31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

GENELLETRLM TERCHLER SSTEMNE LKN TEBL

(THALAT: 2014/19)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, thalat Rejimi Kararnda Genelletirilmi Tercihler Sistemine (GTS) ilikin tarife tavizlerinden yararlanan eya ile lkelerin belirlenmesine esas tekil eden hususlar aklamak amac ile yaymlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Trkiye ile Avrupa Birlii (AB) arasnda ihdas edilen Gmrk Birlii (GB) erevesinde, GTS kapsamnda En Az Gelimi lkeler (E.A.G..), zel Tevik Dzenlemeleri lkeleri (.T.D..) ile Gelime Yolundaki lkelere (G.Y..) lkemiz tarafndan tannan tek tarafl gmrk vergisi tavizleri, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Karar ile belirlenmitir.

Kapsam

MADDE 3 (1) GTS, lkemizin bata Dnya Ticaret rgt (DT) olmak zere uluslararas ykmllklerine uygun olarak, thalat Rejimi Karar Eki II sayl [93 nc fasl ve Avrupa Kmr ve elik Topluluu (AKT) rnleri hari] ve III sayl listelerde yer alan eya iin tatbik edilmekte olup;

a) Gmrk vergisi tavizlerinin tek tarafl olmas,

b) Tavizlerin verililerinin balayc olmamas,

c) Tercihlerin ksmen veya tmyle kaldrlabilmesi,

) Tek tarafl veya uluslararas mzakereler sonucunda yaplacak en ok kayrlan lke esasna dayal tarife indirimlerini engelleyici olmamas,

temel ilkelerine dayanmaktadr.

(2) GTS kapsamnda tannan tavizli tarifeler, thalat Rejimi Karar ekinde yer alan II ve III sayl listelerde GTS lkeleri stununa der edilerek yrrle konulmutur. GTSden yararlanacak G.Y.., .T.D.. ve E.A.G..ler srasyla thalat Rejimi Karar ek:3A, ek:3B ve ek:3Cdeki listelerde yer almaktadr. GTS kapsamnda tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen lkeler meneli eyann ithalatnda uygulanr.

(3) E.A.G.. iin thalat Rejimi Karar Eki II (93 nc fasl ile AKT rnleri hari) ve III sayl listelerde yer alan eyann gmrk vergisi oran askya alnmtr. thalat Rejimi Karar ek:5'te yer alan rnlerin gmrk vergileri ise .T.D.. iin askya alnmtr. G.Y.. iin thalat Rejimi Karar ek:4'te yer alan rnlerin gmrk vergileri, rnlerin hassasiyet derecelerine gre askya alnm veya indirimli gmrk tarifeleri uygulanmtr.

Tercihli tarife kapsam eya ve indirim oranlar

MADDE 4 (1) Taviz tannan eyalar hassaslk derecesine gre, thalat Rejimi Karar ek- 4te yer alan listede hassas ve hassas olmayan olarak iki gruba ayrlr. Eyann ait olduu hassaslk grubu deitirilebilir.

(2) Hassas rnlerde, maktu gmrk vergileri % 30 orannda azaltlm, nispi gmrk vergileri ise thalat Rejimi Karar Eki II ve III sayl listelerde Dier lkeler (D..) stununda belirtilen gmrk vergisi hadleri zerinden 3,5 puan indirilmitir. Ancak 50 ila 63 nc fasllar (bu fasllar dahil) arasnda yer alan hassas rnlerde, thalat Rejimi Karar Eki II sayl listede D.. stununda belirtilen gmrk vergisi hadleri zerinden % 20 orannda indirim yaplmtr. GTS kapsamnda tannan tercihli tarifenin nihai oran 1 inci ondalk sayya yuvarlanmtr.

(3) Ayrca ABnin yrrlkteki mevzuat hkmleri dikkate alnarak, baz eya iin bir st fkrada belirtilen tavizlerden daha dk olan gmrk tarifeleri uygulanmtr.

(4) Tercihli tarife uygulamas sonucunda nispi vergi oranlarnn % 1 veya daha az olmas, maktu vergilerin 2 EURO () veya daha az olmas durumunda, G.Y.. iin gmrk vergileri askya alnmtr.

Hari sektrler

MADDE 5 (1) GTS kapsam sektrler thalat Rejimi Kararnn ek-4nde yer almaktadr. GTSden salanan tercihli tarifeler, thalat Rejimi Karar ek-3Ada yer alan listede belirtilen ilgili lkeler itibariyle hari tutulan sektrler iin uygulanmaz.

Tavizlerin askya alnmas

MADDE 6 (1) GTS kapsamnda salanan tavizler;

a) Temel insan ve ii haklar ile evreye ilikin uluslararas szlemelerde belirlenen prensiplerin ciddi ve sistematik bir ekilde ihlal edilmesi,

b) Trkiye sanayisi zerinde olumsuz etki yapan haksz ticari uygulamalar,

c) Mene kurallarnn sistematik bir biimde ihlal edilmesi,

) DT tarafndan haksz ticari uygulamalarn tespit edilmesi,

d) GBnin etkin ileyiine zarar verecek ekilde trafik sapmasna neden olmas,

e) Uluslararas alma rgt Konvansiyonlarnda belirtilen klelik ya da angaryann herhangi bir trnn uygulanmas,

f) Uyuturucu ticaretine ilikin gmrk kontrollerinin yetersiz olmas,

g) Mahkumlara yaptrlan rnlerin ihra edilmesi,

) Dnya Bankas tarafndan bir lkenin yksek gelir grubunda snflandrlmas,

halinde ilgili lkeler meneli eya iin belirli veya belirsiz sreyle geici veya daimi olarak askya alnabilir.

Tavizlerin kaldrlmas ve yeniden dzenlenmesi

MADDE 7 (1) GTS kapsamnda tavizden faydalanan lke meneli bir eyann ithali benzer ya da dorudan rakip bir eyann yerli reticisi iin ciddi zorluk ya da ciddi zorluk tehdidi yaratr ise ilgili lke meneli bu eya iin thalat Rejimi Kararnn Eki II ve III sayl listelerde D.. stununda belirtilen gmrk vergisi oran yeniden yrrle konulabilir.

(2) GTS kapsamnda bir eyann ithali lke pazarnda ciddi bir bozulma ya da ciddi bozulma tehdidi yaratr ise bu eya iin lke ayrm gzetmeksizin thalat Rejimi Karar Eki II ve III sayl listelerde D.. stununda belirtilen gmrk vergisi oran yeniden yrrle konulabilir.

(3) Ekonomi Bakanl (thalat Genel Mdrl), ciddi zorluk veya zorluk tehdidine ilikin bavuru zerine ya da resen inceleme karar alabilir.

(4) Ciddi zorluk ya da zorluk tehdidine ilikin inceleme srasnda yerli retimin;

a) Pazar pay,

b) retim,

c) retim kapasitesi,

) Stok,

d) flas,

e) Krllk,

f) Kapasite kullanm,

g) stihdam,

) thalat,

h) Fiyat,

faktrlerinden biri veya birka gz nnde bulundurulur.

(5) nceleme alt ay iinde tamamlanr. Gerek grlen hallerde bu sre uzatlabilir.

(6) ncelemenin tamamlanmasnn ardndan ilgili lke meneli eya iin bir ay iinde karar alnr.

(7) Sektrlerde belirtilen rnlere GTS kapsamnda salanan tavizler;

(a) GTS kapsamnda tavizden faydalanan bir lkeden, bir sektr kapsamnda gerekletirilen ithalatn, ayn sektrde bir nceki yl gerekletirilen ithalata oranla miktar baznda % 13,5 ve daha fazla oranda artmas veya,

(b) Sektrde belirtilen rnlerin GTS kapsamnda tavizden yararlanan herhangi bir lkeden ithalatnn, GTS kapsamnda yer alan lkelerin tamamndan herhangi bir oniki aylk dnem sresince gerekletirilen ithalatn deer baznda % 14,5 ini amas halinde,

kaldrlabilir.

(8) Ekonomi Bakanlnca d ticaretimizdeki gelimeler gz nne alnarak lke/rn baznda tavizler kaldrlabilir.

Uyumlatrma

MADDE 8 (1) Trkiye, Gmrk Birliinin etkin ileyiini teminen, GTS kapsamnda gerekli dzenlemeleri yapma hakkn sakl tutmak kaydyla, ABnin konu hakkndaki dzenlemelerini esas alr ve bu erevede, mevzuatnda gerekli uyumlatrmay yapar.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Genelletirilmi Tercihler Sistemine likin Tebli (thalat: 2013/19) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.