesi, köy ya da mahalle adı yazılacak şekilde) SEÇSİS'te elektronik ortamda düzenlenir.

Bu tutanakta yazılı olanlar hazır bulunanlara ilan edilir ve bir örneği, bir hafta süreyle ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır.

Birden çok sandığı bulunan köyler ile mahallelerde yapılacak köy, mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimlerine ilişkin tutanakların ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi

Madde 15- İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanaklardaki bilgileri SEÇSİS'te elektronik ortama aktarır. En son sandık tutanağı geldikten sonra SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 57) sayılı tutanağı düzenler ve bu tutanağı her mahalle ve köydeki sandık tutanakları ile karşılaştırır. Varsa hatalar sandık numarasına göre elektronik ortamda düzeltilir ve yeniden döküm alınarak imzalanır.

Birden çok sandığı bulunan köyler ile mahallelerde yapılacak köy, mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimleri sonucunda ilçe seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklar ve ilanı

Madde 16- a) İlçe seçim kurulu (Örnek: 58) sayılı tutanağı SEÇSİS'te elektronik ortamda düzenler.

Bu tutanaktaki sonuçlar orada bulunanlara yüksek sesle derhal ilan edilir. Tutanağın  birer sureti isterlerse adaylara veya bunların gözlemcilerine verilir; diğer bir örneği de ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına bir hafta süre ile asılır.

b) İlçe seçim kurulu ayrıca 15. maddede sözü edilen (Örnek: 57) sayılı birleştirme  tutanağını esas alarak seçilenleri gösteren (Örnek: 60) sayılı tutanağı SEÇSİS'te elektronik ortamda düzenler ve bunu ilçe  seçim  kurulunun çalıştığı binanın kapısına asar.

c) Köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçimleri çoğunluk sistemine göre yapıldığından, bu seçim çevresinde en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Belediye başkanlığı seçimi sonuçlarının birleştirilmesi

Madde 17- a) Belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak sandık kurullarından gelen sonuçlar, ilçe seçim kurulu tarafından merkez belediye ve varsa beldeler itibariyle (Örnek: 63) numaralı tutanağa SEÇSİS'te elektronik ortamda işlenmek suretiyle birleştirilir. Bu tutanakta 2972 sayılı Kanun'un 21. maddesindeki ve bu genelgedeki ilgili hususlar yer alır. Bütün sandıkların sonucu alınıp toplamlar yapılınca sonuç yüksek sesle açıklanır. Tutanağın bir örneği seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına bir hafta süre ile asılır (2972/21).

b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçe ve merkez ilçelerde; ikinci, üçüncü ilâ... ilçe seçim kurulları kendi bölgelerine ait sandıkların sonuçlarını SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 63) sayılı tutanakta birleştirmekle beraber bunları birinci ilçe seçim kurulu başkanlığına hemen gönderirler. Birinci ilçe seçim kurulu başkanı, bu tutanakları ve kendi birleştirme tutanağını birleştirir ve sonucu belirler (Örnek: 63/A).

c) Yukarıdaki maddeye göre yapılan birleştirme işlemi sonunda, en çok geçerli oy alan aday belediye başkanlığına seçilmiş olur ve ilçe seçim kurulunca (Örnek: 65/A) sayılı tutanak SEÇSİS'te elektronik ortamda düzenlenerek kendisine verilir.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tutanakların birleştirilmesi

Madde 18-a) İlçe seçim kurulları, sandık kurullarından aldıkları büyükşehir belediye başkanlığı  seçim sonuçlarını SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 63) numaralı tutanakta birleştirir. Bütün sandıkların sonuçları  alındıktan sonra sonuç orada açıklanır ve tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına asılır. Büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları derhal bağlı bulunduğu il seçim kurulu başkanlığına SEÇSİS veya telefon, telefaks vs. araçlarla bildirilir (2972/22-2).

b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçe ve merkez ilçelerde; ikinci, üçüncü ilâ... ilçe seçim kurulları, birleştirme tutanaklarını birinci ilçe seçim kuruluna hemen teslim ederler. Birinci  ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlara göre; SEÇSİS kapsamında büyükşehir belediye  başkanlığı  seçiminde  ilçe  birleştirme  (kurullar toplamı)  Örnek: 63/A  sayılı tutanağı düzenleyerek birleştirme işlemini yapar. Bu suretle tüm ilçeyi kapsayacak şekilde oluşan birleştirme tutanağı derhal bağlı bulunduğu il seçim kurulu başkanlığına SEÇSİS veya telefon, telefaks vs. araçlarla bildirilir.

c) İlçelerden alınan tutanakların il seçim kurulunda birleştirme işlemi SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 63/1)  sayılı tutanakta yapılır. Birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sonuç orada bulunanlara açıklanır. Partilere ve bağımsız adaylara verilmek ve bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına asılmak üzere SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 64/2) sayılı tutanak düzenlenir.

