1 Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28869

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Yaz öğretimi; Rektör tarafından görevlendirilen bir yaz öğretimi koordinatörü ile Senato tarafından 3 yıl için seçilen beş öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından, Boğaziçi Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/4/1996

22602