31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/1)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Kat’i ithalat

MADDE 2 – (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kat’i ithali yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat : 2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.