ç) Tutanakların birleştirilmesi sonunda en çok oy aldığı anlaşılan aday büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş olur ve il seçim kurulunca SEÇSİS'te elektronik ortamda  (Örnek: 65) sayılı tutanak düzenlenerek kendisine verilir.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerin belediye başkanlarının seçimi hakkında da bu Genelge'nin ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

Belediye meclisi üyeleri seçimlerine ilişkin tutanakların ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi

Madde 19- a) İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları geldikçe almakla beraber, aralıksız olarak çalışır ve sandık tutanaklarını ilçe belediyesi ve varsa beldeler itibariyle birleştirmeye devam eder. En son sandık tutanağı geldikten sonra, ilçedeki bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak bunun sonucu SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 62) sayılı tutanağa işlenir.

Tutanağın altı Kurul başkanı ve üyelerince imzalanır (2972/21).

b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birleştirme tutanağının birinci ilçe  seçim kurulunca düzenlenerek kazananlara tutanak verilmesi gerektiğinden, diğer ilçe seçim kurulları kendilerine bağlı bulunan sandıkların sonuçlarını yine SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 62) sayılı tutanakta birleştirmekle beraber bu tutanağın bir örneğini derhal birinci ilçe seçim kurulu başkanlığına verirler.

c) Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlara göre; SEÇSİS kapsamında belediye meclisi üyeleri seçiminde ilçe birleştirme (kurullar toplamı) Örnek: 62/A sayılı tutanağı düzenleyerek birleştirme işlemini yapar.

İl genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin  tutanakların birleştirilmesi

Madde 20- İl genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin tutanakların birleştirilmesinde 18. maddede açıklanan yöntem uygulanır. Ancak, bu seçimlerde seçim çevresi ilçe olduğundan birleştirme işlemi ilçe itibariyle yapılır ve o ilçe sınırları içindeki köylerin adları ile buralardaki sandıkların numaraları da SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek:  62) sayılı tutanağa işlenir.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üyeliklerinin hesabı

Madde 21- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üye sayısını belirlemek için SEÇSİS kapsamında bulunan (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı çizelgeler kullanılır. Belirleme işlemleri  aşağıdaki  sıraya göre yapılır ve sonuçlandırılır.

A) Örnek: 66/Ek sayılı çizelgenin ilgili bölümlerinde:

a- Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı,

b- Geçerli oy toplamının 10'a bölünmesi suretiyle bulunacak "onda birlik baraj" sayısı,

c- Seçime katılan siyasi partilerin alfabe sırasına göre adları,

ç- Bağımsız adayların ad ve soyadları,

d- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları karşısına,

- Aldıkları geçerli oy sayısı,

- Onda birlik baraj sayısı,

- Aldıkları geçerli oy sayısından, baraj sayısının çıkarılmasından sonra kalan sayı,

 (çıkarma işlemi sonucu bir sayı kalmıyorsa " - " şeklinde işaret konulur.)

işlenir.

f- Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde belediye meclisi üyeliği seçiminde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclisi üyeliğini kazanmış olurlar (2972/23-a).

B) Örnek: 66 sayılı çizelgede:

a- Çıkarma işleminden sonra geriye kalan ve SEÇSİS kapsamında bulunan (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgede gösterilen siyasi partiler ile bağımsız adayların adları ve aldıkları geçerli oy sayısından  baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayı SEÇSİS kapsamında bulunan (Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1) işaretli bölümünde ayrılmış bulunan yere işlenir.

b- Her partinin baraj sayısı çıktıktan sonra kalan geçerli oyları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde bölünür. Bölme işlemine, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısından, o  çevre için gösterilmesi gereken kontenjan sayısı çıktıktan sonra elde edilecek sayıya ulaşılıncaya  kadar devam edilir. Bölme işlemleri sonunda bulunan paylar 1/1, 1/2, 1/3... gibi gösterilen hanelere işlenir.

ÖRNEĞİN; 15 belediye meclisi üyesi seçimi yapılacak bir çevrede bölme işlemi 1/15'e kadar değil, o çevre için gösterilecek kontenjan sayısı 2 olduğundan 1/13'e kadar yapılacaktır. (Örnek: 66) form düzenlenirken kontenjanla ilgili hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

c- İlçe seçim kurulunca; Yüksek Seçim Kurulunun 23/06/1992 gün ve 134 sayılı ilke kararında belirtilen tam sayı artıklarının (,) den sonraki küsuratının hesaplamada dikkate alınması gerekir.

ç- Bulunan bu paylar ve bağımsız adayların baraj sayısı çıktıktan sonra kalan oyları, çizelgenin (2) numara ile gösterilen yerinin solundaki sütuna büyüklük sırasına göre kaydedilir. Bunların karşılarına da bu sayılar hangi partiye veya bağımsız adaya ait ise onların isimleri işlenir.

d- Seçilmesi gereken asıl üye sayısı kadar üyelikler (kontenjan hariç) bu payların sahibi olan siyasi partilere ve  bağımsız  adaylara sayıların büyüklük sırasına göre verilir.

Son kalan üyelikler için eşit sayılar bulunduğu takdirde bu sayıların sahipleri arasında ad çekme sonucu adı çıkana üyelik verilir.

Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler, ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıraya göre belirlenerek kimlerin üye seçildiği böylece saptanır.

e- Kontenjan adayları başta olmak üzere, üyeliğe seçilen siyasi parti adayları alfabe sırasına göre partinin adı, adayın soyadı ve adı, aday listesindeki sıra numarası belirtilerek (6)  numara ile işaretli yerdeki sütunlara yazılır. Seçilen bağımsız adaylar da aynı sütunda yer alır.

Oyların eşitliği nedeniyle ad çekmeye baş vurulmuş ise, ad çekme sonucu üyeliğin hangi siyasi partiye veya bağımsız adaya verildiği de çizelgenin (3) numara ile işaretli bölümüne işlenir.

C) Belediye meclisi yedek üyeliklerine seçilenlerin belirlenmesi:

2972 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (c) bendinde yedek üyelerin belirlenmesi için asıl üyeler hakkında yapılan işlemlerin uygulanması öngörülmüştür.

Yedek üyeleri belirlerken iki farklı durumu göz önünde tutmak gerekir.

a- Bağımsız adaylardan üyeliğe seçilen yoksa; asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen  isimden itibaren siyasi partilerin elde ettikleri asıl üyelikler kadar yedek üyelik, aday  listelerindeki sıraya göre belirlenir ve (Örnek: 66) sayılı çizelgenin yedek üyelere ayrılmış sütunlarına işlenir.

b- Bağımsız adaylardan üyeliğe seçilen varsa; bu takdirde önce yukarıda belirtilen şekilde her  partiye  kazandığı  asıl  üye  sayısı  kadar yedek üye verilir. Bağımsız adayın yedeği  olmayacaksa da bir çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenmesi zorunlu olduğundan, bu yedek üyelikler; parti ayrımı yapılmaksızın (yukarıda nasıl yapılacağı belirtilen  oy bölüşümünde kendisine yedek üyelik verilen) partilerden sonra ilk gelen payın sahibi olan  parti veya partilere verilir.

Böylece, bağımsızlar da dâhil olmak üzere bir seçim çevresinden seçilecek asıl üye sayısı kadar, yedek üyelik belirlenmiş olur.

D) Belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin belirlenmesi işlemlerinin bir örnekle açıklanması:

Belde nüfusu .....................................................                 40.000

Seçilecek belediye meclisi üye sayısı (asıl) ............                    15

Seçmen sayısı ....................................................                 15.000

Geçerli oyların toplamı .......................................                13.500

Seçime katılan siyasi parti sayısı ..........................                        6

Seçime katılan bağımsız aday sayısı .....................                       2

olduğunu ve siyasi partilerin alfabe sırasına göre; 6.000, 1.400, 1.800, 500, 600, 2.900 ve bağımsız adayların 210 ve 90 oy aldıklarını varsayalım.

Sırayla şu işlemler yapılacaktır:

- (Örnek: 66/Ek) Sayılı Çizelgede;

1- "Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı" yazısının karşısına (13.500) sayısı yazılır.

2- "Onda birlik baraj sayısı" yazısının karşısına, geçerli oyların 10'a bölünmesi suretiyle (1.350) sayısı yazılır.

3- Seçime katılan siyasi partilerin adları alfabe sırasına göre ilgili bölüme, bağımsız adayların adları ve soyadları siyasi  partilerin altında ayrılmış olan yere yazılır.

4- A Partisinin karşısına 6.000, B Partisinin  karşısına  1.400, C Partisinin karşısına 1.800, D Partisinin karşısına 500, E Partisinin karşısına 600, F Partisinin karşısına 2.900, bağımsız  aday Ahmet TOPRAK’ın karşısına 210 ve bağımsız aday Tahir ALAKURT’un karşısına 90 sayıları yazılır.

Hepsinin karşısına baraj sayısı (1.350) yazılır.

5- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oylardan baraj sayısı çıktıktan sonra geriye oyu kalan A Partisinin  4.650, B Partisinin 50, C Partisinin 450 ve F Partisinin 1.550 oyu çizelgedeki son sütuna yazılır. D Partisi ile E Partisinin ve bağımsız adayların karşısına çizgi çekilir.

Böylece "ÖRNEK 66 SAYILI ÇİZELGEYE" aşağıdaki  gerekli  bilgiler işlenmiş olur.

 

- (Örnek: 66) Sayılı Çizelgede;

Çıkarma işleminden sonra geriye oyu kalan (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgenin ilgili kısmına yazılan (A Partisi, B Partisi, C Partisi, F Partisi) (Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1) işaretli bölümünde belirlenen yere işlenir.

Karşılarına da (Aldıkları geçerli oy sayısı yazılı yere) (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgenin son sütununda gösterilen ve geçerli oylardan baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayıları (4.650, 50,  450, 1.550) yazılır, devamına da bu sayıların önce bire, sonra ikiye, sonra üçe (2 kontenjan üyeliği çıktıktan  sonra  kalan  sayı  olan  13'e  kadar) şeklinde bölünmesi sonucu bulunan paylar ilgili bölümlerindeki hanelere aşağıdaki gibi yazılır.

                  

 

Böylece (A) Partisi 10, (F) Partisi 3 olmak üzere, belediye meclisine seçilen 13 üye belirlenmiş olur. Örnekte en çok oy almış olan (A) Partisi kontenjan üyeliklerini de kazanmış  olacağından  ve  çevrenin çıkaracağı üye sayısına (15) göre kontenjan adedi 2 olduğundan bu 2 üyelik de (A) Partisine verilerek (A) Partisi 12 + (F)  Partisi 3 = 15 sayısına ulaşılmış olur.

Kontenjan üyelerinin adları (Örnek: 66) sayılı formun 6 numaralı bölümünün başına yazılır.

Yedek Üyelerin Belirlenmesi

Yukarıdaki örnekte A Partisi 10 tanesi oy bölüşümünden, 2 tanesi de kontenjan olmak üzere 12 asıl üyelik kazandığından, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden (11 inci asıldan) başlayarak  cetvelin yedek üyelere ayrılan bölümüne 12 isim, sırayla yazılır.

F Partisi 3 asıl üyelik kazandığından  bunların  yedekleri olan üç isim 4 üncü asıl üyelikten başlayarak yine aynı bölüme yazılır.

Böylece A Partisinin 12, F partisinin 3 olmak üzere 15 yedek üyenin adları aşağıdaki çizelgede belirtilmiş olur.

 

Belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tutanak özeti ve seçilenlere tutanak verilmesi

Madde 22- İlçe seçim kurulu, belediye meclisi üyeliklerine seçilenleri SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 67) sayılı tutanağa işler. Bu tutanağın bir örneğini ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına asar.

Belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerle ilgili olarak SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 68) sayılı tutanak düzenlenir ve seçilenlere verilir.

Siyasi partilerin ve bağımsızların elde ettikleri il genel meclisi üyeliklerinin hesabı

Madde 23- İl genel meclisi üyelikleri seçimlerinde siyasi partilerin ve bağımsızların elde ettikleri üyeliklerin tespitinde de genel olarak 21. maddede yazılı işlemler uygulanacak, bu  işlemler için de SEÇSİS kapsamındaki (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı çizelgeler kullanılacaktır.

Ancak; bu tür seçimlerde kontenjan gösterme usulü bulunmadığından, (Örnek: 66)  sayılı  çizelgede yer alan bölme işlemi, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısına ulaşılıncaya kadar sürdürülecektir. Örneğin, (A) ilçesinden seçilecek il genel meclisi üye sayısı 4 ise, bölme işlemi 1/1, 1/2, 1/3, 1/4'e kadar devam edecektir (2972/10).

Bölme sonucunda elde edilen sayılar büyüklük sırasına ve seçilmesi gereken üye  sayısına göre yazıldıktan sonra üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsızlara büyüklük sırasına göre verilir.

Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler, ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki adaylara bu  listedeki  sıraya  göre verilir ve kimlerin üye seçildiği böylece belirlenir.

İl genel meclisi yedek üyeliklerine seçilenleri ismen belirlemek için; asıl üyeliklere  seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren siyasi partilerin elde ettikleri asıl üyelikler kadar  yedek üyelik, yine aday listelerindeki sıraya göre belirlenir ve (Örnek: 66) sayılı çizelgede yedek üyelere ayrılmış sütunlara yazılır.

İl genel meclisi üyeliği seçimi sonuçlarını gösteren tutanak özeti ve seçilenlere tutanak verilmesi

Madde 24- İl genel meclisi üyelikleri seçiminde siyasi partilerin ve bağımsızların kazandıkları oyları göstermek üzere SEÇSİS'te elektronik ortamda (Örnek: 69) sayılı tutanak düzenlenir. Bu tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına asılır, siyasi partilere ve bağımsızlara da verilir.

İl  genel meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenler SEÇSİS kapsamında (Örnek: 70) numaralı tutanakta gösterilir.

Bu tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına asılır.

İl genel meclisi üyeliklerine seçilenlere SEÇSİS'ten alınan (Örnek: 71) sayılı tutanak verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Büyükşehir belediye meclisine katılacak üyelerin belirlenmesi

Madde 25- Büyükşehir belediye meclisi, belediye sınırları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak  toplam sayı kadar üyeden oluşur.

Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.

Yedek üyeler de aynı usulle hesaplanır (2972/6).

Bu hesaplamadan sonra  kimlerin büyükşehir belediye meclisine katılacağı, her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlanarak yeter sayıya kadar inilmek  suretiyle belirlenir (2972/24-a).

Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı yöntem uygulanır (2972/24-b).

2972 sayılı Kanun'un 10/c maddesi uyarınca siyasi partilerce gösterilmiş bulunan kontenjan adaylığından belediye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci sıradakiler, aynı Kanun'un  6. maddesinde belirtilen oranla (beşte bir) sınırlı kalmak kaydı ile büyükşehir belediye meclisine katılırlar (2972/23-a-son).

İlçe seçim kurulu bu hükümlere uygun olarak belirlediği büyükşehir belediye meclisine katılacak üyelerin isimlerini büyükşehir belediye başkanlığına ve valiliğe bildirir.

Köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi-heyeti üyeliği seçimleriyle belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimini kazananların idari makamlara bildirilmesi

Madde 26- İlçe seçim kurulları, köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi - heyeti asıl ve yedek üyeliklerini kazananların bir listesini (Örnek: 61) SEÇSİS elektronik ortamdan alarak ilgisine göre valilik veya kaymakamlığa verirler.

Belediye başkanlığına seçilen adayın adı - soyadı ile belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerin bir listesi mahalli mülki amire ve belediye başkanlığına verilir.

Büyükşehir belediye başkanlığına seçilen adayın adı - soyadı, ilgili valiliğe ve büyükşehir belediye başkanlığına il seçim kurulu başkanı tarafından bildirilir.

Seçimle ilgili belgelerin saklanması

Madde 27- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilmez.

Belediye başkanı ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelikleri seçimleri genel sonuçlarının yüksek seçim kuruluna bildirilmesi

Madde 28- İlçe seçim kurulları, SEÇSİS elektronik ortamda birleştirme işlemlerini tamamladıktan ve kazananlara tutanakları verdikten sonra, mahalli idareler seçimlerinin genel sonucunu SEÇSİS elektronik ortamdan alınan (Örnek: 105) ve (Örnek: 106) sayılı çizelgeleri onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna hemen gönderirler.

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenerek bildirilecektir.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları da düzenledikleri (Örnek: 64/2) sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler.

Birleşik oy pusulası paketlerinin verildiği  sandığın belirtilmesi

Madde 29- Birden çok seçim bir arada yapılacağından ve belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği seçimleri için ayrı birleşik oy pusulası kullanılacağından, bir karışıklığa meydan verilmemesi için, bunların sandık kurulu başkanlarına verilmesinde azami dikkat ve özen gösterilmelidir.

Hangi sandığa hangi oy pusulası paketinin verildiği, tutanakla tespit edilmelidir.

Sandık kurullarında görevli olanlara oy kullanmalarını sağlayacak belge verilmesi

Madde 30- Sandık kurulu başkan ve üyeleri, bina sorumluları, güvenlik güçleri ile ulaştırma görevlileri, görev yaptıkları sandığın seçmen  listesinde yazılı değillerse, bunların oy kullanmalarını sağlamak için; o sandık bölgesinde yapılan hangi seçimde oy kullanabileceklerini gösteren bir belgeyi ilçe seçim kurulu başkanı kendilerine verir (Örnek: 142).

Ayrıca, esas kayıtlı oldukları sandık kurulu başkanlığına da bilgi verilerek isimleri karşısına açıklama yapılması sağlanır (298/94-1).

Madde 31- Bu Genelge'de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanacaktır.

Madde 32- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarih ve 627 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.