2 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28870

YNETMELK

Trkiye Sigorta, Reasrans ve Emeklilik irketleri Birliinden:

TRKYE SGORTA, REASRANS VE EMEKLLK RKETLER BRLNN

ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Trkiye Sigorta, Reasrans ve Emeklilik irketleri Birlii yelii ile Levhaya ilikin ilemlere; Birliin organlar ve bunlarn grev ve yetkilerine; bte, gelir ve giderlerine; altrlacak personele; Birlik nezdinde kurulacak inceleme ve aratrma komiteleri ile tutulacak defterlere ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Birlie ye olan Trkiyede kurulmu sigorta, reasrans ve emeklilik irketleri ile yurtdnda kurulmu sigorta ve reasrans irketlerinin Trkiyedeki ubelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 24 nc ve 25 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Birlik: Trkiye Sigorta, Reasrans ve Emeklilik irketleri Birliini,

b) Kanun: 5684 sayl Sigortaclk Kanununu,

c) Ynetim Komitesi: Hayat D Ynetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesini,

) Birlik organlar: Genel Kurul, Birlik Bakan, Ynetim Kurulu, Hayat D Ynetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunu,

d) Levha: Fiilen faaliyet gsteren Birlik yesi irketlere ilikin Birlik nezdinde, biri sigorta irketleri ve reasrans irketleri, dieri hayat ve emeklilik irketleri iin tutulan iki ayr sicili,

e) Mstearlk: Hazine Mstearln,

f) irket: Trkiyede kurulmu sigorta irketleri, reasrans irketleri ve emeklilik irketleri ile yurtdnda kurulmu sigorta irketleri ve reasrans irketlerinin Trkiyedeki ubelerini,

g) Temsilci: irketi Birlik nezdinde temsil eden kiiyi,

) Ynetici: irket genel mdr veya genel mdr niteliklerini haiz birinci derece imza yetkisine sahip kiiyi,

h) Katk pay: Bireysel emeklilik katlmclarndan tahsil edilen tutar,

ifade eder.

KNC BLM

yelik ve Levhaya likin lemler

yelik

MADDE 4 (1) irketler, Mstearlktan ilk ruhsatlarn aldklar tarihten itibaren bir ay iinde Birlie ye olmak zorundadr.

(2) Levhadan kayd silinmesine ramen, ruhsatlarnn tamam iptal edilmeyen ve faaliyeti devam eden irketlerin Birlik yelikleri devam eder.

(3) Birlik yelii Kanunun 24 nc maddesinin yedinci fkrasndaki hallerde der.

Levhaya ilikin ilemler

MADDE 5 (1) yelik sfatn kazanan irket, Ynetim Kurulu tarafndan derhal ilgili Levhaya kaydedilir. Levhaya kayt keyfiyeti on i gn iinde irkete yaz ile bildirilir.

(2) irketlerin Birlik Organlar ile ilgili seme ve seilme hakk Levhaya kaytl olmasna baldr.

(3) Kanunun 24 nc maddesinin nc fkrasnda saylan hallerden en az birinin gereklemesi durumunda, durumun renilmesini takiben irketin kayd Ynetim Kurulu karar ile derhal Levhadan silinir. Keyfiyet, irkete ve Mstearla be i gn iinde bildirilir. Levhadan silinmeyi gerektiren halleri ortadan kalkan irket, Kanunun 24 nc maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralarnda belirtilen esaslara bal olarak Levhaya yeniden yazlabilir.

NC BLM

Birliin Organlar, Grev ve Yetkileri ile irketlerin Temsili

Birliin organlar ve irketlerin temsili

MADDE 6 (1) irketler, Genel Kurul ve Ynetim Kurulu dnda, Birlik organlarndan yalnz birinde temsil edilir.

(2) yeler Genel Kurulda, genel mdr veya genel mdrn bu amala veklet verdii birinci derece imza yetkisine sahip bir Ynetici tarafndan temsil edilir.

(3) Birlik organlarnda, Birlik Bakanl hari yelik sfat irketlere aittir. Birlik organlarnda ye irketler Ynetici seviyesinde temsil edilir.

(4) Genel Mdr niteliklerinin kaybedilmesi, birinci derece imza yetkisinin iptal edilmesi, temsilcinin irketiyle iliiinin kesilmesi gibi temsilciliin sona ermesine neden olan hallerde, Birlik Organlarna seilen ye irket yeni temsilcisini 15 i gn iinde Birlie bildirir.

(5) Birlik Organlarnda grev alan ye irketlerin Levha kaydnn silinmesi durumunda boalan yelik iin usulne gre seim yaplr.

Genel Kurul ve grevleri

MADDE 7 (1) Genel Kurul, Birliin en yksek organdr. Mstearlk, Genel Kurulda gzlemci bulundurabilir.

(2) Genel Kurul bu Ynetmelikte ve dier mevzuatta belirtilen grevlere ek olarak aadaki grevleri yerine getirir.

a) Birliin amalarnn gerekletirilmesi iin gereken karar ve tedbirleri almak.

b) Birlik Bakan, Hayat D Ynetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu yelerini semek.

c) Birlik bte ve kesin hesabn grerek karara balamak.

) Ynetim Kurulu ve Ynetim Komiteleri ile Denetim Kurulu yelerini ibra etmek.

d) Mteakip alma ylnn btesini incelemek ve onaylamak.

e) Giri aidat ve masraf itirak paynn miktarlar ve deme zamanlar ile ilgili Ynetim Kurulu tarafndan getirilen teklifi karara balamak.

f) Tanmaz alm satm ile ilgili olarak Birlik Bakanna veya Ynetim Kuruluna yetki vermek.

g) Birliin ama ve faaliyetleri hakknda, Birlik Bakan, Ynetim Kurulu, Ynetim Komiteleri ve Denetim Kurulunun neri ve dileklerini grmek, yeni alma ylna ait gereken kararlar almak.

) Sigortaclk ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi ile ilgili sorunlar ve bunlarn zm hakknda Ynetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.

h) Sigortaclk ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi ile ilgili tzel kiilii haiz bro, irket veya vakf kurmak ya da kurulu irketlere veya vakflara itirak etmek.

) Hayat D ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitelerinin seiminde, Kanunun 24 nc maddesinin onaltnc fkrasnda belirtilen dalm salayacak sayda gruplardan aday kmamas halinde, gruplar arasndaki dalma karar vermek.

i) Mstearla sunulmak zere Birliin alma esas ve usullerini dzenlemek veya bu hususta Ynetim Kuruluna yetki vermek.

Genel Kurulun toplanma usul

MADDE 8 (1) Genel Kurul, olaan ve olaanst toplantlarn Birlik merkezinde veya Ynetim Kurulunca kararlatrlan yerde yapar.

(2) Ynetim Kurulunun karar zerine, Birlik Bakan tarafndan toplantya arlan Olaan Genel Kurul her yl nisan ay iinde yaplr. Ynetim Kurulu bu toplantnn yerini, gnn, saatini ve gndemini belirler.

(3) Genel Kurul, Bakann ars veya irketlerin bete birinin yazl bavurusu ya da Denetim Kurulunun grecei lzum zerine olaanst toplanr. Birlik Bakan Ynetim Kurulu kararnn gereini yerine getirmedii takdirde; Genel Kurul, Ynetim Kurulu tarafndan olaanst toplantya arlabilir.

(4) Birlik Bakan toplantdan en az on be gn nce durumu irketlere, Mstearla ve organ seimi yaplacaksa Kanunun 25 inci maddesi uyarnca yeler ile temsilcilerini ile seim kurulu bakan olan hkime yazl olarak bildirir.

Genel Kurul toplant ve karar yeter says

MADDE 9 (1) Genel Kurul Levhaya kaytl ye saysnn salt ounluuyla toplanr. ounluk salanamad takdirde, toplant on be gn ertelenmi saylr.

(2) Genel Kurulda her irketin bir oy hakk vardr. Kararlar hazr bulunan irketlerin salt ounluu ile alnr.

Genel Kurul Bakanlk Divan

MADDE 10 (1) Genel Kurul toplantlar, Birlik Bakan veya Birlik Bakannn bulunmad hallerde, Ynetim Kurulu Bakan Yardmclarndan biri tarafndan alr.

(2) Genel Kurul, irketler arasndan seilecek bir bakan, bir bakan yardmcs ve iki ktipten oluan Genel Kurul Bakanlk Divan tarafndan ynetilir. Divan yeleri tarafndan imzalanan grme tutanaklar ve kararlar Birlik nezdinde muhafaza edilir.

(3) Kararlarn bir rnei irketlere ve Mstearla gnderilir.

Toplant gndemi ve oylama

MADDE 11 (1) Genel Kurulda yalnz gndeme alnan maddeler grlr. Ancak, irketlerden herhangi biri tarafndan nerilen ve toplantda hazr bulunanlarn salt ounluu tarafndan grlmesi istenen maddelerin gndeme alnmas zorunludur.

(2) Organ seimleri hari olmak zere, oylamalar ak oyla yaplr. Ancak Genel Kurulca aksine karar verilen hallerde gizli oy, ak tasnif usulne bavurulur.

Birlik Bakan ve grevleri

MADDE 12 (1) Birlik Bakan aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Birlii temsil ve idare etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Genel Kurulu toplantya armak.

) Gerektiinde Birlik organlarn veya nc kiileri ynetim kurulu toplantsna gr almak zere davet etmek.

(2) Birlik Bakanl, 25 inci maddede belirtilen hallerden birinin gereklemesi halinde der. ki ay iinde yaplan seimle grevi den Birlik Bakannn tamamlayamad sreyi tamamlamak zere Birlik Bakan seilir.

(3) Bakann yokluunda, Bakana ait grev ve yetkiler, Ynetim Kurulunca alnan karar dorultusunda Ynetim Kurulu Bakan Yardmclarndan biri tarafndan kullanlr.

Ynetim Kurulu, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri

MADDE 13 (1) Ynetim Kurulu, Birliin yrtme organdr. Birlik Bakan ayn zamanda Ynetim Kurulunun da bakandr.

(2) Ynetim Kurulu, Birlik Bakan, Hayat D Ynetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesi Bakanlar ve ayrca her iki komitece seilen birer komite yesi olmak zere be kiiden oluur. Ynetim Komitesi Bakanlar, Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs olarak grev yaparlar. Ynetim Kurulunda yer alan yelerden biri Ynetim Kurulunca muhasip ye olarak seilir.

(3) Gerekli grlen hallerde Ynetim Komiteleri, Komite Bakan ve Ynetim Kuruluna gnderecei ye seimini yenileyebilir.

(4) Muhasip ye Birliin mallarn, Ynetim Kurulu kararlar gereince ynetmeye ve para alp vermeye, aidatlarn toplanmasna, Birlie gelir yazlacak para cezalarnn tahsiline ve btenin uygulanmasna ilikin her trl gzetimi yapmaya yetkilidir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Gerektiinde ilgili Ynetim Komitesinin de grn almak suretiyle Ynetim Kurulunun balca grevleri unlardr:

a) Meslein gelimesini salayc nlemler almak, bu amala aratrma kurulular tesis etmek ve bu konudaki aratrma ve almalar desteklemek.

b) Trkiyede Sigortacl ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemini temsil etmek ve tantmak iin gerekli giriimlerde bulunmak, yurtii ve yurtdndaki ilgili kurululara gerektiinde ye olmak ve delege gndermek.

c) Sigorta szlemelerine ilikin rehber tarifeleri hazrlayarak sektrn hizmetine sunmak.

) Sigortaclk ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi mevzuat ile Birlie verilen grevleri yerine getirmek ve ald kararlarn ve nlemlerin uygulanmasn izlemek.

d) Uyulmas zorunlu mesleki kurallar belirlemek, yelerin meslein gerektirdii disiplin iinde ekonominin ihtiyalarna uygun olarak almalarn salamak, yeleri arasndaki haksz rekabeti nlemek amacyla gerekli her trl tedbiri almak ve uygulamak.

e) Sigortaclk ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi konusunda eitim vermek amacyla ilgili kurulu ve derneklerle ibirlii yapmak, seminerler ve konferanslar dzenlemek, kitap, dergi ve brorler yaymlamak.

f) Sigorta ve Sigortaclk ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemine ilikin olarak gerekli say ve nitelikte inceleme ve aratrma komiteleri kurmak, grev, yetki ve alma ekillerini dzenlemek.

g) yelerin yllk faaliyet sonular hakknda her yl raporlar dzenlemek bu raporlar yelere ve ilgililere datmak.

) Sigortaclkta tahkimin ileyiini dzenlemek.

h) Genel Kurulu toplantya armak zere Genel Kurul gndemini belirlemek.

) Genel Kurul kararlarn uygulamak.

i) Birliin genel durumu ile ilemleri ve almalar hakknda Birlik Genel Kuruluna rapor vermek.

j) Giri aidat ve masraf itirak paynn miktarlar ve deme zamanlar ile ilgili Genel Kurula neride bulunmak.

k) Birlik adna hak edinmek ve bor altna girmek; yklenmelere girimek.

l) 27 nci maddenin ikinci fkras dikkate alnarak Birlik btesini ve yllk faaliyet raporunu Genel Kurulun onayna sunmak.

m) Ynetim Komitelerinin nerilerini ve almalarn deerlendirerek karara balamak.

n) Levhaya ilikin ilemleri gerekletirmek ve her ylsonu Levhadaki ye listesini ve deiiklikleri Mstearla bildirmek.

o) yelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlarda dava ama karar almak.

) Birlik Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardmclarn atamak, cretlerini tespit etmek, gerektiinde ilerine son vermek.

p) Birliin faaliyet ve almalar ile ilgili i ynetmelikler hazrlamak.

r) Birlik alanlarnn zlk ilerini dzenlemek ve yrtmek.

s) Disiplin Kurulu kararlarn yerine getirmek.

) Alnan karar ve tedbirlere zamannda ve tam olarak ve uymayan yeler hakknda idari para cezas uygulamak.

t) Mevzuatla kendisine verilen dier ileri yapmak.

Ynetim Kurulu toplants

MADDE 15 (1) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa toplanr. Ynetim Kurulu toplantlarna Birlik Bakan bakanlk eder. Bakann katlamad hallerde ise Ynetim Kurulu Bakan Yardmclarndan birinin bakanlnda toplanr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn yardan bir fazlasyla toplanr ve toplantya katlanlarn yardan bir fazlasyla karar alr. Bu kural Ynetim Kurulu toplantsnn acil hallerde elektronik ortamda yaplmas halinde de uygulanr. Ynetim Kurulu yelerinden her biri Ynetim Kurulu toplantlarnda bir oya sahiptir. Oylarda eitlik halinde grmeye esas olan konu bir sonraki toplantya ertelenir. kinci toplantda eitlik halinde Bakann gr dorultusunda karar alnr.

(2) yeler, toplantlara Bakan tarafndan yazl olarak davet edilir. Bakann bulunmad hallerde davet, Ynetim Kurulu Bakan Yardmclarndan biri tarafndan yaplr.

(3) Birinci ve ikinci fkrada belirtilen yetkilerin hangi Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs tarafndan kullanlacana Ynetim Kurulunca karar verilir.

(4) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardmclar toplantlara oy hakk bulunmadan katlabilir.

Ynetim komiteleri, bakan ve yeleri

MADDE 16 (1) Hayat d sigorta grubu ile hayat sigortalar, bireysel emeklilik grubunu temsilen, bu gruplarda faaliyet gsteren irketlerden Hayat D Ynetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesi adyla iki ayr komite oluturulur.

(2) Hayat D ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitelerinin seiminde be ye ilgili alandaki prim retiminde ilk ona giren irketler, ye yine ilgili alandaki ilk on dnda kalan irketler ve bir ye de ilgili alanda arlkl olarak alan reasrans irketleri arasndan ve ilgili alanda faaliyet gsteren irketlerin katld seimle belirlenir. Hayat ve emeklilik alannda ilk ona giren irketler belirlenirken, seim ylnda bir nceki ylsonu kapanm prim ve katk pay toplam dikkate alnr. lgili alanda arlkl olarak alan reasrans irketinin bulunmamas veya reasrans irketlerinin ilgili komite yeliine aday olmamas halinde reasrans irketlerine tahsis edilen kontenjan, ilk ona giren irketler kontenjanna eklenmek suretiyle bu irketlerin kontenjan beten altya karlr. Belirtilen dalm salayacak sayda gruplardan aday kmamas halinde gruplar arasndaki dalm Genel Kurulca yaplr.

(3) irketler Ynetim Komitesi yelikleri ile ilgili olarak Genel Mdr veya Genel Mdr niteliklerini haiz Ynetim Kurulu yesi seviyesinde grevlendirme yapmaya azami zeni gsterirler.

(4) Dokuzar yeden oluan her komitenin yeleri arasnda yaplacak seimle komite bakan ve Ynetim Kurulunda komiteyi temsil edecek ye belirlenir. Komiteler, kendi iinden birer bakan yardmcs seer.

Ynetim komitelerinin grevleri

MADDE 17 (1) Hayat D Ynetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesinin grevleri unlardr:

a) Grubunun btesi ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun grne sunmak.

b) Sigortacla ve bireysel emeklilie ilikin konularda mesleki gelenekleri saptamak, uyulmas zorunlu kararlar ile ilgili olarak Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

c) Meslek onurunun ve dzeninin korunmasn salamak zere nlemler almak.

) Meslein gerei olan dayanmay salamaya ve ye irketler arasnda haksz rekabeti nlemeye ynelik kararlar ile tedbirleri alma ve uygulama konusunda Ynetim Kuruluna neride bulunmak.

d) Meslee ilikin kamu kurum ve kurulularndan talep edilecek hususlar hakknda gr bildirmek.

e) Meslein geliimine, Birlie ye irketlerin haklarnn korunmasna ynelik incelemeler yapmak, konuyla ilgili teklifleri Ynetim Kuruluna iletmek.

f) ye irketlere bilgi vermek, yol gstermek ve mesleki eitime ilikin almalar yapmak.

g) Birliin faaliyet sahasna giren konularda yurtii ve yurtd mesleki toplant ve kongrelerde Birlii temsil etmek.

) Bu Ynetmelik ve mevzuatla kendisine verilen dier ileri yapmak.

Ynetim komiteleri toplants

MADDE 18 (1) Ynetim Komiteleri ayda en az bir defa toplanr. Ynetim Komiteleri toplantlarna ilgili Ynetim Komitelerinin Bakan bakanlk eder. Bakann katlamad hallerde Ynetim Komitesi, bakan yardmcs bakanlnda toplanr. Ynetim Komiteleri ye tam saysnn yardan bir fazlasyla toplanr ve toplantya katlanlarn yardan bir fazlasyla karar alr. Bu kural Ynetim Komitesi toplantsnn acil hallerde elektronik ortamda yaplmas halinde de uygulanr. Ynetim Komitesi yelerinden her biri Ynetim Komitesi toplantlarnda bir oya sahiptir. Oylarda eitlik halinde grmeye esas olan konu bir sonraki toplantya ertelenir. kinci toplantda eitlik halinde Bakann gr dorultusunda karar alnr.

(2) yeler, toplantlara Bakan tarafndan yazl olarak davet edilir. Bakann bulunmad hallerde, davet Bakan Yardmcs tarafndan yaplr.

(3) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardmclar toplantlara oy hakk bulunmadan katlabilir.

Denetim Kurulu

MADDE 19 (1) Denetim Kurulu yeden oluur.

(2) Denetim Kurulu, seimlerin yapld Genel Kurul toplantsndan sonraki ilk toplantda kendi yeleri arasndan bir bakan seer.

Denetim Kurulunun grevleri

MADDE 20 (1) Denetim Kurulunun balca grevleri unlardr:

a) Birlik hesaplarnn ve ilemlerinin mevzuata ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yrtlp yrtlmediini denetlemek.

b) Birlik defterlerini ve kaytlarn incelemek.

c) alma yl sonunda yllk denetim raporu hazrlamak ve Genel Kurula sunmak.

) Gerek grdnde Genel Kurulu olaanst toplantya armak.

Disiplin Kurulu

MADDE 21 (1) Disiplin Kurulu yeden oluur.

(2) Disiplin Kurulu, seimlerin yapld Genel Kurul toplantsndan sonraki ilk toplantda kendi yeleri arasndan bir bakan seer. Toplantlar bakan ynetir ve kurulu Ynetim Kurulu ve Genel Kurulda temsil eder.

(3) Disiplin Kurulu, Ynetim Kurulunun soruturulmasn istedii konularda alr.

Disiplin Kurulunun grevleri

MADDE 22 (1) Disiplin Kurulunun balca grev ve yetkileri unlardr:

a) Kanun ve ynetmelik hkmleri ile Genel Kurul, Ynetim Kurulu veya Ynetim Komiteleri kararlarna aykr hareket edenler, Birlie ye irketler arasnda haksz rekabete yol aan veya mesleki dayanmay bozucu eylemlerde bulunanlar ile Birlie ye irketlerin itibarn krabilecek veya hretine zarar verebilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda aslsz haber yayanlar hakknda Ynetim Kurulunun istemi ile kovuturma yapmak.

b) Kovuturma sonucunda verilecek gerekeli kararlar Ynetim Kuruluna bildirmek.

c) Disiplin cezalarna ilikin sicili tutmak.

Disiplin kovuturmas

MADDE 23 (1) Haklarnda disiplin kovuturmas alanlardan yazl savunma istenir. Geerli bir mazereti bulunmakszn savunmasn on i gn iinde vermeyenler, savunma hakkndan vazgemi saylr.

(2) Disiplin Kurulu soruturmay evrak zerinde ve gerekli grd konularda taraflar dinleyerek yapar.

(3) Disiplin Kurulu, belgelerin tamamlanmasndan itibaren kovuturmay bir ay iinde sonulandrarak, ald kararlar yazl olarak Ynetim Kuruluna bildirir.

(4) Disiplin Kurulu, kovuturma sonucuna gre, Ynetim Kuruluna disiplin cezasnn yan sra, idari para cezas uygulamasn nerebilir.

