31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIININ KONTROLNE

TAB RNLERN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/5)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; insan sal ve gvenlii ile hayvan ve bitki varl ve sal ynnden Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn kontrolne tbi eklerdeki listelerde belirtilen rnlerin ithalatna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan rnler ile 5 inci maddenin ikinci fkras dahilindeki rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

n bildirim

MADDE 4 (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve ek-1/Bde belirtilen rnler iin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik,

b) Ek-2de belirtilen rnler iin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitkisel Gda ve Yem thalatnn Resm Kontrollerine Dair Ynetmelik,

hkmlerine uygun olarak n bildirim yaplmas gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 (1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de belirtilen rnlerin ithalatnda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca ek-9da yer alan Uygunluk Yazs dzenlenir.

(2) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tbbi rn olan veya veteriner tbbi rn yapmnda kullanlan hammadde ve yardmc maddelerin ithalatnda, ithalatnn talep etmesi ve rnn mevzuatna uygun olmas halinde ek-9da yer alan Uygunluk Yazs ithalatya iletilir.

(3) Uygunluk Yazs bavurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna ibraz gerekir.

(4) Uygunluk Yazs;

a) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan rnler iin ithalatn yaplaca gmrk idaresine,

b) Ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan rnler iin ithalatya,

iletilir.

(5) Bu Tebli kapsamnda ithal edilmek istenen bir rnn birden fazla listede yer almas durumunda, her ithalat ilemi iin ilgili tm mevzuata uygun olacak ekilde yalnzca bir Uygunluk Yazs dzenlenir.

Uygunsuzluk Yazs

MADDE 6 (1) rnn ilgili mevzuata uygun olmadnn tespiti halinde, gerekeli olarak ek-10da yer alan Uygunsuzluk Yazs dzenlenir. Uygunsuzluk Yazs ilgili gmrk idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatya veya temsilcisine bildirilir.

Veteriner Giri Belgesi

MADDE 7 (1) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan rnler iin, Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik ekinde yer alan ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Veteriner Giri Belgesinin orijinali gmrk idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk var yerine kadar sevkiyata elik eder.

(2) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayl Resm Gazetede yaymlanan lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik kapsamndaki rnlerin petrol sanayii, beeri ila sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca denetime tbi olmayan sanayiilerde kullanlmak zere ithal edilmesi ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca yaplan kontrollerde uygun bulunmas durumunda Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik ekinde yer alan ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Veteriner Giri Belgesinin orijinali gmrk idarelerince aranr ve belgede belirtilen ilk var yerine kadar sevkiyata elik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 (1) Ek-1/A ve ek-3te yer alan rnlerin ithalatnda Uygunluk Yazs dzenlenmesi iin ithalattan nce Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca onaylanan Kontrol Belgesi aranr.

(2) Kontrol Belgesi alnmas iin ek-8de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile rnn zelliine gre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarnca istenen dier belgelerle birlikte ithalattan nce Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bavurulur.

Kontrol Belgesinin geerlik sresi

MADDE 9 (1) Kontrol Belgesinin geerlik sresi, dzenlendii tarihten itibaren;

a) Ek-1/Ada yer alan rnler iin drt aydr. Ancak 15.04, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 2103.90.90, 21.04, 21.06, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 tarife pozisyonunda yer alan rnler iin on iki aydr.

b) Ek-3te yer alan rnler iin alt aydr.

(2) Trkiye gmrk blgesine geldikten ve Uygunluk Yazs bavurusu yapldktan sonra Kontrol Belgesinin geerlik sresi biten rnlere ilikin ilemler, Kontrol Belgesinin geerlik sresi dikkate alnmakszn tamamlanr.

Muafiyetler

MADDE 10 (1) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas ve Uygunluk Yazs dzenlenmesi kaydyla, ek1/Ada yer alan yar ve gsteri amacyla belirli bir sre kalmak zere getirilen, st dzey mlk ve askeri erkna hediye edilen, zel ve resm hayvanat bahelerinde sergilenmek amacyla getirilen ve lkemize ba niteliinde gelen hayvanlar ile niversitelerin, bilimsel ve dier aratrma kurumlarnn bilimsel aratrmalarda kullanaca hayvanlar iin Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(2) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas ve Uygunluk Yazs dzenlenmesi kaydyla, ek-1/Ada yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda ve Yemin Resm Kontrollerine Dair Ynetmeliin 27 nci maddesi kapsamndaki rnler iin Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(3) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas kaydyla, ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik kapsamndaki rnlerin petrol sanayii, beeri ila sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca denetime tbi olmayan sanayilerde kullanlmak zere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazs ve/veya Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(4) Eklerdeki dier listeler kapsamnda denetime tbi olmamas kaydyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan rnlerin lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik ile belirlenen hayvan ve rnler kapsam dnda olmas,

b) Ek2de yer alan rnlerin gda ve yem sanayii dnda ve/veya karlarnda belirtilen amalar dnda kullanlacak olmas,

c) Ek4te yer alan rnlerin hayvan sal amac dnda kullanlacak olmas,

) Ek5te yer alan rnlerin veteriner tbbi rn ve veteriner tbbi rn imalinde kullanlan hammadde sanayiine verilmeyecek olmas,

d) Ek6da yer alan hammaddelerin bitki koruma rn sanayiine verilmeyecek olmas,

e) Ek2, ek5 ve ek6da yer alan rnlerin laboratuvar analizinde kullanlacak olmas,

f) Dahilde leme Rejimi kapsamnda ithal edilmi olan dier rnlerden elde edilen ikincil ilem grm rnlerin Serbest Dolama Giri Rejimine tbi tutulmas,

durumunda n bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazs dzenlenmez.

(5) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas ve Uygunluk Yazs dzenlenmesi kaydyla, ek-3te yer alan ve EXPO 2016da sergilenmek zere getirilen rnler iin Kontrol Belgesi dzenlenmez.

Bilgi formu

MADDE 11 (1) thalat, ithalatn yaplmasndan sonra en ge krk be gn iinde ek-11de yer alan Bilgi Formunu gmrk beyannamesinin rnei ile birlikte;

a) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tbbi rn olan veya veteriner tbbi rn yapmnda kullanlan hammadde ve yardmc maddelerin veteriner tbbi rn izni olanlar tarafndan ithal edilmesi,

b) Beeri tbbi rn, bitki koruma rn veya bunlarn yapmnda kullanlanlar hari olmak zere, ek-5te yer alan ve yannda (*) iareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin drdnc fkrasnn () ve (e) bentleri kapsamnda ithal edilmesi,

durumunda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Gda ve Kontrol Genel Mdrlne iletir.

Gmrk ilemleri

MADDE 12 (1) Eklerdeki listelerde yer alan rnlerin ithalatnda, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Uygunluk Yazs gmrk idarelerince aranr.

(2) 10 uncu maddenin drdnc fkrasnda yer alan muafiyetler kapsamnda olduu beyan edilen rnlerin ithalatna gmrk idarelerince dorudan izin verilir.

(3) Bir rnn ilgili mevzuata uygun olmadnn tespiti ve bu hususun gerekeli Uygunsuzluk Yazs ile ilgili gmrk idaresine bildirilmesi halinde, rnn ithaline gmrk idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazs zet beyana ve tama belgesine ilitirilir.

(4) Uygunsuz kan rn mahrecine iade edilir veya masraflar rnn sahibine ait olmak zere imha suretiyle tasfiye edilmek zere gmre terk edilir ya da ilgili mevzuat erevesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygun grecei tedbirler alnr.

Yaptrmlar

MADDE 13 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler, yanl veya yanltc beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakknda;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu,

c) 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat hkmleri

uygulanr.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/5) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesine balanm veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu rnlerin ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren krk be gn sreyle 15 inci madde ile yrrlkten kaldrlan Teblie tbidir. Ancak sz konusu ilemlere bu Tebliin lehteki hkmleri de uygulanr.

(2) 15 inci madde ile yrrlkten kaldrlan Tebli kapsamnda alnm Kontrol Belgeleri, mezkr Teblide belirtilen sre kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz