31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

BAZI TARIM RNLERNN HRACATINDA VE THALATINDA

TCAR KALTE DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/21)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ek-1 ve ek-2de belirtilen ihracata ve ithalata konu rnlerden gerekli grlenlerin ticari kalite ynnden uygunluunun gerektiinde risk analizi esasl olarak denetlenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, ek-1 ve ek-2de yer alan;

a) hracat Rejimine tbi tutulmak istenen rnlerin ihracatnda,

b) Serbest Dolama Giri Rejimi ile Dahilde leme Rejimine tbi tutulmak istenen rnlerin ithalatnda,

ek-3te belirtilen Grup Bakanlklarnca yaplacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

(2) Bu Tebli gda gvenlii kontrollerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmeliinin 1 inci ve 11 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Bakanlk laboratuvar: Bakanln Blge Mdrlklerine bal laboratuvarlar,

c) Blge Mdrl: Bakanln Blge Mdrlklerini,

) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

d) Dner Sermaye letmesi: Bakanlk Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrln,

e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

f) Firma: Bu Tebli kapsamndaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumlar dhil, tm gerek ve tzel kiiler ile bunlarn temsilcilerini,

g) Genel Mdr: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln,

h) Grup Bakanl: Bakanln Blge Mdrlklerine bal rn Denetmenleri Grup Bakanlklarn,

) Kapsam d: Gmrk Tarife statistik Pozisyonu olarak ek-1 ve ek-2de belirtilmekle birlikte sz konusu eklerde yer alan teknik dzenlemeler kapsamna girmeyen rnleri,

i) TAREKS referans numaras: TAREKS zerinden yaplan bavuru sonucunda, rnn ithal ya da ihra edilebileceine dair sistem tarafndan oluturulan numaray,

j) Teknik dzenleme: Ticari kalite denetimine tabi rnlerin uygun olmas gereken ve ek-1 ile ek-2'de yer alan dzenlemeleri,

k) Ticari kalite denetimi: hracat ve ithalata konu rnlerin ilgili teknik dzenlemelere uygunluunun risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde yaplan denetimini,

l) rn Denetmeni: hracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yrtme yetkisini haiz, denetime konu rnlerin ilgili teknik dzenlemelerine ilikin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardmclarndan oluan personeli,

m) Yetkilendirilmi laboratuvar: Genel Mdrlk tarafndan, rnn ilgili teknik dzenlemesinde ngrlen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak zere yetkilendirilen Bakanlk laboratuvarlar dndaki kamu veya zel sektr laboratuvarlarn,

ifade eder.

Firma veri taban

MADDE 5 (1) Firma bilgilerini kayda alarak gncel tutmak zere Genel Mdrlk tarafndan bir veri taban oluturulur.

(2) Veri tabannda kaytl tm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili ilemlerde deerlendirilir.

(3) Firmalar veri tabannn oluturulmas ve gncellenmesi amacyla gerekli tm bilgileri Bakanla salamakla ykmldr.

Firma tanmlamas

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda faaliyet gstermek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir.

(2) Ticari kalite denetimlerine ilikin bavuru, denetim ve bildirimlere ilikin ilemler TAREKS zerinden yaplr.

Ticari kalite denetimleri

MADDE 7 (1) hracata veya ithalata konu ek-1 ve ek-2de yer alan rnlerden gerekli grlenlerin ticari kalite denetimleri, rnlerin ilgili teknik dzenlemelere uygunluunun tespiti amacyla, risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde rn Denetmenleri tarafndan yaplr.

(2) Risk analizi iin;

a) Ticari kalite denetimine tbi rnlerin risk analizi esasl olarak hangi sklkta denetime tbi tutulacann belirlenmesi amacyla, bu rnleri ihra eden firmalarn ilgili mevzuat uyarnca Genel Mdrlk tarafndan belirlenen snflar,

b) rnn nitelii, retim dnemi, fiyat, hava koullar, ileme ve paketleme ilemleri, saklama koullar, tama arac ve ticareti yaplan partinin miktar, ihra, ithal veya mene lkesi,

c) Firmann bykl ve ticaretteki pay, retim yelpazesi, saklama, paketleme, ileme gibi retim tesisinin altyaps ve tama koullar ile ilgili gmrk mevzuat uyarnca yetkilendirilmi ykml statsne sahip olmas,

) nceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri evirme ve ret ilemleri, geri gelen rn bildirimleri ve benzeri), dier Bakanlklardan alnan bilgiler, yurt dndan alnan geri bildirimler, denetimin yapld yerin zellikleri ve firma tarafndan beyan edilen bilgiler,

d) rnn uygunsuzluunu gsterebilecek dier tm bilgiler,

kullanlabilir.

zel ve zorunlu durumlar

MADDE 8 (1) Genel Mdrlk, ek-1 ve ek-2de yer alan teknik dzenlemelere uymayan rnlerin ihracatna, ithalatnn talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiinde bu teknik dzenlemelerin uygulanmasna istisna getirebilir.

(2) lke ekonomisinin ve ihtiyalarnn gerektirdii zel ve zorunlu durumlar inceleyerek, ilgili teknik dzenlemelere uygun olmayan rnlerin ithalatna izin vermeye Genel Mdrlk yetkilidir.

(3) Birinci fkra kapsamnda ihra edilen rnlerin geri gelmesi durumunda, ayn firma tarafndan ilgili takvim yl ierisinde yeni izin bavurusu yaplamaz.

Risk Komisyonu

MADDE 9 (1) Risk analizine esas olacak kurallar belirlemek zere, en az 3 kiiden oluan Risk Komisyonu oluturulur. Bakan Genel Mdr olan Komisyona gerekli durumlarda Bakanln ilgili birimlerinden ve dier kamu kurumlarndan katlm istenebilir.

(2) Komisyon, drder aylk dnemler itibariyle ylda 3 kez olaan toplanarak risk kurallarn gzden geirir ve gerekli deiiklikleri yapar. Komisyon ihtiya duyulan durumlarda Genel Mdrln ars zerine ayrca toplanabilir.

(3) Komisyon kararlar gizli ve yelerin imzalarn ierecek ekilde yazl olarak saklanr.

hracatta parti numaras

MADDE 10 (1) Ayn ara iine konulan veya ayn bavuru kapsamnda kontrole sunulan tm rnler iin, rn saysna baklmakszn tek parti numaras kullanlr.

(2) hracatta parti numaras, TAREKSte her bir iletme iin belirlenen numara ve denetimi yapan Grup Bakanlnn kod numarasnn (ek-3) ardndan 1den balayarak verilir ve ayn yl iinde sadece bir kez kullanlr (rnein; TAREKS tarafndan belirlenen numaras 012345678 olan iletmenin 68 kod numaral Grup Bakanlna yl ierisinde denetime sunduu ilk parti iin 012345678-68-1 ve sonrakiler iin srasyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, ).

(3) TAREKS referans numaras ile bu numarann temsil ettii ihracata konu rn arasnda gerekli balanty salamak iin, parti numaras ve ilgili dier mevzuat uyarnca ngrlen dier resm iaretler ambalajn zerinde yer alr.

(4) Ambalajlar zerinde gereken parti numaras ve dier resm iaretleme bilgileri bulunmayan rnler ihra edilemez.

(5) Denetim sonrasnda kapatlm ambalajlarn sonradan almalar veya zerlerindeki resm iaretlerin deitirilmesi, ancak rn Denetmeninin gzetiminde yaplabilir.

Denetim bavurusu

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda bulunan rnlerin ihracatnda ve ithalatnda, ek-3te yer alan Grup Bakanlklarna yaplacak bavurular, firma adna yetkilendirilen kullanclar tarafndan Bakanlk internet sayfasndaki E-mza Uygulamalar blmnde yer alan E-mza Uygulamalarna Giri uygulamas ile TAREKS zerinden gerekletirilir.

Fiili denetim

MADDE 12 (1) Bavuru zerine, TAREKS araclyla gerekletirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna karar verilen rnler, D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmelii, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk Standartlarnn Uygulanmas Hakknda Tzk veya ilgili teknik dzenlemeler erevesinde denetime tbi tutulur.

(2) Fiili denetim duyusal inceleme, tartma veya lme yoluyla muayene ve gerektiinde fiziksel ve kimyasal analizler yapmak veya yaptrmak suretiyle yerine getirilir.

(3) Denetimlerde firma hazr bulunur. rn Denetmenleri, rnleri denetime konu olan firmaya, istek zerine, kimlik kartlarn gsterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi ekilde yerine getirilebilmesi iin grevlilere gerekli kolayl gstermekle ve istenen tm bilgi ve belgeleri sunmakla ykmldr.

(4) Denetimler, denetlemeye elverili yere en yakn Grup Bakanlna TAREKS zerinden yaplan bavuru zerine gerekletirilir.

Numune alm

MADDE 13 (1) rnn fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektii durumlarda, denetime tbi rnler iin ilgili teknik dzenlemelerde belirtilen miktarlarda numune alnr.

(2) Numuneler rn Denetmeni ile firma tarafndan birlikte mhrlenir ve zerlerine ayn ahslarn imzalarn tayan ek-4te yer alan Numune Kart konulur. Firmann talebi halinde fazladan alnan bir numune firmaya teslim edilir.

(3) Numune alm sonrasnda, firmann Grup Bakanlnda kalan numuneyi geri alma hakk olduu ve sz konusu numuneyi geri alabilecei sre rn Denetmenlerince firmaya bildirilir.

(4) Denetim sonunda alnan numuneler, 45 gnden az 60 gnden fazla olmamak zere, rnn eidine gre tespit olunacak sreye veya alc ile satc arasnda anlamazlk ktnda bunun giderilmesine kadar saklanr. Bu srenin sonundan itibaren 15 gn iinde firma numuneleri geri alabilir.

(5) Geri alnmayan numuneler, geliri Dner Sermaye letmesi hesabna kaydedilmek zere Blge Mdrlklerince kurulacak Numune Sat Komisyonu tarafndan sata karlr. Numune Sat Komisyonu, en az biri rn Denetmeni olmak zere Blge Mdr tarafndan belirlenecek 3 kiiden oluur. Satlamayacak kadar bozuk veya az miktarda olan numuneler ile bekleme sresi sonundan itibaren 2 ay ierisinde satlamayan numuneler usulne uygun olarak imha edilir.

(6) thalatta ve geri gelen rnde numune alm sonrasnda 3 nsha tutanak dzenlenir. Dzenlenen tutanaklarn bir nshas firmaya, bir nshas ilgili gmrk idaresine iletilir.

Laboratuvar analizi

MADDE 14 (1) Alnan numuneler Bakanlk laboratuvarlarnda ya da yetkilendirilmi laboratuvarlarda analiz edilir.

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en ksa zamanda yaparak analiz sonucunu bir raporla tespit eder.

(3) Analizin yetkilendirilmi laboratuvarlarda yaplmas halinde, laboratuvar tarafndan dzenlenen analiz raporunda, analizin 13 nc maddenin ikinci fkrasna uygun olarak mhrlenmi ve numune kartnda bilgileri yer alan numuneler iin geerli olduu yazl olarak belirtilir ve sz konusu analiz raporu denetimlerde dikkate alnmak zere firma tarafndan TAREKSe elektronik ortamda yklenir.

(4) Numunelerin laboratuvar dndaki analizleri denetimle grevlendirilen rn Denetmeni tarafndan gerekletirilir.

Laboratuvarlarn yetkilendirilmesi

MADDE 15 (1) Ticari kalite denetimleri iin gerekli analizler Bakanlk laboratuvar tarafndan yaplr. Laboratuvar bulunmayan, i hacminin youn olduu yerlerde ya da dier gerekli durumlarda, sz konusu muayene ve deneylerin yerine getirilebilmesi iin kamu ve zel sektr laboratuvarlar yetkilendirilebilir. Ancak, birden fazla analizin yapld durumda Bakanlk laboratuvarlar referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(2) Yetkilendirilmek iin bavuran zel sektr laboratuvarlarnn, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurululara Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin yedinci fkrasnda atf yaplan bir akreditasyon kurumunca dzenlenen ISO 17025 akreditasyon belgesine sahip olmas gerekir.

(3) Yetkilendirilme bavurusu yapan zel sektr laboratuvar, akreditasyon belgesiyle birlikte ek-5'te yer alan Laboratuvar Yetkilendirme Bavuru Formunu ilgili Blge Mdrlne iletir. Blge Mdrl ve/veya Genel Mdrlk tarafndan gerekli grlmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

(4) Blge Mdrl, Laboratuvar Yetkilendirme Bavuru Formunda belirtilen analizlerin, ayn form ekinde sunulan akreditasyon belgesi kapsamyla uyutuunu tespit etmek zere belge zerinde ve gerekli grlmesi halinde yerinde inceleme yapar. Blge Mdrl, inceleme sonularn 15 i gn ierisinde olumlu veya olumsuz grle Genel Mdrle iletir.

(5) Genel Mdrlk, ilgili Blge Mdrlnden olumlu gr alan yetkilendirme bavurularn, sektrn ihtiyalar ve birinci fkrada belirtilen dier hususlar gz nnde bulundurarak sonulandrr. Olumlu sonulandrlan bavurulara ilikin, yetkilendirme bavurusunda bulunan laboratuvara ve Blge Mdrlklerine bilgi verilir. Yetkilendirilen laboratuvarlara ilikin bilgiler, Ekonomi Bakanl internet sitesinde yaymlanr.

(6) Yetkilendirilmi zel sektr laboratuvarlar, onay verilen analiz kapsamlarn aka gsteren bir listeyi internet sitelerinde yaymlarlar.

(7) Yetkilendirilmi zel sektr laboratuvarlar, onaylanan analiz kapsamlarnn, yetkilendirmeye esas tekil eden akreditasyon belgesi kapsamndan kmas halinde, durumu vakit geirmeksizin ilgili Blge Mdrlne yazl olarak bildirir ve internet sitelerinde yetki kapsamlarn gsteren listede gerekli gncellemeleri yapar.

(8) Yetkilendirilmi laboratuvarlar gerekli durumda denetlenebilir. Teblide belirtilen artlar yerine getirmeyen veya yaplan denetimlerde yetersiz olduklar tespit edilen yetkilendirilmi laboratuvarlarn yetkileri Genel Mdrlke iptal edilir ve keyfiyet Blge Mdrlklerine ve ilgili laboratuvara bildirilir.

(9) ki, , drt, be, alt ve yedinci fkralarda belirtilen hkmler, kamu laboratuvarlar iin uygulanmaz.

hracatta denetim

MADDE 16 (1) hracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en ge 24 saat ierisinde depo, antrepo, liman veya ileme yerinden denetlemeye en elverili olannda yaplr.

(2) retim yerinden ihracat merkezlerine gelen rnlerin, denetim yapmaya elverili ve olumsuz d etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmi ve uygun olarak ilenip, etiket ve iaretlemelerinin yaplm olmas halinde denetimi gerekletirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda rnn ilgili teknik dzenlemelere uygun olduunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numaras oluturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna gerek grlmeyen rnlerin ihra edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(5) Aadaki durumlarda, Bakanlk tarafndan belirlenen ve aada yer alan 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ihracat tarafndan kaydedilir:

a) lgili merci tarafndan tevsik edilmek kaydyla, mteahhitler tarafndan yurt dnda alnan inaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamnda iilerin ihtiyac olan rnler iin 162013012727484.

b) Harite leme Rejimi ve Bedelsiz hracat kapsam rnler iin 172013012727484.

c) Kapsam d rnler iin 182013012727484.

(6) Beinci fkra kapsamnda ihra edilmek istenen rnlerin ilgili gmrk idaresince denetime ynlendirilmesi halinde, 11 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

hra partisinin geri evrilmesi

MADDE 17 (1) Yaplan ihracat denetimi sonucunda, rnn kontrole hazr olmamas, ilgili teknik dzenlemelerde yer alan toleranslar amas ve/veya mevzuatn dier hkmlerine aykr olduunun tespit edilmesi veya denetim iin firmann hazr bulunmamas durumlarnda rn geri evrilir.

(2) Geri evrilen rnn bir ksm veya tamam firma tarafndan ilgili teknik dzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen rnler iin yeniden denetim bavurusunun geri evirme ileminden en az 12 saat sonra yaplmas gerekir.

thalatta denetim

MADDE 18 (1) Bu Tebli kapsamndaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde yaplr.

(2) TAREKS zerinden gerekletirilen bavuru sonrasnda, ek-6da yer alan Bavuru Formu ve eki belgeler firma adna yetkilendirilen kullanc tarafndan bavuru tarihini takip eden en ge 1 i gn iinde TAREKSe elektronik ortamda yklenir ya da firma tarafndan ilgili Grup Bakanlna sunulur. Firmann nceden yazl bildirimde bulunmas durumunda, Grup Bakanlnca ilave sre verilebilir.

(3) Firmaya tannan sre ierisinde istenilen belgelerin TAREKSe elektronik ortamda yklenmemesi ya da Grup Bakanlna iletilmemesi durumunda, denetim bavurusu iptal edilir.

(4) thalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en ge 24 saat ierisinde ilgili gmrk idaresinde balanr.

(5) Fiili denetim sonucunda rnlerin ilgili teknik dzenlemelere uygun olduunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numaras oluturulur.

(6) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin Dahilde leme Rejimi kapsamnda yaplacak ithalatnn fiili denetiminde, rnn Dahilde leme zin Belgesinde belirtilen vasflar esas alnr.

(7) hra edildikten sonra geri gelen rnn ihra edilen rn ile ayn olduunun tespiti yeterlidir. Sz konusu tespit iin, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren rnlerden, ilgili teknik dzenlemelerde belirtilen miktarda numune alnr.

(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna gerek grlmeyen rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(9) Gmrk idarelerine kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ithalatnda, 192013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ithalat tarafndan kaydedilir. Kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ilgili gmrk idaresince denetime ynlendirilmesi halinde, 11 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

thal rnn reddedilmesi

MADDE 19 (1) Yaplan ithalat denetimi sonucunda, rnn ilgili teknik dzenlemelere ya da mevzuatn dier hkmlerine aykr olduunun tespit edilmesi durumlarnda rn reddedilir. Bu durum, ilgili gmrk idaresine yazyla ayrca bildirilir.

(2) Reddedilen rnn bir ksm veya tamam ret tarihinden itibaren 30 gn gememek zere firma tarafndan talep edilen sre iinde ilgili teknik dzenlemeye uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen rnler iin yeniden denetim bavurusu yaplmas gerekir.

Etiket ve iaretleme

MADDE 20 (1) Etiketleme ve/veya iaretlemede, rnn ilgili teknik dzenlemesinde belirtilen hkmler uygulanr. Sz konusu mevzuatta dzenleme bulunmamas halinde etiketleme ve/veya iaretleme ilemi, rn ambalaj zerinde olmas gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biimde ambalaj zerine baslmas veya ambalajn ayrlmaz bir paras halinde etiketlenmesi, ayrca ambalajn bir kenarnda okunakl ve ak bir ekilde grnmesi; bunun mmkn olmamas halinde ambalajlarn paletlenmesi ve sz konusu bilgilerin paletin ayrlmaz bir paras halinde etiketle, ak ve okunur ekilde ilitirilmesi eklinde yaplr.

(2) Etiket ve/veya iaretlemede yer alan bilgiler Trke veya yabanc dillerde yazlabilir. ngilizce dndaki yabanc dillerde etiketleme ve/veya iaretleme yaplmas halinde, etiket ve/veya iaretlemede yer alan bilgilerin Trke tercmesi firma tarafndan beyan edilir.

(3) thalat denetiminde, etiketleme ve/veya iaretlemeye ilikin olarak rnlerin ilgili standardna karlk gelen uluslararas standart hkmleri uygulanabilir.

(4) thalata konu rnler iin parti numaras ve Trk standard numaras aranmaz.

kinci denetim

MADDE 21 (1) Denetim sonucu uygun olanlar dhil, denetlenmi rnler gerektii takdirde ikinci kez denetlenebilir.

Denetim sonucuna itiraz

MADDE 22 (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en ge 2 i gn iinde itiraz edebilir.

(2) tiraz bavurusu, rnden alnan ahit numune ve varsa laboratuvar raporuyla birlikte en ge 1 i gn iinde Grup Bakanlnca Blge Mdrlne iletilir.

Bilirkii Heyeti

MADDE 23 (1) tiraz zerine, bavuruyu incelemek ve dncesini bildirmek zere kiilik Bilirkii Heyeti, Blge Mdrlnce tekil edilir. Blge Mdr veya yardmcsnn bakanlk edecei Heyetin yeleri, itiraz konusu rnde yetkili rn Denetmenlerinden oluur.

(2) Blge Mdrlnce gerekli grlmesi halinde, itiraza konu rnn ihracatn yapan hracat Birlikleri yesi bir ihracat Bilirkii Heyetine arlabilir.

(3) Bakan veya yelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmann st soy veya alt soy hsmlarndan, kar veya kocasndan, drdnc dereceye kadar civar veya shr hsmlarndan olduu veya orta veya beraber i grd kii veya memur ve hizmetlisi bulunduu takdirde, Heyete katlamaz ve yeni ye seilir.

(4) tiraz konusu rnn denetimini yapan grevliler Heyette yer alamaz.

tirazn deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Bilirkii Heyeti, firmann itiraz bavurusu zerine derhal toplanr ve anlamazlk konusunu ilgili teknik dzenlemede yer alan hkmlere gre inceleyerek, gerekeli raporunu en ksa srede ilgili Blge Mdrlne iletir.

(2) tiraz konusu rnlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler iin, Bakanlk laboratuvarlar ya da yetkilendirilmi laboratuvarlarda ikinci bir analiz yaplr. Sz konusu analiz, varsa Grup Bakanlnda bulunan ahit numune, Grup Bakanlnda ahit numune bulunmamas halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki ahit numune kullanlarak yaplr.

(3) kinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkii Heyeti raporunda bu analizin sonucu dikkate alnr.

(4) Heyet raporu, denetim sonucunu dorularsa rn geri evrilir veya reddedilir, farkl sonu olduu takdirde, Heyetin karar esas alnr.

Denetim bilgilerinin gmrklere beyan

MADDE 25 (1) rnlerin ihra veya ithal edilebileceine dair TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine firma tarafndan geerlik sresi iinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, rnlerin ihracatna veya ithalatna izin verilmez.

(2) Ek-1/D kapsamndaki rnler iin TAREKS referans numarasnn yan sra, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan dzenlenen Bitki Salk Sertifikasnn tarihi ve seri numarasnn da gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, rnlerin ihracatna izin verilmez.

(3) TAREKS referans numaras kapsam rne ilikin Gmrk Tarife statistik Pozisyonu, firma unvan, vergi numaras ve miktar gibi bilgilerin sz konusu rnlere ilikin firma tarafndan gmrk beyannamesine kaydedilen bilgilerle ayn olmas gerekir.

hracatta kontrol belgesi

MADDE 26 (1) Var lkesinde kullanlacak olmas ve/veya ihracatnn yazl talepte bulunmas halinde, rnn ilgili teknik dzenlemelere uygunluunu belirten Kontrol Belgesi kt ortamnda ilgili Grup Bakanlnca dzenlenir.

(2) Bu Tebli kapsamnda ilgili teknik dzenlemelere uygun olmadan (kapsam d, harite ileme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracna izin verilen rnler iin kt ortamnda Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(3) Kontrol Belgesinin sre uzatm bavurusu, ihra partisi iin dzenlenen TAREKS referans numarasnn geerlik sresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS araclyla gerekletirilir.

(4) Sre uzatm ncesinde kt ortamnda dzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Bakanlna derhal iade edilir ve ihracat ilemlerinde ya da baka amalarla kullanlamaz.

TAREKS referans numaras kapsamndaki bilgilerde deiiklik yaplmas

MADDE 27 (1) hra partisi iin dzenlenen TAREKS referans numarasna ilikin geerlik sresi iinde olmak zere, devir ve ifraz ile gidecei lke, tama ekli ve k gmrne dair deiiklik ilemleri TAREKS araclyla firma tarafndan yaplabilir.

(2) Sz konusu devir, ifraz ve lke deiiklii gibi ilemler ncesinde kt ortamnda dzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Bakanlna derhal iade edilir ve ihracat ilemlerinde ya da baka amalarla kullanlamaz.

(3) thalata konu rnler iin dzenlenmi TAREKS referans numaras kapsamna ynelik deiiklik yaplamaz.

Kullancya yaplan bildirimler

MADDE 28 (1) Kullanc, denetim sreci ve sonucuna ilikin sorgulamalar TAREKS zerinden yapar.

(2) Denetim srecine ve sonularna ilikin kullancya yaplan bildirimler, D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin 6 nc maddesi uyarnca yaplan Yetkilendirme Bavurular uygulamasnda beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

Bilgilerin gizlilii

MADDE 29 (1) Bu Tebli kapsamnda elde edilen denetim ilemleri ile ilgili olanlar da dhil, tm bilgi ve belgelerin nc taraflarla paylam Genel Mdrln iznine tbidir.

Yaptrmlar

MADDE 30 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl ve yanltc beyanda bulunanlar hakknda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Karar ve D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin ilgili hkmleri ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Dner Sermaye

MADDE 31 (1) Her trl denetim ve belgelendirme masraflar firmalar tarafndan Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(2) Masraflara ilikin usul ve esaslar, Dner Sermaye letmesi Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 32 (1) Bu Teblide yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya ynelik nlemleri almaya ve gerekli dzenlemeleri yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 33 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tarm rnlerinin hracatnda ve thalatnda Ticari Kalite Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/21) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz