31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/3)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Trkiye gmrk blgesine girecek ek-1deki listede yer alan atklarn, evrenin korunmas ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Trkiye gmrk blgesine girecek ek-1deki listede yer alan atklarn denetim ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat

MADDE 4 (1) Ek-1deki listede yer alan atklar, evre ve ehircilik Bakanlndan Lisans, Geici Faaliyet Belgesi, evre zin ve Lisans Belgesi veya evre Lisans alan geri kazanm tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.

(2) Ek-1deki listede yer alan 39.01-39.14 GTPli (39.03 hari) maddeleri, mnhasran Dahilde leme Rejimi Karar erevesinde alnm Dahilde leme zin Belgesi kapsamnda ihra kaydyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.

(3) Ek-1deki listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTPli maddeyi, mnhasran Dahilde leme Rejimi Karar kapsamnda ihra kaydyla ithalat yapan ve evre ve ehircilik Bakanlndan uygun gr alan sanayiciler ithal edebilir.

(4) kinci ve nc fkralarda yer alan maddelerin ithalatnda birinci fkrada belirtilen koullar aranmaz.

(5) Ek-1deki listede yer alan 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTPli atklarn ithalatnda, ithalats tarafndan bu atklarn nihai rn olduunun beyan edilmesi ve nihai rn olduuna ilikin rn zelliklerini gsteren retici beyannn olmas halinde birinci fkrada belirtilen koullar aranmaz.

(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTPli atklarn vulkanize edilmemi kauuk hamuru olduunun belgelenmesi halinde, bu rnler nihai rn kabul edilir ve birinci fkrada belirtilen koullar aranmaz.

(7) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTPli atklarn enerji geri kazanm amacyla ithalat, evre ve ehircilik Bakanl tarafndan enerji geri kazanm amacyla faaliyet gsteren beraber yakma tesisleri iin belirlenecek tahsisat miktar ve esaslar erevesinde 5 inci maddeye gre yaplr.

Bavuru

MADDE 5 (1) Ek-1deki listede yer alan atklar ithal etmek isteyen ithalat veya temsilcisi, atn Trkiye gmrk blgesine girecei snr gmrk idaresinin bulunduu ilin evre ve ehircilik l Mdrlne Uygunluk Yazs (ek-5) almak iin bavurur.

(2) evre ve ehircilik l Mdrlne bavuru, atn Trkiye gmrk blgesine gelmesinden en az i gn nce aada belirtilen belgelerle birlikte yaplr:

a) Bavuru dilekesi (ek-3),

b) Bilgi formu (ek-4),

c) 4 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen belgenin bir rnei,

) 2620.11.00.00.00 GTPli atn ithalinde, mene veya k lkesinin yetkili merciinden veya akredite kurulularndan alnan ve ek-1deki listede atn madde almnda belirtilen dros deerlerini karladna dair analiz belgesinin asl ve tercmesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTPli atn ithalinde, mene veya k lkesinin yetkili merciinden veya akredite kurulularndan alnan ve rnn karkas olduuna dair belge ve tercmesi,

e) 8548.10.21.00.00 GTPli atn ithalinde, mene veya k lkesinin yetkili merciinden veya akredite kurulularndan alnan ve rnn arlka %3nden fazla sv asit iermediine dair belge ve tercmesi,

f) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTPli atklarn nihai rn olarak ithalinde rnn zelliklerini gsteren retici beyannn bir rnei.

(3) thalat veya temsilcisi bu maddenin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen bilgi formunu evre ve ehircilik l Mdrlne verdii tarihte, formun bir rneini ilgili snr gmrk idaresine de yazl olarak iletmekle ykmldr.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 (1) evre ve ehircilik l Mdrl tarafndan, ek-1deki listedeki atklarn 5 inci maddede belirtilen belgeler zerinden deerlendirilmesi ve fiziki kontrol sonucunda;

a) Uygun bulunmas durumunda, Uygunluk Yazs dzenlenir.

b) Gerek duyulmas halinde, atklardan numune alnarak yeterlilii evre ve ehircilik Bakanlnca kabul edilmi laboratuvarlarda atn tehlikeli madde ile kontamine olup olmadna dair elementel analiz yaptrlr. Analiz sonucunun uygun bulunmas durumunda Uygunluk Yazs, uygun bulunmamas durumunda ise Uygunsuzluk Yazs (ek-6) dzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazlar evre ve ehircilik l Mdrlnce ilgili snr gmrk idaresine ve ithalat veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atk, ithalats tarafndan mene lkeye/yklemenin yapld lkeye iade edilir veya nc bir lkeye transit edilir.

(4) Gmrk ilemleri srasnda ithalinin yasak olduu anlalan atklar hakknda, her trl cezai hkmler sakl kalmak kaydyla, uluslararas szlemelerden kaynaklanan haklarmz dorultusunda evre ve ehircilik Bakanlnn gzetim ve denetiminde gerekli ilemler yaplr. Bu atklara gmrk mevzuatnn tasfiyeye ilikin hkmleri uygulanmaz.

stisnai durumlar

MADDE 7 (1) Denizlerin Gemiler Tarafndan Kirletilmesinin nlenmesine Ait Uluslararas Szleme (MARPOL-73 Szlemesi) ile bu Szlemeyi tadil eden dier Protokol (MARPOL-78 Protokol) ve deiiklikler kapsamnda yer alan yabanc bayrakl gemilerin seferleri srasnda normal operasyonlarndan kaynaklanan atklar, atk alma gemisine veya dorudan atk kabul tesisine boaltlma ilemi ve/veya teslimi ile serbest dolama girer. Sz konusu atklar bu Teblie tabi deildir. Bu tr atklarn gemilerden alnmas ilemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerden Atk Alnmas ve Atklarn Kontrol Ynetmeliine gre sonulandrlr.

(2) GTP itibariyle ek-1deki listede yer alan ancak ithalats tarafndan atk olmad, yeni rn olduu beyan edilen rnlerin ithalatnda, ilgili gmrk idaresince bu Tebli kapsamnda herhangi bir belge aranmaz. Bu fkra kapsamndaki ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Sonradan yaplacak kontrollerde beyann ispat edemeyenler hakknda 12 nci madde hkmleri uygulanr.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 446 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde tanmlanan nedenlerle geri gelen daha nce ihra edilmi olan ve ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atklarn Trkiye gmrk blgesine giriinde ilgili snr gmrk idarelerince evre ve ehircilik Bakanlnn uygun grnn alnmas ve 11 inci maddenin altnc fkrasnda belirtilen snr gmrk kaplarndan/zel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolne ilikin gerekli alt yapy haiz terminallerinden giri yaplmas kaydyla, bu Tebli hkmleri uygulanmaz.

Kapsam d

MADDE 8 (1) Ek-1deki listede yer alan bir atn numune olarak Trkiye gmrk blgesine girii, yllk 200 kg amamas ve ilgili evre ve ehircilik l Mdrlnn uygun grnn alnmas halinde mmkndr. Bu durumda, evre ve ehircilik l Mdrlnce Kapsam D Yazs (ek-7) dzenlenir ve ilgili snr gmrk idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gmrk rejimleri kapsamnda Trkiye gmrk blgesine gelen bir eyann herhangi bir iilik, ileme, kullanm veya bekleme sonucu ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan ata dnmesi durumunda, evre ve ehircilik l Mdrlnce yaplacak deerlendirme sonucu Kapsam D Yazs (ek-7) dzenlenir ve ilgili gmrk idaresine iletilir.

(3) Dahilde leme Rejimi Karar kapsamnda ithal edilen rnlerden elde edilen ikincil ilem grm rnlerin ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer almas halinde bu rnlerin ithalatnda bu Tebli hkmleri uygulanmaz.

(4) Trkiye gmrk blgesinden transit geen atklar bu Teblie tabi deildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan, Tehlikeli Atklarn Snrlartesi Tanmnn ve Bertarafnn Kontrolne likin Basel Szlemesinin ilgili hkmleri gerei, ek-2/A ve ek-2/Bde yer alan atklarn lkemiz gmrk blgesinden transit geiinde evre ve ehircilik Bakanlndan alnacak zin Yazs ilgili snr giri gmrk idaresine ibraz edilir.

thali yasak atklar

MADDE 9 (1) Ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atklarn, serbest blgeler dahil, Trkiye gmrk blgesine girii yasaktr.

(2) Ek-1deki listede yer alan atklarn, patlayc madde ve radyasyon iermemesi, herhangi bir ekilde tehlikeli veya ithali yasak atklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmamas gerekir.

Serbest blgede oluan atklar

MADDE 10 (1) Serbest blgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya kan, ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atklarn toplanmas, ayrtrlmas, depolanmas, geri kazanlmas ve/veya bertaraf amacyla serbest blgede atk ynetimi veya geri dnm tesisi bulunmamas veya atk reticisi firma tarafndan atklarn bu tesislere verilmemesi durumunda, atk reticisi veya serbest blgede atklar toplayan, ayrtran, depolayan, ileyen veya geri kazanm ve benzeri ileri yapan firmann talebi zerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Blgeler Uygulama Ynetmeliine gre oluturulan Atk Komisyonuna aadaki belgelerle mracaat edilir:

a) Atklarn serbest blge iindeki bir retim ve/veya tketim faaliyeti sonucu ortaya ktna ilikin belge,

b) At oluturan faaliyetin tr, atn tr ve miktar,

c) Atn zelliine gre evre ve ehircilik Bakanlnca ilgili ynetmelikler gereince verilmi olan Toplama, Ayrma, Geri Dnm, Geri Kazanm, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisans, Geici Faaliyet Belgesi, evre zin ve Lisans Belgesi veya evre Lisans,

) Atklarn (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gnderileceine dair szleme.

(2) Atk Komisyonunun uygun grn mteakip, bu atklar birinci fkrann (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gnderilir, ayrca Uygunluk Yazs aranmaz.

(3) Serbest Blge Mdrlkleri, blgeden kartlan atklara ilikin bilgileri 6 aylk raporlar halinde dzenli olarak evre ve ehircilik Bakanlna gnderir. Bu sre iinde herhangi bir ilem yaplmamsa, buna ilikin yaz gnderilir.

Gmrk ilemleri

MADDE 11 (1) lgili snr gmrk idarelerince, ek-1deki listede yer alan atklara ilikin Uygunluk Yazs, bu atklarn Trkiye gmrk blgesine giriinde aranr.

(2) lgili snr gmrk idareleri, uygunsuz bulunan atklarn Trkiye gmrk blgesine giriine izin vermez. evre ve ehircilik l Mdrlnn dzenledii Uygunsuzluk Yazs gmrk idaresince atn tama belgesine ilitirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fkras erevesinde Kapsam D Yazs dzenlenen atklarn Trkiye gmrk blgesine giriine ilgili snr gmrk idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fkras erevesinde Kapsam D Yazs dzenlenen atklarn Trkiye gmrk blgesine giriine ilgili gmrk idareleri izin verir.

(5) 8 inci maddenin drdnc fkras erevesinde evre ve ehircilik Bakanlnca zin Yazs dzenlenen atklarn Trkiye gmrk blgesinden transit geiine snr giri gmrk idareleri izin verir.

(6) Ek-1deki listede yer alan atklarn Trkiye gmrk blgesine giriinin yaplaca snr gmrk kaplar Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan tespit edilir. Tespit edilen deniz snr gmrk kaplar dnda kalan, Gmrk ve Ticaret Bakanlndan izin ve Trkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun gr alnan, zel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolne ilikin gerekli alt yapy haiz terminallerinden, ek-1deki listede yer alan atklarn Trkiye gmrk blgesine giri ilemleri yaplabilir.

Yaptrmlar

MADDE 12 (1) Bu Teblie aykr hareket eden ithalatlara evre, d ticaret ve gmrk mevzuatnda ngrlen yaptrmlar uygulanr.

(2) Yasal olmayan atk trafiinin sz konusu olmas halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun atk ithalatna ilikin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezalar uygulanr.

(3) Bu Tebliin ek-1deki listesindeki atklarn, Trkiye gmrk blgesine giriinde uygunluk deerlendirmesine tabi tutulmadnn gmrk ilemleri srasnda tespiti halinde, her trl cezai hkmler sakl kalmak kaydyla, 6 nc maddenin drdnc fkras uygulanr.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 13 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 14 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Atklarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/3) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu atklarn ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Atklarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/3) hkmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz