2 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28870

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

ORTAKLIKTAN IKARMA VE SATMA HAKLARI TEBL

(II-27.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ortaklklarda hakim ortan dier ortaklar ortaklktan karma hakk ile dier ortaklarn paylarn hakim ortaa satma hakknn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 27 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Birlikte hareket eden kiiler: Ortakln ynetim kontrolne sahip olmak amacyla ak ya da zmni, szl ya da yazl bir anlamaya dayanarak ibirlii yapan gerek ya da tzel kiileri,

b) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

c) Gelien iletmeler piyasas: Borsa mevzuatnda tanmlanan piyasay,

) Hakim ortak: Birlikte veya tek bana ortakln oy haklarnn en az %95ine sahip olan gerek ya da tzel kiileri,

d) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

e) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

f) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

g) Ortaklk: Paylar halka arz edilmi olan veya halka arz edilmi saylan anonim ortaklklar,

) Pay alm teklifi: Kurulun pay alm teklifine ilikin dzenlemelerinde tanmlanan teklifi,

h) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..yi,

) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

i) TTSG: Trkiye Ticaret Sicil Gazetesini,

j) Yatrm kuruluu: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan anonim ortaklklar,

k) Ynetim kontrol: Tek bana veya birlikte hareket ettikleri kiilerle birlikte dorudan veya dolayl olarak ortakln oy haklarnn yzde ellisinden fazlasna veya genel kurulda ynetim kurulu ye saysnn salt ounluuna karlk gelen sayda yelikler iin aday gsterme hakk veren imtiyazl paylarn ounluuna sahip olunmasn,

ifade eder.

KNC BLM

Ortaklktan karma ve Satma Haklarnn Kullanm

Ortaklktan karma hakk ve oy haklarnn hesaplanma usul

MADDE 4 (1) Pay alm teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak zere baka bir ekilde sahip olunan paylarn ortakln oy haklarnn en az %95ine ulamas durumunda, hakim ortak asndan sahip olduklar paylarn imtiyazl olup olmad dikkate alnmakszn dier pay sahiplerinin tamamn ortaklktan karma hakk doar.

(2) Oy haklarna ilikin orann tespitinde, pay sahiplerinin ve birlikte hareket edenlerin dorudan ve dolayl paylar ile oy hakknda imtiyazlar dikkate alnr. Oy hakknda imtiyazlarn dikkate alnmas iin, TTK ve tabi olunan dier mevzuatlarda belirtilen istisnalar hari olmak zere, sz konusu imtiyazlarn genel kurullarda alnacak tm kararlara ilikin oylamalarda kullanlabilmesi gerekir. Aksi durumda, hesaplamada oy says yerine pay says dikkate alnr. Paylar zerinde intifa veya alm hakk olan kiilerin sahip olduu oy hakk dikkate alnmaz.

(3) Ortaklklarn sermaye piyasas mevzuat dnda tabi olduklar dier mevzuattan kaynaklanan ykmllkleri sakldr.

Ortaklktan karma hakknn kullanm

MADDE 5 (1) Ortaklktan karma hakkn kullanmak isteyen hakim ortak, bu Tebliin 4 nc maddesinde belirtilen orana ulalmasn veya bu orana sahipken ek pay almnda bulunulmasn takip eden aylk hak drc sre ierisinde bu hakkn kullanmak zere ortakla bavurur. Sz konusu bavuruda; hakim ortan ad soyad/unvan, adresi, satm bedeli, paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin pay deerlerinin adil ve makul olduunun tespiti amacyla Kurulun ilgili dzenlemelerine gre hazrlatlan deerleme raporu ile banka teminat mektubuna yer verilmesi veya ortaklktan karma hakk iin kullanlacak fonun zel bir hesapta bloke edilmesi gerekir.

(2) Ortaklk ynetim kurulunun; talepte bulunan pay sahiplerinin bu Tebliin ngrd oranda paya sahip olup olmadn aratrmas, denecek bedeli deerlendirmesi ve dier ortaklarn paylarnn iptali ile sz konusu paylar karlnda karlacak yeni paylarn ihrac amacyla karar almas; ortakln da ihra belgesinin onaylanmasn teminen bu Tebliin Ek-1inde yer alan belgelerle birlikte Kurula bavurmas gerekir. Paylar borsada ilem gren ortaklklar, e zamanl olarak ayrca paylarnn borsa kotundan karlmas iin borsaya bavurur. Kurula yaplacak bavuru, Kurulun paylara ilikin dzenlemeleri erevesinde tahsisli sermaye artrm esaslarna gre sonulandrlr; ancak bu durumda borsann toptan satlar pazarna ilikin dzenlemelerinde yer alan fiyat marjlarna ilikin esaslar uygulanmaz.

(3) Hakim ortak, dier ortaklar ortaklktan karmaya ilikin toplam bedeli Kurul onayn takip eden i gn iinde ortakln banka hesabna yatrr. Ortaklk tarafndan hakim ortaa tahsisli olarak yaplacak sermaye artrm, hakim ortan ortaklktan karma hakkna karlk olarak bu maddenin birinci fkras kapsamnda bloke edilen ortakla nceden vermi olduu sz konusu tutara mahsuben gerekletirilir. hra edilecek yeni paylar iin nominal deerinden aa olmamak kaydyla ortaklktan karma hakk kullanm bedeli zerinden hesaplanacak Kurul creti, ihra belgesinin teslim alnmasndan nce hakim ortak tarafndan Kurulun ilgili hesabna yatrlr.

(4) Kurulca onayl ihra belgesi, ortaklklar tarafndan Kurul onayn takip eden alt i gn ierisinde ticaret siciline tescil edilir ve TTSGde yaymlanr. Ortaklktan karma hakknn kullanmna konu olan nceki paylar, tescil tarihi itibaryla iptal edilmi saylr.

(5) Paylar borsada ilem gren ortaklklar, hakim ortan paray ortaklk hesabna yatrmasn takip eden i gn bu bedelin hakim ortak dndaki ortaklarn hesabna aktarlmas, sz konusu ortaklarn paylarnn iptali ve yeni ihra edilecek paylarn hakim ortak hesabna aktarlmas talebi ile MKKya bavurur. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilikin tutarlar, MKK tarafndan hakim ortak dndaki hak sahipleri hesaplarna aktarlmak zere ilgili yatrm kurulular hesaplarna transfer edilir. Sz konusu tarih itibaryla MKK sisteminde ortaklk nezdinde izlenen paylar ile kaydiletirilmeyen ve anlan tarihten sonra pay sahibi olduunu ispat eden kiilerin paylarna ilikin bakiye tutarn, ortaklk tarafndan yllk bir sre boyunca ilgili yatrm kurulular vastasyla Takasbank nezdinde alacak zel bir bloke hesapta nemalandrlmak suretiyle tutulmas gerekir. Bloke edilecek tutar iin banka teminat mektubu verilmesi mmkndr. Paylarn iptalinden itibaren yllk srenin sonunda, ilgili yatrm kuruluunun Takasbanka bavurusunu takiben blokaj kaldrlr. yl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan tutarn nemas ile hesapta kalan bakiye, yllk srenin sonunda talep zerine ortakla iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi olduunu ispat eden kiilere paylar karlnda denecek pay bedelleri ortaklk tarafndan karlanr. Bu fkrann uygulanmasnda bloke hesapta yer alan tutarn nemalandrlmas, araclk ilemlerinde uygulanacak takas esaslar ve blokajn kaldrlmasna ilikin esaslar Takasbank tarafndan Kurulun onay ile belirlenir.

(6) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar; hakim ortan ortaklktan karma hakkn kullanacan, ortaklktan karma hakknn kullanlmas sebebi ile paylarn iptal edileceini ve pay sahibi olan ortaklarn satm bedeli karlnda sahip olduklar pay senetlerinin imhas iin ortakla bavurmalar gerektiini Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya aklar ve ortaklk merkezinin bulunduu yerde yaymlanan en yksek tirajl yerel sreli yaynlardan birinde veya ulusal bir gazetede ilan eder. Teslim olunan pay senetlerinin bedelleri ayn gn ierisinde tam ve nakden denir. Pay senetleri ilgili kuponlarla birlikte noter huzurunda fiziken iptal ve imha edilir ve bu durum noter tarafndan dzenlenecek bir tutanakla tespit ettirilir. Sz konusu ortaklklar; ortaklktan karma hakknn kullanmna konu olan ve iptal edilmi saylan nceki paylar, herhangi bir sre snr olmakszn sahiplerinin yapacaklar bavuru zerine satn almakla ykmldr.

(7) Beinci fkrada belirtilen MKK srecinin tamamlanmasnn ardndan, borsa tarafndan konuya ilikin bavuru deerlendirilerek ortaklk paylarnn borsa kotundan karlmasna ve ilem grmekten srekli men edilmesine karar verilir; anlan karar, kararn borsa tarafndan KAPta duyurulmasn izleyen ilk i gn yrrle girer.

(8) Hakim ortak tarafndan ortaklktan karma hakknn kullanld ortaklklar, Kurul tarafndan resen Kanun kapsamndan karlr.

(9) Bu maddede yer alan hkmler, paylar borsann kot d pazarlarnda veya Gelien letmeler Piyasasnda ilem gren ortaklklarn borsa pazarlarndan srekli kmak iin yapacaklar bavurularda da uygulanr.

(10) Bu madde kapsamnda yaplacak borsa kotundan karlma ilemleri, ayrlma hakknn domad haller arasnda kabul edilir.

Satma hakk

MADDE 6 (1) Ortaklktan karma hakknn doduu tarihten itibaren aylk hak drc sre ierisinde hakim ortak dndaki dier ortaklarn sahip olduklar paylar hakim ortaa satma hakk doar. Sz konusu aylk sre ierisinde hakim ortan hakim konumunu kaybetmesi durumunda, srenin bitimine kadar satma hakknn kullandrlmasna devam edilir. Bu sre ierisinde, hakim ortan satma hakknn kullanlmas sebebiyle yapt almlar hari olmak zere ek pay almas sebebiyle ortaklktan karma hakkn kullanacan kamuya aklamas halinde; kamuya aklama anndan itibaren, dier ortaklar asndan satma hakk kullanlamaz hale gelir. Ancak sz konusu kamuya aklama zamanndan nce satma hakkn kullanmak zere bavuru yapan pay sahiplerinin bu talepleri, belirlenen ilk fiyat zerinden ortaklktan karma hakknn kullanmna ilikin sre beklenmeksizin sonulandrlr.

(2) Satma hakk kullanlmak istendiinde, sahip olunan imtiyazl veya imtiyazsz tm paylar iin kullanlmaldr.

(3) Hakim ortak dnda kalan dier pay sahipleri satma hakkn kullanma taleplerini ortakla yazl olarak iletir. Ortakln, talepte bulunan pay sahiplerinin ortaklk sfatn aratrmas, denecek bedeli deerlendirmesi ve bu amala paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin pay deerlerinin adil ve makul olduunun tespiti amacyla Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca bir deerleme raporu hazrlatmas ve pay sahiplerinin bu taleplerinin kendisine talebin ulamasn izleyen en ge bir ay iinde iadeli taahhtl mektupla veya noter aracl ile hakim ortaa bildirmesi gerekir. Paylar borsada ilem gren ortaklklar iin bir aylk sre i gn olarak uygulanr.

(4) Hakim ortan, kendisine satma hakk kullanm talebinin ulamasn izleyen en ge alt i gn ierisinde pay bedellerini ortaklk hesabna yatrmas gerekir. Satma hakkn kullanmak isteyen ortaklarn sahip olduklar paylarn bedeli, pay bedellerinin hakim ortak tarafndan ortaklk hesabna yatrlmasn takip eden ilk i gn ortaklk tarafndan denir ve deme sonras pay devir ilemleri sonulandrlr.

NC BLM

Ortaklktan karma ve Satma Hakk Kullanm Bedeli

Haklarn kullanm bedeli

MADDE 7 (1) Ortaklktan karma ve satma haklarnn kullanmna ilikin srete bedel Trk Liras olarak tam ve nakden denir.

(2) Bu Tebli hkmleri kapsamnda satma hakknn kullanmna ilikin olarak Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen adil bedelin, ortaklktan karma hakknn kullanmna ilikin olarak Kanunun 27 nci maddesinin birinci fkras ile 24 nc maddesi hkmleri erevesinde belirlenecek satm bedeli ile eit olduu kabul edilir.

(3) Kanun erevesinde ortaklktan karma hakknn kullanlmasnda satm bedeli ve satma hakknn kullanlmasnda adil bedel olarak;

a) Paylar borsada ilem gren ortaklklar iin;

1) Borsada ilem gren pay gruplarnn her biri iin, hakim ortak konumunun kazanldnn veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alndnn kamuya akland tarihten nceki otuz gn iinde borsada oluan arlkl ortalama fiyatlarn aritmetik ortalamas,

2) Borsada ilem grmeyen pay gruplarnn her biri iin; ilem gren sadece bir pay grubu bulunmas durumunda bu gruba ilikin olarak bu fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendi hkm erevesinde tespit edilen fiyat, ilem gren birden fazla pay grubu bulunmas durumunda ise bu gruplara ilikin olarak bu fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendi hkm erevesinde tespit edilen fiyatlarn aritmetik ortalamas,

b) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin, her bir pay grubuna ilikin fiyatn adil ve makul olduunun tespiti amacyla hazrlanan deerleme raporunda tespit edilen bedel,

dikkate alnr.

(4) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklarn pay gruplarna ilikin hazrlanacak deerleme raporu, ortaklktan karma hakknn kullanlmasna ilikin srete hakim ortak tarafndan, satma hakknn kullanlmasna ilikin srete ise ortaklk tarafndan hazrlatlr.

(5) Hakim ortan, satma hakknn kullanlmas sebebiyle yapt almlar hari olmak zere bu Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen aylk hak drc sre iinde tekrar ek pay almas durumunda; yeniden hesaplanacak satma hakk bedelinin aylk srenin balangcnda hesaplanan ilk satma hakk bedelinden dk olmas halinde, satma hakknn kullanlmasnda belirlenen ilk fiyat esas alnr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kamuyu aydnlatma

MADDE 8 (1) Hakim ortak konumunun kazanlmas veya bu konumda iken ek pay alnmas ya da bu konumun kaybedilmesi durumlar, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde hakim ortak tarafndan kamuya aklanr. Hakim ortak konumunun kazanlmas veya bu konumda iken ek pay alnmas durumunda; ortaklktan karma hakknn kullanlmasna karar verilmi ise, bu duruma ilikin bilgiye de sz konusu aklamada yer verilmesi gerekir.

(2) Aadaki hususlar, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde ortaklk tarafndan kamuya aklanr:

a) Ortaklktan karma hakknn kullanm talebinde bulunulmas ve ortaklktan karma srecine ilikin bilgi,

b) Ortaklktan karma srecinin sonularna ilikin bilgi,

c) Satma hakknn kullanlmak istenmesi halinde, bavuru geldii srece gnlk olarak, bu hakk kullanmak isteyen ortaklarn says, sermayedeki pay oranlar ile toplam satma hakk bedeli,

) Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin, satm bedelinin tespitine ilikin deerleme raporu sonular,

d) Satma hakknn kullanm sresi sonucunda, bu hakk kullanan ortaklarn says ve sermayedeki pay oranlar ile hakim ortan sermayedeki pay oran.

stisnalar

MADDE 9 (1) Kamu kurum veya kurulularnn pay sahibi olduu ortaklklarda, ilgili kamu kurum veya kurulularnn aksi ynde talepleri olmad srece kamunun sahip olduu paylar iin bu Tebli hkmleri uygulanmaz.

(2)Yatrm ortaklklarna ilikin hkmler sakldr.

Ortaklktan karma ve satma haklarnn kullanmna ilikin snrlama

MADDE 10 (1) Ortaklk paylarnn borsada ilem grmeye balamasndan itibaren iki yl sreyle ortaklktan karma veya satma hakk kullanlamaz.

Mevcut durumda hakim ortak konumunda bulunan ortaklara ilikin hkmler

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrlk tarihi itibaryla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar asndan, ortaklktan karma hakk kendiliinden domaz. Bu durumda satma hakk da kullanlamaz. Ancak, hakim ortak tarafndan yaplacak ek bir pay alm ile bu haklar kullanlabilir hale gelir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

 

 

EK-1

 

ORTAKLIKTAN IKARMA HAKKININ KULLANIMI N KURULA YAPILACAK BAVURULARDA STENEN BLG VE BELGELER

 

1. Yrrlkte bulunan tm deiiklikleri ieren ve tek bir metin haline getirilmi, ortakl temsile yetkili kiilerce imzal esas szleme,

2. Esas szlemede yer alan pay gruplarna ve bu gruplara tannan imtiyaz ve kstlamalara ilikin bilgiler,

3. Hakim ortan ad soyad/unvan, adresi ve satm bedeli,

4. Paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin pay deerlerinin adil ve makul olduunun tespiti amacyla Kurulun ilgili dzenlemelerine gre hazrlanm deerleme raporu,

5. Trkiyede bankaclk faaliyetinde bulunma yetkisine sahip bir banka tarafndan verilecek deme garantisine veya ortaklktan karma hakk iin kullanlacak zel bir hesapta bloke edilmi fona ilikin bilgi ve belgeler,

6. Ynetim kurulunun dier ortaklarn paylarnn iptali ile sz konusu paylar karlnda karlacak yeni paylarn ihracna ilikin karar,

7. hra belgesi,

8. Esas sermaye sistemindeki ortaklklarda sermaye maddesinin deiikliine ilikin madde tadil tasars,

9. Kaytl sermaye sistemindeki ortaklklarda, Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fkras uyarnca tescil ve ilan ettirilecek karlm sermayeyi gsteren esas szlemenin sermayeye ilikin maddesinin yeni ekli,

10. Ortakln mevcut sermayesinin dendiinin tespitine ilikin mali mavir raporu,

11. Ortakln son durum itibaryla yzde be ve zeri pay sahiplerini gsterir ekilde ortaklk yaps ile mevcut ynetim kurulu yeleri hakknda bilgi,

12. Ortakln yapt son sermaye artrm tescilinin ilanna ilikin TTSG,

13. Ortakl temsile yetkili kiilerin noter onayl imza sirkleri,

14. Kurulca istenecek dier bilgi ve belgeler.