31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

ASKIYA ALMA SSTEMNE LKN TEBL

(THALAT: 2014/18)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Trkiyedeki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artrlmasn, modernize olmalarnn salanmasn ve yeni i alanlarnn oluturulmasn desteklemek, retim srecinde ihtiya duyduklar hammadde, yar mamul veya zel imalat nitelii tayan rnlere dk gmrk vergisi ile eriimlerini salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Trkiye ile AB arasnda ihdas edilen 1/95 sayl Ortaklk Konseyi Karar eki sanayi rnlerinden, AB Konseyi tarafndan Askya Alma Sistemine dhil edilen ve edilmesi planlanan eya iin Askya Alma Sistemine dair dzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Kararnn 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Askya Alma: Askya Alma Sistemi kapsamnda snrsz miktarda tannan gmrk vergisi muafiyetini,

c) Askya Alma Sistemi: 2 nci maddede belirtilen rnlere, snrl veya snrsz miktarlarda, geici bir dnem iin geerli olmak zere tannan gmrk vergisi muafiyetine ilikin dzenlemeler btnn,

) Ayrcalkl Ticari Anlama: Belirli bir rnn ticaretini sadece anlamaya taraf firmalara mnhasr klan her trl anlamay,

d) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

e) Bavuru: Askya alma, kota ve itiraz bavurularn,

f) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunu,

g) tiraz: Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunda (ETSG) yaplan mzakereler srasnda askya alnmas ya da tarife kontenjan almas istemiyle yaplan bavurulara, AB veya Trkiyede sz konusu rnn retiminin yapld gerekesiyle yaplan itirazn,

) Genel Mdrlk: Bakanlk thalat Genel Mdrln,

h) Ksmi Askya Alma: Askya Alma Sistemi kapsamnda snrsz miktarda tannan gmrk vergisi indirimini,

) Otonom Tarife Kontenjan (Kota): Askya Alma Sistemi kapsamnda snrl miktarda tannan ve ulusal mevzuata gre dzenlenen gmrk vergisi muafiyetini,

i) TGTC: Trk Gmrk Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Bavuru

MADDE 5 (1) Bavurular Genel Mdrle yaplr. Yaplan bavurularn bu Teblie uygunluu Bakanlk tarafndan deerlendirilerek geerli bavurular mzakere edilmek zere ETSGye iletilir.

rn kapsam

MADDE 6 (1) Askya Alma Sistemine konu rnler, AB veya Trkiyedeki reticilerin retimlerinde kullanacaklar hammadde, yar mamul ya da imalat bileenleri olmaldr.

(2) Aadaki zelliklerden en az birini haiz nihai rnler Askya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tketiciye sata hazr olan,

b) Demonte edilmi olan,

c) Asli bir ileme ya da dnme tabi tutulmayacak olan,

) Bitmi rnn asli zelliklerine sahip olan.

Bavuru usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Askya Alma Sistemi erevesinde Bakanla yaplacak tm bavurular ek-1deki takvime gre yaplr. Taleplerin deerlendirilmesinde genel evrak giri tarihi esas alnr.

(2) Bavurular; askya alma ve otonom tarife kontenjan almas talepleri iin ek-2, askya almaya itiraz talepleri iin ek-3, temdit (askya almann uzatlmas) talepleri iin ek-4teki dileke ile birlikte srasyla ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan ilgili bavuru formlarndan biri kullanlarak yaplr.

(3) kinci fkrada bahsedilen bavuru formu (ek-5, ek-6, ek-7den uygun olan) ayrca ngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta adresine ek-1deki takvime gre iletilir. Bavuru formlarnn ngilizce nshalarna Bakanlk internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) ulalabilmektedir.

(4) Bavuru sahipleri, bavuru konusu rnn AB ve Trkiyede retimi bulunmadna veya yeterli retimi olmadna dair yapm olduklar n incelemeye ilikin bilgi ve belgeleri bavuru dokmanlar ile birlikte ek-1deki takvime gre Genel Mdrle sunar.

(5) Askya alma bavuru srecinde AB veya Trkiyede bavuru konusu rnn retiminin bulunduunun ancak bu retimin yeterli olmadnn tespit edilmesi durumunda askya alma talebi tarife kontenjanna evrilebilir veya ksmi askya alma uygulanabilir.

(6) Askya Alma Sistemi;

a) Bavuru konusu rnn aynsnn, edeerinin veya ikamesinin AB veya Trkiyede retiminin olmas,

b) Bavuru konusu rnn nihai rn olmas,

c) Bavuru konusu rnn AB ve Trkiyedeki reticilerce nc lkeden ithal edilmesine engel tekil edecek ekilde bir ayrcalkl ticari anlama kapsamna girmesi,

) rnn fikri mlkiyet haklar kapsamnda korunuyor olmas,

d) Bavuru sahibinin ilgili rn sadece ticari amala ithal etmesi,

e) Bavurunun d ticaret politikas uygulamalarn bozucu etkiye sahip olmas,

durumlarnn herhangi birinde uygulanmaz.

(7) Askya Alma Sistemine tabi olacak rnn kullanm belirli bir ama ile snrlandrlm ise sz konusu rnn askya alma sistemi kapsamnda ithal edilmesinde gmrk mevzuatnn nihai kullanma ilikin hkmleri esas alnr.

(8) Bavurunun geerli olmas iin bavuru konusu rnn ithalatnda, askya alma sonras tahsil edilmeyecek gmrk vergisi tutarnn yllk 15.000 Avro karl Trk Lirasndan az olmamas gerekir.

(9) Yrrlkte olan Askya Alma Sistemine tabi rnlere ynelik deiiklik talepleri, ek-1de yer alan takvime gre yeni bavuru kstaslarna uygun olarak yaplr.

(10) rn tanmlamalar yrrlkteki TGTC esas alnarak yaplr. Talep edilen rne ilikin uygun tanmn TGTCde bulunmamas durumunda Uluslararas Standart rgt (International Standard Organisation-ISO), Uluslararas Tescilsiz simleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararas Temel ve Uygulamal Kimya Birlii (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gmrk Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk ndeksi (Colour Index-CI) tanmlamalar veya gmrk muayenesine esas tekil edebilecek nitelikte zel tanmlar kullanlr.

(11) l birimlerinde TGTC esas alnr. TGTCde uygun birimlerin bulunmamas halinde Uluslararas Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanmlar kullanlr. Tanmlamalarda kullanlacak standartlar ve test metotlarnn uluslararas tannrlnn olmas gerekir. Marka, firma ii kalite standartlar, rnn teknik zellikleri ve benzeri terimler tanmlamalarda kullanlamaz.

(12) Bavurulara ilikin olarak, ihtiya duyulmas halinde, Genel Mdrlke talep edilen belgelere ek olarak bavuru sahibinden aklayc bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Bavurunun incelenmesi veya mzakere sreci iin gerekli olan her trl bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmamas durumunda bavuru reddedilir.

Mzakereler

MADDE 8 (1) Bavurular ETSG bnyesinde ylda iki dnemde mzakere edilir ve her dnem toplantdan oluur.

(2) Her bir dnemde mzakere edilecek rnlere ilikin AB Komisyonunca yaymlanan listenin orijinal nshas, Bakanlk internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyurulur.

(3) Mzakerelerin tamamlanmasn mteakiben AB Konseyi tarafndan gmrk vergisi askya alnmas kararlatrlan rnlerin, AB ile ezamanl olarak her yl 1 ocak ve 1 temmuz tarihleri itibariyle yrrle girecek ekilde thalat Rejimi Karar Eki V Sayl Listeye yanstlmasna ilikin Bakanlar Kurulu Karar tasla hazrlanr.

(4) Bahse konu mzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarnn datm Bakanlar Kurulu Kararna istinaden hazrlanan tarife kontenjannn datm usul ve esaslarna ilikin tebliler erevesinde yaplr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Askya Alma Sistemine likin Tebli (thalat: 2013/18) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz