2 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28870

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

GRM SERMAYES YATIRIM FONLARINA

LKN ESASLAR TEBL

(III-52.4)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac giriim sermayesi yatrm fonlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli giriim sermayesi yatrm fonlarnn kurulularna, faaliyet ilke ve kurallarna, katlma paylarnn ihrac ile bunlarn nitelikli yatrmclara satna, ihra belgesine, yatrmclarnn bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 52 nci ve 54 nc maddelerine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bilgilendirme dokmanlar: Fon itz, ihra belgesi ve yatrmc bilgi formunu,

b) BA: Borsa stanbul A..yi,

c) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

) Fon: Giriim sermayesi yatrm fonunu,

d) Fon toplam deeri: Fon portfyndeki varlklarn Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde deerlenmesi neticesinde bulunan fon portfy deerine varsa dier varlklarn ve alacaklarn eklenmesi ve borlarn dlmesi suretiyle ulalan deeri,

e) GP: BA Gelien letmeler Piyasasn,

f) Giriim irketi: Trkiyede kurulu veya kurulacak olan, gelime potansiyeli tayan ve kaynak ihtiyac olan irketleri,

g) likili taraf: Trkiye Muhasebe Standartlar erevesinde Kurulca belirlenen dzenlemelerde yer alan ilikili taraf,

) tirak paylar: Bu Teblide tanmlanan giriim irketlerinin sermayesini temsil eden paylar,

h) Kanun: 6362 sayl Kanunu,

) Katlma pay: Yatrmcnn sahip olduu haklar tayan ve fona katlmn gsteren, kayden izlenen sermaye piyasas aracn,

i) Kaynak taahhd: Katlma paylarnn ihracn mteakip nitelikli yatrmclar tarafndan bir defada veya farkl tarihlerde fona denecek nakdi,

j) KOB Ynetmelii: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kk ve Orta Byklkteki letmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Ynetmelii,

k) Kurucu: Kurulun Portfy Ynetim irketlerine ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1) erevesinde Kuruldan faaliyet izni alm portfy ynetim irketini veya giriim sermayesi portfy ynetim irketini,

l) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

m) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu A..yi,

n) Nitelikli katlma pay: Bu Teblide belirlenen haklara ek olarak fonun ynetimine ilikin haklar ve kar pay imtiyaz veren katlma payn,

o) Nitelikli yatrmc: Kurulun sermaye piyasas aralarnn satna ilikin dzenlemelerinde tanmlanan kiiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bireysel Katlm Sermayesi Hakknda Ynetmelikte tanmlanan bireysel katlm yatrmcs lisansna sahip kiileri,

) Portfy saklama teblii: Portfy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kurululara likin Esaslar Teblii (III-56.1)ni,

p) Portfy saklaycs: Kurulun portfy saklama teblii erevesinde portfy saklama hizmetini yrten kuruluu,

r) Portfy yneticisi: Portfy Ynetim irketlerine ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1) erevesinde Kuruldan faaliyet izni alm portfy ynetim irketini veya giriim sermayesi portfy ynetim irketini,

s) Portfy ynetim teblii: Portfy Ynetim irketlerine ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1)ni,

) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..yi,

t) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

u) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

) Trev aralar: Kurulca fon portfyne alnmas uygun grlen vadeli ilem ve opsiyon szlemelerini,

v) Yatrmc szlemesi: Fon ile katlma pay sahipleri arasnda bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak itzk ve ihra belgesinde yer verilmeyen hususlarn dzenlendii szlemeyi,

y) Ynetim kontrol: Kurulun pay alm teklifine ilikin dzenlemelerinde tanmlanan ynetim kontroln

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Giriim sermayesi yatrm fonu

MADDE 4 (1) Fon, Kanun hkmleri uyarnca nitelikli yatrmclardan katlma pay karlnda toplanan para ya da itirak paylaryla, pay sahipleri hesabna, inanl mlkiyet esaslarna gre, nc fkrada belirtilen varlk ve ilemlerden oluan portfy iletmek amacyla Kuruldan faaliyet izni alan portfy ynetim irketleri ve giriim sermayesi portfy ynetim irketleri tarafndan bir itzk ile sreli olarak kurulan ve tzel kiilii bulunmayan mal varldr.

(2) Fonlarn sresine fon itz ve ihra belgesinde yer verilir.

(3) Fonlar, aada saylan varlk ve ilemlerden oluan portfy iletmek amac dnda herhangi bir ile uraamazlar.

a) Giriim sermayesi yatrmlar,

b) zelletirme kapsamna alnanlar dahil Trkiye'de kurulan anonim ortaklklara ait paylar, zel sektr ve kamu borlanma aralar,

c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Karar hkmleri erevesinde alm satm yaplabilen, yabanc zel sektr ve kamu borlanma aralar ve anonim ortaklk paylar,

) Vadeli mevduat ve katlma hesab,

d) Yatrm fonu katlma paylar,

e) Repo ve ters repo ilemleri,

f) Varantlar ve sertifikalar,

g) Kira sertifikalar ve gayrimenkul sertifikalar,

) Takasbank para piyasas ilemleri,

h) Trev ara ilemlerinin nakit teminatlar ve primleri,

) Kurulca uygun grlen zel tasarlanm yabanc yatrm aralar ve ikraz itirak senetleri,

i) Kurulca uygun grlen dier yatrm aralar.

Fonun malvarl

MADDE 5 (1) Fonun malvarl, kurucunun, portfy saklaycsnn ve portfy yneticisinin malvarlndan ayrdr.

(2) Fon malvarl; fon hesabna olmas, itzk ile ihra belgesinde hkm bulunmas artyla kredi alnmas ve koruma amal trev ara ilemleri yaplmas amac haricinde teminat gsterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarl kurucunun ve portfy saklaycsnn ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi hlinde dahi baka bir amala tasarruf edilemez, kamu alacaklarnn tahsili amac da dhil olmak zere haczedilemez, zerine ihtiyat tedbir konulamaz ve iflas masasna dhil edilemez.

(3) Kurucunun ve/veya portfy yneticisinin nc kiilere olan borlar ve ykmllkleri ile fonlarn ayn nc kiilerden olan alacaklar birbirlerine kar mahsup edilemez.

Fon bilgilendirme dokmanlar

MADDE 6 (1) Fon bilgilendirme dokmanlar fon itz, ihra belgesi ve varsa yatrmc bilgi formundan oluur.

(2) Fon itz katlma pay sahipleri ile kurucu, portfy saklaycs ve portfy yneticisi arasnda fon portfynn inanl mlkiyet esaslarna gre iletilmesini, Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda saklanmasn ve vekalet akdi hkmlerine gre ynetimini konu alan genel ilem artlarn ieren iltihaki bir szlemedir. tzk standard Kurulca belirlenir. tzkte bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/1de yer almaktadr.

(3) Fon ihra belgesi fonun nitelii ve sat artlar hakkndaki bilgileri ieren belgedir. hra belgesi standard Kurulca belirlenir. hra belgesinde bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/2de yer almaktadr.

(4) Yatrmc bilgi formu fonun yapsn, yatrm stratejisini ve risklerini gsteren zet bir formdur. Kurucu, bu formun itzk ve ihra belgesi ile tutarllndan, ieriinin doruluundan, gncelliinin salanmasndan ve bu formda yer alan yanl, yanltc veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatrmc bilgi formu standard Kurulca belirlenir. Yatrmc bilgi formunda bulunmas gereken asgari unsurlar Ek/3te yer almaktadr. Yatrmc bilgi formu hazrlanmas ihtiyaridir.

Kurucunun yetki ve sorumluluu

MADDE 7 (1) Kurucu, fonun katlma pay sahiplerinin haklarn koruyacak ekilde temsili, ynetimi, ynetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin itzk ve ihra belgesi hkmlerine uygun olarak yrtlmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlklar zerinde kendi adna ve fon hesabna mevzuat ve itzk ile ihra belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doan haklar kullanmaya yetkilidir.

(2) Kurucu portfy ynetim hizmetini portfy ynetim tebliinin 8 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde imzalanacak bir szleme ile baka bir portfy ynetim irketinden veya giriim sermayesi portfy ynetim irketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yrtlmesi esnasnda kurucu tarafndan fonun ynetiminin bir portfy yneticisine devredilmesi veya dardan salanan hizmetlerden yararlanlmas, kurucunun sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(3) Kurucu ile katlma pay sahipleri arasndaki ilikilere Kanunda, ilgili mevzuatta, itzkte, ihra belgesi ve yatrmc szlemesinde hkm bulunmayan hllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununun 502 il 514 nc maddeleri hkmleri kyasen uygulanr.

Fon portfynn ynetimi

MADDE 8 (1) Kurucu veya varsa portfy yneticileri, fon malvarln yatrmc lehine ve yatrmcnn karn gzetecek ekilde, portfy ynetim tebliinde yer alan dzenlemeler erevesinde, Kanun, bu Tebli, itzk hkmleri ve ihra belgesinde belirlenen ynetim ilkelerine gre ynetmekle ykmldr. Fon portfynn ynetiminde birden fazla portfy yneticisi ile szleme yaplabilir. Bu durumda yaplacak portfy ynetim szlemesinde, portfy yneticilerinin portfy ynetiminin devralnmasndan kaynaklanan hak ve ykmllklerine de yer verilmesi zorunludur.

(2) Fon portfynn ynetiminde portfy ynetim tebliinin 33 nc maddesinde yer alan ilkelere uyulur. u kadar ki, 19 uncu maddede belirtilen ilemlerde portfy ynetim tebliinin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi uygulanmaz.

(3) Portfy yneticisi portfy iin yaplan bir alm satm ileminden dolay lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat salarsa, bu durum kurucu tarafndan renildii tarih itibariyle en uygun haberleme vastasyla yatrmclara bildirilir.

Fon portfynn saklanmas

MADDE 9 (1) Fon portfyndeki varlklarn, portfy saklama teblii dzenlemeleri erevesinde saklanmas zorunludur. Fiziken veya kayden saklanmas mmkn olmayan varlklarn mevcudiyetini ve fona aidiyetini gsteren bilgi, belge ve kaytlar da portfy saklaycs nezdinde tutulur.

(2) Giriim sermayesi yatrmlarna ilikin bilgi ve belgelerin rnekleri saklama szlemesinde belirtilen esaslar erevesinde, yatrmn yaplmasn mteakip 10 i gn iinde portfy saklaycsna iletilir.

Fonun temsili

MADDE 10 (1) Fon, taraf olaca tm szlemeler ile giriim irketlerinin ynetimine katlnmas ve bu irketlerin genel kurullarnda oy kullanlmas da dahil olmak zere tm faaliyetlerinin icrasnda, kurucunun ynetim kurulu tarafndan temsil edilir. Ynetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas yeye devredebilir. Ancak, fonun kurulu, katlma pay ihrac, tasfiye, portfy ynetim creti art ile katlma pay sahiplerinin yatrm kararlarn etkileyebilecek nitelikteki dier ilemlerinin ynetim kurulu karar ile yaplmas zorunludur.

(2) Fonun giriim sermayesi yatrmlarna ilikin TTKda belirtilen ortaklk haklarn ve bu Teblide belirtilen pay sahiplii szlemelerinden kaynaklanan ynetimsel haklarn kullanmak zere, kurucunun ynetim kurulu karar ile kurucunun personeli olmayan nc kiiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, fon itz ve ihra belgesinden doan sorumluluu devam eder.

Kurucunun ve yneticinin organizasyon yaps

MADDE 11 (1) Giriim sermayesi portfy ynetim irketi dndaki kurucularn ynetim kurulu yelerinden en az birinin giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas; ayrca, bu kurucular nezdinde drt yllk yksek renim grm ve giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip bir personel ile bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesi ve genel mdrn yer ald en az kiiden oluan bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. Fon portfynn kurucu dnda bir portfy yneticisi tarafndan ynetilmesi halinde ise, sz konusu organizasyon yapsnn portfy yneticisi nezdinde oluturulmas zorunludur. Giriim sermayesi portfy ynetim irketlerine ilikin olarak portfy ynetim tebliinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar sakldr. Her durumda 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen vekilin de yatrm komitesinde yer almas mmkndr.

(2) Giriim sermayesi yatrm fonu kurucusunun ve varsa portfy yneticisinin risk ynetim sisteminin portfy ynetim tebliinde belirtilen hkmlerin yan sra asgari olarak giriim sermayesi yatrmlarna ilikin risk ynetimi esaslarn ierecek ekilde oluturulmas zorunludur.

NC BLM

Fonun Kuruluu ile Fon Katlma Paylarnn hracna, Satna, Pazarlanmasna

ve Datmna, Fona adesine, Yatrmclar Arasnda Devredilmesine

ve Deerine likin Esaslar

Fonun kuruluu

MADDE 12 (1) Fon kuruluu iin kurucu, taslak itzk ve Kurulca esaslar belirlenen standart form ile Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle Kurula bavurur. Fonun kurulu izni alabilmesi iin kurucunun portfy saklaycs ile saklama szlemesi imzalam olmas ve itzn Kurulca onaylanmas gereklidir. Fonlar emsiye fon olarak kurulamazlar.

(2) Kurulu bavurusu kapsamnda, itzkte yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen itzk standardna gre eksiksiz olmas zorunludur.

(3) Fon kurulu bavurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren iki ay iinde Kurul tarafndan karara balanr.

(4) Kurulca onaylanan itzk, Kurul kararnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSGde ilan olunur.

(5) Bu madde erevesinde yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(6) Fon kurulu bavurusu iin gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi ve belgeler Kurul tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

Fon katlma paylarnn ihrac

MADDE 13 (1) Katlma paylar sadece nitelikli yatrmclara satlabilir.

(2) Fonun katlma pay ihrac iin Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak dzenlenen ihra belgesi ve standart form ile Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafndan Kurula bavurulur. u kadar ki, fonun katlma pay ihrac bavurusunun itzn tescilinden itibaren, fon ilemleri iin gerekli mekan, teknik donanm ve muhasebe sisteminin oluturulmu ve yeterli sayda personelin atanm olmas kaydyla, en ge alt ay iinde yaplmas zorunludur. Bu sre iinde Kurula bavuru yaplmamas durumunda, itzk kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde bu fkrada belirtilen alt aylk sre bir defaya mahsus olmak zere alt ay daha uzatlabilir.

(3) Katlma paylarnn ihra edilebilmesi iin fon ihra belgesinin Kurul tarafndan onaylanmas gereklidir. Katlma paylarnn ihrac iin ayrca izahname dzenlenmez.

(4) hra belgesinin onaylanmas aamasnda aada yer alan esaslar uygulanr.

a) hra belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler erevesinde 20 i gn iinde incelenir; ihra belgesinde yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen standarda gre eksiksiz olduunun tespiti halinde belge onaylanr ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, bavuru tarihinden itibaren 10 i gn iinde bavuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, (a) bendinde ngrlen sre, sz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar. (a) bendinde yaplan inceleme neticesinde ihra belgesinin onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(5) hra belgesinin onaylanmas, bu belgede yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffl anlamna gelmeyecei gibi, ilgili fon katlma paylarna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

(6) Kurulca onaylanm ihra belgesi ticaret siciline tescil edilmez.

(7) Katlma paylar, ihra belgesinin Kurulca onaylanmasn takiben itzk, ihra belgesi ve varsa yatrmc bilgi formundaki esaslar erevesinde ve ihra belgesinde belirtilen sat balang tarihinden itibaren, ihra belgesinde ilan edilen datm kanallar araclyla yatrmclara sunulur.

(8) Katlma paylar karl yatrmclardan toplanan parayla, ihra belgesinde belirtilen esaslar erevesinde yatrm yaplmas zorunludur.

(9) Kurucunun ilk fonu dndaki fonlarn kurulu ve katlma paylarnn ihracna izin verilmesine ilikin bavurular birlikte yaplr. Bu fonlarn kurulu ve katlma pay ihrac bavurular birlikte deerlendirilir ve sonulandrlr. Ancak, bir kurucunun kurucusu olaca ilk fonu iin kurulu ve katlma pay ihra bavurular ayr olarak deerlendirilir ve sonulandrlr.

(10) hra belgesinde yer verilmesi artyla katlma paylar itirak paylar karlnda da satlabilir. Sattan nce itirak paylarnn deerlemesinin Kurulca uygun grlen kurulularca yaplmas zorunludur.

(11) Fon, itznde hkm bulunmas art ile nitelikli katlma pay ihra edebilir. Nitelikli katlma pay sahiplerine veya bunlarn yasal temsilcilerine tannan ynetimsel haklar ile kar pay imtiyazlarna ilikin bilgilere fon itz, ihra belgesi ve yatrmc szlemesinde yer verilir. Nitelikli katlma pay sahiplerinin fonun portfy yneticisinin yatrm komitesinde yer almas, fonun yatrm yapaca giriim irketlerinin ve portfy yneticilerinin seimi, yatrmdan k stratejisinin belirlenmesi gibi hususlarda olumlu grnn alnmas mmkndr. Kurucu veya varsa portfy yneticileri nitelikli katlma pay sahibi olabilir.

Bilgilendirme dokmanlarnda yaplacak deiiklikler

MADDE 14 (1) tzk deiiklikleri;

a) 12 nci maddenin ikinci fkras erevesinde incelenerek onaylanr. Yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

b) 12 nci maddenin drdnc fkras erevesinde tescil ve ilan edilir.

c) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte ise, deiikliklerin yrrle giri tarihinden en az 30 gn nce katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Bu bentte belirtilen sre iinde katlma paylarn fona iade etmek isteyen yatrmc bulunmas halinde, sz konusu deiikliklerin yrrle giri tarihi katlma paylarnn fona iade edilebilecei ilk tarihe kadar ertelenir.

) hra belgesinde deiiklik yaplmasn gerektirir nitelikte ise bu deiikliklerde ikinci fkra hkmleri de uygulanr.

(2) hra belgesi deiiklikleri;

a) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte olmas halinde 13 nc maddenin drdnc fkras erevesinde Kurul tarafndan incelenerek onaylanr; deiikliklerin yrrle giri tarihinden en az 30 gn nce katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Bu bentte belirtilen sre iinde katlma paylarn fona iade etmek isteyen yatrmc bulunmas halinde sz konusu deiikliklerin yrrle giri tarihi katlma paylarnn fona iade edilebilecei ilk tarihe kadar ertelenir.

b) (a) bendi kapsam dnda ise, Kurulun onay aranmakszn kurucu tarafndan gerekletirilerek katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. Ayrca yaplan deiiklikler her takvim yl sonunu izleyen alt i gn iinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Mevcut olmas halinde yatrmc bilgi formunda yaplacak deiiklikler iin Kurul onay aranmaz. Ancak, deiikliklerin alt i gn nce Kurula bildirilmesi, itzk ile ihra belgesine uygun olmas ve katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilmesi zorunludur.

(4) Yatrmc bilgi formunda yaplacak bir deiikliin ihra belgesi deiikliini de gerektirmesi halinde ikinci, itzk deiikliini de gerektirmesi halinde birinci fkra hkmleri de ayrca uygulanr.

(5) Bilgilendirme dokmanlarnda yaplan aklamalarda, Kurul onaynn Kurul veya kamunun tekeffl olarak yorumlanmasna yol aacak ak veya dolayl bir ifade kullanlamaz.

Katlma paylarnn deeri

MADDE 15 (1) Katlma paylarnn itibari deeri yoktur. Fon birim pay deeri, fon toplam deerinin katlma paylarnn saysna blnmesiyle elde edilir.

(2) Fon birim pay deerinin en az ylda bir kere hesaplanmas ve nitelikli yatrmclara bildirilmesi esastr. Fon katlma paylarnn deerlerinin yatrmclara bildirim esas ve usullerine fon ihra belgesinde yer verilir. Kurul fon birim pay deerinin hesaplanma sklna ve aklanmasna ilikin olarak bu Teblide belirtilen haller dnda da farkl esaslar belirleyebilir.

(3) 30 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen durumlarda, Kurulca uygun grlmesi halinde, fon birim pay deeri hesaplanmayabilir ve katlma paylarnn alm satm durdurulabilir.

Fon katlma paylarnn sat ve fona iadesi ile yatrmclar arasnda devri

MADDE 16 (1) Katlma paylarnn sat, fon birim pay deerinin tam olarak nakden denmesi veya bu deere karlk gelen itirak paynn fona devredilmesi; katlma paylarnn fona iadesi ise yatrmclarn katlma paylarnn ihra belgesinde belirlenen esaslara gre nakde evrilmesi suretiyle gerekletirilebilir.

(2) tzk ve ihra belgesinde artlar belirlenmi olmak kouluyla katlma paylarnn sat ve fona iadesinde giri k komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutar fona gelir olarak kaydedilir.

(3) Katlma paylarnn satna ve fona iadesine ilikin esaslarn fonun portfy yapsna uygun bir ekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokmanlarnda bu esaslara ayrntl bir ekilde yer verilmesi zorunludur. Ancak, itzklerinde hkm bulunmak artyla katlma paylarnn fona iade edilebilmesi iin gerekli likiditenin salanamadn ve portfydeki giriim sermayesi yatrmlarndan kn yatrmcnn zararna olacan tevsik edici bilgi ve belgelerin temin edilmesi halinde, kurucu katlma paylarnn geri almn erteleyebilir. Ancak her durumda bu sre bir yl aamaz. Fon itznde ve ihra belgesinde belirtilmesi kayd ile katlma paylarnn sadece fon sresinin sonunda nakde dntrlmesi de mmkndr.

(4) Kurucu tarafndan katlma paylarnn fon adna alm satm esastr. Nitelikli katlma paylar da dahil olmak zere katlma paylar, fonun katlma pay saysnn %20sini amayacak ekilde kurucu tarafndan kendi portfyne alnabilir.

(5) Katlma paylarnn nitelikli yatrmclar arasnda devri mmkndr. Nitelikli yatrmclar arasnda katlma pay devrinin gerekletirilebilmesi iin devralan kii ve/veya kurulularn nitelikli yatrmc vasflarn haiz olduuna ilikin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve kurucunun onaynn alnmas zorunludur. Kurucu sz konusu bilgi ve belgeleri fon sresince ve asgari olarak be yl boyunca muhafaza etmek zorundadr. Bu fkra kapsamndaki katlma pay devirleri, katlma paylarnn hak sahibi yatrmclar arasnda aktarlmas ile tamamlanr. Katlma pay devirlerine ilikin bilgilerin MKKya iletilmesinden kurucu sorumludur.

(6) Katlma paylarnn pazarlama ve datm kurucunun yan sra, kurucu ile szleme imzalanmas suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portfy ynetim irketleri ile yatrm kurulular tarafndan, ilemlerin bu fonlarn ierdii riskler konusunda yeterli bilgiye sahip personeli- tarafndan gerekletirilmesi kaydyla yaplabilir.

(7) Katlma paylarnn sat faaliyetlerini yrtecek olan kurulu, sat yaplan yatrmclarn bu Teblide belirlenen nitelikli yatrmc vasflarn haiz olduklarna dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bu belgeleri fon sresince ve asgari olarak be yl boyunca saklamakla ykmldr. Belirtilen hususlara aykrlk nedeniyle doabilecek yatrmc zararlarndan kurucu ile katlma pay pazarlama ve datm faaliyetini yrten kurulu mteselsilen sorumludur.

(8) Kurucu tarafndan katlma paylarnn Kanunun 13 nc maddesi erevesinde MKK nezdinde ye ve hak sahipleri baznda izlenmesi zorunludur.

Katlma paylarnn pazarlanmasna ilikin esaslar

MADDE 17 (1) Nitelikli yatrmclara ynelik yaplan tantmlar hari olmak zere fonlara ilikin olarak kamuya ynelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.

(2) Fonlarn kuruluu ncesinde, potansiyel nitelikli yatrmclarn belirlenmesi amac ile yaplacak toplantlar bu madde kapsamnda deerlendirilmez.

DRDNC BLM

Fon Faaliyetlerine likin Hkmler

Giriim irketlerine ve giriim sermayesi yatrmlarna ilikin esaslar

MADDE 18 (1) Giriim irketlerinin, snai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan ara, gere, malzeme, hizmet veya yeni rn, yntem, sistem ve retim tekniklerinin meydana getirilmesini veya gelitirilmesini amalamalar ya da ynetim, teknik veya sermaye destei ile bu amalar gerekletirebilecek durumda olmalar gereklidir.

(2) Fonlar, birinci fkra kapsamnda sadece anonim ve limitet irketlere yatrm yapabilir. Yatrm tarihi itibari ile limitet irket olan giriim irketlerinin, ilk yatrm tarihini takip eden bir yl iinde anonim irkete dnm ilemlerinin tamamlanmas zorunludur.

(3) Fonlarn aada saylan yatrmlar giriim sermayesi yatrm olarak kabul edilir.

a) Giriim irketlerine dorudan veya bu Teblide tanmlanan yurtiinde kurulu zel amal irketler ve yurtdnda kurulu kolektif yatrm kurulular vastasyla dolayl olarak sermaye aktarm veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya giriim irketlerinin kurucusu olabilirler.

b) Giriim irketlerinin ihra ettii borlanma aralarna yatrm yapabilirler.

c) Yatrmlardan kaynaklanan riskin yatrma ynlendirilen anapara miktar ile snrl olmas kaydyla sadece bu Teblide tanmlanan giriim irketlerine sermaye yatrm yapmak zere yurtdnda kolektif yatrm amacyla kurulan kurululara dorudan yatrm yapabilirler.

) Giriim sermayesi yatrm ortaklklar tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralarna ve dier giriim sermayesi yatrm fonlarnn katlma paylarna yatrm yapabilirler.

d) BA Gelien letmeler Piyasasnda ilem gren irketlerin paylarna yatrm yapabilirler.

e) Giriim irketi niteliindeki halka ak irketlerin borsada ilem grmeyen paylarna yatrm yapabilirler.

f) Giriim irketlerine bor ve sermaye finansmann karmas olarak yaplandrlm finansman niteliinde finansman salayabilir.

g) Esas szlemelerinde belirlenen faaliyet alanlar mnhasran bu Teblide tanmlanan giriim irketlerine yatrm yapma amac ile snrlandrlm olan yurtiinde kurulu zel amal anonim irketlere ortak olabilirler.

Giriim sermayesi yatrmlarna ilikin yatrm snrlamalar

MADDE 19 (1) Fon portfynde yer alan giriim sermayesi yatrmlarnn ynetiminde aadaki yatrm snrlamalarna uyulur:

a) Fonun toplam deerinin en az %80inin bir veya birden fazla giriim sermayesi yatrmndan olumas zorunludur.

b) Fonun, bir hesap dnemi iinde; KOB Ynetmeliinde yer alan nitelikleri salayan giriim irketlerine dorudan yapt yatrmlarn, fon toplam deerinin %10unu gemesi halinde birinci fkrann (a) bendinde yer alan yatrm snr %51 olarak uygulanr.

(2) Yatrm snrlarna uyumun fonun hesap dnemi sonundaki toplam deer tablosu itibari ile salanmas zorunludur.

(3) Birinci fkrada belirtilen asgari yatrm snrlarna aykrlk sonucunu dourabilecek katlma pay iadesi, giriim sermayesi yatrmlarndan kar pay ve faiz tahsil edilmesi veya giriim sermayesi yatrmlar dndaki yatrmlarn deerlerinin artmas gibi arzi durumlarda Kurula sre talebiyle bavuruda bulunulmas ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi artlaryla; yatrm snrnn tekrar salanmas iin sz konusu aykrln olutuu hesap dneminin sonundan itibaren kurucuya ve varsa portfy yneticisine bir yl sre verilebilir. Kurulca verilen srenin sonunda da asgari yatrm snrnn salanamamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek, srenin bitiminden itibaren en ge iki yl iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt ign iinde Kurula gnderilir.

(4) Birinci fkrada belirtilen asgari yatrm snrlarnn giriim sermayesi yatrmlardan tam k gerekletirilmesi veya giriim irketlerinin iflas etmesi nedenleriyle salanamamas durumunda ise; Kurula sre talebiyle bavuruda bulunulmas ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi artlaryla kurucuya ve varsa portfy yneticisine asgari yatrm snrnn tekrar salanmas iin sz konusu yatrmdan kn gerekletii hesap dnemi sonundan itibaren iki yl sre verilebilir. Ancak bu sre asgari yatrm snrnn salanamad yl dahil olmak zere son be yl iinde en fazla bir defa kullanlabilir. Kurulca verilen srenin sonunda da asgari yatrm snrnn salanamamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek, srenin bitiminden itibaren en ge iki yl iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt ign iinde Kurula gnderilir.

Deerleme esaslar

MADDE 20 (1) Fon portfynde yer alan varlklarn deerleme esaslarna ilikin olarak, Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlamalarna ilikin dzenlemelerinde yer alan deerlemeye ilikin esaslara uyulur.

(2) Giriim sermayesi yatrmlarnn deerlemesinin asgari olarak her takvim yl sonu itibari ile Kurulca uygun grlen deerleme kurulular tarafndan yaplmas zorunludur.

(3) Giriim sermayesi yatrmlarnn deerlemesine dayanak tekil eden bilgi ve belgeler fon sresi ve bu srenin bitmesini mteakip be yl boyunca kurucu nezdinde saklanr.

Pay sahiplii szlemesi

MADDE 21 (1) Fonlarn giriim irketlerine yapaca ortaklk hakk veren giriim sermayesi yatrmlar, fon ile giriim irketlerinin ynetim kontrolne sahip mevcut ortaklar arasnda imzalanacak bir pay sahiplii szlemesi erevesinde gerekletirilir.

(2) Pay sahiplii szlemesinde; giriim irketinin ynetimi hususu bata olmak zere, fonun ve giriim irketinin mevcut ortaklarnn hak ve ykmllklerine yer verilmesi zorunludur. Pay sahiplii szlemesinde fonun giriim irketinden ksmi veya tam k olanaklar, n alm, birlikte sat, sata katlma, temett politikas, pay satm veya alm opsiyonlar gibi hususlara da yer verilebilir.

(3) Fon tarafndan giriim irketinin sermayesini temsil eden paylarn tamamnn iktisap edilmesi veya giriim irketinin ynetim kontrolnn salanmas halinde, bu madde kapsamnda bir pay sahiplii szlemesinin imzalanmas zorunlu deildir. Bu durumda, bir pay devri szlemesinin imzalanmas ve Kurula iletilmesi yeterlidir.

Kaynak taahhd

MADDE 22 (1) Kurucu, nitelikli yatrmclarn bir defada veya farkl tarihlerde denmek zere, fona kaynak taahhdnde bulunmalarn talep eder. Nitelikli yatrmclardan alnacak toplam kaynak taahhd tutar asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihra belgesinde yer verilir. Katlma paylarnn nitelikli yatrmcya satna baland tarihi mteakip en ge bir yl iinde kaynak taahhd tutarnn tahsil edilmesi zorunludur. Kaynak taahhd tutarnn, tahsil edilmesini mteakip ihra belgesinde belirtilen sre ierisinde bu Teblide belirtilen snrlamalar dahilinde yatrma ynlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu sre 1 yl aamaz.

(2) Birinci fkrada belirtilen sre sonunda asgari kaynak taahhd tutarna ulalmamas halinde fonun yatrm faaliyetlerine son verilerek en ge alt ay iinde fon itz kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt ign iinde Kurula gnderilir.

(3) Kaynak taahhtlerinin deme esaslarna ilikin olarak fon ve nitelikli yatrmclar arasnda bir yatrmc szlemesi akdedilir. Kaynak taahhtlerinin denme planna, alt ve st limitlerine, kaynak taahhtlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafndan alnabilecek tedbirlere bu szlemede yer verilir ve kaynak taahhd tutarlar kurucunun ynetim kurulu tarafndan szlemede belirlenecek srelerde talep edilir.

(4) Her bir kaynak taahhd demesi karlnda yatrmc hesaplarna aktarlacak katlma paylarnn says, en son deerleme tarihindeki fon toplam deerinin katlma paylarnn saysna blnmesi suretiyle hesaplanr. Fon ihra belgesinde veya yatrmc szlemesinde hkm bulunmas artyla kaynak taahhd demelerinden nce giriim sermayesi portfyne ilikin zel deerleme raporu hazrlatlabilir. Bu durumda, deerleme raporunun bedelinin denme esaslarna ihra belgesinde veya yatrmc szlemesinde yer verilir.

(5) Kurul bu maddede yer alan tutar her yl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmi tutar Kurul Blteni ile ilan edilir.

Giriim sermayesi yatrmlar dndaki yatrmlara ilikin snrlamalar

MADDE 23 (1) Fonlar;

a) Altna, dier kymetli madenlere ve dier emtialara ve bunlara dayal vadeli ilem szlemelerine yatrm yapamazlar.

b) Sermaye piyasas aralarn aa satamazlar, kredili menkul kymet ilemi yapamazlar ve sermaye piyasas aralarn dn alamazlar.

(2) Trev aralara sadece portfylerini dviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere kar korumak amacyla ve itzklerinde hkm bulunmak kouluyla taraf olabilirler. Trev aralar nedeniyle maruz kalnan ak pozisyon tutar fon toplam deerinin %20sini aamaz. Bu fkra kapsamnda yaplacak deerlendirmelerde yatrmclara en son bildirilen fon toplam deeri esas alnr.

(3) Fon portfynde yer alan giriim sermayesi yatrmlar dnda kalan varlklarn ynetiminde fonun bilgilendirme dokmanlarnda yer alan yatrm stratejileri ve limitlerine uyulur.

Performans creti ve fon toplam giderlerine ilikin esaslar

MADDE 24 (1) Fona ilikin tm giderler fon malvarlndan karlanr. Fondan karlanan, portfy ynetim creti dahil tm giderlerin toplamnn fon toplam deerine gre st snrna ihra belgesinde yer verilir.

(2) Kurucu ve varsa portfy yneticisi tarafndan itzk ve ihra belgesinde hkm bulunmas artyla, hesap dnemi sonlarnda veya katlma paylarnn fona iade edilebildii tarihlerde mnhasran giriim irketlerinden elde edilen kar paylar ve faiz demeleri ile giriim irketlerinden klrken elde edilen sat tutar ve yatrm maliyeti arasndaki fark zerinden performans cretinin katlma pay sahiplerinden tahsil edilmesi mmkndr. Performans cretinin tahsil esaslarna yatrmc szlemesinde yer verilir. Kurulun kolektif yatrm kurulularnn performansa dayal cretlendirme esaslarna ilikin dzenlemeleri fonlar iin uygulanmaz.

Kr datmna ilikin esaslar

MADDE 25 (1) Fon ihra belgesinde yer verilen esaslar erevesinde, fon tarafndan katlma pay sahiplerine kar databilir.

(2) Nitelikli katlma paylarna, 24 nc madde uyarnca performans cretine konu edilen tutar zerinden datlacak karda imtiyaz verilebilir.

(3) Kurucu veya yneticiye, 24 nc madde uyarnca performans cretine konu edilen tutar zerinden ayrca imtiyazl kar pay denemez.

Kredi ilemleri ile repo ilemlerine ilikin snrlamalar

MADDE 26 (1) Fonlar, fon ihtiyalarn veya portfyleri ile ilgili maliyetlerini karlamak amacyla fonun son hesap dnemi itibari ile hesaplanan toplam deerinin en fazla %50si orannda kredi kullanabilirler. Kredi alnmas halinde kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kurulu ile geri dendii tarihe ilikin bilgiler hesap dnemini takip eden 30 gn iinde Kurula ve en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirilir.

(2) Fon portfylerinde yer alan repo ilemine konu olabilecek varlklarn rayi deerinin %10una kadar borsada veya borsa dnda repo yaplabilir veya borlanma amacyla Takasbank Para Piyasas ilemleri yaplabilir.

BENC BLM

Fonun Periyodik Raporlarna ve Bildirimlere likin Hkmler

Periyodik raporlara ilikin esaslar

MADDE 27 (1) Fonlarn periyodik raporlarnn ve finansal tablolarn hazrlanmas ile bunlarn Kurula ve yatrmclara bildirimi Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlama esaslarna ilikin dzenlemelerinde yer alan hkmlere tabidir.

Giriim sermayesi yatrmlarna ilikin bildirim esaslar

MADDE 28 (1) Giriim sermayesi yatrmlarna ilikin szlemeler, pay devri szlemeleri, yatrm yaplan irketlerin ortaklk pay defterlerinin rnekleri, 18 inci madde kapsamnda yurtdnda kolektif yatrm amacyla kurulan kurululara ilikin esas szleme veya itzk ile dier dokmanlar, yatrmn yaplmasn takip eden 15 i gn iinde Kurula gnderilir. Kurul sz konusu dnemlere bal kalmakszn kurucudan, portfy yneticisinden veya saklayc kurulutan giriim sermayesi yatrmlarna ynelik bilgi ve belgeyi talep edebilir.

ALTINCI BLM

Dier Esaslar

Kurul denetimi

MADDE 29 (1) Fonun kurucusu, varsa portfy yneticisi ile saklaycsnn fona ilikin btn hesap ve ilemleri Kurul denetimine tabidir.

Bilgi verme ykmll

MADDE 30 (1) Kurul gerektiinde, bu Teblide yer alan srelere bal olmakszn fonlar hakknda bilgi verilmesini isteyebilir.

(2) Sava, doal afetler, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin kmesi, portfydeki varlklarn ilgili olduu pazarn, piyasann, platformun kapanmas, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arzalar, Fon toplam deerini etkileyebilecek nemli bir bilginin ortaya kmas gibi olaanst durumlarn meydana gelmesi halinde, deerleme esaslarnn tespiti hususunda kurucunun ynetim kurulu karar alabilir. Bu durumda deerleme esaslarnn gerekeli olarak karar defterine yazlarak, Kurula ve portfy saklaycsna bildirilmesi zorunludur. Ayrca sz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirim yaplr.

(3) Kurucu ve varsa portfy yneticisi giriim sermayesi yatrmlarna ilikin bilgileri, varsa sz konusu yatrmlarla fon ynetiminde grev alan kiilerin ilikisini de ierecek ekilde, yatrmn yapld tarihten itibaren 15 gn iinde en uygun haberleme vastasyla katlma pay sahiplerine bildirir.

Fonun sona ermesi ve fon malvarlnn tasfiye edilmesi

MADDE 31 (1) Fon itznde belirtilen srenin sonunda sona erer.

(2) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III.52-1) hkmleri kyasen uygulanr.

(3) Fon itz ve ihra belgesinde fon sresinin deitirilebileceine ilikin hkm bulunmas art ile bu Tebliin fon itznn deitirilmesine ilikin hkmleri erevesinde, fon sresinin uzatlmas talebi ile Kurula bavuruda bulunabilir.

Kurul creti

MADDE 32 (1) Kanunun 130 uncu maddesinin nc fkras uyarnca takvim yl esas alnarak er aylk dnemlerin son i gnnde fon toplam deerinin yz binde bei orannda kurucu tarafndan hesaplanan ve portfy saklaycs tarafndan onaylanan cret, izleyen on i gn ierisinde kurucu tarafndan Kurul Hesabna yatrlarak ilgili dekontlarn ve hesaplama tablosunun bir rnei Kurula iletilir.

Dier hkmler

MADDE 33 (1) Bu fonlar iin Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.1) dzenlemelerinde yer alan fon toplam giderinin st snrnn belirlenmesi ve kamuya aklanmas ile Kamuyu Aydnlatma Platformunda ilan ykmllklerine ilikin dier hkmler uygulanmaz.

(2) Fon, baka bir fonla birletirilemez veya baka bir fona dntrlemez.

(3) Teblide hkm bulunmayan hususlarda Kurulun Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.1) dzenlemelerinde ve Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlama esaslarna ilikin dzenlemelerinde yer alan hkmlere uyulur.

(4) Kurucu, portfy yneticisi ve ynetim veya sermaye bakmndan bunlarla dorudan ya da dolayl olarak ilikili olanlar tarafndan kurulan veya ynetilen fonlarn katlma paylarnn fon portfyne dahil edilmesi halinde bu fonlara giri ya da k komisyonu denemez.

(5) hra belgesine ilikin olarak bu Teblide hkm bulunmayan hallerde zahname ve hra Belgesi Teblii (II-5.1) hkmleri kyasen uygulanr.

(6) Katlma paylarnn nitelikli yatrmcya satnda bu Teblide hkm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasas Aralarnn Sat Teblii (II-5.2)nde dzenlenen nitelikli yatrmcya sata ilikin hkmler kyasen uygulanr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Tebli 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1)Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.

 

EK/1

 

FON TZNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan, tr, sresi,

b) Kurucunun, yneticinin ve portfy saklaycsnn unvan ve adresleri,

c) Fona ilikin genel esaslar; yatrm yaplacak varlklar ve portfy ynetim ilkeleri, katlma paylarnn alm satmna ilikin usul ve esaslar, portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar, portfyn deerlemesine ilikin esaslar, fon malvarlndan yaplabilecek harcamalara ilikin esaslar, fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar, birim pay fiyat aklama dnemine ilikin esaslar, fona katlma ve fondan ayrlma artlar ve varsa nitelikli katlma paylarna ilikin esaslar,

) Fonun tasfiye ekli,

d) Kar datm ve performans cretine ilikin esaslar,

e) Varsa nitelikli katlma paylarna ilikin esaslar,

f) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

EK/2

 

FON HRA BELGESNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan, tr, sresi,

b) Kurucunun, yneticinin ve portfy saklaycsnn unvan ve adresleri,

c) Fonun portfy yneticileri ve kurucunun ynetim kurulu yelerine ilikin bilgi,

) Fonun yatrm stratejisi, amac, yatrm snrlamalar ve risklerine ilikin esaslar,

d) Kaynak taahhd tutar,

e) Dardan alnan hizmetlere ilikin bilgi,

f) Katlma paylarnn alm satmna ilikin usul ve esaslar,

g) Portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar,

) Portfyn deerlemesine ilikin esaslar,

h) Fon birim pay fiyat aklama dnemine ilikin esaslar,

) Fon malvarlndan yaplabilecek harcamalara ilikin esaslar,

i) Fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar,

j) Fona katlma ve fondan ayrlma artlar,

k) Fonun tasfiye ekli,

l) Fon itz ve finansal raporlarn nereden temin edilebilecei,

m) Fonun denetimini yapacak kurulua ilikin aklama,

n) Kar datm ve performans cretlendirmesine ilikin esaslar,

o) Fon toplam gider oran,

) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

 

 

 

EK/3

 

YATIRIMCI BLG FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonu tantc bilgiler,

b) Yatrm amalarnn ve yatrm politikasnn ksa tanm ile portfy dalm,

c) Fonun varsa gemi performans,

) Fonun ynetim creti, komisyon ve dier giderleri ile toplam gider oran,

d) Fonun maruz kald risklerle ilgili uygun aklamalar ve uyarlar ieren risk ve getiri profili,

e) Katlma paylarnn alm satm esaslar, fon birim pay hesaplama dnemleri,

f) Yatrmclarn itzk, ihra belgesi, finansal raporlar ile dier ek bilgileri nereden ve ne ekilde elde edebileceklerine ilikin bilgiler,

g) Kar datm ve performans cretlendirmesine ilikin esaslar,

) Fon toplam gider oran,

h) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.