31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

SALIK BAKANLIINCA DENETLENEN BAZI RNLERN

THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/20)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin ithalatnda insan sal ve gvenlii ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulan ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin ithalatna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2de yer alan rnlerin, karlarnda belirtilen amalarla kullanlmak zere ithal edilmesi halinde, insan sal ve gvenlii ynnden uygunluu ek-3te yer alan Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Bu Tebli kapsam rnler iin ithalat veya temsilcisi tarafndan Kontrol Belgesi gmrk beyannamesinin tescili srasnda ilgili gmrk idaresine sunulur.

(3) Kontrol Belgesinin sresi oniki aydr.

(4) Ek-1/Ada yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu rnler iin yaplan bavurularn Salk Bakanl (Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu) tarafndan incelenmesi sonucunda zel izin alnmas gereken rnler arasnda olduu tespit edilen rnler iin, Salk Bakanlnn zel znine Tabi Maddelerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/4) hkmleri uygulanr.

Bavuru

MADDE 5 (1) Kontrol Belgesi alnmas iin aadaki belgelerle birlikte ithalat ncesinde Salk Bakanlna bavurulur:

a) Bavuru dilekesi.

b) Kontrol Belgesi formu (3 nsha).

c) Proforma fatura veya fatura.

) Analiz sertifikas.

d) Ek-1/C ve ek-2de yer alan rnler iin mene lkenin yetkili mercii tarafndan onayl salk sertifikas ve tercmesi.

(2) Kontrol Belgesi verilmi bir rn ile ayn mene lke ve ihracat firmaya ait, ayn spesifikasyonlara sahip rnn mteakip ithalatlarnda, daha nce alnan Kontrol Belgesi iin Salk Bakanlna tevdi edilen salk sertifikasna gre ilem yaplr. Ancak, Bakanlka gerek grlmesi halinde salk sertifikasnn yenilenmesi istenebilir.

(3) Dorudan tketiciye sunulan rnlerin ithalatnda gerekli grlen durumlarda aada yer alan bilgilerin Salk Bakanlna ibraz gerekir:

a) thalat firmann unvan ve adresi.

b) Maln imal tarihi, muhafaza artlar, seri numaras, muhteviyat, kullanma talimat ve zellikleri.

c) Sreli mallarda son kullanma tarihi.

) Kullanm amac ve gnlk dozu.

(4) Avrupa Birliinde serbest dolama girmi, Birliin mevzuatna gre retilen ve belgelendirilen rnlere ilikin bilgi, belge, test ve analiz sonularnn Bakanla iletilmesi halinde rnn zelliine gre Bakanlka dorudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, lke koullar gz nne alnarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu rn fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

Bilgi formu

MADDE 6 (1) la sanayiinde kullanlan tbbi mstahzarlarn terkibinde bulunan ila ham, balang maddelerini ve ila hammaddeleri retiminde kullanlan maddeleri ithal eden ila sanayicisi veya ila sanayicisi adna ithalat yapan tedarikilerin, ithalatn gereklemesinden sonra en ge otuz gn iinde gmrk beyannamesi rneini ve ek-4teki bilgi formunu Salk Bakanlna (Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 7 (1) Bu Tebli aada aklanan ahsi eya, numune ve geri gelen eyaya uygulanmaz:

a) ahsi eya; kullanm alan ve miktar dikkate alndnda ticari amala ithal edilmedii anlalan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak artyla ev ve zel yaamla ilgili bir ihtiyac karlamaya ynelik rn ifade eder.

b) Numune; belli bir tr ve nitelikteki eyay temsil eden ve sunu ekli ve miktar itibariyle o eya iin sipari vermekten baka bir amala kullanlmas mmkn olmayan madde, eya veya rnei ifade eder. Halk sal alannda kullanlan pestisit ve pestisit benzeri maddeler iin numune miktar 10 kg/L ile snrldr.

c) Geri gelen eya; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 446 nc maddesinde tanmlanan;

1) Gnderildii lkede yrrlkte olan mevzuat nedeniyle serbest dolama girememesi veya kullanma arz edilmemesi,

2) Kusurlu olmas veya szleme hkmlerine uygun olmamas nedenleriyle alcs tarafndan kabul edilmemesi,

3) hracatnn elinde olmayan sebeplerle amalanan kullanma girememesi,

nedenleriyle Trkiye Gmrk Blgesine geri gelen ve bu durumun Trkiye Gmrk Blgesi dndaki alcdan veya Trkiye Gmrk Blgesi dndaki yetkili kurumlardan alnacak belgelerle gmrk idaresine ispat yaplan ihra eyasn ifade eder.

Gmrk ilemleri

MADDE 8 (1) Salk Bakanlnca dzenlenen Kontrol Belgesi tescil srasnda gmrk beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gmrk idaresine sunulmasndan ithalat veya temsilcisi sorumludur.

(2) Birinci fkra kapsamndaki ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Yanl veya yanltc beyanda bulunulduunun tespiti halinde 9 uncu madde hkmleri uygulanr.

Yaptrmlar

MADDE 9 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Veri bildirimi

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin ithalatna ilikin bilgi ve gerekli belgeler Salk Bakanlnca belirlenecek ihtiyalara uygun olarak, Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan Salk Bakanlna iletilir.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 11 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanlnca Denetlenen Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/20) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan rnlerin ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle Salk Bakanlnca Denetlenen Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/20) hkmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

(2) Salk Bakanlnca Denetlenen Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/20) kapsamnda alnm bulunan kontrol belgeleri, alndklar tarihten itibaren, mezkr Teblide belirlenen sre kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz