31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KATI YAKITLARIN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/7)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ek-1deki listede yer alan kat yaktlarn ithalatnda evrenin korunmas ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulan ek-1deki listede yer alan kat yaktlarn ithalat ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat

MADDE 4 (1) Ek-1deki listede yer alan kat yaktlarn ithalat, evre ve ehircilik Bakanlndan alnan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Yakt thalats Kayt Belgesine sahip firmalar tarafndan yaplabilir.

(2) Kayt Belgesi alnabilmesi iin ithalat veya temsilcisi tarafndan Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesi (oda kayd) (ilgili kurumlardan veya noterden onayl), vergi levhas, noter onayl imza sirkleri ve ek-2de yer alan taahhtname ile birlikte evre ve ehircilik Bakanlna bavurulur. Kamu kurulular, niversiteler ve zel kanunlarla kurulmu kamu tzel kiiliine sahip olan ve odalara kayt zorunluluu bulunmayan ithalatlardan sicil gazetesi ve vergi levhas istenmez.

(3) 2013 yl ierisinde verilen Kayt Belgeleri, ek-2de yer alan taahhtnamenin ve noter onayl imza sirklerinin evre ve ehircilik Bakanlna verilmesi halinde, 2014 yl sonuna kadar geerli olacak ekilde evre ve ehircilik Bakanlnca yenilenir. Kayt Belgesinin verilmesine esas tekil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yl iinde geerliliini yitirmesi veya deiiklie uramas, Kayt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayt Belgesinin yenilenmesi halinde ek-2de yer alan taahhtname yeniden evre ve ehircilik Bakanlna verilir.

(4) Kayt Belgeleri, bu Tebli kapsamnda yaplacak tm ithalat ilemlerinde geerlidir ve bu ilemlere esas tekil eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 (1) Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulmak istenen yakttan numune alnmas amacyla;

a) evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Yakt thalats Kayt Belgesi rnei,

b) Uygunluk Belgesi formu (2 nsha),

c) Yaktn her bir parametresinin evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen limit deerlere uygun olduunu gsterir ykleme analiz belgesinin asl ve yeminli tercme brosunca onayl tercmesi,

) thalat firma araclyla ithal edilecek her parti yakt iin sanayiciler tarafndan verilecek taahhtname (ek-8),

d) hracat faturasnn bir rnei ve yeminli tercme brosunca onayl tercmesi,

ile birlikte, yaktn boaltld gmrk idaresinin bulunduu ilin evre ve ehircilik Mdrlne ithalat veya temsilcisi tarafndan bavurulur.

(2) thalat veya temsilcisinin talebi zerine gmrk idaresinin gzetiminde depolanan ve ilgili gmrk yetkilisinin tespit ettii yakttan, evre ve ehircilik l Mdrl, uluslararas gzetim firmas yetkilileri ile ithalat veya temsilcisinden oluan Numune Alma Komisyonu gzetiminde, uluslararas gzetim firmas yetkilisi tarafndan evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alnr ve ek-5te yer alan thal Kat Yakt Numune Alma Tutana dzenlenir. Alnan numune, evre ve ehircilik Bakanl evre Referans Laboratuvar veya evre ve ehircilik Bakanlndan Yeterlik Belgesi alm laboratuvarlarda analiz ettirilir. Analiz sonular, analizi yapan laboratuvar tarafndan ilgili evre ve ehircilik l Mdrlne gnderilir.

(3) evre ve ehircilik l Mdrlnce, yaktn numune analiz sonucunun uygun bulunmas durumunda, ek-6da yer alan Uygunluk Belgesi dzenlenir ve keyfiyet ithalat veya temsilcisine ve ilgili gmrk idaresine bildirilir. Uygun bulunmamas durumunda ise ek-7de yer alan Uygunsuzluk Yazs dzenlenerek keyfiyet ithalat veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazsnn ithalat veya temsilcisine tebliinden itibaren 7 i gn iinde, firmann ahit numune analizlerinin yaplmasn yazl olarak talep etmemesi durumunda dzenlenen Uygunsuzluk Yazs ilgili gmrk idaresine iletilir.

(4) Isnma amal yakt zelliklerini salamad iin Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktn sanayi amal veya termik santrallerde kullanlan yakt zelliklerini salamas durumunda, ithalat veya temsilcisinin talebi zerine ve ek-8de yer alan taahhtnamenin verilmesi kaydyla sanayi amal veya termik santrallerde kullanlmak zere evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Belgesi verilebilir.

(5) Ayn ekilde sanayi amal yakt zelliklerini salamad iin Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktn termik santrallerde kullanlan yakt zelliklerini salamas durumunda, ithalat veya temsilcisinin talebi zerine ve ek-8de yer alan taahhtnamenin verilmesi kaydyla termik santrallerde kullanlmak zere evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Belgesi verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gmrkl sahada tek bir yn olarak depolanan yaktn birden fazla parti halinde ekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin ekilmesi srasnda yaktn tamamn temsil edecek ekilde numune alnarak analiz ettirilir. Yaktn tamamn temsil eden bu analiz raporu, mteakip Uygunluk Belgesi/Belgeleri dzenlenmesinde esas alnr.

Analiz sonularna itiraz

MADDE 6 (1) Yakttan alnan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmamas durumunda keyfiyetin ithalat veya temsilcisine tebliinden itibaren 7 i gn iinde, yazl talep zerine ve giderleri ithalat veya temsilcisi tarafndan karlanmak kaydyla, evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dhilinde ahit numune/numunelerin analizi yaptrlr ve yaktn uygunluuna/uygunsuzluuna karar verilir:

a) Analiz sonular uygun kan yakt iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Belgesi dzenlenir ve ilgili gmrk idaresi ile ithalat veya temsilcisine bildirilir.

b) ahit numune analiz sonucu da uygunsuz kan yaktlar iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunsuzluk Yazs dzenlenir ve ilgili gmrk idaresi ile ithalat veya temsilcisine bildirilir.

c) Numunelerin alnmas, torbalanmas, gnderilmesi, analize hazrlanmas ve muhafazas srasnda oluan durumlar dnda evre ve ehircilik Bakanl veya evre ve ehircilik l Mdrlnden yeni numune alnmas talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellm belgesi

MADDE 7 (1) Ek-1deki listede yer alan yaktlar sanayide kullanmak zere Uygunluk Belgesi alm firmalar, ithal edilen yaktn fabrikalara teslim edildiini belirten teslim tesellm belgesini (kendi ihtiyalar iin getirenler hari), yakt gmrkten ekildikten sonra en ge 90 gn iinde Uygunluk Belgesini dzenleyen evre ve ehircilik l Mdrlne iletmekle ykmldr. Bu ykmllk yerine getirilmedii takdirde, mteakip Uygunluk Belgesi talepleri deerlendirmeye alnmaz. Eksikliklerin firma tarafndan tamamlanmas halinde yeni talepler deerlendirilir.

stisnai durum ve muafiyet

MADDE 8 (1) Geici depolama yeri veya antreponun bulunmad veya yeterli olmad durumlarda, yakt, geici depolanan eya statsnde msaade edilen yerlerde, ayn yerde bulunan dier yaktlarla kartrlmamak kaydyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yaktn uygunluk denetimi 5 inci madde erevesinde yaplr.

(2) thalat veya temsilcisi tarafndan, Trkiye gmrk blgesine getirilmeden nce, ek-3te yer alan bilgi formunun ilgili evre ve ehircilik l Mdrlne verilmesi kaydyla geici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fkra kapsamna girmeyen yaktlar tat st ileme tabi tutulabilir. Yakt, gmrk ilemleri tamamlandktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa dier yaktlarla kartrlmamak kouluyla depolanr. Numunenin, yakt ara stndeyken veya yaktn depoland alanda alnmas halinde, 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen Komisyon gzetiminde, uluslararas gzetim firmas yetkilisi tarafndan evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dhilinde yakttan numune alnr ve ek-5te yer alan thal Kat Yakt Numune Alma Tutana dzenlenir. Bu fkra kapsamnda ileme tabi tutulan yaktlar, bulunduu ilin snrlar dndaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amal ithal edilecek yaktlar, firma tarafndan talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduu ilde depolanabilir. Bu amala depolanmak istenen yaktlar iin ek-3te yer alan bilgi formu, firma tarafndan yaktn depolanaca ilin evre ve ehircilik l Mdrlne verilir. Bu yaktlarn uygunluk denetimi yaktn depoland ilin evre ve ehircilik l Mdrlnce yaplr. evre ve ehircilik l Mdrl tarafndan 5 inci maddeye gre yaplan uygunluk denetimi sonucunda Uygunluk Belgesi dzenlenene kadar yakt, piyasaya hibir ekilde arz edilemez, bulunduu alandan baka bir alana tanamaz, kullanlamaz, kullandrlamaz, eleme ilemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) kinci fkra erevesinde ithalat gerekletirilmi olan yaktlarn analiz sonucunun uygun bulunmamas durumunda 5 inci maddenin drdnc ve beinci fkralar uygulanr. Bunun mmkn olmamas durumunda, yaktn meneine veya yklemenin yapld lkeye iade edilmek veya nc bir lkeye gnderilmek zere ihrac zorunludur.

(4) Ek-1deki listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTP'li antrasitlerin filtrasyon amacyla, 27.01 tarife pozisyonundaki kat yaktlarn ise laboratuvarlarda aratrma ve analizlerde kullanlmak amacyla evre ve ehircilik Bakanlnca uygun grlecek miktarlarda ithalatnda, her ithalat ileminden nce her bir madde iin ek-4te yer alan taahhtnamenin evre ve ehircilik Bakanlna verilmesi halinde Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazs verilir ve keyfiyet ithalat veya temsilcisine bildirilir.

(5) Drdnc fkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatlarn evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Yakt thalats Kayt Belgesi almas zorunludur.

(6) Drdnc fkra kapsamndaki ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Sonradan yaplacak kontrollerde beyann ispat edemeyenler hakknda 10 uncu maddedeki yaptrmlar uygulanr.

Gmrk ilemleri

MADDE 9 (1) Ek-1deki listede yer alan yaktlarn ithalatnda, 8 inci maddenin ikinci fkras hkm hari olmak zere, evre ve ehircilik l Mdrl tarafndan yaplan uygunluk denetimi sonucunda dzenlenen Uygunluk Belgesi veya evre ve ehircilik Bakanlnca dzenlenen Muafiyet Yazs gmrk beyannamesinin tescili srasnda aranr.

(2) evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktlarn ithalatna izin verilmez. Uygun bulunmayan yakt, giderleri ithalat veya temsilcisi tarafndan karlanmak zere, mene/yklemenin yapld lkeye iade edilir veya nc lkeye transit edilir.

Yaptrmlar

MADDE 10 (1) Bu Teblie aykr hareket eden, yanl ve yanltc beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 11 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kat Yaktlarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/7) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan yaktlarn ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kat Yaktlarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/7) hkmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz