31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

KULLANILMI VEYA YENLETRLM OLARAK THAL EDLEBLECEK

BAZI MADDELERE LKN TEBL

(THALAT: 2014/9)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli; ek-1/A, ek-1/B ve ek-2deki listelerde gmrk tarife istatistik pozisyonlar gsterilen eyann kullanlm veya yeniletirilmi olanlarna 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde verilecek izne ilikin usul ve esaslar kapsar.

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Bakanlk thalat Genel Mdrln,

c) G.T..P: Gmrk Tarife statistik Pozisyonunu,

ifade eder.

zin belgesi alnmayacak eya

MADDE 3 (1) Ek-1/Ada yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithalatna thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde izin verilmitir.

lgili kurumlardan uygunluk yazs alnacak eya

MADDE 4 (1) Ek-1/Bde yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithalatnda listede belirtilen kurumdan alnan uygunluk yazs aranr. Uygunluk yazsnn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Ek-1/A veya ek-2de yer alan eya, ek-1/Bde yer almas ve sivil hava tatlarnda kullanlmak kaydyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fkras hkmlerine tabi olup, sz konusu rnler iin ayrca 5 inci madde kapsamnda Genel Mdrlk izni aranmaz.

zin belgesi alnacak eya

MADDE 5 (1) Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann gmrk beyannamelerinin tescilinde Genel Mdrlkten alnan zin Belgesi aranr. zin Belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann karsnda gsterilen birim CIF kymetinden daha fazla birim CIF kymete (dier yurt d giderler kalemi hari) haiz olanlar 3 nc madde hkmne tabidir.

(3) Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eya, bir beyannamede yer alan 12li G.T..Pler baznda 10 adet ve 50 kg. (her iki art birden salayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kymetine baklmakszn 3 nc madde hkmne tabidir.

Dier mevzuat

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda verilen izinler ve uygunluk yazlar, rn Gvenlii ve Denetimi mevzuat ve dier mevzuat kapsamnda alnmas gereken izin ve belgelerin yerine gemez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllklerin yerine getirilmesine engel tekil etmez.

zin belgesi bavurular

MADDE 7 (1) Ek-2de yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyay ithal etmek isteyen ithalatlar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinden ulalan elektronik bavuru formunu usulne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazcdan alnan bir ktsn imzal ve kaeli olarak Genel Mdrle gndererek zin Belgesi bavurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinde belirtilen ilgili belgelerle birlikte ek 3te yer alan Beyan ve Taahhtnamenin bavuru formunun ekinde yer almas zorunludur. Genel Mdrlk http://ith7.ekonomi.gov.tr adresinde ilan edilen belgelerde deiiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Bavuru formu, usulne uygun olarak doldurulduunda form zerinde otomatik olarak beliren bavuru kayt numaras ile geerlidir. zerinde geerli bir bavuru kayt numaras olmayan form ile yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Genel a zerinden doldurulan bavuru formuna ait Bakanlk veri tabannda yer alan bilgiler ile Genel Mdrle sunulan kts arasnda farkllk olmas halinde veri tabanndaki kaytlar dikkate alnr.

Bavurularn sonulandrlmas

MADDE 8 (1) Usulne uygun olarak yaplan bavurular Genel Mdrlke deerlendirilerek sonulandrlr. Deerlendirmede eyann i piyasadan tedarik artlar, ekonomik mr, verimlilii gibi etkenler gz nne alnr.

Beyanlarn ve ithal eyann denetlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplan bavurularda yer alan bilgilerin doruluuna ilikin ve ithal eya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptrmaya Bakanlk yetkilidir. Bavuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarszlk olduu durumlarda sz konusu tutarszlk bavuru sahibi tarafndan giderilinceye kadar talep sonulandrlmaz. Bavuruda yaplan beyan ve sunulan belgelerin geree uygunluundan bavuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

zin belgesinin sresi

MADDE 10 (1) 5 inci madde erevesinde verilen zin Belgesi 6 (alt) ay geerlidir. zin Belgesinin geerlilik sresi ierisinde mracaat edilmesi kaydyla, ibu izin belgesi sresi 3 () aya kadar uzatlabilir.

(2) zin Belgesi nc kiilere devredilemez.

Gmrk kymeti ve dier hususlar

MADDE 11 (1) zin Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun Eyann Gmrk Kymetine ve dier hususlara (G.T..P. tespiti dahil) ilikin hkmlerinin uygulanmasn engellemez. Bu Teblide belirtilen kymetler, Gmrk Kanununun Eyann Gmrk Kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasna esas tekil etmez.

Tareks

MADDE 12 (1) Bu Tebliin ek-1/A ve ek-1/B listeleri kapsam eya ile CIF birim kymetleri ek-2de belirtilen deerlerin stnde olan eyann ithaliyle ilgili tm ilemler TAREKS zerinden yaplr.

(2) Yukarda belirtilen eyay kullanlm olarak ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna TAREKSte ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir. TAREKS zerinden CIF birim kymetlere ilikin yaplan beyanlar, Gmrk ve Ticaret Bakanlnn CIF birim kymetlere ilikin denetim ve kontrolleri yerine gemez.

(3) Bu eyann ithal edilebileceine dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alan Bakanla ait alana firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eyann ithaline izin verilmez.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 13 (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Baz Maddelere likin Tebli (thalat: 2013/9) ekleri ile birlikte yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebliin 12 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde, dier maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ek-IA

Ek-IB

Ek-II

Ek-III