Disiplin cezalar

MADDE 24 (1) Disiplin sularyla ilgili olarak uygulanacak cezalar unlardr:

a) Uyarma: irketlerin durumlarn dzeltmek zere yazl olarak uyarlmasdr.

b) Knama: Uyarma cezasna ramen durumlarn dzeltmeyen irketlerin, fiillerinde kusurlu sayldklarnn kendilerine yazl olarak bildirilmesidir.

(2) Disiplin cezalar, Disiplin Kurulunun grleri alndktan sonra, Ynetim Kurulu tarafndan verilir.

(3) irketler hakknda knamaya ilikin karar kesinletikten sonra, keyfiyet Birlik merkezinde yer alan ilan yerlerinde ve Birlik a sitesinde on be gn sreyle ilan olunur ve dier ye irketlere de duyurulur.

(4) Birliin Kanunun 24 nc maddesi uyarnca ald karar ve tedbirlere zamannda ve tam olarak uymayan yeler hakknda Ynetim Kurulunca be bin Trk Lirasndan elli bin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr.

(5) Uyarma veya knama cezasn gerektiren fiil ayn zamanda Kanunda cezai meyyideye balanmsa, dosya gerei iin derhal Mstearla intikal ettirilir.

Mterek hkmler

MADDE 25 (1) Birlik Bakan ile Hayat D Ynetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Ynetim Komitesi, Disiplin ve Denetim Kurulu yeleri Genel Kurul tarafndan, aday olan yneticiler arasndan iki yllna seilir. yelerin yelikten ekilme haklar sakldr.

(2) Birlik organlarna aday olacaklarn, Genel Kurul toplantsnda hazr bulunmas art deildir.

(3) Birlik tarafndan, Birlik Bakan ile Birlik organlarnda grev alan ye temsilcisine grev giderleri haricinde deme yaplmaz.

(4) Birlik organlarnda grev alanlara, limitleri Ynetim Kurulunca belirlenecek olan mesleki sorumluluk sigortas salanr.

(5) 6 nc maddenin ikinci fkrasnda ngrlen hkm sakl kalmak zere, Birlik organlarnda vekleten oy kullanlamaz.

(6) Disiplin ve Denetim kurullar ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar alr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler

Birliin btesi

MADDE 26 (1) Birliin bte dnemi takvim yldr. Birlik bte uygulamasndan Ynetim Kurulu sorumludur. Bte, Genel Kurulun onayndan sonra, yrrlk tarihinden itibaren uygulanr.

(2) Birlik nezdinde oluturulan kurum ve kurulularn hesaplar, Birlik btesinde ayr ayr izlenir.

Birliin gelirleri ve giderleri

MADDE 27 (1) Birliin gelirleri aadaki kaynaklardan oluur:

a) Giri aidat.

b) Masraf itirak paylar.

c) Bir nceki yldan devreden gelir fazlalar.

) Her trl balar ve sair gelirler.

(2) Birliin giderleri:

a) Birlik hizmetlerinin yrtlmesi iin yaplacak giderler.

b) Personel giderleri.

c) Birliin hizmet binalarnn, tesislerinin, ara ve gerelerinin temini, yapm, bakm ve onarm iin yaplan giderler.

) Tantm, konferans, panel giderleri.

d) Eitim giderleri.

e) Danmanlk giderleri.

f) Aratrma ve yayn giderleri.

g) Temsil ve arlama giderleri.

) Dier giderler.

(3) Hayat D ile Hayat/Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi alanlarna ilikin gelir ve giderler birlik btesinde ayr kalemlerde izlenir.

Yeniden levhaya yazlma

MADDE 28 (1) Levhadan silinmeyi gerektiren hllerin sona erdiini ispat eden sigorta irketi, reasrans irketi ile emeklilik irketi, Levhaya yeniden yazlma hakkn kazanr. Levhaya yeniden yazlma hakkn kazanan yelerden giri aidat alnmaz.

Masraf itirak paylar

MADDE 29 (1) Birlik gelir ve giderleri, hayat d ve hayat/bireysel emeklilik irketleri altnda izlenir. Reasrans irketleri, arlkl olarak altklar alan altnda dikkate alnr. irketler, Birlik giderlerine hayat d ve hayat/bireysel emeklilik irketlerine ilikin bteler esas alnarak hesaplanacak masraf itirak pay ile katlr. Hayat d ve hayat/bireysel emeklilik irketleri masraf itirak pay, ikinci ve nc fkrada belirtilen usulde yllk olarak Ynetim Kurulunca Genel Kurul onayna sunulmak zere hesaplanr. Masraf itirak paylarnn miktar ve deme zaman Genel Kurul onayyla kesinleerek yrrle girer.

(2) Hayat d irketlerin masraf itirak paylar, irketlerin Trkiye dahilinde elde ettikleri bir nceki yla ait yurtii direkt primler esas alnarak aadaki yntemle hesaplanr:

a) Hayat d irketlerin yl sonu itibaryla toplam yurtii direkt primlerinin yl sonunda ilgili alanda faaliyet gsteren ye saysna blnmesiyle ortalama yazlan prim miktar bulunur.

b) lgili yl iin hayat d alanda faaliyet gsteren irketler iin ngrlen bte tutarnn yzde yirmi bei Levhaya kaytl tm hayat d sigorta irketleri ile arlkl olarak hayat d dallarda faaliyet gsteren reasrans irketlerinin saysna blnerek birinci aama katlm paylar hesaplanr.

c) Her bir hayat d irketin yurtii direkt primleri ortalama prim toplam ile karlatrlr. Yurtii direkt prim toplam, ortalama yurtii direkt prim toplamndan yksekse, ortalama yurtii direkt prim miktar; dkse, yurtii direkt prim miktar hesaplamada esas alnr. Bu ekilde tm hayat d irketler iin elde edilen meblalar toplanarak her bir irketin bu toplam iindeki arl bulunur. Ynetim Kurulu tarafndan teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan ilgili yla ait hayat d alanda faaliyet gsteren irketler iin belirlenen bte tutarnn yzde ellisi, bulunan arlklarla arplmak suretiyle ikinci aama katlm paylar hesaplanr.

) Her bir irketin yurtii direkt primleri, ortalama prim toplam ile karlatrlr. Yurtii direkt prim, ortalama yazlan prim tutarndan yksekse, aan ksm esas alnr; dkse, deer sfr kabul edilir. Bu ekilde tm irketler iin elde edilen meblalar toplanarak her bir irketin bu toplam iindeki arl bulunur. lgili yl iin ngrlen hayat d alanlarda faaliyet gsteren irketler iin ngrlen bte tutarnn yzde yirmi bei bulunan arlklarla arplmak suretiyle nc aama katlm paylar hesaplanr.

(3) Hayat/Bireysel Emeklilik irketlerinin masraf itirak paylar, irketlerin Trkiye dahilinde elde ettikleri bir nceki yla ait yurtii direkt primlerle ayn yla ait Emeklilik Gzetim Merkezi tarafndan aklanan emeklilik szlemeleri katk paylar esas alnarak aadaki yntemle hesaplanr:

a) Hayat/Bireysel Emeklilik irketlerinin yl sonu itibaryla toplam yurtii direkt primleri ile ayn yl sonu itibaryla hesaplanan bireysel emeklilik szlemeleri katk paylarnn yl sonunda hayat/bireysel emeklilik alannda faaliyet gsteren ye saysna blnmesiyle ortalama yazlan prim ile ortalama bireysel emeklilik szlemeleri katk pay miktar bulunur.

b) lgili yl iin hayat/bireysel emeklilik alannda faaliyette bulunan irketler iin ngrlen bte tutarnn yzde yirmi bei Levhaya kaytl tm yelerin saysna blnerek birinci aama katlm paylar hesaplanr.

c) Her bir irketin yurtii direkt primleri ile emeklilik szlemeleri katk paylar toplam, ortalama yurtii direkt prim ile ortalama emeklilik szlemeleri katk pay toplam ile karlatrlr. Yurtii direkt prim ve emeklilik szlemeleri katk pay toplam, ortalama yurtii direkt prim ile ortalama emeklilik szlemeleri katk pay toplamndan yksekse, ortalama yurtii direkt prim miktar ile ortalama emeklilik szlemeleri katk pay; dkse, yurtii direkt prim ile bireysel emeklilik katk pay toplam hesaplamada esas alnr. Bu ekilde tm irketler iin elde edilen meblalar toplanarak her bir irketin bu toplam iindeki arl bulunur. Ynetim Kurulu tarafndan teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan ilgili yla ait hayat/bireysel emeklilik alannda faaliyet gsteren irketler iin ngrlen masraf itirak tutarnn yzde ellisi, bulunan arlklarla arplmak suretiyle ikinci aama katlm paylar hesaplanr.

) Her bir irketin yurtii direkt primleri ile emeklilik szlemeleri katk paylar toplam, ortalama yurtii prim ve ortalama emeklilik katk pay toplam ile karlatrlr. Yurtii direkt prim ile emeklilik katk pay toplam, ortalama yurtii prim ve emeklilik szlemeleri katk pay toplamndan yksekse, aan ksm esas alnr; dkse, deer sfr kabul edilir. Bu ekilde tm irketler iin elde edilen meblalar toplanarak her bir irketin bu toplam iindeki arl bulunur. lgili yla ait hayat/bireysel emeklilik alannda faaliyet gsteren irketler iin ngrlen masraf itirak tutarnn yzde yirmi bei bulunan arlklarla arplmak suretiyle nc aama katlm paylar hesaplanr.

(4) Her bir hayat d irketin deyecei masraf itirak pay, bu maddenin ikinci fkrasnda kendisi iin hesaplanan birinci, ikinci ve nc aama katlm paylarnn toplam, her bir hayat veya emeklilik irketi iin ise, bu maddenin nc fkrasnda kendisi iin hesaplanan birinci, ikinci ve nc aama katlm paylarnn toplamdr.

BENC BLM

Personel Hkmleri

Kadro ve atamalar

MADDE 30 (1) Birliin personel kadrosu Genel Sekreterliin nerisi ve ynetim komitelerinin de gr alnarak Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Birlik gerekli hallerde szlemeli personel de istihdam edebilir.

Genel Sekreter ve yardmclar

MADDE 31 (1) Genel Sekreterde, Kanunun 4 nc maddesinin nc fkrasnda Genel Mdr iin ngrlen artlar; Genel Sekreter Yardmclarnda Kanunun 4 nc maddesinin nc fkrasnda genel mdr yardmclar iin ngrlen artlar aranr.

(2) Genel Sekreter, Birlik ilerini yrtmek ve personelini ynetmekle grevli olup, Bakana ve Ynetim Kuruluna kar sorumludur.

ALTINCI BLM

nceleme ve Aratrma Komiteleri

Kuruluu ve yelerinin seilmesi

MADDE 32 (1) Birlie intikal eden iler ile, yaplacak mesleki aratrma ve incelemelerin gerei ekilde yrtlebilmesini salamak zere, Ynetim Kurulu karar ile Birlik bnyesinde istiari mahiyette inceleme ve aratrma komiteleri kurulabilir. Bu komitelerin yeleri, alannda uzman kiiler arasndan, ilgili Ynetim Komitesinin gr alnarak Ynetim Kurulu tarafndan seilir.

(2) Birliin alma ve hesap dnemi ile bal olmakszn iki yl iin seilecek komite yeleri beten az olamaz.

(3) nceleme ve Aratrma Komitelerinin alma usul ve esaslar ile yelerine denecek cretler, Ynetim Kurulunca onaylanarak yrrle konulacak bir i ynetmelikle belirlenir.

Grevleri

MADDE 33 (1) Aratrma ve nceleme Komiteleri, aratrlmasnda ve incelenmesinde yarar grdkleri konular zerinde alma yaparak ilgili Ynetim Komitesine ve Ynetim Kuruluna neride bulunabilir. Ayrca, Ynetim Kurulunca ve ynetim komitelerince intikal ettirilen konular inceleyerek, grlerini yazl olarak bildirir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Defterler

MADDE 34 (1) Birlik, noterden tasdikli olarak aadaki defterleri tutmakla ykmldr:

a) ye kayt defteri ve Levha.

b) Genel Kurul, Ynetim Kurulu, ynetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri.

c) Kasa defteri.

) Yevmiye defteri, defterikebir veya yevmiyeli defterikebir.

d) Demirba eya defteri.

e) Sair gerekli defterler.

(2) Kaytlar, yasal usule gre elektronik ortamda tutulabilir.

Karar defterleri

MADDE 35 (1) Genel Kurul, Ynetim Kurulu, ynetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlar dorudan doruya defterlere yazlabilecei gibi, yazlan kararlarn ilgili defterlere yaptrlarak Birlik mhr ile mhrlenmek suretiyle dzenlenmesi de mmkndr.

(2) Genel Kurul kararlar, toplanty yneten Bakanlk Divan yeleri; Ynetim Kurulu, ynetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlar, kurulun oluma ekline gre, toplantlara katlan bakan, bakan yardmcs ve yeler tarafndan imzalanr. Kararlara katlmayanlar veya ekimser kalanlar, gerekelerini kararlarn altna yazarak imzalar.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 36 (1) 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Sigorta ve Reasrans irketleri Birliinin alma Usul ve Esaslarna likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Birlik organ seimleri

GEC MADDE 1 (1) 20/9/2012 tarihinde yaplan organ seimleri, 2014 yl Nisan ay ierisinde yaplacak Olaan Genel Kurulda yenilenir.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Sigorta, Reasrans ve Emeklilik irketleri Birlii Ynetim Kurulu yrtr.