31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

TELSZ VE TELEKOMNKASYON TERMNAL EKPMANLARININ

THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/8)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ek-1 ve ek-2de belirtilen rnlerin ithalatta 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayl Resm Gazetede yaymlanan Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlar Ynetmelii (1999/5/AT)ne uygunluunun denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulacak rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn Gvenlii ve Teknik Dzenlemeler Mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

c) Fiili denetim: Belge kontrol, iaret kontrol, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkan,

) Geri gelen eya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 446 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde tanmlanan nedenlerle geri gelen daha nce ihra edilmi eyay,

d) Grup Bakanlklar: Bakanln Blge Mdrlklerine bal rn Denetmenleri Grup Bakanlklarn,

e) Kapsam d: GTP olarak ek-1 ve ek-2de belirtilmekle birlikte, Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlar Ynetmelii (1999/5/AT) kapsamna girmeyen rn,

f) Risk: Tebli kapsamnda yer alan rnlerin Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlar Ynetmelii (1999/5/AT)ne uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: Ek-1 veya ek-2de yer alan rnlerin risk derecesini ve fiili denetime ynlendirilip ynlendirilmeyeceini belirlemek amacyla, TAREKSte firma hakkndaki bilgiler; gemite yaplan denetimlerin sonular; retici veya ithalat firma ya da temsilcisi; giri gmr; rnn cinsi, markas, modeli, fiyat ve miktar; mene, k, sevk veya ticaret yaplan lke ve risk tespiti iin kullanlabilecek dier bilgilerden hareketle yaplan ilemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanmlamas

MADDE 4 (1) Telsiz ve telekomnikasyon terminal ekipmanlarnn ithalat denetimi ile ilgili tm ilemler TAREKS zerinden ve risk analizine gre yaplr.

(2) Bu Tebli kapsam rnleri ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna TAREKSte ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir.

thalatnn bavurusu

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki denetimler Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde gmrk beyannamesinin tescili ncesinde yaplr.

(2) Firma adna ilem yapmak zere yetkilendirilen kullanc, Bakanlk internet sayfasnn E-mza Uygulamalar ksmnda yer alan E-mza Uygulamalarna Giri blmn kullanarak TAREKS zerinden ithal partisine ilikin verileri girerek bavurusunu yapar.

(3) Bavuru zerine, TAREKS tarafndan firmaya, ek-4te belirtilen Grup Bakanlklar nezdindeki ilemlerini takip edebilmesi amacyla bir bavuru numaras verilir.

(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Kurum ve Kurulular ile Gerek ve Tzel Kiilerin Elektronik Haberleme Hizmeti inde Kodlu veya Kriptolu Haberleme Yapma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda, kriptolu olduu TAREKS zerinden beyan edilen tm rnler iin Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan alnan kurum onay elektronik ortamda TAREKSe yklenir.

(5) Verilerin doru, eksiksiz ve zamannda girilmesinden kullanc sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) Ek-1de belirtilen rnlerden A.TR belgeli olduu kullanc tarafndan TAREKSte beyan edilen rnler iin rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(2) Geri gelen eya iin, bu rnlerin ihracat beyannamesi numarasnn kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesi ve geri gelen rnlerin teknik mevzuata uygun olmas kaydyla piyasaya arz edilebileceine dair ek-6da yer alan taahhtnamenin kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesini mteakip rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(3) Risk analizine gre yaplacak deerlendirmede gerektiinde, birinci veya ikinci fkra kapsamna giren rnler de fiili denetime ynlendirilebilir.

Kapsam d

MADDE 7 (1) Bavuru konusu ithalat partisine ilikin kapsam d beyan ithalat tarafndan ilgili gmrk idaresine yaplr.

Risk analizi

MADDE 8 (1) Firma adna ilem yapan kullanclarn TAREKS zerinden beyan ettii bilgiler erevesinde, fiili denetime ynlendirilen ek-1de yer alan rnler TAREKS araclyla yaplacak risk analizine gre belirlenir.

(2) Ek-2de belirtilen rnler risk analizi uygulanmadan fiili denetime ynlendirilir.

(3) Risk analizinde kullanlacak kriterler, gerektiinde Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu, Gmrk ve Ticaret Bakanl ve ilgili dier taraflarn da gr alnarak, Bakanlka belirlenir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime ynlendirilmeyen rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

Fiili denetim

MADDE 9 (1) Fiili denetime ynlendirilen rnler iin ek-3te belirtilen belgeler, firma adna yetkilendirilen kullanc tarafndan bavuru gn dhil olmak zere bavuru tarihinden itibaren iki i gn ierisinde elektronik ortamda TAREKSe yklenir. Firmann nceden yazl bildirimde bulunmas durumunda, Grup Bakanlnca ilave sre verilebilir. lgili belgelerin kullanc tarafndan sisteme sresi ierisinde yklenmemesi halinde bavuru olumsuz olarak sonulandrlr.

(2) Ek-2de belirtilen rnler A.TR belgeli de olsa bildirim formu (snf 2) denetimine ynlendirilir.

(3) Firmalardan gerektiinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykrlk tespit edilmemesi ya da rnn kapsam d olduunun tespiti durumlarnda, rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras oluturulur.

(5) lgili mevzuata aykrlk tespit edilmesi veya ithalatdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin sresi ierisinde TAREKSe yklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonulandrlr ve sonu TAREKSte ilan edilir.

Kullancya yaplan bildirimler

MADDE 10 (1) Kullanc, denetim srecine ve sonucuna ilikin sorgulamalar TAREKS araclyla yapar.

(2) Denetim srecine ve sonucuna ilikin bildirimler, D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin 6 nc maddesi kapsamnda yaplan Yetkilendirme Bavurular uygulamasnda kullanclar tarafndan beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

(3) Yaplan denetimde rnde mevzuata aykrlk tespiti halinde, durum ilgili gmrk idaresi ile ithalatya yazyla ayrca bildirilir.

TAREKS referans numarasnn gmrklere beyan

MADDE 11 (1) rnn ithal edilebileceine dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin 44 nolu hanesine firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur.

(2) Gmrk idarelerine kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ithalatnda, 212013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ithalat tarafndan kaydedilir. Kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ilgili gmrk idaresince fiili denetime ynlendirilmesi halinde, 5 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

thalatnn sorumluluu

MADDE 12 (1) thalat, bu Tebli kapsamnda denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettii btn rnlerin her halkrda Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlar Ynetmelii (1999/5/AT) dhil olmak zere ilgili tm mevzuata uygun ve gvenli olmasndan, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun uyarnca sorumludur.

(2) Ek-1 ve ek-2de belirtilen rnlerden ksa mesaj hizmeti verebilme zelliini haiz cihazlarn, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafndan 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ksa Mesaj Hizmetlerinde Trke Karakter Kullanmna Dair Ynetmelie uygun olmas zorunludur.

(3) rnn ithaline izin verilmesi veya rne dair TAREKS referans numaras oluturulmas, rnn mutlaka mevzuata uygun ve/veya gvenli olduu anlamna gelmez.

(4) Bu Tebli kapsamnda, rnn ithal edilebileceine dair verilen TAREKS referans numaras o rnn ithalat ilemi dnda baka bir amala veya rnn gvenli ve mevzuata uygun olduunun ispat olarak kullanlamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn ithalats, cihazlarn ithalatn takip eden 15 gn iinde gmrk beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaralar) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna sunar.

Yaptrmlar

MADDE 13 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Bakanlk rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlarnn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/8) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya Gmrk Mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan rnlerin ithalat, ithalatnn talebi halinde, Telsiz ve Telekomnikasyon Terminal Ekipmanlarnn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/8)ne gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz