2 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28870

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

 Karar No  : 623

- K A R A R -

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler genel seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler genel seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

Yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun'un 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar taslağı ve eki Genelge Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında; “Mahalli idareler genel seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmü uyarınca, mahalli idareler genel seçimlerinin beş yılda bir yapılacağına ve beşinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre, mahalli idareler genel seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 1 Ocak 2014 Çarşamba günü olması kanun gereğidir.

Mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.

Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan Türkiye’de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,

3- Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

4- Ekli 140/I sayılı Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna,

   5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge'nin;

a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

b) Adalet Bakanlığına,

c) İçişleri Bakanlığına,

d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,

e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,

f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

g) Siyasi parti genel başkanlıklarına,

gönderilmesine,

31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV

 

 

 

 

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE

(Örnek: 140/I)

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1-  Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarılmış olması nedeniyle 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleştirme işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi amacıyla, seçmene ait verilerdeki değişimi belirleyen; ad, soyad, yaş, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetme veya yeniden kazandığını gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içerisinde veya dışarısında vuku bulan yerleşim yeri değişiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak itirazları kapsar.

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ

MADDE 2- Güncelleştirme; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 33/1. maddesi uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli  işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSİS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle yapılır.

İlçe seçim kurulu başkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından yedi gün önce o yer Cumhuriyet başsavcılığından ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSİS’e girilerek gerekli kontrol yapılır ve (bu kontrol seçmenin seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığına yöneliktir) tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ,
ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME

MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir.

6360 sayılı Kanun’un 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince yapılan değişiklikler gözetilerek, belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan belediyeler ile nüfusu 2.000’in altına düşmesi nedeniyle köye dönüştürülen belediyelerde, birden fazla mahalle bulunması halinde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca uygun görülecek mevcut mahalle muhtarlıklarından sadece birinde askıya çıkartılır.  Bu durum diğer mahalle  muhtarlıklarında ilan edilerek seçmenler bilgilendirilir.

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.

Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40).

Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin 10 Ocak  2014 Cuma günü saat 08.00'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet başsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.

ASKI YERİ GÖREVLİSİ

MADDE 4- İlçe seçim kurulu başkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu başkanlığınca  tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

MADDE 5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doğanlar (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,

g) Askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

 h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.), 

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına,

başvurabilir. (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri uygulanır.)

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 6–a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca, kısıtlılık altına alınanlara ilişkin listenin vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.)

 c) İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 7-a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 23 Ocak 2014  Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS)  DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ

MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ VEYA DONDURULMASI

MADDE 9- A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

B- Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir.

C- 30 Mart 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur.

D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin,

b) Silah altında bulunan er ve erbaşların,

c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),

ç) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,

kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazışmaların resmî niteliğe kavuşabilmesi için; kısıtlı ve hükümlü olarak işaretlenmesi gereken seçmenlere ilişkin ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu kişilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına kurum içi elektronik posta yolu ile gönderilmesi ve  posta işleminin  tamamlanması gerekmektedir.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

MADDE 10- 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.

Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli  seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” kutusu işaretlenir. (Engellilerin beyan formu www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 11- Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi içinde itiraz edebilirler.

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine;

A- Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;

a) O ilçede oturan tüm seçmenlerle,

b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı vb.),

ile ilgili olarak,

B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,

itirazda bulunabilirler.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.

Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin onaylı belgesi olup olmadığına bakılır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karşılığında nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilir.

İlçe seçim kurulu başkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleşen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değişikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti başkanlıklarına verilir.

Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir.

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ
ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

MADDE 12- İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 7 Şubat 2014 Cuma günü kesinleşir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanı doğrudan bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu şekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.

A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanınca doğrudan seçmenin;

a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleşim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,

b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı,

c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,

ç) İlgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı,

d) Oturduğu yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına) bulunup bulunmadığı,

araştırma ve soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı,

B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesiyle kayıtları dondurulmuş olan seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandığının anlaşılması üzerine, kaydın dondurulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir duruma getirileceği,

C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde,

a) Silah altına alınan er ve erbaşlara,

b) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),

c) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,

ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karşın, askı listesindeki bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilememiş seçmenlere,

karşı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde,

İlçe seçim kurulu başkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.

İlçe seçim kurulu başkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet başsavcılığından muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 7 Şubat 2014 Cuma günü itibariyle getirtilen ikinci listeler ile karşılaştırılarak denetlenir.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet başsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir.

Cumhuriyet başsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından kesinleşen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına ilişkin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır.

Bu işlemlerden sonra oluşturulan yeni listeler SEÇSİS’ten dökülür ve 9 Şubat 2014 Pazar günü tekrar askıya çıkarılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen kütüğünde kayıtlı olma şartı aranır. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü girişi yapılamaz.

TUTUKLU VE TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERİN

SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ

MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için ilçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılığından 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSİS kapsamında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleştirir.

SANDIK BÖLGESİ VE YENİDEN SANDIK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI

MADDE 14- Mahalli idareler genel seçimlerinde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 320 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.

Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilir.

Mahalli idareler genel seçimlerinde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılır. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüşü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.

Engelliler ile 75 yaş ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, bu durum göz önünde tutulur.

Sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin şartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu başkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.

KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI

MADDE 15- Kesinleşen sandık seçmen listelerinin 9 Mart 2014 Pazar günü beş (5) nüsha olarak çoğaltılmasına başlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. Bir örneği mahalli idareler genel seçimleri iş ve işlemleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulunun 31.12.2013 tarihli, 2013/622 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teşkilatlarının bulunması halinde ilçe başkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya DVD olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme işleminde kullanırlar (298/42-3).

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 17.00'den sonra başlanır ve bir gün içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği işlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir.

Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.

Listelerin çoğaltılması işleminin en geç 19 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.

SEÇMEN BİLGİ KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI

MADDE 16- Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 21 Şubat 2014 Cuma günü başlanır.

298 sayılı Kanun'un 44. madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılması için ilçe seçim kurulu başkanı mahalli posta idaresiyle temas ederek, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalmaksızın seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımını yaptırabilir. Ancak, ilçe ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile de yapılması uygundur.

Bu yollarla dağıtım mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtılması işlemlerinde, 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilir.

Bu işle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karşılığı teslim aldıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak (Örnek: 15), ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorundadırlar. Dağıtım işinin en geç 24 Mart 2014 Pazartesi günü akşamına kadar bitirilmesi  gerekir.

24 Mart 2014 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtım yapılmadığı takdirde seçmen bilgi kâğıtları, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün akşamı ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilir (Örnek: 16).

ÖDENECEK ÜCRET VE GÜNDELİKLER

MADDE 17-a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kağıdı için (6 Kuruş) ödenir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilir.

b) Güncelleştirme kapsamında yapılacak tüm çalışmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu başkanı ve seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında (cumartesi - pazar), muhtarlık bürolarında güncelleştirme için yapılacak çalışmalar nedeniyle, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir sebeple muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden bir tanesine yapacakları çalışmaları karşılığında, seçim harcamalarına ilişkin olarak düzenlenen Genelge hükümleri çerçevesinde gündelik ödenir.

MADDE 18- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 gün ve 2013/623 sayılı kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiştir.