31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

SALIK BAKANLIININ ZEL ZNNE TAB MADDELERN

THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/4)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ek-1deki listede yer alan ve Salk Bakanlnn zel iznine tabi madde ve mstahzarlarn ithalatnda insan sal ve gvenlii ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulan ve ek-1deki listede yer alan madde ve mstahzarlarn ithalatna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Ek-1deki listede yer alan madde ve mstahzarlarn ithalat; 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun ve 1961 Uluslararas Uyuturucu Maddeler Tek Szlemesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Szlemesi ve Uyuturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaaklna Kar 1988 Birlemi Milletler Szlemesi ile ulusal mevzuat hkmlerine uygun olarak yaplr.

(2) Ek-1deki listede yer alan madde ve mstahzarlarn insan sal ve gvenlii ynnden uygunluu Salk Bakanlnca ek-2deki Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(3) Kontrol Belgesi, ithalat veya temsilcisi tarafndan Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimi kapsamnda beyannamenin tescili srasnda ilgili gmrk idaresine sunulur.

(4) Kontrol Belgesinin sresi alt aydr.

Bavuru

MADDE 5 (1) Kontrol Belgesi alnmas iin aadaki belgelerle birlikte ithalat ncesinde Salk Bakanlna (Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu) bavurulur:

a) Bavuru dilekesi,

b) Kontrol Belgesi formu (3 nsha),

c) Proforma fatura veya fatura (3 nsha),

) Analiz sertifikas.

(2) Dorudan tketiciye sunulan maddelerin ithalatnda, gerekli hallerde aada belirtilen bilgilerin Salk Bakanlna ibraz gerekir.

a) thalat firmann unvan ve adresi,

b) Maln imal tarihi, muhafaza artlar, seri nosu, muhteviyat, kullanma talimat ve zellikleri,

c) Sreli mallarda son kullanma tarihi,

) Kullanm amac ve gnlk dozu.

Kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname

MADDE 6 (1) Ek-1deki listede yer alan madde ve mstahzarlarn ithalatnda, Salk Bakanlnca 4 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen mevzuat ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakknda Ynetmelik gereince dzenlenen kullanm sresi alt ay olan Kontrole Tabi Maddelerin thaline Mahsus Ruhsatname aranr. thalat veya temsilcisi, ithalatn gereklemesinden sonra en ge onbe gn iinde, Kontrole Tabi Maddelerin thaline Mahsus Ruhsatnamenin gmrklerce onayl D nshasn ve ilgili gmrk beyannamesi rneini Salk Bakanlna (Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu) gndermekle ykmldr. Ayn ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

(2) Ek-1deki listede yer alan ve Uyuturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaaklna Kar 1988 Birlemi Milletler Szlemesi kapsamnda olup Salk Bakanlnca dzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin thaline Mahsus Ruhsatname ile datc firma tarafndan Trkiye gmrk blgesine getirilmi ancak ilgili gmrk ilemleri tamamlanmam kimyasal maddelerin ithalatnda, Salk Bakanlnca dzenlenen bir yl geerli Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili thalatnda Gmrk darelerinde Kullanlmaya Mahsus Kayt Belgesi aranr. thalat veya temsilcisi, ithalatn gereklemesinden sonra en ge onbe gn iinde gmrklerce onaylanm belgenin asl, ilgili gmrk beyannamesinin rnei, fatura ve datc firma tarafndan ithalat firmaya dzenlenen ve ithalatn hangi ruhsatnameye istinaden gerekletirildiini gsteren belgeyi Salk Bakanlna (Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu) iletmekle ykmldr.

Gmrk ilemleri

MADDE 7 (1) Ek-1deki listede yer alan rnlerin ithalatnda gmrk idarelerince;

a) Salk Bakanlnca dzenlenen Kontrol Belgesi gmrk beyannamesinin tescili srasnda aranr; 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen Kontrole Tabi Maddelerin thaline Mahsus Ruhsatnamenin D nshas onaylanr.

b) 6 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili thalatnda Gmrk darelerinde Kullanlmaya Mahsus Kayt Belgesi onaylanr.

(2) lgili gmrk idaresince, birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ilikin yaplacak ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Yanl veya yanltc beyanda bulunulduunun tespiti halinde 8 inci madde hkmleri uygulanr.

Yaptrmlar

MADDE 8 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl ve yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu; 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Veri bildirimi

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsam rnlerin ithalatna ilikin bilgi ve belgeler Salk Bakanlnca belirlenecek ihtiyalara uygun olarak, Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan Salk Bakanlna iletilir.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 10 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 11 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanlnn zel znine Tabi Maddelerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/4) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan rnlerin ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle Salk Bakanlnn zel znine Tabi Maddelerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/4) hkmlerine tabidir. Ancak bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

(2) Salk Bakanlnn zel znine Tabi Maddelerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/4) kapsamnda alnm kontrol belgeleri, alndklar tarihten itibaren, mezkr Teblide belirlenen sre kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz